OpenTTD


Vietnamese (vi_VN) - Status of Strings

Download Lang File
21 Missing 0 Invalid 0 Outdated 0 Unknown 4266 Correct


Missing

 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_VALUE
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_ZERO
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME_HELPTEXT
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_INR
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ACCEPTED_CARGO_FILTER
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_ALL_TYPES
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_NONE
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_PRODUCED_CARGO_FILTER
 • STR_NETWORK_ERROR_KICK_MESSAGE
 • STR_NETWORK_MESSAGE_KICKED
 • STR_NEWS_SHOW_VEHICLE_GROUP_TOOLTIP
 • STR_SCREENSHOT_CAPTION
 • STR_SCREENSHOT_DEFAULTZOOM_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_HEIGHTMAP_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_MINIMAP_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_WORLD_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_ZOOMIN_SCREENSHOT
 • Invalid

  No strings in this category

  Outdated

  No strings in this category

  Unknown

  No strings in this category

  Correct

 • STR_ABANDON_GAME_CAPTION
 • (Correct) STR_ABANDON_GAME_CAPTION :{WHITE}Thoát
 • STR_ABANDON_GAME_QUERY
 • (Correct) STR_ABANDON_GAME_QUERY :{YELLOW}Bạn có chắc chắn muốn thoát khỏi trò chơi không?
 • STR_ABANDON_SCENARIO_QUERY
 • (Correct) STR_ABANDON_SCENARIO_QUERY :{YELLOW}Bạn có chắc bạn muốn bỏ màn chơi kịch bản này?
 • STR_ABBREV_ALL
 • (Correct) STR_ABBREV_ALL :{TINY_FONT}Tất
 • STR_ABBREV_BATTERIES
 • (Correct) STR_ABBREV_BATTERIES :{TINY_FONT}Pi
 • STR_ABBREV_BUBBLES
 • (Correct) STR_ABBREV_BUBBLES :{TINY_FONT}BU
 • STR_ABBREV_CANDYFLOSS
 • (Correct) STR_ABBREV_CANDYFLOSS :{TINY_FONT}CF
 • STR_ABBREV_COAL
 • (Correct) STR_ABBREV_COAL :{TINY_FONT}Th
 • STR_ABBREV_COLA
 • (Correct) STR_ABBREV_COLA :{TINY_FONT}CL
 • STR_ABBREV_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_ABBREV_COPPER_ORE :{TINY_FONT}Qd
 • STR_ABBREV_DIAMONDS
 • (Correct) STR_ABBREV_DIAMONDS :{TINY_FONT}Kc
 • STR_ABBREV_FIZZY_DRINKS
 • (Correct) STR_ABBREV_FIZZY_DRINKS :{TINY_FONT}Ug
 • STR_ABBREV_FOOD
 • (Correct) STR_ABBREV_FOOD :{TINY_FONT}Tp
 • STR_ABBREV_FRUIT
 • (Correct) STR_ABBREV_FRUIT :{TINY_FONT}HQ
 • STR_ABBREV_GOLD
 • (Correct) STR_ABBREV_GOLD :{TINY_FONT}Vg
 • STR_ABBREV_GOODS
 • (Correct) STR_ABBREV_GOODS :{TINY_FONT}Hh
 • STR_ABBREV_GRAIN
 • (Correct) STR_ABBREV_GRAIN :{TINY_FONT}NgC
 • STR_ABBREV_IRON_ORE
 • (Correct) STR_ABBREV_IRON_ORE :{TINY_FONT}Qs
 • STR_ABBREV_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_ABBREV_LIVESTOCK :{TINY_FONT}GS
 • STR_ABBREV_MAIL
 • (Correct) STR_ABBREV_MAIL :{TINY_FONT}BK
 • STR_ABBREV_MAIZE
 • (Correct) STR_ABBREV_MAIZE :{TINY_FONT}Ngo
 • STR_ABBREV_NONE
 • (Correct) STR_ABBREV_NONE :{TINY_FONT}K0
 • STR_ABBREV_NOTHING
 • (Correct) STR_ABBREV_NOTHING :
 • STR_ABBREV_OIL
 • (Correct) STR_ABBREV_OIL :{TINY_FONT}Dau
 • STR_ABBREV_PAPER
 • (Correct) STR_ABBREV_PAPER :{TINY_FONT}Gi
 • STR_ABBREV_PASSENGERS
 • (Correct) STR_ABBREV_PASSENGERS :{TINY_FONT}HK
 • STR_ABBREV_PLASTIC
 • (Correct) STR_ABBREV_PLASTIC :{TINY_FONT}Cd
 • STR_ABBREV_RUBBER
 • (Correct) STR_ABBREV_RUBBER :{TINY_FONT}Cs
 • STR_ABBREV_STEEL
 • (Correct) STR_ABBREV_STEEL :{TINY_FONT}ST
 • STR_ABBREV_SUGAR
 • (Correct) STR_ABBREV_SUGAR :{TINY_FONT}Dg
 • STR_ABBREV_SWEETS
 • (Correct) STR_ABBREV_SWEETS :{TINY_FONT}Bk
 • STR_ABBREV_TOFFEE
 • (Correct) STR_ABBREV_TOFFEE :{TINY_FONT}Kb
 • STR_ABBREV_TOYS
 • (Correct) STR_ABBREV_TOYS :{TINY_FONT}Đc
 • STR_ABBREV_VALUABLES
 • (Correct) STR_ABBREV_VALUABLES :{TINY_FONT}DQG
 • STR_ABBREV_WATER
 • (Correct) STR_ABBREV_WATER :{TINY_FONT}Nc
 • STR_ABBREV_WHEAT
 • (Correct) STR_ABBREV_WHEAT :{TINY_FONT}Bm
 • STR_ABBREV_WOOD
 • (Correct) STR_ABBREV_WOOD :{TINY_FONT}Go
 • STR_ABOUT_COPYRIGHT_OPENTTD
 • (Correct) STR_ABOUT_COPYRIGHT_OPENTTD :{BLACK}OpenTTD {COPYRIGHT} 2002-{STRING} Nhóm OpenTTD
 • STR_ABOUT_MENU_ABOUT_OPENTTD
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_ABOUT_OPENTTD :Giới thiệu 'OpenTTD'
 • STR_ABOUT_MENU_AI_DEBUG
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_AI_DEBUG :Gỡ rối AI / Game script
 • STR_ABOUT_MENU_LAND_BLOCK_INFO
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_LAND_BLOCK_INFO :Thông tin vùng đất
 • STR_ABOUT_MENU_SCREENSHOT
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SCREENSHOT :Ảnh chụp màn hình
 • STR_ABOUT_MENU_SEPARATOR
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SEPARATOR :
 • STR_ABOUT_MENU_SHOW_FRAMERATE
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SHOW_FRAMERATE :Hiển thị tốc độ khung hình
 • STR_ABOUT_MENU_SPRITE_ALIGNER
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SPRITE_ALIGNER :Trình điều chỉnh sprite
 • STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_BOUNDING_BOXES
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_BOUNDING_BOXES :Bật/tắt hiển thị khối nhà
 • STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_CONSOLE
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_CONSOLE :Bật/tắt bảng lệnh
 • STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_DIRTY_BLOCKS
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_DIRTY_BLOCKS :Bật/tắt màu sắc trên các ô 'bẩn'
 • STR_ABOUT_OPENTTD
 • (Correct) STR_ABOUT_OPENTTD :{WHITE}Về OpenTTD
 • STR_ABOUT_ORIGINAL_COPYRIGHT
 • (Correct) STR_ABOUT_ORIGINAL_COPYRIGHT :{BLACK}Nguyên tác bản quyền {COPYRIGHT} 1995 Chris Sawyer, All rights reserved
 • STR_ABOUT_VERSION
 • (Correct) STR_ABOUT_VERSION :{BLACK}OpenTTD phiên bản {REV}
 • STR_AIRCRAFT_MENU_AIRPORT_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_AIRCRAFT_MENU_AIRPORT_CONSTRUCTION :Công trình sân bay
 • STR_AIRPORT_CITY
 • (Correct) STR_AIRPORT_CITY :Đô thị
 • STR_AIRPORT_CLASS_HELIPORTS
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_HELIPORTS :Sân bay trực thăng
 • STR_AIRPORT_CLASS_HUB
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_HUB :Sân bay lớn
 • STR_AIRPORT_CLASS_LARGE
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_LARGE :Sân bay trung bình
 • STR_AIRPORT_CLASS_SMALL
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_SMALL :Sân bay nhỏ
 • STR_AIRPORT_COMMUTER
 • (Correct) STR_AIRPORT_COMMUTER :Nhỏ
 • STR_AIRPORT_HELIDEPOT
 • (Correct) STR_AIRPORT_HELIDEPOT :Sân bay trực thăng vừa
 • STR_AIRPORT_HELIPORT
 • (Correct) STR_AIRPORT_HELIPORT :Sân bay trực thăng
 • STR_AIRPORT_HELISTATION
 • (Correct) STR_AIRPORT_HELISTATION :Sân bay trực thăng lớn
 • STR_AIRPORT_INTERCONTINENTAL
 • (Correct) STR_AIRPORT_INTERCONTINENTAL :Liên lục địa
 • STR_AIRPORT_INTERNATIONAL
 • (Correct) STR_AIRPORT_INTERNATIONAL :Quốc tế
 • STR_AIRPORT_METRO
 • (Correct) STR_AIRPORT_METRO :Đô thị trung tâm
 • STR_AIRPORT_SMALL
 • (Correct) STR_AIRPORT_SMALL :Cực nhỏ
 • STR_AI_CONFIG_AI
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_AI :{SILVER}AIs
 • STR_AI_CONFIG_AILIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_AILIST_TOOLTIP :{BLACK}Các AIs sẽ được chạy trong ván chơi tiếp theo
 • STR_AI_CONFIG_CAPTION
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CAPTION :{WHITE}Thiết Lập Game AI/Game Script
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE :{BLACK}Chọn {STRING}
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_AI
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_AI :AI
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_GAMESCRIPT :Game Script
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_NONE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_NONE :
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_TOOLTIP :{BLACK}Chạy tập lệnh khác
 • STR_AI_CONFIG_CONFIGURE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CONFIGURE :{BLACK}Tham Số
 • STR_AI_CONFIG_CONFIGURE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CONFIGURE_TOOLTIP :{BLACK}Cấu hình tham số cho AI
 • STR_AI_CONFIG_GAMELIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_GAMELIST_TOOLTIP :{BLACK}Các Game Script sẽ được chạy trong ván chơi tiếp theo
 • STR_AI_CONFIG_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_GAMESCRIPT :{SILVER}Game Script
 • STR_AI_CONFIG_HUMAN_PLAYER
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_HUMAN_PLAYER :Nhân vật người
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN :{BLACK}Di Chuyển Xuống
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN_TOOLTIP :{BLACK}Di chuyển AI xuống dưới danh sách
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_UP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_UP :{BLACK}Di Chuyển Lên Trên
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_UP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_UP_TOOLTIP :{BLACK}Di chuyển AI lên trên danh sách
 • STR_AI_CONFIG_NONE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_NONE :(không)
 • STR_AI_CONFIG_RANDOM_AI
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_RANDOM_AI :AI ngẫu nhiên
 • STR_AI_DEBUG
 • (Correct) STR_AI_DEBUG :{WHITE}Dò Lỗi AI / GameScript
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_ON_LABEL
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_ON_LABEL :{BLACK}Thoát khỏi vòng lặp:
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_ON_OFF_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_ON_OFF_TOOLTIP :{BLACK}Bật/tắt tạm dừng khi thông điệp AI log trùng với chuỗi đã định
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_OSKTITLE
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_OSKTITLE :{BLACK}Thoát khỏi vòng lặp
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_TOOLTIP :{BLACK}Khi thông điệp AI log giống với chuỗi này, ván chơi sẽ tạm dừng
 • STR_AI_DEBUG_CONTINUE
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_CONTINUE :{BLACK}Tiếp tục
 • STR_AI_DEBUG_CONTINUE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_CONTINUE_TOOLTIP :{BLACK}Cho máy tiếp tục chơi
 • STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE :{BLACK}So sánh hoa/thường
 • STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE_TOOLTIP :{BLACK}Thay đổi việc so sánh hoa/thường với các thông điệp AI log
 • STR_AI_DEBUG_NAME_AND_VERSION
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_NAME_AND_VERSION :{BLACK}{STRING} (v{NUM})
 • STR_AI_DEBUG_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Tên của tập lệnh
 • STR_AI_DEBUG_RELOAD
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_RELOAD :{BLACK}nạp lại AI
 • STR_AI_DEBUG_RELOAD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_RELOAD_TOOLTIP :{BLACK}Xoá bỏ AI, nạp lại kịch bản, và khởi động lại AI
 • STR_AI_DEBUG_SELECT_AI_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_SELECT_AI_TOOLTIP :{BLACK}Xem thông tin debug của AI này
 • STR_AI_DEBUG_SETTINGS
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_SETTINGS :{BLACK}Thiết lập
 • STR_AI_DEBUG_SETTINGS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_SETTINGS_TOOLTIP :{BLACK}Thay đổi thiết lập của tập lệnh
 • STR_AI_GAME_SCRIPT
 • (Correct) STR_AI_GAME_SCRIPT :{BLACK}Game Script
 • STR_AI_GAME_SCRIPT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_GAME_SCRIPT_TOOLTIP :{BLACK}Kiểm tra lịch sử Game Script
 • STR_AI_LIST_ACCEPT
 • (Correct) STR_AI_LIST_ACCEPT :{BLACK}Chấp nhận
 • STR_AI_LIST_ACCEPT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_LIST_ACCEPT_TOOLTIP :{BLACK}Chấp nhận AI đã chọn
 • STR_AI_LIST_AUTHOR
 • (Correct) STR_AI_LIST_AUTHOR :{LTBLUE}Tác giả: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_LIST_CANCEL
 • (Correct) STR_AI_LIST_CANCEL :{BLACK}Huỷ bỏ
 • STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Không đổi tập lệnh
 • STR_AI_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_AI_LIST_CAPTION :{WHITE}Có Sẵn {STRING}
 • STR_AI_LIST_CAPTION_AI
 • (Correct) STR_AI_LIST_CAPTION_AI :AIs
 • STR_AI_LIST_CAPTION_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_LIST_CAPTION_GAMESCRIPT :Game Scripts
 • STR_AI_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Chọn một AI
 • STR_AI_LIST_URL
 • (Correct) STR_AI_LIST_URL :{LTBLUE}URL: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_LIST_VERSION
 • (Correct) STR_AI_LIST_VERSION :{LTBLUE}Phiên bản: {ORANGE}{NUM}
 • STR_AI_SETTINGS_CAPTION
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}{STRING} Các Thông Số
 • STR_AI_SETTINGS_CAPTION_AI
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CAPTION_AI :AI
 • STR_AI_SETTINGS_CAPTION_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CAPTION_GAMESCRIPT :Game Script
 • STR_AI_SETTINGS_CLOSE
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CLOSE :{BLACK}Đóng
 • STR_AI_SETTINGS_RESET
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_RESET :{BLACK}Thiết Lập Lại
 • STR_AI_SETTINGS_SETTING
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_SETTING :{STRING}: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_SETTINGS_START_DELAY
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_START_DELAY :Số ngày cần chờ để chạy AI này sau cái trước (sớm hay muộn): {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_SPEED_FAST
 • (Correct) STR_AI_SPEED_FAST :Nhanh
 • STR_AI_SPEED_MEDIUM
 • (Correct) STR_AI_SPEED_MEDIUM :Trung Bình
 • STR_AI_SPEED_SLOW
 • (Correct) STR_AI_SPEED_SLOW :Chậm
 • STR_AI_SPEED_VERY_FAST
 • (Correct) STR_AI_SPEED_VERY_FAST :Nhanh Nhất
 • STR_AI_SPEED_VERY_SLOW
 • (Correct) STR_AI_SPEED_VERY_SLOW :Chậm Nhất
 • STR_BAGS
 • (Correct) STR_BAGS :{COMMA}{NBSP}túi
 • STR_BASEGRAPHICS_DOS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEGRAPHICS_DOS_DESCRIPTION :Đồ họa gốc từ phiên bản Transport Tycoon Deluxe trên DOS
 • STR_BASEGRAPHICS_DOS_DE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEGRAPHICS_DOS_DE_DESCRIPTION :Đồ họa gốc từ phiên bản Transport Tycoon Deluxe trên DOS (tiếng Đức)
 • STR_BASEGRAPHICS_WIN_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEGRAPHICS_WIN_DESCRIPTION :Đồ họa gốc từ phiên bản Transport Tycoon Deluxe trên Windows
 • STR_BASEMUSIC_DOS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_DOS_DESCRIPTION :Nhạc của nguyên bản Transport Tycoon Deluxe cho DOS.
 • STR_BASEMUSIC_NONE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_NONE_DESCRIPTION :Gói âm nhạc này không có nhạc nào.
 • STR_BASEMUSIC_TTO_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_TTO_DESCRIPTION :Nhạc của nguyên bản Transport Tycoon (Original/World Editor) cho DOS.
 • STR_BASEMUSIC_WIN_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_WIN_DESCRIPTION :Nhạc gốc từ phiên bản Transport Tycoon Deluxe trên Windows
 • STR_BASESOUNDS_DOS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASESOUNDS_DOS_DESCRIPTION :Âm thanh gốc từ phiên bản Transport Tycoon Deluxe trên DOS
 • STR_BASESOUNDS_NONE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASESOUNDS_NONE_DESCRIPTION :Gói âm thanh này không có âm thanh nào.
 • STR_BASESOUNDS_WIN_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASESOUNDS_WIN_DESCRIPTION :Âm thanh gốc từ phiên bản Transport Tycoon Deluxe trên Windows
 • STR_BLACK_1
 • (Correct) STR_BLACK_1 :{BLACK}1
 • STR_BLACK_2
 • (Correct) STR_BLACK_2 :{BLACK}2
 • STR_BLACK_3
 • (Correct) STR_BLACK_3 :{BLACK}3
 • STR_BLACK_4
 • (Correct) STR_BLACK_4 :{BLACK}4
 • STR_BLACK_5
 • (Correct) STR_BLACK_5 :{BLACK}5
 • STR_BLACK_6
 • (Correct) STR_BLACK_6 :{BLACK}6
 • STR_BLACK_7
 • (Correct) STR_BLACK_7 :{BLACK}7
 • STR_BLACK_COMMA
 • (Correct) STR_BLACK_COMMA :{BLACK}{COMMA}
 • STR_BLACK_DATE_LONG
 • (Correct) STR_BLACK_DATE_LONG :{BLACK}{DATE_LONG}
 • STR_BLACK_INT
 • (Correct) STR_BLACK_INT :{BLACK}{NUM}
 • STR_BLACK_RAW_STRING
 • (Correct) STR_BLACK_RAW_STRING :{BLACK}{STRING}
 • STR_BLACK_STRING
 • (Correct) STR_BLACK_STRING :{BLACK}{STRING}
 • STR_BLUE_COMMA
 • (Correct) STR_BLUE_COMMA :{BLUE}{COMMA}
 • STR_BRIDGE_NAME_CANTILEVER_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_CANTILEVER_STEEL :Cầu dầm chìa thép
 • STR_BRIDGE_NAME_CONCRETE
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_CONCRETE :Cầu bê tông
 • STR_BRIDGE_NAME_GIRDER_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_GIRDER_STEEL :Cầu dầm thép
 • STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_CONCRETE
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_CONCRETE :Cầu treo bê tông
 • STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_STEEL :Cầu treo thép
 • STR_BRIDGE_NAME_TUBULAR_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_TUBULAR_STEEL :Cầu ống thép
 • STR_BRIDGE_NAME_WOODEN
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_WOODEN :Cầu gỗ
 • STR_BRIDGE_TUBULAR_SILICON
 • (Correct) STR_BRIDGE_TUBULAR_SILICON :Cầu ống Silicon
 • STR_BROKEN_VEHICLE_LENGTH
 • (Correct) STR_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}Đoàn tàu '{VEHICLE}' của '{COMPANY}' có độ dài không hợp lệ. Có thể gây sự cố với NewGRFs. Ván chơi có thể mất đồng bộ hoặc bị treo
 • STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Hướng Của Xưởng Ôtô
 • STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP :{BLACK}Chọn hướng đặt xưởng xe ôtô
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Hướng Của Xưởng Tàu Hỏa
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Chọn hướng đặt xưởng tàu hoả
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Hướng Của Xưởng Xe Điện
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP :{BLACK}Chọn hướng đặt xưởng xe điện
 • STR_BUILD_SIGNAL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_CAPTION :{WHITE}Chọn Đèn Tín Hiệu
 • STR_BUILD_SIGNAL_CONVERT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_CONVERT_TOOLTIP :{BLACK}Chuyển đổi đèn tín hiệu{}Khi sử dụng, nháy vào đèn hiệu đang có, sẽ chuyển đổi loại đèn đã chọn, Ctrl+Click sẽ đổi loại đèn. Shift để hiện chi phí dự tính
 • STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_DECREASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_DECREASE_TOOLTIP :{BLACK}Giảm khoảng cách kéo chuỗi đèn hiệu
 • STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_INCREASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_INCREASE_TOOLTIP :{BLACK}Tăng mật độ kéo chuỗi đèn hiệu
 • STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_TOOLTIP :{BLACK}Mật độ khi kéo chuỗi đèn hiệu
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_COMBO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_COMBO_TOOLTIP :{BLACK}Đèn tín hiệu kết hợp (điện){}Nó vừa là đèn tín hiệu cửa thoát (với đèn nhập ở phía trước nó) và vừa là đèn tín hiệu cửa nhập (đối với đèn thoát ở sau nó). Loại đèn này cho phép tạo nhiều lớp đèn cho một hệ thống tín hiệu phức tạp.
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_ENTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_ENTRY_TOOLTIP :{BLACK}Đèn tín hiệu cửa nhập (điện){}Sẽ xanh nếu một hoặc nhiều đèn tín hiệu cửa thoát ở phía sau màu xanh. Không thì sẽ đỏ.
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_EXIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_EXIT_TOOLTIP :{BLACK}Đèn tín hiệu cửa thoát (điện){}Tương tự đèn tín hiệu khoá, nhưng cần có để đổi trạng thái của đèn tín hiệu loại cửa nhập & kết hợp nằm trước nó.
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_NORM_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_NORM_TOOLTIP :{BLACK}Đèn tín hiệu (điện){}Đèn tín hiệu cơ bản, chỉ cho phép một đoàn toàn đi vào một khu vực khoá của đèn.
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_OWAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_OWAY_TOOLTIP :{BLACK}Đèn tín hiệu giành đường một chiều (điện){}Đèn tín hiệu giành đường cho phép nhiều hơn 1 đoàn tàu có thể đi vào 1 khu vực khoá, nếu như mỗi đoàn tàu có thể giành lấy một con đường tới một điểm đến một cách an toàn. Đèn tín hiệu giành đường tiêu chuẩn cho thể cho phép đi qua từ phía sau của đèn.
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_TOOLTIP :{BLACK}Đèn tín hiệu giành đường (điện){}Đèn tín hiệu giành đường cho phép nhiều hơn 1 đoàn tàu có thể đi vào 1 khu vực khoá, nếu như mỗi đoàn tàu có thể giành lấy một con đường tới một điểm đến một cách an toàn. Đèn tín hiệu giành đường tiêu chuẩn cho thể cho phép đi qua từ phía sau của đèn.
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_COMBO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_COMBO_TOOLTIP :{BLACK}Đèn (cờ) tín hiệu kết hợp{}Nó vừa là đèn tín hiệu cửa thoát (với đèn nhập ở phía trước nó) và vừa là đèn tín hiệu cửa nhập (đối với đèn thoát ở sau nó). Loại đèn này cho phép tạo nhiều lớp đèn cho một hệ thống tín hiệu phức tạp.
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_ENTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_ENTRY_TOOLTIP :{BLACK}Đèn (cờ) tín hiệu cửa nhập{}Sẽ xanh nếu một hoặc nhiều đèn tín hiệu cửa thoát ở phía sau màu xanh. Không thì sẽ đỏ.
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_EXIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_EXIT_TOOLTIP :{BLACK}Đèn (cờ) tín hiệu cửa thoát{}Tương tự đèn tín hiệu khoá, nhưng cần có để đổi trạng thái của đèn tín hiệu loại cửa nhập & kết hợp nằm trước nó.
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_NORM_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_NORM_TOOLTIP :{BLACK}Đèn (cờ) tín hiệu khoá{}Đây là loại tín hiệu cơ bản, chỉ cho phép một đoàn tàu đi vào chỗ khoá cùng một thời điểm.
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_OWAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_OWAY_TOOLTIP :{BLACK}Đèn (cờ) tín hiệu giành đường một chiều{}Đèn tín hiệu giành đường cho phép nhiều hơn 1 đoàn tàu có thể đi vào 1 khu vực khoá, nếu như mỗi đoàn tàu có thể giành lấy một con đường tới một điểm đến một cách an toàn. Đèn tín hiệu giành đường tiêu chuẩn cho thể cho phép đi qua từ phía sau của đèn.
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_TOOLTIP :{BLACK}Đèn (cờ) tín hiệu giành đường{}Đèn tín hiệu giành đường cho phép nhiều hơn 1 đoàn tàu có thể đi vào 1 khu vực khoá, nếu như mỗi đoàn tàu có thể giành lấy một con đường tới một điểm đến một cách an toàn. Đèn tín hiệu giành đường tiêu chuẩn cho thể cho phép đi qua từ phía sau của đèn.
 • STR_BUOY_VIEW_CENTER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUOY_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Xem vị trí phao hàng hải. Ctrl+Click mở cửa sổ mới
 • STR_BUOY_VIEW_CHANGE_BUOY_NAME
 • (Correct) STR_BUOY_VIEW_CHANGE_BUOY_NAME :{BLACK}Đổi tên phao
 • STR_BUS
 • (Correct) STR_BUS :{BLACK}{BUS}
 • STR_BUTTON_CANCEL
 • (Correct) STR_BUTTON_CANCEL :{BLACK}Thôi
 • STR_BUTTON_CATCHMENT
 • (Correct) STR_BUTTON_CATCHMENT :{BLACK}Vùng che phủ
 • STR_BUTTON_DEFAULT
 • (Correct) STR_BUTTON_DEFAULT :{BLACK}Mặc định
 • STR_BUTTON_LOCATION
 • (Correct) STR_BUTTON_LOCATION :{BLACK}Vị trí
 • STR_BUTTON_OK
 • (Correct) STR_BUTTON_OK :{BLACK}Đồng ý
 • STR_BUTTON_RENAME
 • (Correct) STR_BUTTON_RENAME :{BLACK}Đổi tên
 • STR_BUTTON_SORT_BY
 • (Correct) STR_BUTTON_SORT_BY :{BLACK}Sắp xếp bởi
 • STR_BUY_COMPANY_MESSAGE
 • (Correct) STR_BUY_COMPANY_MESSAGE :{WHITE}Chúng tôi tìm một công ty để chuyển nhượng công việc kinh doanh và tài sản công ty chúng tôi.{}{}Bạn có muốn mua công ty {COMPANY} của chúng tôi với giá {CURRENCY_LONG}?
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mua và cải biến máy bay
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Mua và cải biến máy bay được chọn. Shift+Click để xem chi phí dự tính
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mua Máy Bay
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Mua máy bay đã ấn định. Shift+Click để xem giá mua dự tính
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_CAPTION :Máy Bay Mới
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Bật/tắt hiển thị loại máy bay
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Ẩn
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Danh sách máy bay có thể chọn. Click vào máy bay để xem thông tin. Ctrl+Click để ẩn/hiện loại được chọn
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_BUTTON :{BLACK}Thay tên
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Thay tên loại máy bay
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Hiển thị
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_ALL_CAPTION :Thêm xe ô-tô mới
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mua và cải biến ô-tô
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Mua và cải biến ô-tô đang chọn. Shift+Click để xem giá mua dự tính
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mua P.Tiện
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Mua xe đã ấn định. Shift+Click để xem giá mua dự tính
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_CAPTION :Xe Cộ Mới
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Bật/tắt hiển thị loại xe
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Ẩn
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Danh sách xe có thể chọn. Click vào xe để xem thông tin. Ctrl+Click để ẩn/hiện loại được chọn
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_BUTTON :{BLACK}Thay tên
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Thay tên loại xe
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Hiển thị
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mua và cải biến tàu thuỷ
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Mua và cải biến tàu thuỷ đã chọn. Shift+Click để dự tính giá mà không mua
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mua tàu
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Mua tàu đã ấn định. Shift+Click để xem giá mua dự tính
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_CAPTION :Tàu Mới
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Bật/tắt hiển thị loại tàu
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Ẩn
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Danh sách tàu có thể chọn. Click vào tàu để xem thông tin. Ctrl+Click để ẩn/hiện loại được chọn
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_BUTTON :{BLACK}Thay tên
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Thay tên loại tàu
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Hiển thị
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ALL_CAPTION :Tàu Hỏa Mới
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mua và cải biến ô-tô
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Mua và cải biến toa tầu được chọn. Shift+Click để xem giá mua dự tính
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Mua P.Tiện
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Mua tàu hỏa đã ấn định. Shift+Click để xem giá mua dự tính
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ELRAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ELRAIL_CAPTION :Tàu Điện Mới
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Bật/tắt hiển thị loại tàu hỏa
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Ẩn
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Danh sách tàu hỏa có thể chọn. Click vào tàu hỏa để xem thông tin. Ctrl+Click để ẩn/hiện loại được chọn
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MAGLEV_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MAGLEV_CAPTION :Tàu Đệm Từ Mới
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MONORAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MONORAIL_CAPTION :Tàu Đơn Ray Mới
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RAIL_CAPTION :Tàu Hỏa Mới
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_BUTTON :{BLACK}Thay tên
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Thay tên loại tàu hỏa
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Hiển thị
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAM_VEHICLE_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAM_VEHICLE_CAPTION :Kiểu xe điện mới
 • STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES :Pin
 • STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES :Bong bóng
 • STR_CARGO_PLURAL_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_CANDY :Kẹo
 • STR_CARGO_PLURAL_COAL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COAL :Than đá
 • STR_CARGO_PLURAL_COLA
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COLA :Nước cola
 • STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE :Quặng đồng
 • STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY :Kẹo bông
 • STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS :Kim cương
 • STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS :Đồ uống có ga
 • STR_CARGO_PLURAL_FOOD
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FOOD :Thực phẩm
 • STR_CARGO_PLURAL_FRUIT
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FRUIT :Hoa quả
 • STR_CARGO_PLURAL_GOLD
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOLD :Vàng
 • STR_CARGO_PLURAL_GOODS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOODS :Hàng tiêu dùng
 • STR_CARGO_PLURAL_GRAIN
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GRAIN :Ngũ cốc
 • STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE :Quặng sắt
 • STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK :Gia súc
 • STR_CARGO_PLURAL_MAIL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIL :Bưu kiện
 • STR_CARGO_PLURAL_MAIZE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIZE :Ngô
 • STR_CARGO_PLURAL_NOTHING
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_NOTHING :
 • STR_CARGO_PLURAL_OIL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_OIL :Dầu thô
 • STR_CARGO_PLURAL_PAPER
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PAPER :Giấy
 • STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS :Hành khách
 • STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC :Chất dẻo
 • STR_CARGO_PLURAL_RUBBER
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_RUBBER :Cao su
 • STR_CARGO_PLURAL_STEEL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_STEEL :Thép
 • STR_CARGO_PLURAL_SUGAR
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_SUGAR :Đường
 • STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE :Kẹo bơ cứng
 • STR_CARGO_PLURAL_TOYS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOYS :Đồ chơi
 • STR_CARGO_PLURAL_VALUABLES
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_VALUABLES :Đồ quý giá
 • STR_CARGO_PLURAL_WATER
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WATER :Nước
 • STR_CARGO_PLURAL_WHEAT
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WHEAT :Bột mì
 • STR_CARGO_PLURAL_WOOD
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WOOD :Gỗ
 • STR_CARGO_RATING_APPALLING
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_APPALLING :Kinh hãi
 • STR_CARGO_RATING_EXCELLENT
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_EXCELLENT :Tuyệt vời
 • STR_CARGO_RATING_GOOD
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_GOOD :Tốt
 • STR_CARGO_RATING_MEDIOCRE
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_MEDIOCRE :Tàm tạm
 • STR_CARGO_RATING_OUTSTANDING
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_OUTSTANDING :Hoàn hảo
 • STR_CARGO_RATING_POOR
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_POOR :Uy tín thấp
 • STR_CARGO_RATING_VERY_GOOD
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_VERY_GOOD :Rất tốt
 • STR_CARGO_RATING_VERY_POOR
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_VERY_POOR :Uy tín rất thấp
 • STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY :Pin
 • STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE :Bong bóng
 • STR_CARGO_SINGULAR_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_CANDY :Kẹo
 • STR_CARGO_SINGULAR_COAL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COAL :Than đá
 • STR_CARGO_SINGULAR_COLA
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COLA :Nước cola
 • STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE :Quặng đồng
 • STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY :Kẹo bông
 • STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND :Kim cương
 • STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK :Đồ uống có ga
 • STR_CARGO_SINGULAR_FOOD
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FOOD :Thực phẩm
 • STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT :Hoa quả
 • STR_CARGO_SINGULAR_GOLD
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOLD :Vàng
 • STR_CARGO_SINGULAR_GOODS
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOODS :Hàng tiêu dùng
 • STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN :Ngũ cốc
 • STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE :Quặng sắt
 • STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK :Gia súc
 • STR_CARGO_SINGULAR_MAIL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIL :Bưu kiện
 • STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE :Ngô
 • STR_CARGO_SINGULAR_NOTHING
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_NOTHING :
 • STR_CARGO_SINGULAR_OIL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_OIL :Dầu thô
 • STR_CARGO_SINGULAR_PAPER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PAPER :Giấy
 • STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER :Hành khách
 • STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC :Chất dẻo
 • STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER :Cao su
 • STR_CARGO_SINGULAR_STEEL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_STEEL :Thép
 • STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR :Đường
 • STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE :Kẹo bơ cứng
 • STR_CARGO_SINGULAR_TOY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOY :Đồ chơi
 • STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES :Đồ quý giá
 • STR_CARGO_SINGULAR_WATER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WATER :Nước
 • STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT :Bột mì
 • STR_CARGO_SINGULAR_WOOD
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WOOD :Gỗ
 • STR_CHEATS
 • (Correct) STR_CHEATS :{WHITE}Cheats
 • STR_CHEATS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CHEATS_TOOLTIP :{BLACK}Ô đánh dấu cho biết nếu bạn đã từng dùng mã ăn gian đó
 • STR_CHEATS_WARNING
 • (Correct) STR_CHEATS_WARNING :{BLACK}Cảnh báo! Bạn muốn lừa dối những đối thủ thành thực của bạn ư? Những hành động đó của bạn sẽ là vết nhơ suốt đời!
 • STR_CHEAT_CHANGE_COMPANY
 • (Correct) STR_CHEAT_CHANGE_COMPANY :{LTBLUE}Điều khiển công ty: {ORANGE}{COMMA}
 • STR_CHEAT_CHANGE_DATE
 • (Correct) STR_CHEAT_CHANGE_DATE :{LTBLUE}Sửa thời gian: {ORANGE}{DATE_SHORT}
 • STR_CHEAT_CHANGE_DATE_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_CHEAT_CHANGE_DATE_QUERY_CAPT :{WHITE}Thay đổi thời gian hiện tại
 • STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS
 • (Correct) STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS :{LTBLUE}Đường ngầm có thể vượt lẫn nhau : {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL
 • (Correct) STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL :{LTBLUE}Thay đổi chiều cao tối đa của bản đồ {ORANGE}{NUM}
 • STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL_QUERY_CAPT :{WHITE}Thay đổi chiều cao tối đa của núi đồi trên bản đồ
 • STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE
 • (Correct) STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE :{LTBLUE}Xe ủi thần kỳ (xóa bỏ nhà máy, vật không thể di chuyển): {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_MONEY
 • (Correct) STR_CHEAT_MONEY :{LTBLUE}Tăng số tiền lên {CURRENCY_LONG}
 • STR_CHEAT_NO_JETCRASH
 • (Correct) STR_CHEAT_NO_JETCRASH :{LTBLUE}Máy bay phản lực sẽ không tai nạn (thường xuyên) ở các sân bay nhỏ: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_SETUP_PROD
 • (Correct) STR_CHEAT_SETUP_PROD :{LTBLUE}Cho phép khả năng sửa giá trị sản xuất: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE :Địa hình giá lạnh
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE :Địa hình cận nhiệt đới
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TEMPERATE_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TEMPERATE_LANDSCAPE :Địa hình vừa phải
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TOYLAND_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TOYLAND_LANDSCAPE :Địa hình đồ chơi
 • STR_CITY_APPROVAL_HOSTILE
 • (Correct) STR_CITY_APPROVAL_HOSTILE :Khó khăn
 • STR_CITY_APPROVAL_PERMISSIVE
 • (Correct) STR_CITY_APPROVAL_PERMISSIVE :Dễ dãi
 • STR_CITY_APPROVAL_TOLERANT
 • (Correct) STR_CITY_APPROVAL_TOLERANT :Vừa phải
 • STR_COLOUR_BLUE
 • (Correct) STR_COLOUR_BLUE :Xanh da trời
 • STR_COLOUR_BROWN
 • (Correct) STR_COLOUR_BROWN :Nâu
 • STR_COLOUR_CREAM
 • (Correct) STR_COLOUR_CREAM :Kem
 • STR_COLOUR_DARK_BLUE
 • (Correct) STR_COLOUR_DARK_BLUE :Xanh da trời đậm
 • STR_COLOUR_DARK_GREEN
 • (Correct) STR_COLOUR_DARK_GREEN :Xanh lá cây đậm
 • STR_COLOUR_DEFAULT
 • (Correct) STR_COLOUR_DEFAULT :Mặc định
 • STR_COLOUR_GREEN
 • (Correct) STR_COLOUR_GREEN :Xanh lá cây
 • STR_COLOUR_GREY
 • (Correct) STR_COLOUR_GREY :Xám
 • STR_COLOUR_LIGHT_BLUE
 • (Correct) STR_COLOUR_LIGHT_BLUE :Xanh da trời nhạt
 • STR_COLOUR_MAUVE
 • (Correct) STR_COLOUR_MAUVE :Tím nhạt
 • STR_COLOUR_ORANGE
 • (Correct) STR_COLOUR_ORANGE :Cam
 • STR_COLOUR_PALE_GREEN
 • (Correct) STR_COLOUR_PALE_GREEN :Xanh lá cây nhạt
 • STR_COLOUR_PINK
 • (Correct) STR_COLOUR_PINK :Hồng
 • STR_COLOUR_PURPLE
 • (Correct) STR_COLOUR_PURPLE :Tím sẫm
 • STR_COLOUR_RANDOM
 • (Correct) STR_COLOUR_RANDOM :Ngẫu nhiên
 • STR_COLOUR_RED
 • (Correct) STR_COLOUR_RED :Đỏ
 • STR_COLOUR_WHITE
 • (Correct) STR_COLOUR_WHITE :Trắng
 • STR_COLOUR_YELLOW
 • (Correct) STR_COLOUR_YELLOW :Vàng
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_AIRPORTS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_AIRPORTS :{WHITE}Sân bay
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CANALS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CANALS :{WHITE}Kênh đào
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CAPTION :{WHITE}Hạ tầng của công ty {COMPANY}
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_RAIL_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_RAIL_SECT :{GOLD}Ô đường ray:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_ROAD_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_ROAD_SECT :{GOLD}Ô đường bộ:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_SIGNALS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_SIGNALS :{WHITE}Tín hiệu
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATIONS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATIONS :{WHITE}Các ô ga, bến
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATION_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATION_SECT :{GOLD}Ga, bến:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TOTAL
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TOTAL :{WHITE}{CURRENCY_LONG}/năm
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TRAM_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TRAM_SECT :{GOLD}Các đoạn xe điện:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_WATER_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_WATER_SECT :{GOLD}Ô là nước:
 • STR_COMPANY_LEAGUE_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_COMPANY_NAME :{ORANGE}{COMPANY} {BLACK}{COMPANY_NUM} '{STRING}'
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHAIRMAN
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHAIRMAN :Chủ tịch công ty
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHIEF_EXECUTIVE
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHIEF_EXECUTIVE :Tổng giám đốc
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_DIRECTOR
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_DIRECTOR :Giám đốc vận tải
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ENGINEER
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ENGINEER :Kỹ sư vận tải
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_PRESIDENT
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_PRESIDENT :Chủ tịch tập đoàn
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ROUTE_SUPERVISOR
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ROUTE_SUPERVISOR :Trưởng ban vận tải
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRAFFIC_MANAGER
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRAFFIC_MANAGER :Tổ trưởng vận tải
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRANSPORT_COORDINATOR
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRANSPORT_COORDINATOR :Trưởng phòng vận tải
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON :Ông Trùm
 • STR_COMPANY_LEAGUE_TABLE_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_TABLE_CAPTION :{WHITE}Bảng Tầm Cỡ Công Ty
 • STR_COMPANY_MONEY
 • (Correct) STR_COMPANY_MONEY :{WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_COMPANY_NAME :{COMPANY}
 • STR_COMPANY_NAME_COMPANY_NUM
 • (Correct) STR_COMPANY_NAME_COMPANY_NUM :{COMPANY} {COMPANY_NUM}
 • STR_COMPANY_PASSWORD_CANCEL
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_CANCEL :{BLACK}Không được ghi mật khẩu đã nhập
 • STR_COMPANY_PASSWORD_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Mật khẩu công ty
 • STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT :{BLACK}Mật khẩu công ty mặc định
 • STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT_TOOLTIP :{BLACK}Dùng mật khẩu công ty này là mật khẩu mặc định cho các công ty mới
 • STR_COMPANY_PASSWORD_OK
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_OK :{BLACK}Nhập mật khẩu mới cho công ty
 • STR_COMPANY_SOMEONE
 • (Correct) STR_COMPANY_SOMEONE :ai đó
 • STR_COMPANY_VIEW_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_AIRCRAFT :{WHITE}{COMMA} máy bay
 • STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_BUTTON :{BLACK}Xây trụ sở
 • STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_TOOLTIP :{BLACK}Xây dựng trụ sở của công ty
 • STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_BUTTON :{BLACK}Mua 25% cổ phần công ty
 • STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_TOOLTIP :{BLACK}Mua 25% cổ phần công ty này. Shift+Click để xem giá mua ước tính khi chưa mua
 • STR_COMPANY_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} {BLACK}{COMPANY_NUM}
 • STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_BUTTON :{BLACK}Phối màu sắc
 • STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TITLE :{GOLD}Phối màu:
 • STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TOOLTIP :{BLACK}Thay đổi màu sắc của phương tiện
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_BUTTON :{BLACK}Tên công ty
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_QUERY_CAPTION :Tên Công Ty
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Đổi tên công ty
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_VALUE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_VALUE :{GOLD}Giá trị công ty: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_COMPANY_VIEW_INAUGURATED_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INAUGURATED_TITLE :{GOLD}Thành lập: {WHITE}{NUM}
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE :{GOLD}Hạ tầng:
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_AIRPORT
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_AIRPORT :{WHITE}{COMMA} sân bay
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_BUTTON :{BLACK}Chi tiết
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_NONE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_NONE :{WHITE}Không
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_RAIL
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_RAIL :{WHITE}{COMMA} ô đường ray
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_ROAD
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_ROAD :{WHITE}{COMMA} ô đường bộ
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_STATION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_STATION :{WHITE}{COMMA} ô ga, bến
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_TOOLTIP :{BLACK}Xem chi tiết thống kê hạ tầng
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_WATER
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_WATER :{WHITE}{COMMA} ô đường thủy
 • STR_COMPANY_VIEW_JOIN
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_JOIN :{BLACK}Vào
 • STR_COMPANY_VIEW_JOIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_JOIN_TOOLTIP :{BLACK}Vào và làm chủ công ty này
 • STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_BUTTON :{BLACK}Chọn khuôn mặt khác
 • STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_TOOLTIP :{BLACK}Chọn khuôn mặt của người điều hành
 • STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD :{BLACK}Mật khẩu
 • STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD_TOOLTIP :{BLACK}Công ty đòi hỏi xác thực mật khẩu sẽ ngăn không cho người khác gia nhập, điều khiển
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_MANAGER_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_MANAGER_TITLE :{WHITE}{PRESIDENT_NAME}{}{GOLD}(Giám đốc)
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_BUTTON :{BLACK}Tên giám đốc
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Đổi tên giám đốc
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_S_NAME_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_S_NAME_QUERY_CAPTION :Tên Giám Đốc
 • STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_COMPANY_HEADQUARTERS
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_COMPANY_HEADQUARTERS :{BLACK}Chuyển trụ sở công ty đi nơi khác sẽ cần chi phí là 1% giá trị công ty. . Shift+Click để xem chi phí dự tính
 • STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_HQ
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_HQ :{BLACK}Chuyển trụ sở
 • STR_COMPANY_VIEW_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_ROAD_VEHICLES :{WHITE}{COMMA} xe ôtô
 • STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_BUTTON :{BLACK}Bán 25% cổ phần công ty
 • STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_TOOLTIP :{BLACK}Bán 25% cổ phần công ty này. Shift+Click để xem giá bán ước tính khi chưa bán
 • STR_COMPANY_VIEW_SET_PASSWORD
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SET_PASSWORD :{BLACK}Đặt mật khẩu công ty
 • STR_COMPANY_VIEW_SHARES_OWNED_BY
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SHARES_OWNED_BY :{WHITE}({COMMA}% cổ phần sở hữu bởi {COMPANY})
 • STR_COMPANY_VIEW_SHIPS
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SHIPS :{WHITE}{COMMA} tàu thuỷ
 • STR_COMPANY_VIEW_TRAINS
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_TRAINS :{WHITE}{COMMA} tàu hoả
 • STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_NONE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_NONE :{WHITE}Không
 • STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_TITLE :{GOLD}Phương tiện:
 • STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_BUTTON :{BLACK}Xem trụ sở
 • STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_TOOLTIP :{BLACK}Xem khung cảnh trụ sở công ty
 • STR_CONFIG_ERROR
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR :{WHITE}lỗi trong file cấu hình...
 • STR_CONFIG_ERROR_ARRAY
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_ARRAY :{WHITE}... lỗi trong mảng '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_DUPLICATE_GRFID
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_DUPLICATE_GRFID :{WHITE}... bỏ qua NewGRF '{STRING}': trùng lặp GRF ID với '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_GRAPHICS_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_GRAPHICS_NOT_FOUND :{WHITE}... từ chối gói đồ họa chuẩn '{STRING}': không tìm thấy
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_MUSIC_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_MUSIC_NOT_FOUND :{WHITE}... từ chối gói nhạc chuẩn '{STRING}': không tìm thấy
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_SOUNDS_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_SOUNDS_NOT_FOUND :{WHITE}... từ chối gói âm thanh chuẩn '{STRING}': không tìm thấy
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF :{WHITE}... bỏ qua NewGRF '{STRING}' không hợp lệ: {STRING}
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_INCOMPATIBLE
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_INCOMPATIBLE :không tương thích phiên bản với OpenTTD
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_NOT_FOUND :không tìm thấy
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_SYSTEM
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_SYSTEM :Hệ thống NewGRF
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNKNOWN
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNKNOWN :không rõ
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNSAFE
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNSAFE :không an toàn để dùng tĩnh
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_ALGORITHM
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_ALGORITHM :{WHITE}... không thể lưu game dạng '{STRING}'. Lưu dạng '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_LEVEL :{WHITE}... mức độ nén '{STRING}' không hợp lệ
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_VALUE :{WHITE}... giá trị không hợp lệ của '{STRING}' đối với '{STRING}'
 • STR_CONFIG_ERROR_OUT_OF_MEMORY
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_OUT_OF_MEMORY :{WHITE}Hết bộ nhớ
 • STR_CONFIG_ERROR_SPRITECACHE_TOO_BIG
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_SPRITECACHE_TOO_BIG :{WHITE}Phân bổ {BYTES} cho spritecache thất bại. Spritecache đã được giảm còn {BYTES}. Điều này có thể làm giảm hiệu năng của OpenTTD. Để giảm yêu cầu bộ nhớ, bạn có thể thử tắt gói đồ họa 32bpp và/hoặc mức độ phóng to
 • STR_CONFIG_ERROR_TRAILING_CHARACTERS
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_TRAILING_CHARACTERS :{WHITE}... thừa ký tự ở cuối tùy chọn '{STRING}'
 • STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION
 • (Correct) STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION :{WHITE}Thay đổi sản lượng (bội số của 8, max 2040)
 • STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION_LEVEL :{WHITE}Thay đổi mức sản lượng (theo phần trăm, cao nhất 800%)
 • STR_CONFIG_SETTINGS_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTINGS_NONE :{WHITE}- Không -
 • STR_CONFIG_SETTING_ACCIDENTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ACCIDENTS :{ORANGE}Thiên tai / Tai nạn
 • STR_CONFIG_SETTING_ACCOUNTING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ACCOUNTING :{ORANGE}Kế toán
 • STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS :Gom nhóm trong danh sách phương tiện: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS_HELPTEXT :Cho phép sử dụng danh mục nâng cao các loại phương tiện để nhóm chúng lại
 • STR_CONFIG_SETTING_ADVISORS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ADVISORS :{ORANGE}Tin tức / Cố vấn
 • STR_CONFIG_SETTING_AI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI :{ORANGE}Đối Thủ
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT :Nhân vật máy không được mua máy bay: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT_HELPTEXT :Bật tùy chọn này thì người chơi là AI sẽ không xây đường hàng không
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES :Nhân vật máy không được mua xe ôtô: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Bật tùy chọn này thì người chơi là AI sẽ không xây đường ôtô
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS :Nhân vật máy không được mua tàu thủy: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS_HELPTEXT :Bật tùy chọn này thì người chơi là AI sẽ không xây đường thủy
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS :Nhân vật máy không được mua tàu hoả: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS_HELPTEXT :Bật thiết lập này làm máy không thể xây dựng tàu hỏa
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER :Cho phép AI ở chế độ nhiều người chơi: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER_HELPTEXT :Cho phép người chơi AI (máy tính) được tham gia trong ván chơi nhiều người
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_NPC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_NPC :{ORANGE}Nhân vật máy
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE :Giá trị thiết lập mặc định: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_EASY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_EASY :Dễ
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HARD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HARD :Khó
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HELPTEXT :Lực chọn mức độ khó đối với AI ngẫu nhiên hoặc giá trị mặc định khi thêm AI mới hay kịch bản trò trơi
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_MEDIUM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_MEDIUM :Trung bình
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE :Cho phép mua quyền vận tải độc quyền: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE_HELPTEXT :Nếu một công ty mua quyền vân tải độc quyền tại địa phương, thì các trạm của đối thủ sẽ không nhận được hàng hóa và hành khách trong vòng 1 năm
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS :Cho phép góp vốn cho các công trình: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS_HELPTEXT :Cho phép công ty đầu tư xây nhà mới tại địa phương
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD :Cho phép đầu tư hạ tầng giao thông địa phương : {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD_HELPTEXT :Cho phép công ty góp tièn xây lại đường xá đô thị, việc xây dựng sẽ làm giao thông rối loạn một thời gian
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY :Cho phép chuyển tiền cho các công ty khác: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY_HELPTEXT :Cho phép chuyển tiền giữa các công ty trong chế độ nhiều người chơi
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Cho phép mua cổ phần của các công ty khác: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :Nếu bật, cho phép mua và bán cổ phần công ty. Cổ phần chỉ có thể mua bán nếu công ty đã tồn tại một thời gian nhất định nào đó
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS :Đô thị cho phép xây giao nhau đồng mức: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS_HELPTEXT :Bật tùy chọn này cho phép đô thị xây giao nhau đồng mức
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS :Đô thị có thể tự xây đường sá: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS_HELPTEXT :Cho phép đô thị tự xây đường sá để phát triển. Nếu tắt thì đô thị không thể tự xây đường sá
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY :Số tiền tối thiểu cần cho việc tự thay mới phương tiện: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY_HELPTEXT :Số dư tiền tối thiểu phải có để hành động tự động thay mới được thực hiện
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS :Tự động thay mới nếu phương tiện đạt {STRING} tuổi
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_HELPTEXT :Tuổi tương đối để coi như phương tiện hết hạn sử dụng và được thay mới
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_AFTER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_AFTER :{COMMA} tháng sau
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_BEFORE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_BEFORE :{COMMA} tháng trước
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE :Tự thay mới phương tiện nếu hết hạn sử dụng: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE_HELPTEXT :Nếu bật, phương tiện gần hết hạn sẽ được tự động thay mới và điều kiện thay mới được thỏa mãn
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE :Tự động save: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE_HELPTEXT :Chọn chu kỳ giữa mỗi lần tự động save
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL :Cuộn cửa sổ chính khi con trỏ gần mép: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_DISABLED :Tắt
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_EVERY_VIEWPORT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_EVERY_VIEWPORT :Mọi cửa sổ bổ sung
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_HELPTEXT :Khi bật, vùng nhìn sẽ cuộn khi con trỏ đến cạnh cửa sổ
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT :Cửa sổ chính
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT_FULLSCREEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT_FULLSCREEN :Cửa sổ chính trong chế độ toàn màn hình
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE :Cho phép thay đổi nền đất dưới công trình, đường.. (tự làm dốc): {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE_HELPTEXT :Cho phép thay đổi nền đất dưới công trình và đường mà không cần phá hủy chúng
 • STR_CONFIG_SETTING_BRIBE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_BRIBE :Cho phép hối lộ chính quyền địa phương: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_BRIBE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_BRIBE_HELPTEXT :Cho phép công ty thử hối lộ quan chức địa phương. Nếu việc hối lộ bị phát giác, công ty sẽ không được làm gì ở địa phương đó 6 tháng
 • STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT :Mô phỏng thực tế diện tích khu vực đón hàng: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT_HELPTEXT :Diện tích khu vực đón hàng khác nhau cho từng loại trạm và sân bay
 • STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_AND_TYPE_HIDES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_AND_TYPE_HIDES :{BLACK}Hiện tất cả kết quả tìm kiếm theo{}{SILVER}Phân loại {BLACK}cho {WHITE}{STRING} {BLACK}và {SILVER}Kiểu {BLACK}cho {WHITE}tất cả kiểu thiết lập
 • STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_HIDES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_HIDES :{BLACK}Hiện tất cả kết quả tìm kiếm theo{}{SILVER}Phân loại {BLACK}cho {WHITE}{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL :Thái độ của hội đồng thành phố với việc xây dựng lại địa phương: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL_HELPTEXT :Lựa chọn mức độ ảnh hưởng môi trường và tiếng ồn gây ra bởi các công ty sẽ ảnh hưởng uy tín của công ty đối với chính quyền địa phương và các hoạt động xây dựng của họ trong địa bàn
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER :Hệ số quy mô đô thị coi là thành phố: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER_HELPTEXT :Kích thước trung bình của thành phố tỉ lệ với đô thị lúc bắt đầu trò chơi
 • STR_CONFIG_SETTING_COLLAPSE_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COLLAPSE_ALL :{BLACK}Đóng lại tất cả
 • STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR :Tin tức có màu xuất hiện vào năm: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT :Năm mà các báo chí sẽ được in màu. Trước năm này, tất cả chúng là in đen/trắng
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL :Khi tạm dừng thì cho phép: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_ACTIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_ACTIONS :tất cả thao tác
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_CONSTRUCTION :tất cả những thao tác phi xây dựng
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_LANDSCAPING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_LANDSCAPING :tất cả ngoại trừ chỉnh sửa địa hình
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_HELPTEXT :Lựa chọn các hành động có thể làm khi ván chơi đang tạm dừng
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_NO_ACTIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_NO_ACTIONS :không có thao tác nào
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_ALL :Tất cả công ty
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OFF :Tắt
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OWN :Công ty mình
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANY :{ORANGE}Công ty
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR :Màu bắt đầu của công ty: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR_HELPTEXT :Thay đổi màu sắc mặc định khi bắt đầu công ty
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS :Chi phí xây dựng: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS_HELPTEXT :Thiết lập mức độ xây dựng và chi phí mua sắm
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED :Tốc độ xây dựng: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED_HELPTEXT :Giới hạn hành động xây dựng của AI
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL :Tất cả
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_NORMAL :Chỉ đèn hiệu khoá
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_PBS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_PBS :Đèn hiệu giành đường
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES :Đổi tuần hoàn các kiểu đèn báo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT :Chọn kiểu đèn báo để tuần hoàn, khi Ctrl+click vào một đèn báo đã được xây bằng công cụ đèn báo
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES :Sử dụng định dạng ngày {STRING} cho tên file lưu ván chơi.
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_HELPTEXT :Định dạng ngày trong tên file lưu
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_ISO
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_ISO :ISO (2008-12-31)
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_LONG
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_LONG :đầy đủ (31 T12 2008)
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_SHORT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_SHORT :ngắn (31-12-2008)
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE :Loại đường ray mặc định (sau game mới/nạp game): {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_FIRST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_FIRST :Có trước tiên
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_HELPTEXT :Kiểu đường ray được chọn khi bắt đầu hoặc tải một ván chơi. 'sẵn có đầu tiên' chọn loại ray cũ nhất, 'sẵn có cuối cùng' chọn loại ray mới nhất, và 'dùng nhiều nhất' chọn loại ray đang được sử dụng nhiều nhất trong ván chơi
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_LAST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_LAST :Có sau cùng
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_MOST_USED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_MOST_USED :Dùng nhiều
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_NORMAL :Đèn hiệu khóa
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBS :Đèn dẫn đường
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBSOWAY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBSOWAY :Đèn dẫn đường 1-chiều
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE :Kiểu đèn tín hiệu mặc định: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE_HELPTEXT :Kiểu đèn tín hiệu mặc định để sử dụng
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_VALUE :{LTBLUE}Giá trị mặc định: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE :Ảnh hưởng bởi khoảng cách đến nhu cầu gửi: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE_HELPTEXT :Nếu bạn đặt giá trị này lớn hơn 0, thì khoảng chênh lượng hàng hóa gửi từ ga A đến B sẽ ảnh hưởng bởi khoảng cách, giá trị càng cao thì càng ít hàng gửi đến ga xa và nhiều hàng gửi đến ga gần và ngược lại.
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE :Khối lượng hàng hóa trả về đối với chế độ đối xứng: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE_HELPTEXT :Thiết lập giá trị này ít hơn 100% sẽ khiến vận tải hai chiều đối xứng sẽ giống như bất đối xứng. Sẽ có ít hàng hóa hơn chuyển ngược lại nếu như số lượng hàng chuyển tới vượt ngưỡng nào đó. Nếu đặt là 0% thì là bất đối xứng hoàn toàn.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLED :Tắt
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS :Không dùng tàu điện: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS_HELPTEXT :Bật tùy chọn này sẽ ngăn việc bắt buộc có ray tàu điện mới tạo được đầu máy chạy điện
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING :Tắt việc xây dựng hạ tầng nếu không có phương tiện thích hợp nào sẵn có: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING_HELPTEXT :Khi bật, thì cơ sở hạ tầng chỉ sẵn có nếu loại phương tiện tương ứng cũng sẵn có, giúp cho việc tránh xây nhầm hạ tầng không thích hợp
 • STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS :Thảm họa: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS_HELPTEXT :Thay đổi tùy chọn để thảm họa đôi lúc ngăn chặn hoặc phá hủy phương tiện và công trình hạ tầng
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS :Cho phép gộp ga, bến, cảng không sát nhau: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS_HELPTEXT :Cho phép thêm đoạn vào ga mà không phải sửa cái hiện có. Phải bấm Ctrl+Click để thêm đoạn vào ga
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED :Chế độ phân phối đối với hàng hóa đóng két: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED_HELPTEXT :Hàng hóa được đóng két là gói hàng có giá trong địa hình nhiệt đới, kim cương trong hoang mạc, vàng trong địa hình vùng cực lạnh. NewGRF có thể khác. Bạn nên đặt là bất đối xứng hoặc bằng tay nếu ở địa hình cực lạnh, vì ngân hàng sẽ không gửi vàng trở lại mỏ vàng. Với địa hình nhiệt đới hoặc hoang mạc thì có thể chọn đối xứng bởi các ngân hàng có thể gửi hai chiều với nhau.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ASYMMETRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ASYMMETRIC :bất đối xứng
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT :Chế độ phân phối đối với các loại hàng hóa mặc định: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT_HELPTEXT :"bất đối xứng" là khối lượng hàng hóa tùy ý có thể gửi theo chiều bất kỳ. "bằng tay" là sẽ không phân phối tự động mà bạn sẽ phải chỉ ra.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL :Chế độ phân phối đối với thư tín: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL_HELPTEXT :Thư tín có thể gửi đối xứng (khối lượng từ A đến B bằng B đến A) hoặc bất đối xứng, hoặc bằng tay.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MANUAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MANUAL :bằng tay
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX :Chế độ phân phối đối với hành khách: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX_HELPTEXT :Hành khách có thể di chuyển đối xứng (số lượng A đến B bằng B đến A) hoặc bất đối xứng, hoặc bằng tay.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_SYMMETRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_SYMMETRIC :đối xứng
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY :Khi kéo, đặt đèn tín hiệu mỗi: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_HELPTEXT :Đặt khoảng cách giữa các đèn tín hiệu khi được kéo
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_VALUE :{COMMA} ô
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE :Khi kéo-thả, giữ khoảng cách cố định giữa các đèn tín hiệu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE_HELPTEXT :Lựa chọn cách đặt đèn hiệu khi bấm Ctrl+kéo thả đèn hiệu, nếu tắt, đèn hiệu đặt ngay trước và sau cầu, hầm để tránh bị quãng kéo dài không có đèn. Nếu bật, đèn hiệu sẽ được đặt sau mỗi n ô, tạo ra việc căn đèn đối với các ray song song dễ dàng hơn
 • STR_CONFIG_SETTING_DYNAMIC_ENGINES_EXISTING_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DYNAMIC_ENGINES_EXISTING_VEHICLES :{WHITE}Không thể đổi thiết đặt này khi vẫn còn các phương tiện giao thông.
 • STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_EMPTY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_EMPTY :{WHITE}Một hoặc nhiều ô đất ở mép bản đồ phía bắc không được trống
 • STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_WATER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_WATER :{WHITE}Một hoặc nhiều ô đất ở mép bản không phải là biển
 • STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI :Bật GUI đèn tín hiệu : {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI_HELPTEXT :Hiện một cửa sổ chọn kiểu đèn hiệu khi xây dựng, thay vì phải đổi kiểu bằng cách bấm Ctrl+click trên công cụ xây dựng đèn hiệu
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT :{ORANGE}Môi trường
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_AUTHORITIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_AUTHORITIES :{ORANGE}Chính quyền
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_CARGODIST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_CARGODIST :{ORANGE}Phân bổ hàng hóa
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_INDUSTRIES :{ORANGE}Nhà máy
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_TOWNS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_TOWNS :{ORANGE}Đô thị
 • STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION :Khoảng thời gian thông báo lỗi xuất hiện trên màn hình: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_HELPTEXT :Khoảng thời gian hiện thị thông báo trong cửa sổ màu đỏ. Lưu ý rằng cửa sổ thông báo sẽ tự đóng khi sau khoảng thời gian này, hoặc là được đóng bằng tay
 • STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_VALUE :{COMMA} giây
 • STR_CONFIG_SETTING_EXPAND_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXPAND_ALL :{BLACK}Mở xuống tất cả
 • STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT :Phân nhóm thu nhập/chi phí trong bảng tài chính: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT_HELPTEXT :Lựa chọn cách sắp xếp trong cửa sổ chi phí của công ty
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE :Cho phép giải toả nhiều hơn đường, cầu ... của đô thị: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE_HELPTEXT :Dễ dàng hơn trong việc loại bỏ các công trình thuộc sở hữu thành phố
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT :Trồng cây trong trò chơi: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_ALL :Mọi nơi
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_HELPTEXT :Điều khiển sự xuất hiện tự dộng của cây cối khi đang chơi. Điều này có thể ảnh hưởng đến những nhà máy dựa vào cây cối, ví dự như nhà máy chế biến gỗgỗ
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_NONE :không có {RED}(nhà máy chế biến gỗ bị ngưng)
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_RAINFOREST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_RAINFOREST :Chỉ trong rừng nhiệt đới
 • STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE :Tỉ lệ lợi tức cổ phiếu chi trả cho môi giới: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT :Tỉ lệ thu nhập cho mỗi trung gian trên hệ thống vận tải, cho phép điều chỉnh thu nhập
 • STR_CONFIG_SETTING_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FILTER_TITLE :{BLACK}Lọc chuỗi:
 • STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG :Ngăn tàu hỏa chuyển hướng 90 độ: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG_HELPTEXT :quay 90 độ chỉ xảy ra khi một ray ngang nối với một ray dọc ở 2 ô liền kề, khiến cho tàu hỏa cua 90 độ khi đến ô rẽ thay vì 45 độ như bình thường.
 • STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS :Hệ số cân nặng để mô phỏng của tàu hỏa chở nặng: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS_HELPTEXT :Thiết lập mức độ ảnh hưởng sức nặng hàng hóa đối với tàu hỏa, giá trị cao hơn sẽ làm tàu tăng tốc chậm hơn, đặc biệt là leo đồi núi
 • STR_CONFIG_SETTING_GENWORLD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GENWORLD :{ORANGE}Khởi tạo bản đồ
 • STR_CONFIG_SETTING_GRAPHICS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GRAPHICS :{ORANGE}Đồ họa
 • STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS :Độ đậm của đường kẻ trong đồ thị: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS_HELPTEXT :Độ đậm của đường vẽ trên đồ thị. Một đường mảnh sẽ chính xác hơn, trong khi đó đường đậm sẽ dễ nhìn hơn và màu sắc dễ phân biệt hơn
 • STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION :Xoay bản đồ địa hình: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_CLOCKWISE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_CLOCKWISE :Xuôi chiều đồng hồ
 • STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_COUNTER_CLOCKWISE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_COUNTER_CLOCKWISE :Ngược chiều đồng hồ
 • STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_CENTER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_CENTER :Giữa
 • STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_LEFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_LEFT :Trái
 • STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_RIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_RIGHT :Phải
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY :Hiện thông báo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED :Bấm phải chuột
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_HELPTEXT :Khoảng thời gian trễ mà hướng dẫn hiện lên khi di chuột tới đối tượng, có thể hiện hướng dẫn bằng bấm nút phải chuột khi giá trị này bằng 0.
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_VALUE :Thời gian để con trỏ lên đối tượng {COMMA} mili giây
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY :Mật độ nhà máy: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY_HELPTEXT :Thiết lập số nhà máy sẽ được tạo ra và mức độ dùy trì trong ván chơi
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM :Vùng đất phẳng xung quanh nhà máy: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM_HELPTEXT :Khoảng không gian bằng phẳng quanh nhà máy. Điều này đảm bảo rằng không gian trống quanh nhà máy để xây đường ray và công trình
 • STR_CONFIG_SETTING_INFLATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFLATION :Lạm phát: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INFLATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFLATION_HELPTEXT :Cho phép lạm phát đối với kinh tế, khi mà chi phí tăng nhanh hơn một chút so với khoản thu
 • STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE :Phí bảo trì cơ sở hạ tầng: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE_HELPTEXT :Khi mở, thì hạ tầng công ty sẽ sinh ra chi phí bảo trì. Chi phí sẽ tăng theo mạng lưới giao thông bạn xây dựng, và sẽ tiêu tốn của công ty lớn nhiều hơn công ty nhỏ
 • STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE :Lãi suất vay: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE_HELPTEXT :Lãi xuất vay; ảnh hưởng tới cả lạm phát nếu bật tùy chọn đó
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE :{ORANGE}Giao Diện
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_CONSTRUCTION :{ORANGE}Xây Dựng
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_GENERAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_GENERAL :{ORANGE}Tổng quát
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_VIEWPORTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_VIEWPORTS :{ORANGE}Vùng nhìn
 • STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE :Nền đất: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE_HELPTEXT :Nền đất là định nghĩa cơ bản của các màn chơi với các kiểu hàng hóa và yêu cầu cho sự phát triển đô thị khác nhau. NewGRF và kịch bản chơi cho phép các điều chỉnh nhỏ hơn.
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR :Tạo nền đất: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_HELPTEXT :Bộ khởi tạo nguyên bản chỉ dựa vào tập hợp đồ họa đối tượng cơ bản, rồi sinh ra các dạng địa hình cố đinh. Với TerraGenesis thì dựa trên có chế nhiễu loạn (noise) kiểu Perlin và cho phép các điều chỉnh nhỏ hơn.
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_ORIGINAL :Nguyên Bản
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_TERRA_GENESIS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_TERRA_GENESIS :TerraGenesis
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS :Tỷ lệ đô thị sẽ trở nên thành phố: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_DISABLED :Không
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_HELPTEXT :Số lượng đô thị sẽ trở thành thành phố, đô thị đó sẽ rộng hơn và phát triển nhanh hơn
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_VALUE :1 trong {COMMA}
 • STR_CONFIG_SETTING_LIMITATIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIMITATIONS :{ORANGE}Giới hạn
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY :Độ chính xác phân phối: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY_HELPTEXT :Mức chính xác tính toán đồ thị, nếu giá trị càng cao càng tốn CPU và trò chơi có thể chậm phản ứng, tuy nhiên giá trị thấp sẽ khiến việc phân phối sẽ giảm sự chính xác và bạn sẽ thấy sự khác biệt là hàng hóa không gửi đến chỗ cần đến.
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL :Cập nhật đồ thị phân phối mỗi {STRING}{NBSP}ngày
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL_HELPTEXT :Thời gian giữa các lần tính toán đồ thị. Mỗi lần tính sẽ tính một phần của đồ thị. Nhưng không có nghĩa là giá trị X này sẽ khiến việc tính toán toàn bộ xảy ra sau X ngày, chỉ có một phần thôi. Nếu nhỏ thì CPU cần để tính sẽ nhiều hơn, lớn thì việc tính toán lại phân phối hàng hóa mỗi khi có đường mới sẽ chậm hơn.
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME :Dùng {STRING}{NBSP}ngày để tính toán lại đồ thị phân phối
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME_HELPTEXT :Thời gian cần thiết cho mỗi bước tính toán đồ thị liên kết. Mỗi khi bắt đầu, chương trình tính toán sẽ được phép chạy trong một số ngày nào đó tùy theo giá trị này. Nếu quá ít có thể không đủ để tính toán, mà nếu quá nhiều thì nó sẽ kéo dài việc tính toán lại phân phối mỗi khi đường đi thay đổi.
 • STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR :Neo công cụ tôn tạo nền đất vào công cụ tàu hoả/xe/tàu thủy/máy bay: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR_HELPTEXT :Khi mở thanh công cụ xây dựng một loại đường nào đó, thì mở luôn thanh công cụ nâng hạ đất nền
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES :Hiện màu cờ sắc áo của công ty: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_ALL :Tất cả công ty
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_HELPTEXT :Điều khiển việc sử dụng màu sắc theo kiểu phương tiện thay vì màu cờ công ty
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_NONE :Không
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_OWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_OWN :Công ty đang giữ
 • STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS :Hiển thị quá trình nạp hàng: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS_HELPTEXT :Lựa chọn liệu có chỉ thị tỉ lệ bốc xếp hiển thị khi bốc xếp hàng
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION :{ORANGE}Tiêu Chuẩn Đo Lường
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE :Đơn vị gia tốc: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_HELPTEXT :Mỗi đơn vị lực, cũng là gia tốc, hiển thị trên giao diện như là đơn vị đã chọn
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_IMPERIAL :Imperial (lbf)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_METRIC :Metric (kgf)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_SI :SI (kN)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT :Đơn vị độ cao: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_HELPTEXT :Khi độ cao thể hiện trên giao diện, thì hiển thị nó trên đơn vị đã chọn
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_IMPERIAL :Hoàng Gia (ft)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_METRIC :Metric (m)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_SI :SI (m)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER :Đơn vị công suất phương tiện: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_HELPTEXT :Khi thể hiện công suất phương tiện, thể hiện nó bằng đơn vị đã chọn.
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_IMPERIAL :Imperial (hp)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_METRIC :Metric (hp)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_SI :SI (kW)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY :Đơn vị tốc độ: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_HELPTEXT :Khi thể hiện tốc độ trên giao diện, thể hiện nó bằng đơn vị đã chọn.
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL :Imperial (mph)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_METRIC :Metric (km/h)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_SI :SI (m/s)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME :Đơn vị dung tích: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_HELPTEXT :Khi dung tích thể hiện, hiển thị nó trong đơn vị đã chọn
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_IMPERIAL :Imperial (gal)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_METRIC :Metric (l)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_SI :SI (m³)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT :Đơn vị khối lượng: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_HELPTEXT :Khi hiển thị khối lượng trên giao diện, thể hiện nó bằng đơn vị đã chọn
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_IMPERIAL :Imperial (short t/ton)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_METRIC :Metric (t/tonne)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_SI :SI (kg)
 • STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN :Khoảng vay khởi nghiệp tối đa: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN_HELPTEXT :Hạn mức tối đa một công ty có thể vay (không tính lạm phát)
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT :Số máy bay tối đa mỗi công ty: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT_HELPTEXT :Số lượng máy bay tối đa mà một công ty có thể có
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT :Chiều cao tối đa của cầu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT_HELPTEXT :Chiều cao tối đa khi xây cầu
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH :Độ dài tối đa của cầu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH_HELPTEXT :Độ dài tối đa khi xây cầu
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL :Chiều cao tối đa của bản đồ: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL_HELPTEXT :Thay đổi chiều cao tối đa cho phép cho các núi đồi trên bản đồ
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES :Số xe ôtô tối đa mỗi công ty: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Số lượng ôtô tối đa mà một công ty có thể có
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS :Số tàu thủy tối đa mỗi công ty: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS_HELPTEXT :Số lượng tàu thủy tối đa mà một công ty có thể có
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS :Số tàu hỏa tối đa mỗi công ty: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS_HELPTEXT :Số lượng tối đa tàu hỏa mà mỗi công ty có thể có
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH :Độ dài tối đa của hầm: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH_HELPTEXT :Độ dài tối đa khi xây hầm
 • STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP :Hiện bảng chú giải đo lường khi dùng các công cụ xây dựng: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP_HELPTEXT :Hiển thị khoảng cách ô và chênh lệch độ cao khi kéo thả trong khi xây dựng
 • STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES :Tuổi công ty tối thiểu để bán cổ phần: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES_HELPTEXT :Đặt số tuổi tối thiểu của công ty để cho các bên khác có thể mua và bán cổ phần
 • STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN :Cho phép nhiều nhà máy tương tự nhau trong mỗi đô thị: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN_HELPTEXT :Bình thường mỗi đô thị không có quá một nhà máy mỗi loại. Tùy chọn này cho phép nhiều nhà máy cùng một loại trong phạm vi mỗi đô thị
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS :Sân bay không bao giờ thành đồ cổ: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS_HELPTEXT :Bật tùy chọn này cho phép tất cả các loại sân bay không bị lỗi thời
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES :Phương tiện không bao giờ thành đồ cổ: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES_HELPTEXT :Nếu bật, tất cả các model phương tiện sẽ không bị lỗi thời
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS :Tai nạn / thiên tai: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS_HELPTEXT :Hiển thị tin tức về các vụ tại nạn hoặc thiên tai xảy ra
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE :Lời khuyên / thông tin cho những phương tiện của công ty: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE_HELPTEXT :Hiển thị thông điệp về phương tiện cần lưu ý
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER :Phương tiện đầu tiền đỗ trạm đối thủ: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER_HELPTEXT :Hiển thị tin tức khi phương tiên khai trương ga/bến của đối thủ cạnh tranh
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN :Phương tiện đầu tiên đỗ trạm chúng ta: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN_HELPTEXT :Hiển thị tin tức khi phương tiện khai trương ga/bến của bạn
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE :Thay đổi về việc nhận hàng vận chuyển: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE_HELPTEXT :Hiển thị thông báo về sự thay đổi của ga bến đối với việc chấp nhận hàng hóa
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION :Thông tin công ty: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION_HELPTEXT :Hiển thị tin tức khi có một công ty mới khai trương, hoặc các công ty có nguy cơ phá sản
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES :Những thay đổi của nền kinh tế: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES_HELPTEXT :Hiển thị tin tức về sự thay đổi tình hình kinh tế chung
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION :Thông tin chung: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION_HELPTEXT :Hiển thị thông tin về các sự kiện chung, ví dụ như ai đó mua đặc quyền vận tải một năm hoặc tài trợ xây dựng lại đường xá
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY :Các nhà máy do công ty đang vận chuyển có sản lượng thay đổi: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY_HELPTEXT :Hiển thị tin tức khi có sự thay đổi sản lượng nhà máy, mà nhà máy đó đang được chuyên chở bởi công ty bạn
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER :Các nhà máy do công ty đối thủ đang vận chuyển có sản lượng thay đổi: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER_HELPTEXT :Hiện thị tin tức khi có sự thay đổi sản lượng đối với nhà máy mà nhà máy đó được chuyên chở bởi đối thủ cạnh tranh
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED :Các nhà máy khác có sản lượng thay đổi: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED_HELPTEXT :Hiển thị tin tức về sự thay đổi sản lượng của các nhà máy, mà hiện thời chưa được ai chuyên chở (kể cả bạn)
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE :Nhà máy đóng cửa: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE_HELPTEXT :Hiển thị tin tức khi có nhà máy đóng cửa
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN :Nhà máy mới mở: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN_HELPTEXT :Hiển thị tin tức khi có nhà máy mới khai trương
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL :Đủ
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_OFF :Tắt
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_SUMMARY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_SUMMARY :Giản Lược
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES :Phương tiện mới: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES_HELPTEXT :Hiển thị tin tức khi có một loại phương tiện mới xuất xưởng
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES :Tiền trợ cấp: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES_HELPTEXT :Hiển tin tức về các sự kiện liên quan đến chuỗi cung ứng
 • STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL :Cho phép chính quyền địa phương kiểm soát độ ồn của sân bay: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL_HELPTEXT :Nếu tắt tùy chọn này, mỗi đô thị chỉ xây được 2 sân bay. Nếu bật tùy chọn này, số lượng sân bay được giới hạn bởi độ ồn cho phép của đô thị, dựa vào dân số, quy mô sân bay và khoảng cách
 • STR_CONFIG_SETTING_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NONE :Không
 • STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT :Đặt các điểm lộ trình mới sẽ là 'chạy suốt" làm mặc định: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT_HELPTEXT :Bình thường tàu sẽ dừng tại tất cả các ga nó đi qua. Tùy chọn này sẽ khiến tàu chạy qua tất cả các ga không dừng cho tới điểm đích. Lưu ý, tùy chọn này chỉ là đặt giá trị mặc định khi tạo mới lộ trình, vẫn có thể thay đổi đối với từng lộ trình cụ thể
 • STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE :Tắt bảo trì khi đặt tắt tuỳ chọn hỏng hóc: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE_HELPTEXT :Nếu bật, phương tiện sẽ không cần bảo trì nếu chúng không thể bị hỏng
 • STR_CONFIG_SETTING_NO_EXPLANATION_AVAILABLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NO_EXPLANATION_AVAILABLE_HELPTEXT :(hiện không có giải thích nào)
 • STR_CONFIG_SETTING_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OFF :Tắt
 • STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE :Khoảng cách tối đa từ lề bản đồ tới nhà máy lọc dầu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT :Giới hạn bao xa tính từ rìa bản đò tới nhà máy hóa dầu và dàn khoan dầu có thể xây. Trên các bản đồ đảo thì tương ứng là ven biển. Với bản đồ lớn 256 ô, thì giá trị này được nhân tỉ lệ lên
 • STR_CONFIG_SETTING_ON
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ON :Bật
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW :Kiểm soát lộ trình của các phương tiện: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_EXDEPOT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_EXDEPOT :có, nhưng trừ các phương tiện đang dừng
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_HELPTEXT :Khi mở, lộ trình của phương tiện sẽ được kiểm tra định kỳ, và có vấn đề gì thì có thông báo
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_OFF :không
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_ON
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_ON :tất cả phương tiện
 • STR_CONFIG_SETTING_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORIGINAL :Nguyên bản
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION :Bàn phím ảo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DISABLED :Tắt
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DOUBLE_CLICK
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DOUBLE_CLICK :Nháy kép
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_HELPTEXT :Chọn phương thức mở bàn phím ảo để nhập chữ với con trỏ. Có ích đối với các thiết bị không có bàn phím
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK :Nháy đơn (ngay lập tức)
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK_FOCUS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK_FOCUS :Nháy đơn (nếu đang kích hoạt)
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES :Cơ chế tìm đường cho xe ôtô: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Cơ chế tìm đường cho xe ôtô
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS :Cơ chế tìm đường cho tàu thủy: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS_HELPTEXT :Cơ chế tìm đường dùng cho tàu thủy
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS :Cơ chế tìm đường cho tàu hoả: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS_HELPTEXT :Cơ chế tìm đường cho tàu hỏa
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_NPF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_NPF :NPF
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_YAPF_RECOMMENDED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_YAPF_RECOMMENDED :YAPF {BLUE}(Nên dùng)
 • STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME :Tự động tạm dừng khi bắt đầu game mới: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME_HELPTEXT :Khi bật, ván chơi sẽ tự động tạm dừng khi bắt đầu ván chơi, cho phép xem xét trước bản đồ
 • STR_CONFIG_SETTING_PERCENTAGE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PERCENTAGE :{COMMA}%
 • STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS :Vẫn giữ công cụ xây dựng sau khi dùng: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS_HELPTEXT :Giữ cho công cụ xây dựng đối với cầu, hầm... vẫn mở sau khi dùng.
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES :Số vụ tai nạn máy bay: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_HELPTEXT :Đặt tỉ lệ/xác suất ngẫu nhiên xảy ra tai nạn máy bay.{}* Máy bay lớn luôn có xác suất tai nạn cao hơn khi hạ cánh ở các sân bay nhỏ.
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NONE :không*
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NORMAL :bình thường
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_REDUCED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_REDUCED :giảm bớt
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED :Tỉ lệ tốc độ của máy bay: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_HELPTEXT :Thiết lập tốc độ tương đối của máy bay với phương tiện khác, nhằm giảm thu nhập của việc vận chuyển đường hàng không
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_VALUE :1 / {COMMA}
 • STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL :Hiện dân số đô thị trong nhãn tên của đô thị: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL_HELPTEXT :Hiển thị dân số của đô thị trên nhãn của nó trên bản đồ
 • STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT :Bắt đầu tán gẫu nội nhóm với phím <ENTER>: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT_HELPTEXT :Chuyển đổi chế độ 'tám' nội bộ trong công ty (nhiều người chơi) thay vì công cộng bằng nút <Ctrl+ENTER>
 • STR_CONFIG_SETTING_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_QUERY_CAPTION :{WHITE}Thay đổi giá trị
 • STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO :Tạo nhanh lộ trình cho phương tiện: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO_HELPTEXT :Lựa chọn trước 'đi tới con trỏ' khi mở cửa số lập lộ trình
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD :Tuỳ chỉnh phương thức xây dựng nhà máy: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_HELPTEXT :Phương thức đầu tư xây tổ hợp công nghiệp. 'không' là không thể đầu tư, 'prospecting' là có thể, nhưng vị trí sẽ ngẫu nhiên trên bản đồ và việc xây dựng có thể không thành công, 'as other industries' nghĩa là các nhà máy thô có thể được xây dựng bởi công ty như nhà máy chế biến ở bất kỳ vị trí nào muốn
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NONE :không
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NORMAL :như nhà máy khác
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_PROSPECTING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_PROSPECTING :hứa hẹn
 • STR_CONFIG_SETTING_REALISTIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_REALISTIC :Giống Thực
 • STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS :Suy thoái: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS_HELPTEXT :Nếu bật, thì các đợt suy thoái sẽ xảy ra vài năm một lần. Trong suy thoái tất cả sản xuất sẽ giảm mạnh (và sẽ trở lại như cũ sau khi suy thoái kết thúc)
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ADVANCED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ADVANCED :Tùy chọn nâng cao
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ALL :Thiết lập chuyên gia/tất cả thiết lập
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_BASIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_BASIC :Tùy chọn cơ bản
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CATEGORY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CATEGORY :{BLACK}Phân loại:
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_DEFAULT :Thiết lập khác với giá trị mặc định
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_NEW
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_NEW :THiết lập giá trị mới khác với giá trị cho ván chơi mới
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_DROPDOWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_DROPDOWN_HELPTEXT :{BLACK}Giới hạn danh sách bên dưới bằng những bộ lọc định sẵn
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_TYPE :{BLACK}Kiểu:
 • STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS :Tự động đổi chiều chạy tại đèn hiệu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS_HELPTEXT :Cho phép xe lửa vòng lại nơi đèn báo, khi nó chờ quá lâu
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU :Giả lập click chuột phải: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_COMMAND
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_COMMAND :Command+Click
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_CONTROL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_CONTROL :Ctrl+Click
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_HELPTEXT :Chọn phương thức giả lập nút phải chuột
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_OFF :Tắt
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE :Đóng cửa số khi click chuột phải: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE_HELPTEXT :Đóng cửa sổ bằng cách bấm chuột phải vào đó. Ngăn tooltip bằng cách bấm phải!
 • STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT :Số lượng sông ngòi: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT_HELPTEXT :Chọn số lượng sông ngòi được khởi tạo
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE :Xe cộ: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE_HELPTEXT :Chọn phía xe chạy
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL :Kiểu tăng tốc cho ôtô: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT :Chọn cơ chế tăng tốc vật lý cho ôtô. Kiểu "nguyên bản" thì sự giảm tốc tại dốc là như nhau cho tất cả các phương tiện. Kiều "thực tê" thì sự giảm tốc tại dốc và khúc cua dựa vào nhiều yếu tố của động cơ, đơn cử là tải trọng hàng hóa
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS :Sự giảm tốc tại dốc của ôtô: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT :Sự giảm tốc cho ôtô tại một ô dốc. Giá trị càng cao thì càng khó leo dốc
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN :Độ gồ ghề của địa chất: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_HELPTEXT :(Chỉ cho TerraGenesis) Chọn mức độ trùng điệp của núi: địa hình bằng phẳng thì ít hơn, địa hình đồi núi thì nhiều hơn. Địa hình gồ ghề có nhiều núi và trông có vẻ lặp lại
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_ROUGH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_ROUGH :Gồ Ghề
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_SMOOTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_SMOOTH :Phẳng
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_ROUGH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_ROUGH :Rất Gồ Ghề
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_SMOOTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_SMOOTH :Rất Phẳng
 • STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS :Chi phí hoạt động: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS_HELPTEXT :Thiết lập mức độ tính chi phí bảo trì và vận hành đối với phương tiện và hạ tầng giao thông
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY :Bộ nhớ sử dụng tối đa mỗi kích bản: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_HELPTEXT :Số lượng bộ nhớ tối đa mà kịch bản có thể tiêu thụ trước khi nó bị từ chối hoạt động. Số lượng này có thể phải tăng lên nếu bản đồ lớn hơn.
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_VALUE :{COMMA} MiB
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES :#mã lệnh trước kịch bản tạm ngưng: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES_HELPTEXT :Số lượng tối đa các tính toán mà một kịch bản AI được phép chạy mỗi lần
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE :Kiểu cuộn khung nhìn: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_DEFAULT :Kéo cuộn khung nhìn kiểu RMB, khoá vị trí con trỏ chuột
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_HELPTEXT :Hành xử khi kéo, cuộn bản đồ
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_LMB
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_LMB :Kéo cuộn bản đồ kiểu LMB
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB :Kéo cuộn bản đồ kiểu RMB
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB_LOCKED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB_LOCKED :Kéo cuộn kiểu RMB, khoá vị trí con trỏ chuột
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER :Tốc độ cuộn bản đồ bằng chuột: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER_HELPTEXT :Điều chỉnh độ nhạy của bánh xe cuộn
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_OFF :Tắt
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLL :Cuộn bản đồ
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING :Chức năng nút cuộn trên chuột: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING_HELPTEXT :Cho phép cuộc bằng chuột có bánh xe cuộn hai chiều
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_ZOOM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_ZOOM :Phóng to bản đồ
 • STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE :Xây cờ hiệu thay vì đèn trước năm: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE_HELPTEXT :Thiết lập thời điểm đèn hiệu điện sẽ được sử dụng. Trước thời điểm này chỉ có cờ hiệu được sử dụng (chúng cùng chức năng, chỉ khác hình thức)
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES :Số lượng nhà ga có thể phục vụ các ngành công nghiệp với nhà ga có sẵn {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES_HELPTEXT :Nếu bật, các khu công nghiệp gắn kèm với nhà ga, cảng, bến (như là dàn khoan dầu) có thể sẽ được phục vụ bởi các công ty sở hữu nhà ga, cảng, bến xây ở gần. Nếu tắt, thì các khu công nghiệp trên chỉ cung cấp hàng cho nhà ga, cản, bến gắn kèm thôi, bất kể là có xây gần hay gắn nhà ga khác vào.
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD :Bảo trì trực thăng ở sân bay trực thăng một cách tự động: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD_HELPTEXT :Bảo trì máy bay trực thăng mỗi khi hạ cánh, thậm chí là không có nhà sửc máy bay ở sân bay đó
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT :Tần suất bảo trì mặc định đối với máy bay: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT_HELPTEXT :Thiết lập khoảng thời gian bảo trì tùy chọn đối với các máy bay, nếu phương tiện không có riêng thời gian bảo trì này
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_DISABLED :tắt
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT :Tần suất bảo trì theo đơn vị phần trăm: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT_HELPTEXT :Lựa chọn liệu rằng việc bảo trì phương tiện sẽ được tiến hành sau một khoảng thời gian nhất định hay là độ tin cậy bị giảm xuống bao nhiều phần trăm so với mức tối đa
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES :Tần suất bảo trì mặc định đối với ôtô: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Thiết lập khoảng thời gian bảo trì tùy chọn đối với các ôtô, nếu phương tiện không có riêng thời gian bảo trì này
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS :Tần suất bảo trì mặc định đối với tàu thủy: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS_HELPTEXT :Thiết lập khoảng thời gian bảo trì tùy chọn đối với các tàu thủy, nếu phương tiện không có riêng thời gian bảo trì này
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS :Tần suất bảo trì mặc định đối với tàu hỏa: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS_HELPTEXT :Thiết lập khoảng thời gian bảo trì tùy chọn đối với các tàu hỏa, nếu phương tiện không có riêng thời gian bảo trì này
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_VALUE :{COMMA}{NBSP}ngày/%
 • STR_CONFIG_SETTING_SE_FLAT_WORLD_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SE_FLAT_WORLD_HEIGHT :Độ cao của một màn chơi đồng bằng là: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION :Tỉ lệ bảo hòa (hết tải) của đường tắt trước khi chuyển sang đường khác dài hơn: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION_HELPTEXT :Thường sẽ có nhiều con đường giữa 2 ga/bến. Việc vận tải hàng hóa sẽ chọn con đường ngắn nhất trước cho đến khi hết tải. Sau đó chọn con đường ngắn thứ 2, 3... cho đến khi hết tải. Việc hết tải được tính toán bằng khối lượng vận chuyển thực tế so với dự tính. Khi hết tải tất cả các con đường, nếu vẫn còn hàng hóa cần chuyển, thì nó có thể gây quá tải. Dầu vậy thuật toán này không phải lúc nào cũng chính xác trong việc tính toán năng lực vận tải. Thiết lập này cho phép bạn tinh chỉnh tỉ lệ mà một con đường sẽ hết tải trước khi chọn con đường kế tiếp. Nhỏ hơn 100% sẽ giúp tránh việc một ga bến quá đông đúc và bù trừ việc tính toán sai lệch này.
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES :Hiện bảng tài chính vào cuối năm: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES_HELPTEXT :Nếu được bật, cửa số báo cáo tài chính sẽ tự bật lên cuối mỗi năm để có thể nhìn trạng thái tài chính công ty
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION :Hiện đường ray dành trước: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION_HELPTEXT :Lựa chọn đường dành riêng với màu khác để thấy rõ vấn đề với việc tài không vào khu vực tìm đường path-based
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE :Hiện đèn báo: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_DRIVING_SIDE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_DRIVING_SIDE :Phía xe chạy
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_HELPTEXT :Chọn bên của đường ray để đặt đèn tín hiệu
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_LEFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_LEFT :Phía bên trái
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_RIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_RIGHT :Phía bên phải
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR :Màu đất hiển thị tại bản đồ nhỏ: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_DARK_GREEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_DARK_GREEN :Lục tối
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_GREEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_GREEN :Lục
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_HELPTEXT :Màu sắc của các dạng đất trên bản đồ nhỏ
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_VIOLET
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_VIOLET :Tím
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT :Lượng khói thải của phương tiện: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT_HELPTEXT :Điều chỉnh lượng khói hoặc tia điện phát ra từ các phương tiện
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY :Nền kinh tế ít biến động: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT :Nếu bật, sản lượng của nhà máy sẽ thay đổi thường xuyên hơn, và thay đổi với mức độ nhỏ hơn. Thiết lập này sẽ không có tác dụng nếu kiểu nhà máy định nghĩa bởi NewGRF
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING :Cuộn uyển chuyển cửa sổ: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING_HELPTEXT :Điều khiển cách màn hình chính cuộn tới vị trí cụ thể khi nháy chuột vào bản đồ nhỏ hoặc khi gõ lệnh cuộn tới đối tượng trên bản đồ. Nếu bật, thì sẽ cuộn trượt, nếu tắt thì nhảy thẳng tới vị trí đó.
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS :Bán kính dính cửa sổ: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_DISABLED :Tắt
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_HELPTEXT :Khoảng cách giữa các cửa sổ để nó tự động sắp ngay ngắn khi chuyển đến gần
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_VALUE :{COMMA} điểm ảnh
 • STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT :Độ cao tuyết phủ: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT_HELPTEXT :Điều chỉnh độ cao của tuyết phủ đối với địa hình xứ lanh. Tuyết phủ có thể ảnh hưởng tới việc tạo ra nhà máy và các yêu cầu cho sự tăng trưởng đô thị
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT :Giới hạn số lượng cửa sổ (không-neo): {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_DISABLED :tắt
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_HELPTEXT :Số lượng cửa sổ chưa neo (tối đa) trước khi tự động đóng để nhường chỗ khi mở cửa sổ mới
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_VALUE :{COMMA}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND :{ORANGE}Âm thanh
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT :Âm thanh nền: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT_HELPTEXT :Phát các âm thanh hiệu ứng nền đối với đất, khu công nghiệp và đô thị
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK :Bấm nút: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK_HELPTEXT :Bíp khi bấm nút
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM :Xây dựng: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM_HELPTEXT :Phát âm thanh khi xây dựng hoặc các hoạt động khác hoàn thành
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER :Tai nạn/thiên tai: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER_HELPTEXT :Phát hiệu ứng âm thanh của các vụ tai nạn và thiên tai
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS :Báo chí: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS_HELPTEXT :Phát âm thanh khi có báo mới
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR :Kết thúc cuối năm: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR_HELPTEXT :Phát âm thanh cuối mỗi năm khi hiển thị bảng tổng kết hiệu quả cuối năm so với năm cũ
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER :Tin tức tóm tắt: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER_HELPTEXT :Phát âm thanh khi hiển thị các tin tức tóm tắt.
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE :Phương tiện: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE_HELPTEXT :Phát hiệu ứng âm thanh của phương tiện
 • STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR :Năm bắt đầu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD :Độ trải rộng của ga/bến tối đa: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD_HELPTEXT :Khoảng diện tích tối đa mà mỗi ga/bến đơn có thể trả rộng. Giá trị cao quá sẽ làm chậm trò chơi
 • STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS :Vị trí thanh trạng thái: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS_HELPTEXT :Vị trí nằm ngang của thanh trạng thái phía dưới màn hình
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION :Lộ trình tàu hoả mặc định sẽ dừng lại vị trí {STRING} tại sân ga
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_FAR_END
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_FAR_END :đầu xa
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_HELPTEXT :Vị trí mà tàu hỏa sẽ dừng trong ga. 'đầu gần' dừng ở điểm gần, 'giữa' dừng ở giữa, 'đầu xa' dừng ở xa cửa vào nhất. Giá trị này chỉ là giá trị mặc định khi tạo lộ trình mới, có thể điều chỉnh riêng lẻ với mỗi lộ trình
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_MIDDLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_MIDDLE :giữa
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_NEAR_END
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_NEAR_END :đầu gần
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD :Cho phép xây điểm dừng xe buýt trên đường của đối thủ: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD_HELPTEXT :Cho phép xây dựng điểm dừng xe bus trên đường sở hữu bởi công ty khác
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD :Cho phép xây điểm dừng xe buýt trên đường của thị trấn: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD_HELPTEXT :Cho phép xây dựng điểm dừng xe bus trên đường sở hữu bởi địa phương
 • STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER :Tỉ lệ chi trả: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER_HELPTEXT :Thiết lập mức chi trả cho tuyến vận chuyển phụ trợ
 • STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE :Kiểu nền đất: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE_HELPTEXT :(Chỉ cho TerraGenesis) Địa hình nhiều đồi núi
 • STR_CONFIG_SETTING_TILE_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TILE_LENGTH :{COMMA} ô
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS :Hiện lịch trình ở dạng số nhịp thay vì ngày: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS_HELPTEXT :Hiển thị thời gian trong bảng lịch trình bằng bộ đếm trò chơi thay vì ngày
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE :Hiển thị nơi đến và nơi đi trên lịch trình: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE_HELPTEXT :Hiển thị thời gian đi và đến trong bảng lịch trình
 • STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS :Vị trí của thanh công cụ chính: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS_HELPTEXT :Vị trí nằm ngang của thanh công cụ chính ở phía trên màn hình
 • STR_CONFIG_SETTING_TOO_HIGH_MOUNTAIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOO_HIGH_MOUNTAIN :{WHITE}Bạn không thể đặt giá trị chiều cao tối đa này cho bản đổ. Phải có ít nhất 1 ngọn núi cao hơn bản đồ
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE :Nhu cầu vận chuyển hàng đô thị: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_BITCOUNT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_BITCOUNT :Tuyến tính
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_HELPTEXT :Lượng hàng hoá cần vận chuyển ở trong đô thị, tỉ lệ với tổng dân số của độ thị.{}Tăng tỉ lệ bình phương: một đô thị to gấp 2 sẽ tăng 4 lần số hành khách.{}Tăng tỉ lệ thuận: một đô thị tăng gấp 2 sẽ tăng gấp 2 lần số hành khách.
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_ORIGINAL :Tỉ lệ bình phương (nguyên bản)
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING :Thành lập đô thị trong ván chơi: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED :cho phép
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED_CUSTOM_LAYOUT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED_CUSTOM_LAYOUT :cho phép, tùy chọn bố trí đô thị
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_FORBIDDEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_FORBIDDEN :không cho phép
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_HELPTEXT :Bật tùy chọn này cho phép người chơi tạo lập đô thị mới trong màn chơi
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH :Tốc độ phát triển của đô thị: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_FAST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_FAST :Nhanh
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_HELPTEXT :Tốc độ phát triển đô thị
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NONE :Không
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NORMAL :Bình thường
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_SLOW
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_SLOW :Chậm
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_VERY_FAST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_VERY_FAST :Cực nhanh
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT :Kiểu đường sá của đô thị mới: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_2X2_GRID
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_2X2_GRID :lưới 2x2
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_3X3_GRID
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_3X3_GRID :lưới 3x3
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_BETTER_ROADS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_BETTER_ROADS :đường hợp lý hơn
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_DEFAULT :nguyên bản
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_HELPTEXT :Kiểu đường sá của đô thị
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_RANDOM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_RANDOM :ngẫu nhiên
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL :Kiểu tăng tốc của tàu hỏa: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT :Chọn cơ chế tăng tốc vật lý cho tàu hỏa. Kiểu "nguyên bản" thì sự giảm tốc tại dốc là như nhau cho tất cả các phương tiện. Kiều "thực tê" thì sự giảm tốc tại dốc và khúc cua dựa vào nhiều yếu tố, đơn cử là chiều dài tàu và tải trọng hàng hóa
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH :Chiều dài tối đa của đoàn tàu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH_HELPTEXT :Đặt lại chiều dài tối đa của đoàn tàu
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING :Không cho phép tàu hỏa quay đầu ở ga: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING_HELPTEXT :Nếu bật thì tàu hỏa sẽ không quay đẩu đối với ga không phải đầu cuối, kể cả khi đó là đường ngắn nhất đến nơi tiếp theo khi quay đầu
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS :Sự giảm tốc tại dốc của tàu hỏa: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT :Sự giảm tốc cho tàu hỏa tại một ô dốc. Giá trị càng cao thì càng khó leo dốc
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_CAPTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_CAPTION :{WHITE}Thiết lập
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER :Thuật toán đặt cây: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_HELPTEXT :Chọn cách phân bổ cây cối trên bản đồ: chế độ 'Nguyên bản' trồng một cách rải rác đồng đều, chế độ 'Cải tiến' trồng theo nhóm
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_IMPROVED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_IMPROVED :Tối Ưu Hóa
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_NONE :Không
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_ORIGINAL :Nguyên bản
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE :{LTBLUE}Kiểu thiết lập: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_CLIENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_CLIENT :Cấu hình máy khách (không được lưu trong save; tác động tới tất cả các ván chơi)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_INGAME :Thiết lập công ty (chứa trong save; chỉ tác động tới công ty hiện tại)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_MENU :Thiết lập công ty (chứa trong save; chỉ tác động tới các ván chơi mới)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_ALL :Tất cả loại thiết lập
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_CLIENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_CLIENT :Thiết lập máy trạm (không lưu trong save; tác động tới mọi ván chơi)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_INGAME :Thiết lập công ty (lưu trong save; chỉ tác động tới công ty hiện tại)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_MENU :Thiết lập công ty (chứa trong save; chỉ tác động với ván chơi mới)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_INGAME :Thiết lập trò chơi (chứa trong save; chỉ có tác dụng với ván chơi hiện tại)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_MENU :Thiết lập trò chơi (chứa trong save; chỉ có tác dụng với ván chơi mới)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_HELPTEXT :{BLACK}Hạn chế danh mục sau đối với mỗi kiểu thiết lập
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_INGAME :Thiết lập trò chơi (chứa trong save; chỉ tác động tới ván chơi hiện tại)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_MENU :Thiết lập trò chơi (chứa trong save; chỉ tác động tới các ván chơi mới)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_HIDES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_HIDES :{BLACK}Hiện tất cả kết quả tìm kiếm theo{}{SILVER}Kiểu {BLACK}cho {WHITE}tất cả kiểu thiết lập
 • STR_CONFIG_SETTING_VARIETY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VARIETY :Phân bổ sự đa dạng: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_VARIETY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VARIETY_HELPTEXT :(Chỉ cho TerraGenesis) Điều chỉnh liệu rằng bản đồ gồm cả vùng núi cao và vùng đồng bằng. Đây chỉ là điều chỉnh cho sự bằng phẳng hơn, các thiết lập khác sẽ điều chỉnh cho vùng núi.
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES :{ORANGE}Phương Tiện
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_PHYSICS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_PHYSICS :{ORANGE}Vật lý
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_ROUTING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_ROUTING :{ORANGE}Tìm đường
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS :Mức hỏng hóc phương tiên: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS_HELPTEXT :Thiết lập mức độ hỏng hóc đối với phương tiện không bảo trì thường xuyên
 • STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS :Bật giới hạn tốc độ toa tàu: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS_HELPTEXT :Nếu bật, sử dụng giới hạn tốc độ của toa xe để hạn chế tốc độ của cả đoàn tàu
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS :Cảnh báo nếu thu nhập của phương tiện bị âm: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS_HELPTEXT :Nếu bật, sẽ có một thông báo nếu một phương tiện nào đó không có lãi trong một năm
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE :Cảnh báo nếu phương tiện bị thất lạc: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE_HELPTEXT :Tùy chọn bật thông báo khi một phương tiện không thể tìm được đường đi tới đích mong muốn
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_IN_2X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_IN_2X :2x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_MIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_MIN :4x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_NORMAL :Bình thường
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_2X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_2X :2x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_4X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_4X :4x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_8X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_8X :8x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX :Độ thu nhỏ tối đa: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX_HELPTEXT :Độ thu nhỏ tối đa của cửa sổ, Độ càng cao thì có thể làm khựng trò chơi khi dùng
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN :Độ phóng to tối đa: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN_HELPTEXT :Độ phóng to tối đa của cửa sổ. Độ càng cao thì yêu cầu bộ nhớ càng nhiều
 • STR_CONTENT_DETAIL_DEPENDENCIES
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_DEPENDENCIES :{SILVER}Các phụ thuộc: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_DESCRIPTION :{SILVER}Mô tả: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_FILESIZE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_FILESIZE :{SILVER}Kích thước tải: {WHITE}{BYTES}
 • STR_CONTENT_DETAIL_NAME
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_NAME :{SILVER}Tên: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_SELECTED_BECAUSE_OF
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SELECTED_BECAUSE_OF :{SILVER}Được chọn vì: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_ALREADY_HERE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_ALREADY_HERE :{SILVER}Bạn đã có cái này rồi
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_AUTOSELECTED
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_AUTOSELECTED :{SILVER}Cái này phụ thuộc, cần phải chọn để tải về
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_DOES_NOT_EXIST
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_DOES_NOT_EXIST :{SILVER}Nội dung này không có và không thể tải về trong OpenTTD
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_SELECTED
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_SELECTED :{SILVER}Bạn đã chọn cái này để tải về
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_UNSELECTED
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_UNSELECTED :{SILVER}Bạn chưa chọn cái này để tải về
 • STR_CONTENT_DETAIL_TAGS
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_TAGS :{SILVER}Tags: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_TITLE :{SILVER}THÔNG TIN NỘI DUNG
 • STR_CONTENT_DETAIL_TYPE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_TYPE :{SILVER}Kiểu: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_UPDATE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_UPDATE :{SILVER}Cái này thay thế cái đã có {STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_URL
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_URL :{SILVER}URL: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_VERSION
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_VERSION :{SILVER}Phiên bản: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION :{BLACK}Tải về
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Tải các nội dung đã chọn về
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_COMPLETE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_COMPLETE :{WHITE}Tải hoành thành
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_FILE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_FILE :{WHITE}Đang tải {STRING} ({NUM} trên {NUM})
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_INITIALISE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_INITIALISE :{WHITE}Đang yêu cầu file...
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_PROGRESS_SIZE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_PROGRESS_SIZE :{WHITE}{BYTES} trên {BYTES} đã tải xong ({NUM} %)
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_TITLE :{WHITE}Đang tải nội dung...
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_CONNECT
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_CONNECT :{WHITE}Không thể kết nối tới server nội dung...
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD :{WHITE}Tải bất thành...
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_CONNECTION_LOST
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_CONNECTION_LOST :{WHITE}... kết nối bị đứt
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_FILE_NOT_WRITABLE
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_FILE_NOT_WRITABLE :{WHITE}... không ghi được file
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_EXTRACT
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_EXTRACT :{WHITE}Không thể giải nén file đã tải
 • STR_CONTENT_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_FILTER_TITLE :{BLACK}Lọc theo tên:
 • STR_CONTENT_MATRIX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_MATRIX_TOOLTIP :{BLACK}Bấm vào dòng để xem chi tiết{}Bấm vào checkbox để chọn tải về
 • STR_CONTENT_NAME_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_NAME_CAPTION :{BLACK}Tên
 • STR_CONTENT_NAME_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_NAME_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Tên nội dung
 • STR_CONTENT_NO_ZLIB
 • (Correct) STR_CONTENT_NO_ZLIB :{WHITE}OpenTTD không thiết lập hỗ trợ "zlib"...
 • STR_CONTENT_NO_ZLIB_SUB
 • (Correct) STR_CONTENT_NO_ZLIB_SUB :{WHITE}... không thể tải nội dung này
 • STR_CONTENT_OPEN_URL
 • (Correct) STR_CONTENT_OPEN_URL :{BLACK}Đến trang web
 • STR_CONTENT_OPEN_URL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_OPEN_URL_TOOLTIP :{BLACK}Đến trang web của nội dung này
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL :{BLACK}Tìm kiếm những trang ngoài
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER :{WHITE}Có nhiều điều kiện và điều khoản để tải nội dung từ những trang ngoài.{}Bạn sẽ phải tham khảo trang ngoài để đọc những hướng dẫn cài nội dung vào OpenTTD.{}Bạn có muốn tiếp tục?
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER_CAPTION :{WHITE}Bạn đang thoát khỏi OpenTTD!
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_TOOLTIP :{BLACK}Tìm những nội dung không có sẵn trên cổng dịch vụ OpenTTD tại những trang không trực thuộc OpenTTD
 • STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION :{BLACK}Chọn tất
 • STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Đánh dấu tất cả để tải về
 • STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION :{BLACK}Chọn các nâng cấp
 • STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Đánh dấu tất cả các nội dung có bản cập nhật để tải về
 • STR_CONTENT_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_TITLE :{WHITE}Đang tải nội dung
 • STR_CONTENT_TOTAL_DOWNLOAD_SIZE
 • (Correct) STR_CONTENT_TOTAL_DOWNLOAD_SIZE :{SILVER}Tổng dung lượng tải: {WHITE}{BYTES}
 • STR_CONTENT_TYPE_AI
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_AI :AI
 • STR_CONTENT_TYPE_AI_LIBRARY
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_AI_LIBRARY :Thư viện AI
 • STR_CONTENT_TYPE_BASE_GRAPHICS
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_BASE_GRAPHICS :Đồ hoạ cơ sở
 • STR_CONTENT_TYPE_BASE_MUSIC
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_BASE_MUSIC :Gói nhạc chuẩn
 • STR_CONTENT_TYPE_BASE_SOUNDS
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_BASE_SOUNDS :Âm thanh chuẩn
 • STR_CONTENT_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_CAPTION :{BLACK}Kiểu
 • STR_CONTENT_TYPE_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Loại nội dung
 • STR_CONTENT_TYPE_GAME_SCRIPT
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_GAME_SCRIPT :Tập lệnh trò chơi
 • STR_CONTENT_TYPE_GS_LIBRARY
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_GS_LIBRARY :Thư viện GS
 • STR_CONTENT_TYPE_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_HEIGHTMAP :Bản đồ địa hình
 • STR_CONTENT_TYPE_NEWGRF
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_NEWGRF :NewGRF
 • STR_CONTENT_TYPE_SCENARIO
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_SCENARIO :Màn chơi kịch bản
 • STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION :{BLACK}Bỏ chọn tất cả
 • STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Chọn tất cả các nội dung không tải về
 • STR_CRATES
 • (Correct) STR_CRATES :{COMMA}{NBSP}thùng
 • STR_CURRENCY_CHANGE_PARAMETER
 • (Correct) STR_CURRENCY_CHANGE_PARAMETER :{BLACK}Sửa tham số của tiền tự chỉnh
 • STR_CURRENCY_CUSTOM_CURRENCY_PREVIEW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_CUSTOM_CURRENCY_PREVIEW_TOOLTIP :{BLACK}10000 Pound (£) tính bằng tiền của bạn
 • STR_CURRENCY_DECREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_DECREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP :{BLACK}Chuyển về đồng Euro sớm hơn
 • STR_CURRENCY_DECREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_DECREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP :{BLACK}Giảm tỉ giá tiền của bạn đối với 1 Pound (£)
 • STR_CURRENCY_EXCHANGE_RATE
 • (Correct) STR_CURRENCY_EXCHANGE_RATE :{LTBLUE}Tỉ giá hối đoái: {ORANGE}{CURRENCY_LONG} = £ {COMMA}
 • STR_CURRENCY_INCREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_INCREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP :{BLACK}Chuyển về đồng Euro sau
 • STR_CURRENCY_INCREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_INCREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP :{BLACK}Tăng tỉ giá tiền của bạn đối với 1 Pound (£)
 • STR_CURRENCY_PREFIX
 • (Correct) STR_CURRENCY_PREFIX :{LTBLUE}Tiền tố: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CURRENCY_PREVIEW
 • (Correct) STR_CURRENCY_PREVIEW :{LTBLUE}Xem trước: {ORANGE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_CURRENCY_SEPARATOR
 • (Correct) STR_CURRENCY_SEPARATOR :{LTBLUE}Ký tự cách: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_PREFIX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_PREFIX_TOOLTIP :{BLACK}Chỉnh tiếp đầu ngữ cho tiền tệ của bạn
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SEPARATOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SEPARATOR_TOOLTIP :{BLACK}Chọn ký tự cách cho tiền tệ của bạn
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SUFFIX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SUFFIX_TOOLTIP :{BLACK}Chỉnh tiếp sau ngữ cho tiền tệ của bạn
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP :{BLACK}Chọn năm để chuyển sang đồng Euro
 • STR_CURRENCY_SET_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP :{BLACK}Điều chỉnh tỉ giá tiền của bạn đối với 1 Pound (£)
 • STR_CURRENCY_SUFFIX
 • (Correct) STR_CURRENCY_SUFFIX :{LTBLUE}Hậu tố: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO
 • (Correct) STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO :{LTBLUE}Chuyển về đồng Euro: {ORANGE}{NUM}
 • STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO_NEVER
 • (Correct) STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO_NEVER :{LTBLUE}Chuyển về đồng Euro: {ORANGE}không bao giờ
 • STR_CURRENCY_WINDOW
 • (Correct) STR_CURRENCY_WINDOW :{WHITE}Tự chỉnh tiền tệ
 • STR_DATE_CAPTION
 • (Correct) STR_DATE_CAPTION :{WHITE}Đặt ngày
 • STR_DATE_DAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_DAY_TOOLTIP :{BLACK}chọn ngày
 • STR_DATE_LONG_SMALL
 • (Correct) STR_DATE_LONG_SMALL :{TINY_FONT}{BLACK}{DATE_LONG}
 • STR_DATE_MONTH_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_MONTH_TOOLTIP :{BLACK}chọn tháng
 • STR_DATE_SET_DATE
 • (Correct) STR_DATE_SET_DATE :{BLACK}đặt ngày
 • STR_DATE_SET_DATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_SET_DATE_TOOLTIP :{BLACK}Sử dụng ngày lựa chọn như là ngày bắt đầu của lịch trình
 • STR_DATE_YEAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_YEAR_TOOLTIP :{BLACK}chọn năm
 • STR_DAY_NUMBER_10TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_10TH :10
 • STR_DAY_NUMBER_11TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_11TH :11
 • STR_DAY_NUMBER_12TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_12TH :12
 • STR_DAY_NUMBER_13TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_13TH :13
 • STR_DAY_NUMBER_14TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_14TH :14
 • STR_DAY_NUMBER_15TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_15TH :15
 • STR_DAY_NUMBER_16TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_16TH :16
 • STR_DAY_NUMBER_17TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_17TH :17
 • STR_DAY_NUMBER_18TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_18TH :18
 • STR_DAY_NUMBER_19TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_19TH :19
 • STR_DAY_NUMBER_1ST
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_1ST :1
 • STR_DAY_NUMBER_20TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_20TH :20
 • STR_DAY_NUMBER_21ST
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_21ST :21
 • STR_DAY_NUMBER_22ND
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_22ND :22
 • STR_DAY_NUMBER_23RD
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_23RD :23
 • STR_DAY_NUMBER_24TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_24TH :24
 • STR_DAY_NUMBER_25TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_25TH :25
 • STR_DAY_NUMBER_26TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_26TH :26
 • STR_DAY_NUMBER_27TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_27TH :27
 • STR_DAY_NUMBER_28TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_28TH :28
 • STR_DAY_NUMBER_29TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_29TH :29
 • STR_DAY_NUMBER_2ND
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_2ND :2
 • STR_DAY_NUMBER_30TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_30TH :30
 • STR_DAY_NUMBER_31ST
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_31ST :31
 • STR_DAY_NUMBER_3RD
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_3RD :3
 • STR_DAY_NUMBER_4TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_4TH :4
 • STR_DAY_NUMBER_5TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_5TH :5
 • STR_DAY_NUMBER_6TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_6TH :6
 • STR_DAY_NUMBER_7TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_7TH :7
 • STR_DAY_NUMBER_8TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_8TH :8
 • STR_DAY_NUMBER_9TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_9TH :9
 • STR_DEFAULT_SIGN_NAME
 • (Correct) STR_DEFAULT_SIGN_NAME :Biển hiệu
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Máy bay - nháy chuột phải vào máy bay để xem chi tiết
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Xem trung tâm của xưởng máy bay. Ctrl+Click mở cửa sổ mới để xem
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Thêm máy bay
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Mua máy bay mới
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Thả máy bay vào đây để bán nó đi
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Tự động thay thế tất cả máy bay trong xưởng
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Tự động thay thế tất cả ôtô trong xưởng
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Tự động thay thế tất cả tàu thuỷ trong xưởng
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Tự động thay thế tất cả tàu hoả trong xưởng
 • STR_DEPOT_BUILD_SHIP_CAPTION
 • (Correct) STR_DEPOT_BUILD_SHIP_CAPTION :{WHITE}Hướng Xưởng Tàu
 • STR_DEPOT_BUILD_SHIP_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_BUILD_SHIP_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Chọn hướng đặt xưởng tàu
 • STR_DEPOT_CAPTION
 • (Correct) STR_DEPOT_CAPTION :{WHITE}{DEPOT}
 • STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT :{BLACK}Tạo máy bay giống hệt
 • STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT_INFO_HANGAR_WINDOW
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT_INFO_HANGAR_WINDOW :{BLACK}Thao tác này mua máy bay giống hệt máy bay cũ, gồm cả loại hàng chuyên chở. Ctrl+Click để tạo máy bay chia sẻ lộ trình. Shift+Click để xem giá mua dự tính
 • STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE :{BLACK}Tạo ôtô giống hệt
 • STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE_DEPOT_INFO
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE_DEPOT_INFO :{BLACK}Thao tác này mua ôtô giống hệt ôtô cũ.Click vào nút này để thực hiện thao tác đối với xe trong xưởng hoặc ngoài xưởng. Ctrl+Click để tạo ôtô chia sẻ lộ trình. Shift+Click để xem giá mua ước tính
 • STR_DEPOT_CLONE_SHIP
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_SHIP :{BLACK}Tạo tàu thuỷ giống hệt
 • STR_DEPOT_CLONE_SHIP_DEPOT_INFO
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_SHIP_DEPOT_INFO :{BLACK}Thao tác này mua tàu thuỷ giống hệt tàu thuỷ cũ, gồm cả loại hàng chuyên chở. Ctrl+Click để tạo tàu thuỷ chia sẻ lộ trình. Shift+Click để xem giá mua dự tính
 • STR_DEPOT_CLONE_TRAIN
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_TRAIN :{BLACK}Tạo tàu hoả giống hệt
 • STR_DEPOT_CLONE_TRAIN_DEPOT_INFO
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_TRAIN_DEPOT_INFO :{BLACK}Thao tác này mua một đoàn tàu giống hệt tàu cũ, gồm cả đầu máy và toa xe. Click vào nút này, sau đó click vào một đoàn tàu ngoài hoặc trong ga. Ctrl+Click để tạo tàu mới chia sẻ lộ trình. Shift+Click để xem giá mua dự tính
 • STR_DEPOT_DRAG_WHOLE_TRAIN_TO_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_DRAG_WHOLE_TRAIN_TO_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Thả đầu máy tàu vào đây để bán cả đoàn tàu
 • STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Chạy các ôtô trong xưởng
 • STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Chạy các tàu thuỷ trong xưởng
 • STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Chạy các đoàn tàu trong xưởng
 • STR_DEPOT_MASS_START_HANGAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_HANGAR_TOOLTIP :{BLACK}Chạy các máy bay trong xưởng
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Dừng các ôtô trong xưởng
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Dừng các tàu thuỷ trong xưởng
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Dừng các đoàn tàu trong xưởng
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_HANGAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_HANGAR_TOOLTIP :{BLACK}Dừng các máy bay trong xưởng
 • STR_DEPOT_NAME
 • (Correct) STR_DEPOT_NAME :{DEPOT}
 • STR_DEPOT_NO_ENGINE
 • (Correct) STR_DEPOT_NO_ENGINE :{BLACK}-
 • STR_DEPOT_RENAME_DEPOT_CAPTION
 • (Correct) STR_DEPOT_RENAME_DEPOT_CAPTION :Đổi tên xưởng
 • STR_DEPOT_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Đổi tên xưởng
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Ôtô - nháy chuột phải vào ôtô để xem chi tiết
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Xem trung tâm của xưởng ôtô. Ctrl+Click mở cửa sổ mới để xem
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Thêm ôtô
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Mua ôtô mới
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Thả ôtô vào đây để bán nó đi
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Bán tất cả máy bay trong xưởng
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Bán tất cả ôtô trong xưởng
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Bán tất cả tàu thuỷ trong xưởng
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Bán tất cả tàu hoả trong xưởng
 • STR_DEPOT_SELL_CONFIRMATION_TEXT
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_CONFIRMATION_TEXT :{YELLOW}Bạn đang bán tất các phương tiện ở trong xưởng. Bạn có chắc không?
 • STR_DEPOT_SHIP_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Tàu thuỷ - nháy chuột phải vào tàu thuỷ để xem chi tiết
 • STR_DEPOT_SHIP_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Xem trung tâm của xưởng tàu thuỷ. Ctrl+Click mở cửa sổ mới để xem
 • STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Thêm tàu thuỷ
 • STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Mua tàu thuỷ mới
 • STR_DEPOT_SHIP_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Thả tàu thuỷ vào đây để bán nó đi
 • STR_DEPOT_TRAIN_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Tàu hoả - kéo thả để thêm/bớt toa tàu, nháy chuột phải để xem chi tiết.Giữ Ctrl để thực hiện cả chuỗi hành động nêu trên
 • STR_DEPOT_TRAIN_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Xem trung tâm của xưởng tàu hoả. Ctrl+Click mở cửa sổ mới để xem
 • STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Thêm tàu hoả
 • STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Mua tàu hoả mới
 • STR_DEPOT_TRAIN_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Thả toa tàu vào đây để bán nó đi
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Danh sách các máy bay có lộ trình đi qua xưởng này
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Danh sách các ôtô có lộ trình đi qua xưởng này
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Danh sách các tàu thuỷ có lộ trình đi qua xưởng này
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Danh sách các đoàn tàu có lộ trình đi qua xưởng này
 • STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}{ENGINE}{STRING}
 • STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CARGO
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CARGO :{}{CARGO_LONG} ({CARGO_SHORT})
 • STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CHAIN
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CHAIN :{BLACK}{NUM} phương tiện{STRING}
 • STR_DESKTOP_SHORTCUT_COMMENT
 • (Correct) STR_DESKTOP_SHORTCUT_COMMENT :Một trò chơi mô phỏng dựa trên Transport Tycoon Deluxe
 • STR_DIFFICULTY_LEVEL_SETTING_MAXIMUM_NO_COMPETITORS
 • (Correct) STR_DIFFICULTY_LEVEL_SETTING_MAXIMUM_NO_COMPETITORS :{LTBLUE}Số đối thủ cạnh tranh tối đa: {ORANGE}{COMMA}
 • STR_DISASTER_NONE
 • (Correct) STR_DISASTER_NONE :Không Có
 • STR_DISASTER_NORMAL
 • (Correct) STR_DISASTER_NORMAL :Thường
 • STR_DISASTER_REDUCED
 • (Correct) STR_DISASTER_REDUCED :Giảm
 • STR_EDIT_SIGN_CAPTION
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_CAPTION :{WHITE}Sửa biển hiệu
 • STR_EDIT_SIGN_NEXT_SIGN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_NEXT_SIGN_TOOLTIP :{BLACK}Biển hiệu kế tiếp
 • STR_EDIT_SIGN_PREVIOUS_SIGN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_PREVIOUS_SIGN_TOOLTIP :{BLACK}Biển hiệu kế trước
 • STR_EDIT_SIGN_SIGN_OSKTITLE
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_SIGN_OSKTITLE :{BLACK}Nhập tên của biển hiệu
 • STR_EDIT_WAYPOINT_NAME
 • (Correct) STR_EDIT_WAYPOINT_NAME :{WHITE}Sửa tên điểm mốc
 • STR_EMPTY
 • (Correct) STR_EMPTY :
 • STR_ENGINE_NAME
 • (Correct) STR_ENGINE_NAME :{ENGINE}
 • STR_ENGINE_PREVIEW_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_AIRCRAFT :máy bay
 • STR_ENGINE_PREVIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_CAPTION :{WHITE}Thông cáo từ nhà sản xuất phương tiện vận tải
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_CAP_RUNCOST :{BLACK}Giá thành: {CURRENCY_LONG} Tốc độ tối đa: {VELOCITY}{}Sức chứa: {CARGO_LONG}{}Chi phí hoạt động: {CURRENCY_LONG}/năm
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_CAP_RUNCOST :{BLACK}Giá: {CURRENCY_LONG} Tốc độ tối đa: {VELOCITY}{}Kiểu máy bay: {STRING}{}Sức chứa: {CARGO_LONG}, {CARGO_LONG}{}Chi phí hoạt động: {CURRENCY_LONG}/năm
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_RUNCOST :{BLACK}GIá: {CURRENCY_LONG} Tốc độ tối đa: {VELOCITY}{}Kiểu máy bay: {STRING}{}Sức chứa: {CARGO_LONG}{}Chi phí hoạt động: {CURRENCY_LONG}/năm
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_CAP_RUNCOST :{BLACK}Giá: {CURRENCY_LONG} Tốc độ tối đa: {VELOCITY}{}Kiểu máy bay: {STRING} Tầm xa: {COMMA} ô{}Sức chứa: {CARGO_LONG}, {CARGO_LONG}{}Chi phí hoạt động: {CURRENCY_LONG}/năm
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_RUNCOST :{BLACK}Giá: {CURRENCY_LONG} Tốc độ tối đa: {VELOCITY}{}Kiểu máy bay: {STRING} Tầm xa: {COMMA} ô{}Sức chứa: {CARGO_LONG}{}Chi phí hoạt động: {CURRENCY_LONG}/năm
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER :{BLACK}Giá thành: {CURRENCY_LONG} Tải trọng: {WEIGHT_SHORT}{}Tốc độ: {VELOCITY} Công suất: {POWER}{}Chi phí hoạt động: {CURRENCY_LONG}/năm{}Sức chứa: {CARGO_LONG}
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER_MAX_TE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER_MAX_TE :{BLACK}Giá: {CURRENCY_LONG} Nặng: {WEIGHT_SHORT}{}Tốc độ: {VELOCITY} Công suất: {POWER} Max. T.E.: {6:FORCE}{}Giá vận hành: {4:CURRENCY_LONG}/yr{}Năng suất: {5:CARGO_LONG}
 • STR_ENGINE_PREVIEW_ELRAIL_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_ELRAIL_LOCOMOTIVE :ngành vận tải đường sắt điện lực
 • STR_ENGINE_PREVIEW_MAGLEV_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_MAGLEV_LOCOMOTIVE :đầu máy đệm từ
 • STR_ENGINE_PREVIEW_MESSAGE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_MESSAGE :{GOLD}Chúng tôi vừa thiết kế một {STRING} mới - bạn có muốn mua nó trước khi chúng tôi hoàn thiện 1 năm, để chúng tôi đánh giá nó trước khi bán rộng rãi?
 • STR_ENGINE_PREVIEW_MONORAIL_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_MONORAIL_LOCOMOTIVE :đầu máy ray đơn
 • STR_ENGINE_PREVIEW_RAILROAD_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_RAILROAD_LOCOMOTIVE :đầu máy tầu hoả
 • STR_ENGINE_PREVIEW_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_ROAD_VEHICLE :ôtô
 • STR_ENGINE_PREVIEW_SHIP
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_SHIP :tàu thuỷ
 • STR_ENGINE_PREVIEW_TRAM_VEHICLE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_TRAM_VEHICLE :toa xe điện
 • STR_ERROR_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING
 • (Correct) STR_ERROR_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING :{WHITE}Nối thêm nhiều hơn một ga, bến, cảng đã tồn tại
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_IN_THE_WAY :{WHITE}Máy bay đang ở trên đường
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_IS_IN_FLIGHT
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_IS_IN_FLIGHT :{WHITE}Máy bay đang bay
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_HANGAR
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_HANGAR :{WHITE}... máy bay phải dừng lại trong xưởng
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Máy bay không sẵn có
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_ENOUGH_RANGE
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_ENOUGH_RANGE :{WHITE}... máy bay không đủ tầm xa
 • STR_ERROR_AI_DEBUG_SERVER_ONLY
 • (Correct) STR_ERROR_AI_DEBUG_SERVER_ONLY :{YELLOW}Cửa sổ gỡ lỗi AI/Game Script chỉ có trên server
 • STR_ERROR_AI_NO_AI_FOUND
 • (Correct) STR_ERROR_AI_NO_AI_FOUND :Không có AI phù hợp để nạp.{}AI này là AI giả và sẽ không làm gì cả.{}Bạn có thể tải các AI tại mục 'Nội dung trực tuyến'.
 • STR_ERROR_AI_PLEASE_REPORT_CRASH
 • (Correct) STR_ERROR_AI_PLEASE_REPORT_CRASH :{WHITE}Có một script bị treo. Hãy báo cho tác giả script kèm với màn hình chụp cửa sổ gỡ lỗi AI/Game Script
 • STR_ERROR_ALREADY_AT_SEA_LEVEL
 • (Correct) STR_ERROR_ALREADY_AT_SEA_LEVEL :{WHITE}... ở mức nước biển rồi
 • STR_ERROR_ALREADY_BUILT
 • (Correct) STR_ERROR_ALREADY_BUILT :{WHITE}... đã xây rồi
 • STR_ERROR_ALREADY_LEVELLED
 • (Correct) STR_ERROR_ALREADY_LEVELLED :{WHITE}... đã bình địa rồi
 • STR_ERROR_ANOTHER_TUNNEL_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_ANOTHER_TUNNEL_IN_THE_WAY :{WHITE}Có hầm khác trên cùng đường
 • STR_ERROR_AREA_IS_OWNED_BY_ANOTHER
 • (Correct) STR_ERROR_AREA_IS_OWNED_BY_ANOTHER :{WHITE}... vùng này sở hữu bởi công ty khác
 • STR_ERROR_AUTOREPLACE_MONEY_LIMIT
 • (Correct) STR_ERROR_AUTOREPLACE_MONEY_LIMIT :(tự thay vượt hạn mức tiền)
 • STR_ERROR_AUTOREPLACE_NOTHING_TO_DO
 • (Correct) STR_ERROR_AUTOREPLACE_NOTHING_TO_DO :{WHITE}Không thể áp dụng cơ chế tự thay, tự làm đổi mới.
 • STR_ERROR_AUTOSAVE_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_AUTOSAVE_FAILED :{WHITE}Tự lưu gặp lỗi
 • STR_ERROR_BMPMAP
 • (Correct) STR_ERROR_BMPMAP :{WHITE}Không thể nạp nền từ file BMP...
 • STR_ERROR_BMPMAP_IMAGE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_BMPMAP_IMAGE_TYPE :{WHITE}... không thể chuyển đổi kiểu ảnh.
 • STR_ERROR_BRIBE_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_BRIBE_FAILED :{WHITE}Sự cố gắng trong việc hối lộ của bạn đã bị phát hiện bởi các nhà điều tra
 • STR_ERROR_BRIDGEHEADS_NOT_SAME_HEIGHT
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGEHEADS_NOT_SAME_HEIGHT :{WHITE}Hai đầu cầu không ở cùng độ cao
 • STR_ERROR_BRIDGE_THROUGH_MAP_BORDER
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_THROUGH_MAP_BORDER :{WHITE}Cầu có thể vượt quá phạm vi bản đồ
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_AFTER_LOWER_LAND
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_AFTER_LOWER_LAND :{WHITE}Cây cầu phía trên nền đất sau khi san lấp sẽ quá cao.
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_FOR_TERRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_FOR_TERRAIN :{WHITE}Cầu quá cao đối với địa hình này.
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LONG
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LONG :{WHITE}... cầu quá dài
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LOW_FOR_TERRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LOW_FOR_TERRAIN :{WHITE}Cầu thấp quá so với mặt đất
 • STR_ERROR_BUILDING_MUST_BE_DEMOLISHED
 • (Correct) STR_ERROR_BUILDING_MUST_BE_DEMOLISHED :{WHITE}Cần giải toả nhà cửa trước
 • STR_ERROR_BUOY_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_BUOY_IN_THE_WAY :{WHITE}... phao hàng hải nằm cản đường
 • STR_ERROR_BUOY_IS_IN_USE
 • (Correct) STR_ERROR_BUOY_IS_IN_USE :{WHITE}... phao hàng hải đã được dùng bởi công ty khác!
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_ABOVE_SNOW_LINE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_ABOVE_SNOW_LINE :{WHITE}... chỉ có thể xây phía trên núi cao có tuyết
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_BELOW_SNOW_LINE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_BELOW_SNOW_LINE :{WHITE}... chỉ có thể xây phía dưới núi cao có tuyết
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_DESERT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_DESERT :{WHITE}... chỉ có thể xây ở hoang mạc
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_LOW_AREAS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_LOW_AREAS :{WHITE}... chỉ có thể xây ở vùng đất thấp
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_RAINFOREST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_RAINFOREST :{WHITE}... chỉ có thể xây dựng ở vùng rừng nhiệt đới
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS :{WHITE}... chỉ có thể xây được ở trong thị trấn (xây đè lên nhà)
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS_WITH_POPULATION_OF_1200
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS_WITH_POPULATION_OF_1200 :{WHITE}... chỉ có thể xây dựng ở đô thị có dân số hơn 1200
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_NEAR_TOWN_CENTER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_NEAR_TOWN_CENTER :{WHITE}... chỉ có thể xây dựng gần trung tâm thị trấn
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_POSITIONED
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_POSITIONED :{WHITE}... chỉ có thể đặt ở gần mép bản đồ
 • STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER :{WHITE}... phương tiện không thể tới ga, bến đó được
 • STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER_SHARED
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER_SHARED :{WHITE}... phương tiện dùng lộ trình chia sẻ này không tới được ga, bến đó
 • STR_ERROR_CAN_T_BORROW_ANY_MORE_MONEY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BORROW_ANY_MORE_MONEY :{WHITE}Không thể vay thêm được tiền...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AIRPORT_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AIRPORT_HERE :{WHITE}Không thể xây sân bay ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AQUEDUCT_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AQUEDUCT_HERE :{WHITE}Không thể xây cống ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BRIDGE_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BRIDGE_HERE :{WHITE}Không thể xây cầu ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BUS_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BUS_STATION :{WHITE}Không thể xây bến xe buýt...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CANALS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CANALS :{WHITE}Không thể xây kênh đào ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CARGO_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CARGO_TRAM_STATION :{WHITE}Không thể xây trạm bốc dỡ hàng xe điện...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_COMPANY_HEADQUARTERS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_COMPANY_HEADQUARTERS :{WHITE}Không thể xây trụ sở công ty...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_DOCK_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_DOCK_HERE :{WHITE}Không thể xây cảng ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_HERE :{WHITE}Không thể xây {STRING} ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_LOCKS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_LOCKS :{WHITE}Không thể xây cửa kênh ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_OBJECT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_OBJECT :{WHITE}Không thể xây đối tượng này...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_CANAL
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_CANAL :{WHITE}... không thể xây trên kênh
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_RIVER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_RIVER :{WHITE}... không thể xây trên sông
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_SEA
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_SEA :{WHITE}... không thể xây trên biển
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_WATER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_WATER :{WHITE}... không thể xây trên nước
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION :{WHITE}Không thể xây bến xe điện...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_STATION :{WHITE}Không thể xây ga tàu hoả ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Không thể xây đường ray ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_DEPOT :{WHITE}Không thể xây bến xe buýt ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_HERE :{WHITE}Không thể xây đường ôtô ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SHIP_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SHIP_DEPOT :{WHITE}Không thể xây cảng ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SIGNALS_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SIGNALS_HERE :{WHITE}Không thể xây đèn hiệu ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_DEPOT :{WHITE}Không thể xây xưởng tàu ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_WAYPOINT :{WHITE}Không thể xây điểm mốc tàu hoả ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAMWAY_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAMWAY_HERE :{WHITE}Không thể xây đường xe điện ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAM_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAM_DEPOT :{WHITE}Không thể xây bến xe điện ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRUCK_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRUCK_STATION :{WHITE}Không thể xây trạm bốc dỡ hàng xe tải...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TUNNEL_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TUNNEL_HERE :{WHITE}Không thể đào hầm ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_25_SHARE_IN_THIS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_25_SHARE_IN_THIS :{WHITE}Không thể mua 25% cổ phần của công ty này...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_AIRCRAFT :{WHITE}Không thể mua máy bay này...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_COMPANY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_COMPANY :{WHITE}Không mua được công ty...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Không thể mua ôtô này...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_SHIP :{WHITE}Không thể mua tàu thủy này...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_TRAIN :{WHITE}Không thể mua tàu hỏa này...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_COMPANY_NAME :{WHITE}Không thể đổi tên công ty...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_PRESIDENT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_PRESIDENT :{WHITE}Không thể đổi tên giám đốc...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SERVICING
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SERVICING :{WHITE}Không thể thay đổi tần suất bảo trì...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SIGN_NAME
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SIGN_NAME :{WHITE}Không thể đổi tên biển hiệu...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_WAYPOINT_NAME
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_WAYPOINT_NAME :{WHITE}Không thể thay đổi tên điểm mốc...
 • STR_ERROR_CAN_T_CLEAR_THIS_AREA
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CLEAR_THIS_AREA :{WHITE}Không thể dọn dẹp khu vực này...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONSTRUCT_THIS_INDUSTRY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONSTRUCT_THIS_INDUSTRY :{WHITE}Không thể xây loại nhà máy này ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_RAIL
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_RAIL :{WHITE}Không thể đổi kiểu đường ray ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_ROAD :{WHITE}Không thể chuyển đổi loại đường ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_TRAMWAY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_TRAMWAY :{WHITE}Không thể chuyển đổi kiểu xe điện ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_COPY_ORDER_LIST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_COPY_ORDER_LIST :{WHITE}Không thể copy lộ trình...
 • STR_ERROR_CAN_T_COPY_SHARE_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_COPY_SHARE_ORDER :{WHITE}... phương tiện không thể tới được mọi ga, bến
 • STR_ERROR_CAN_T_DELETE_SIGN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_DELETE_SIGN :{WHITE}Không thể xoá biển hiệu...
 • STR_ERROR_CAN_T_DELETE_THIS_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_DELETE_THIS_ORDER :{WHITE}Không thể xoá điểm lộ trình này...
 • STR_ERROR_CAN_T_DO_THIS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_DO_THIS :{WHITE}Không làm thế này được...
 • STR_ERROR_CAN_T_EXPAND_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_EXPAND_TOWN :{WHITE}Không thể mở rộng thành phố...
 • STR_ERROR_CAN_T_FOUND_TOWN_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_FOUND_TOWN_HERE :{WHITE}Không thấy thị trấn ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_INDUSTRIES :{WHITE}Không thể tạo nhà máy...
 • STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_TOWN :{WHITE}Không thể xây thêm đô thị
 • STR_ERROR_CAN_T_INSERT_NEW_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_INSERT_NEW_ORDER :{WHITE}Không thể thêm điểm lộ trình...
 • STR_ERROR_CAN_T_LEVEL_LAND_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_LEVEL_LAND_HERE :{WHITE}Không thể tạo bình địa ở đây
 • STR_ERROR_CAN_T_LOWER_LAND_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_LOWER_LAND_HERE :{WHITE}Không thể hạ đất ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_MAKE_ROAD_VEHICLE_TURN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MAKE_ROAD_VEHICLE_TURN :{WHITE}Không thể làm xe quay lại được...
 • STR_ERROR_CAN_T_MAKE_TRAIN_PASS_SIGNAL
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MAKE_TRAIN_PASS_SIGNAL :{WHITE}Không thể để tàu hoả qua tín hiệu đèn khi nguy hiểm...
 • STR_ERROR_CAN_T_MODIFY_THIS_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MODIFY_THIS_ORDER :{WHITE}Không thể thay đổi điểm lộ trình...
 • STR_ERROR_CAN_T_MOVE_THIS_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MOVE_THIS_ORDER :{WHITE}Không thể chuyển điểm lộ trình này...
 • STR_ERROR_CAN_T_MOVE_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MOVE_VEHICLE :{WHITE}Không thể chuyển phương tiện...
 • STR_ERROR_CAN_T_PLACE_RIVERS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PLACE_RIVERS :{WHITE}Không thể đặt sông ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_PLACE_SIGN_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PLACE_SIGN_HERE :{WHITE}Không thể đặt biển hiệu ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_PLANT_TREE_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PLANT_TREE_HERE :{WHITE}Không thể trồng cây ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_POSITION_BUOY_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_POSITION_BUOY_HERE :{WHITE}Không thể xây phao hàng hải ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_PURCHASE_THIS_LAND
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PURCHASE_THIS_LAND :{WHITE}Không thể mua được mảnh đất này...
 • STR_ERROR_CAN_T_RAISE_LAND_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RAISE_LAND_HERE :{WHITE}Không thể nâng đất ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_AIRCRAFT :{WHITE}Không thể cải biến máy bay...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Không thể cải biến ôtô...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_SHIP :{WHITE}Không thể cải biến tàu thuỷ...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_TRAIN :{WHITE}Không thể cải biến tàu hoả...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_BUS_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_BUS_STATION :{WHITE}Không thể xoá bến xe buýt...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_CARGO_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_CARGO_TRAM_STATION :{WHITE}Không thể xoá trạm bốc dỡ xe điện...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PART_OF_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PART_OF_STATION :{WHITE}Không thể xoá bỏ một phần của ga...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PASSENGER_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PASSENGER_TRAM_STATION :{WHITE}Không thể xoá bến xe điện...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Không thể phá bỏ đường ray ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_ROAD_FROM
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_ROAD_FROM :{WHITE}Không thể phá dỡ đường ôtô ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_SIGNALS_FROM
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_SIGNALS_FROM :{WHITE}Không thể phá bỏ đèn hiệu ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAIN_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAIN_WAYPOINT :{WHITE}Không thể xoá bỏ điểm mốc tàu hoả...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAMWAY_FROM
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAMWAY_FROM :{WHITE}Không thể phá dỡ đường xe điện ở đây...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRUCK_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRUCK_STATION :{WHITE}Không thể xoá trạm bốc dỡ...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT :{WHITE}Không thể đổi tên máy bay...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT_TYPE :{WHITE}Không thể đổi tên kiểu máy bay...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_DEPOT :{WHITE}Không thể đổi tên xưởng...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Không thể đổi tên ôtô...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE :{WHITE}Không thể đổi tên kiểu ôtô...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP :{WHITE}Không thể đổi tên tàu thuỷ...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP_TYPE :{WHITE}Không thể đổi tên kiểu tàu thuỷ...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_STATION :{WHITE}Không thể đổi tên ga, bến,cảng...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TOWN :{WHITE}Không thể đổi tên đô thị...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN :{WHITE}Không thể đổi tên tàu hoả...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN_TYPE :{WHITE}Không thể đổi tên kiểu tàu hoả...
 • STR_ERROR_CAN_T_REPAY_LOAN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REPAY_LOAN :{WHITE}Không thể trả nợ...
 • STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE :{WHITE}Không thể chuyển hướng đoàn tàu...
 • STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE_MULTIPLE_UNITS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE_MULTIPLE_UNITS :{WHITE}Không thể chuyển hướng đoàn tàu có nhiều đầu kéo...
 • STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_TRAIN :{WHITE}Không thể đổi hướng đoàn tàu...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_25_SHARE_IN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_25_SHARE_IN :{WHITE}Không thể bán 25% cổ phần của công ty này...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_AIRCRAFT :{WHITE}Không thể bán máy bay...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Không thể bán ôtô...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_SHIP :{WHITE}Không thể bán tàu thuỷ...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_TRAIN :{WHITE}Không thể bán tàu hoả...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_AIRCRAFT_TO_HANGAR
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_AIRCRAFT_TO_HANGAR :{WHITE}Không thể gửi máy bay về xưởng...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_ROAD_VEHICLE_TO_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_ROAD_VEHICLE_TO_DEPOT :{WHITE}Không thể gửi ôtô về xưởng...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_SHIP_TO_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_SHIP_TO_DEPOT :{WHITE}Không thể gửi tàu thuỷ về xưởng...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_TRAIN_TO_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_TRAIN_TO_DEPOT :{WHITE}Không thể gửi tàu về xưởng...
 • STR_ERROR_CAN_T_SHARE_ORDER_LIST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SHARE_ORDER_LIST :{WHITE}Không thể chia sẻ lộ trình...
 • STR_ERROR_CAN_T_SKIP_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SKIP_ORDER :{WHITE}Không thể nhảy qua điểm lộ trình hiện tại...
 • STR_ERROR_CAN_T_SKIP_TO_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SKIP_TO_ORDER :{WHITE}Không thể chuyển lộ trình tới điểm đã chọn...
 • STR_ERROR_CAN_T_START_AND_END_ON
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_START_AND_END_ON :{WHITE}Không thể bắt đầu và kết thúc ở cùng một điểm
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_SHARING_ORDER_LIST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_SHARING_ORDER_LIST :{WHITE}Không thể dừng chia sẻ danh sách lịch trình...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_AIRCRAFT :{WHITE}Không thể chạy/dừng máy bay...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Không thể chạy/dừng ôtô...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_SHIP :{WHITE}Không thể chạy/dừng tàu thuỷ...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_TRAIN :{WHITE}Không thể chạy/dừng tàu hoả...
 • STR_ERROR_CAN_T_TIMETABLE_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_TIMETABLE_VEHICLE :{WHITE}Không thể lập lịch trình cho phương tiện...
 • STR_ERROR_CLEARING_LIMIT_REACHED
 • (Correct) STR_ERROR_CLEARING_LIMIT_REACHED :{WHITE}... giới hạn xoá ô đã tới
 • STR_ERROR_COMPANY_HEADQUARTERS_IN
 • (Correct) STR_ERROR_COMPANY_HEADQUARTERS_IN :{WHITE}... trụ sở công ty nằm trên đường
 • STR_ERROR_COULD_NOT_CREATE_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_COULD_NOT_CREATE_TOWN :{WHITE}Sinh bản đồ bị ngưng...{}... không có nơi đặt đô thị
 • STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_RAIL
 • (Correct) STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_RAIL :{WHITE}Đường giao nhau không cho phép với loại ray này
 • STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_ROAD :{WHITE}Tạo đường dốc khác độ cao không được phép với loại đường này
 • STR_ERROR_CROSSING_ON_ONEWAY_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_CROSSING_ON_ONEWAY_ROAD :{WHITE}Đường một chiều hoặc bị chặn
 • STR_ERROR_CURRENCY_REQUIRED
 • (Correct) STR_ERROR_CURRENCY_REQUIRED :{WHITE}... cần {CURRENCY_LONG}
 • STR_ERROR_DEPOT_WRONG_DEPOT_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_DEPOT_WRONG_DEPOT_TYPE :Xưởng không hợp kiểu
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_CORNER
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_CORNER :{WHITE}... đi qua điểm dừng không thể đi qua góc
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_DIRECTION
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_DIRECTION :{WHITE}... đường quay mặt sai hướng
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_JUNCTION
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_JUNCTION :{WHITE}... đi qua điểm dừng không thể có ngã rẽ
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_ON_TOWN_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_ON_TOWN_ROAD :{WHITE}... đây là đường của địa phương
 • STR_ERROR_ENDS_OF_BRIDGE_MUST_BOTH
 • (Correct) STR_ERROR_ENDS_OF_BRIDGE_MUST_BOTH :{WHITE}... hai đầu cầu phải được gá vào đất
 • STR_ERROR_EXCAVATION_WOULD_DAMAGE
 • (Correct) STR_ERROR_EXCAVATION_WOULD_DAMAGE :{WHITE}Đào hố sẽ làm sập hầm
 • STR_ERROR_FLAT_LAND_REQUIRED
 • (Correct) STR_ERROR_FLAT_LAND_REQUIRED :{WHITE}Yêu cầu nền đất phẳng
 • STR_ERROR_FOREST_CAN_ONLY_BE_PLANTED
 • (Correct) STR_ERROR_FOREST_CAN_ONLY_BE_PLANTED :{WHITE}... rừng này chỉ đặt ở trên vùng núi cao có tuyết
 • STR_ERROR_FULLSCREEN_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_FULLSCREEN_FAILED :{WHITE}Thất bại khi bật chế độ fullscreen
 • STR_ERROR_GAME_LOAD_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_GAME_LOAD_FAILED :{WHITE}Nạp ván chơi thất bại{}{STRING}
 • STR_ERROR_GAME_SAVE_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_GAME_SAVE_FAILED :{WHITE}Lưu ván chơi có lỗi{}{STRING}
 • STR_ERROR_GENERIC_OBJECT_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_GENERIC_OBJECT_IN_THE_WAY :{WHITE}{1:STRING} đang có trên đường
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_SHARED_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_SHARED_VEHICLE :{WHITE}Không thể thêm phương tiện được chia sẻ vào nhóm...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_VEHICLE :{WHITE}Không thể thêm phương tiện vào nhóm này...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_CREATE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_CREATE :{WHITE}Không thể tạo nhóm...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_DELETE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_DELETE :{WHITE}Không thể xoá bỏ nhóm...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_REMOVE_ALL_VEHICLES
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_REMOVE_ALL_VEHICLES :{WHITE}Không thể bỏ các phương tiện trong nhóm này...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_RENAME
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_RENAME :{WHITE}Không thể đổi tên nhóm...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT :{WHITE}Không thể thiết đặt nhóm cha...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT_RECURSION
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT_RECURSION :{WHITE}... lặp ở trong nhóm phân cấp là không được
 • STR_ERROR_HEIGHTMAP_TOO_LARGE
 • (Correct) STR_ERROR_HEIGHTMAP_TOO_LARGE :{WHITE}... ảnh quá lớn
 • STR_ERROR_IMPOSSIBLE_TRACK_COMBINATION
 • (Correct) STR_ERROR_IMPOSSIBLE_TRACK_COMBINATION :{WHITE}Không thể hoà trộn các đường ray
 • STR_ERROR_INCOMPATIBLE_RAIL_TYPES
 • (Correct) STR_ERROR_INCOMPATIBLE_RAIL_TYPES :Kiểu đường ray không phù hợp
 • STR_ERROR_INCOMPATIBLE_TRAMWAY
 • (Correct) STR_ERROR_INCOMPATIBLE_TRAMWAY :{WHITE}... xe điện không phù hợp
 • STR_ERROR_INDUSTRY_TOO_CLOSE
 • (Correct) STR_ERROR_INDUSTRY_TOO_CLOSE :{WHITE}... quá gần nhà máy khác
 • STR_ERROR_INSUFFICIENT_FUNDS
 • (Correct) STR_ERROR_INSUFFICIENT_FUNDS :{WHITE}Không thể đem cho tiền mà bạn vay từ ngân hàng...
 • STR_ERROR_LAND_SLOPED_IN_WRONG_DIRECTION
 • (Correct) STR_ERROR_LAND_SLOPED_IN_WRONG_DIRECTION :{WHITE}Tạo dốc bị sai hướng
 • STR_ERROR_LOAN_ALREADY_REPAYED
 • (Correct) STR_ERROR_LOAN_ALREADY_REPAYED :{WHITE}... không vay đâu cần trả
 • STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_AIRPORT
 • (Correct) STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_AIRPORT :{WHITE}Chính quyền {TOWN} từ chối có thêm một sân bay nữa trong địa phận của họ
 • STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_NOISE
 • (Correct) STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_NOISE :{WHITE}Chính quyền {TOWN} từ chối sân bay vì dân chúng phàn nàn là quá ồn ào
 • STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_TO_ALLOW_THIS
 • (Correct) STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_TO_ALLOW_THIS :{WHITE}Chính quyền {TOWN} từ chối bạn làm việc này
 • STR_ERROR_MAXIMUM_PERMITTED_LOAN
 • (Correct) STR_ERROR_MAXIMUM_PERMITTED_LOAN :{WHITE}... hạn mức vay tối đa là {CURRENCY_LONG}
 • STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION
 • (Correct) STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION :{YELLOW}Thông Điệp
 • STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION_OTHER_COMPANY
 • (Correct) STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION_OTHER_COMPANY :{YELLOW}Tin nhắn từ {STRING}
 • STR_ERROR_MUST_BE_BUILT_ON_WATER
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_BE_BUILT_ON_WATER :{WHITE}... phải xây trên mặt nước
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_AIRPORT_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_AIRPORT_FIRST :{WHITE}Phải bỏ sân bay đi trước
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BRIDGE_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BRIDGE_FIRST :{WHITE}Phải phá dỡ cầu trước đã
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BUS_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BUS_STATION_FIRST :{WHITE}Phải bỏ bến xe buýt trước
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CANAL_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CANAL_FIRST :{WHITE}Phải lấp kênh đào trước
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CARGO_TRAM_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CARGO_TRAM_STATION_FIRST :{WHITE}Phải bỏ trạm bốc dỡ hàng xe điện trước
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_DOCK_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_DOCK_FIRST :{WHITE}Phải bỏ cảng đi trước
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_PASSENGER_TRAM_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_PASSENGER_TRAM_STATION_FIRST :{WHITE}Phải bỏ bến xe điện trước
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_RAILROAD
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_RAILROAD :{WHITE}Phải bỏ nhà ga tàu hoả trước
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TRUCK_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TRUCK_STATION_FIRST :{WHITE}Phỉa bỏ trạm bốc dỡ xe tải trước
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TUNNEL_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TUNNEL_FIRST :{WHITE}Phải phá hầm trước
 • STR_ERROR_MUST_FOUND_TOWN_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_FOUND_TOWN_FIRST :{WHITE}... phải có ở thị trấn cái đã
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Phải phá bỏ đường ray trước
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAYPOINT_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAYPOINT_FIRST :{WHITE}Phải bỏ điểm mốc trước
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAY_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAY_STATION_FIRST :{WHITE}Phải bỏ ga tàu hoả trước
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_FIRST :{WHITE}Phải bỏ đường ôtô trước
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_STOP_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_STOP_FIRST :{WHITE}Phải dỡ bỏ bến xe buýt trước
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_SIGNALS_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_SIGNALS_FIRST :{WHITE}Phải bỏ đèn báo trước
 • STR_ERROR_NAME_MUST_BE_UNIQUE
 • (Correct) STR_ERROR_NAME_MUST_BE_UNIQUE :{WHITE}Tên phải không trùng lặp
 • STR_ERROR_NOT_ALLOWED_WHILE_PAUSED
 • (Correct) STR_ERROR_NOT_ALLOWED_WHILE_PAUSED :{WHITE}Không cho phép trong khi dừng
 • STR_ERROR_NOT_ENOUGH_CASH_REQUIRES_CURRENCY
 • (Correct) STR_ERROR_NOT_ENOUGH_CASH_REQUIRES_CURRENCY :{WHITE}Không đủ tiền - cần {CURRENCY_LONG}
 • STR_ERROR_NO_MORE_SPACE_FOR_ORDERS
 • (Correct) STR_ERROR_NO_MORE_SPACE_FOR_ORDERS :{WHITE}Không đủ chỗ cho lộ trình
 • STR_ERROR_NO_SPACE_FOR_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SPACE_FOR_TOWN :{WHITE}... không còn khoảng trống nào trên bản đồ
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES :{WHITE}Không có vùng đất nào phù hợp với nhà máy '{STRING}'
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES_EXPLANATION
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES_EXPLANATION :{WHITE}Thay đổi thông số khởi tạo bản đồ để có được bản đồ tốt hơn
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Không có đường ray thích hợp
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_ROAD :{WHITE}Không có đường ô-tô thích hợp
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_TRAMWAY
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_TRAMWAY :{WHITE}Không có đường xe điện phù hợp
 • STR_ERROR_NO_TOWN_IN_SCENARIO
 • (Correct) STR_ERROR_NO_TOWN_IN_SCENARIO :{WHITE}... không có đô thị nào ở màn chơi kịch bản này
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL :{WHITE}Không có phương tiện nào sẵn sàng cả
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL_EXPLANATION
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL_EXPLANATION :{WHITE}Thay đổi tham số NewGRF
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET :{WHITE}Chưa có phương tiện nào có sẵn
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET_EXPLANATION
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET_EXPLANATION :{WHITE}Bắt đầu một màn chơi mới sau {DATE_SHORT} hoặc sử dụng một NewGRF cung cấp sớm phương tiện
 • STR_ERROR_OBJECT_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_OBJECT_IN_THE_WAY :{WHITE}Có vật thể trên đường
 • STR_ERROR_OFF_EDGE_OF_MAP
 • (Correct) STR_ERROR_OFF_EDGE_OF_MAP :{WHITE}Vượt qua giới hạn bản đồ
 • STR_ERROR_ONEWAY_ROADS_CAN_T_HAVE_JUNCTION
 • (Correct) STR_ERROR_ONEWAY_ROADS_CAN_T_HAVE_JUNCTION :{WHITE}... đường một chiều không thể có ngả rẽ
 • STR_ERROR_ONLY_ONE_ALLOWED_PER_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_ONLY_ONE_ALLOWED_PER_TOWN :{WHITE}... mỗi đô thị chỉ được có một cái
 • STR_ERROR_OWNED_BY
 • (Correct) STR_ERROR_OWNED_BY :{WHITE}... sở hữu bởi {STRING}
 • STR_ERROR_PNGMAP
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP :{WHITE}Không thể nạp nền từ file PNG...
 • STR_ERROR_PNGMAP_FILE_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP_FILE_NOT_FOUND :{WHITE}... không tìm thấy file.
 • STR_ERROR_PNGMAP_IMAGE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP_IMAGE_TYPE :{WHITE}... không thể chuyển kiểu ảnh. Phải là ảnh PNG 8 hoặc 24-bit.
 • STR_ERROR_PNGMAP_MISC
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP_MISC :{WHITE}... có lỗi gì đó, rất tiếc (có thể là hỏng file)
 • STR_ERROR_PROTECTED
 • (Correct) STR_ERROR_PROTECTED :{WHITE}Công ty này chưa tồn tại đủ lâu để mua bán cổ phần...
 • STR_ERROR_RAIL_VEHICLE_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_RAIL_VEHICLE_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Đầu/toa xe không sẵn có
 • STR_ERROR_REAR_ENGINE_FOLLOW_FRONT
 • (Correct) STR_ERROR_REAR_ENGINE_FOLLOW_FRONT :{WHITE}Đầu đẩy phía sau luôn phải theo sau đầu kéo của nó
 • STR_ERROR_RESOLUTION_LIST_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_RESOLUTION_LIST_FAILED :{WHITE}Không thể lấy danh sách độ phân giải được hỗ trợ
 • STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_IN_THE_WAY :{WHITE}Ôtô đang ở trên đường
 • STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT :{WHITE}... phải dừng trong xưởng ôtô
 • STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Ôtô không sẵn có
 • STR_ERROR_ROAD_WORKS_IN_PROGRESS
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_WORKS_IN_PROGRESS :{WHITE}Xây dựng cầu đường đang tiến hành
 • STR_ERROR_SAVE_STILL_IN_PROGRESS
 • (Correct) STR_ERROR_SAVE_STILL_IN_PROGRESS :{WHITE}Đang lưu vào đĩa,{}hãy chờ cho đến khi hoàn thành!
 • STR_ERROR_SCREENSHOT_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_SCREENSHOT_FAILED :{WHITE}Chụp màn hình bị lỗi!
 • STR_ERROR_SHIP_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_SHIP_IN_THE_WAY :{WHITE}Tàu thuỷ đang ở trên đường
 • STR_ERROR_SHIP_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_SHIP_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT :{WHITE}... tàu thuỷ phải dừng ở trong xưởng
 • STR_ERROR_SHIP_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_SHIP_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Tàu thuỷ không sẵn có
 • STR_ERROR_SIGNAL_CAN_T_CONVERT_SIGNALS_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_SIGNAL_CAN_T_CONVERT_SIGNALS_HERE :{WHITE}Không thể chuyển đổi đèn hiệu ở đây...
 • STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE
 • (Correct) STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE :{WHITE}... điểm không phù hợp
 • STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE_FOR_TUNNEL
 • (Correct) STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE_FOR_TUNNEL :{WHITE}Vị trí không thích hợp cho cửa vào hầm
 • STR_ERROR_START_AND_END_MUST_BE_IN
 • (Correct) STR_ERROR_START_AND_END_MUST_BE_IN :{WHITE}Điểu đầu và cuối phải trên 1 đường thẳng
 • STR_ERROR_STATION_TOO_SPREAD_OUT
 • (Correct) STR_ERROR_STATION_TOO_SPREAD_OUT :{WHITE}... ga, bến, cảng trải quá rộng
 • STR_ERROR_STATUE_NO_SUITABLE_PLACE
 • (Correct) STR_ERROR_STATUE_NO_SUITABLE_PLACE :{WHITE}... không có nơi nào hợp lý để dựng tượng đài ở trung tâm đô thị này
 • STR_ERROR_TERRAFORM_LIMIT_REACHED
 • (Correct) STR_ERROR_TERRAFORM_LIMIT_REACHED :{WHITE}... giới hạn tôn hạ nền đất đã tới
 • STR_ERROR_THERE_ARE_NO_SIGNALS
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_ARE_NO_SIGNALS :{WHITE}... không có đèn hiệu nào
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_RAILROAD_TRACK :{WHITE}... không có đường ray xe lửa
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_ROAD :{WHITE}... không có đường bộ
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_STATION :{WHITE}... không có ga/bến ở đây
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_TRAMWAY
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_TRAMWAY :{WHITE}... không có đường ray xe điện
 • STR_ERROR_TIMETABLE_NOT_STOPPING_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_TIMETABLE_NOT_STOPPING_HERE :{WHITE}Phương tiện này không dừng lại tại ga, bến này theo lộ trình.
 • STR_ERROR_TIMETABLE_ONLY_WAIT_AT_STATIONS
 • (Correct) STR_ERROR_TIMETABLE_ONLY_WAIT_AT_STATIONS :{WHITE}Phương tiện chỉ có thể chờ ở nhà ga, bến, cảng.
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_AIRPORT
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_AIRPORT :{WHITE}Quá sát với sân bay khác
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_DOCK
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_DOCK :{WHITE}Quá sát với hải cảng khác
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_TOWN :{WHITE}... quá gần đô thị khác
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_WAYPOINT :{WHITE}Quá gần điểm mốc khác
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP :{WHITE}Quá gần mép bản đồ
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP_SUB
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP_SUB :{WHITE}... quá gần mép bản đồ
 • STR_ERROR_TOO_FAR_FROM_PREVIOUS_DESTINATION
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_FAR_FROM_PREVIOUS_DESTINATION :{WHITE}... quá xa điểm lộ trình kế trước
 • STR_ERROR_TOO_HIGH
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_HIGH :{WHITE}... quá cao
 • STR_ERROR_TOO_MANY_BUS_STOPS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_BUS_STOPS :{WHITE}Quá nhiều điểm đừng xe buýt
 • STR_ERROR_TOO_MANY_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_INDUSTRIES :{WHITE}... quá nhiều nhà máy
 • STR_ERROR_TOO_MANY_OBJECTS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_OBJECTS :{WHITE}... quá nhiều đối tượng
 • STR_ERROR_TOO_MANY_ORDERS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_ORDERS :{WHITE}Quá nhiều lộ trình
 • STR_ERROR_TOO_MANY_SIGNS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_SIGNS :{WHITE}... quá nhiều biển hiệu
 • STR_ERROR_TOO_MANY_STATIONS_LOADING
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_STATIONS_LOADING :{WHITE}Quá nhiều ga, bến, cảng rồi
 • STR_ERROR_TOO_MANY_STATION_SPECS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_STATION_SPECS :{WHITE}Quá nhiều mảnh của ga tàu hoả
 • STR_ERROR_TOO_MANY_TOWNS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_TOWNS :{WHITE}... quá nhiều đô thị
 • STR_ERROR_TOO_MANY_TRUCK_STOPS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_TRUCK_STOPS :{WHITE}Quá nhiều trạm bốc dỡ hàng xe tải
 • STR_ERROR_TOO_MANY_VEHICLES_IN_GAME
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_VEHICLES_IN_GAME :{WHITE}Quá nhiều phương tiện trong trò chơi
 • STR_ERROR_TOWN_CAN_T_DELETE
 • (Correct) STR_ERROR_TOWN_CAN_T_DELETE :{WHITE}Không thể xoá đo thị này...{}Có một ga, bến hoặc xưởng thuộc đô thị hoặc là 1 ô đất của đô thị không thể xoá được.
 • STR_ERROR_TOWN_EXPAND_WARN_NO_ROADS
 • (Correct) STR_ERROR_TOWN_EXPAND_WARN_NO_ROADS :{WHITE}Đô thị sẽ không xây dựng đường phố. Bạn có thể bật tính năng này ở menu Thiết lập mở rộng->Môi trường->Đô thị
 • STR_ERROR_TRAINS_CAN_ONLY_BE_ALTERED_INSIDE_A_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_TRAINS_CAN_ONLY_BE_ALTERED_INSIDE_A_DEPOT :{WHITE}Đoàn tàu chỉ có thể thay đổi khi dừng lại bên trong xưởng
 • STR_ERROR_TRAIN_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_IN_THE_WAY :{WHITE}Tàu đang ở trên đường
 • STR_ERROR_TRAIN_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT :{WHITE}... tàu phải dừng lại ở trong xưởng
 • STR_ERROR_TRAIN_START_NO_POWER
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_START_NO_POWER :Tàu hỏa chưa có năng lượng
 • STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG :{WHITE}Đoàn tàu quá dài
 • STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG_AFTER_REPLACEMENT
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG_AFTER_REPLACEMENT :{WHITE}{VEHICLE} quá dài sau khi thay thế
 • STR_ERROR_TREE_ALREADY_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_TREE_ALREADY_HERE :{WHITE}... có cây cối rồi
 • STR_ERROR_TREE_PLANT_LIMIT_REACHED
 • (Correct) STR_ERROR_TREE_PLANT_LIMIT_REACHED :{WHITE}... số cây trồng đã tới giới hạn
 • STR_ERROR_TREE_WRONG_TERRAIN_FOR_TREE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_TREE_WRONG_TERRAIN_FOR_TREE_TYPE :{WHITE}... loại đất không thích hợp cho cây
 • STR_ERROR_TUNNEL_THROUGH_MAP_BORDER
 • (Correct) STR_ERROR_TUNNEL_THROUGH_MAP_BORDER :{WHITE}Một đầu hầm kéo ra ngoài bản đồ
 • STR_ERROR_TUNNEL_TOO_LONG
 • (Correct) STR_ERROR_TUNNEL_TOO_LONG :{WHITE}... đường hầm quá dài
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_DELETE_FILE
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_DELETE_FILE :{WHITE}Không thể xoá file
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_EXCAVATE_LAND
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_EXCAVATE_LAND :{WHITE}Không thể đào đất để làm đầu kia của hầm
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_LOCAL_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_LOCAL_DEPOT :{WHITE}Không thể tìm được đường tới xưởng địa phương
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_ROUTE_TO
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_ROUTE_TO :{WHITE}Không tìm được đường tới xưởng địa phương
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_READ_DRIVE
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_READ_DRIVE :{BLACK}Không đọc được đĩa
 • STR_ERROR_VEHICLE_IS_DESTROYED
 • (Correct) STR_ERROR_VEHICLE_IS_DESTROYED :{WHITE}... xe đã bị phá hủy
 • STR_ERROR_WAYPOINT_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING
 • (Correct) STR_ERROR_WAYPOINT_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING :{WHITE}Kết nối nhiều hơn một điểm mốc đã tồn tại
 • STR_ERROR_YOU_ALREADY_OWN_IT
 • (Correct) STR_ERROR_YOU_ALREADY_OWN_IT :{WHITE}... bạn đã có nó rồi!
 • STR_EXTRA_VIEWPORT_TITLE
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEWPORT_TITLE :{WHITE}Cửa sổ {COMMA}
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW :{BLACK}Chuyển về cửa sổ chính
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW_TT
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW_TT :{BLACK}Sao chép vị trí từ cửa sổ này về cửa sổ lớn
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN :{BLACK}Đổi khung nhìn
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN_TT
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN_TT :{BLACK}Nhìn vị trí này ở cửa sổ lớn chính
 • STR_FACE_ADVANCED
 • (Correct) STR_FACE_ADVANCED :{BLACK}Nâng cao
 • STR_FACE_ADVANCED_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_ADVANCED_TOOLTIP :{BLACK}Tùy chọn vẻ mặt nâng cao.
 • STR_FACE_AFRICAN
 • (Correct) STR_FACE_AFRICAN :{BLACK}Châu Phi
 • STR_FACE_CANCEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Bỏ qua lựa chọn vẻ mặt
 • STR_FACE_CAPTION
 • (Correct) STR_FACE_CAPTION :{WHITE}Chọn Khuôn Mặt
 • STR_FACE_CHIN
 • (Correct) STR_FACE_CHIN :Cằm:
 • STR_FACE_CHIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_CHIN_TOOLTIP :{BLACK}Thay đổi cằm
 • STR_FACE_COLLAR
 • (Correct) STR_FACE_COLLAR :Cổ áo:
 • STR_FACE_COLLAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_COLLAR_TOOLTIP :{BLACK}Thay đổi cổ áo
 • STR_FACE_EARRING
 • (Correct) STR_FACE_EARRING :Bông tai:
 • STR_FACE_EUROPEAN
 • (Correct) STR_FACE_EUROPEAN :{BLACK}Châu Âu
 • STR_FACE_EYEBROWS
 • (Correct) STR_FACE_EYEBROWS :Lông mày:
 • STR_FACE_EYEBROWS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_EYEBROWS_TOOLTIP :{BLACK}Thay đổi Lông mày
 • STR_FACE_EYECOLOUR
 • (Correct) STR_FACE_EYECOLOUR :Màu mắt:
 • STR_FACE_EYECOLOUR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_EYECOLOUR_TOOLTIP :{BLACK}Thay đổi màu mắt
 • STR_FACE_FACECODE
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE :{BLACK}Khuôn mặt thứ.
 • STR_FACE_FACECODE_CAPTION
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_CAPTION :{WHITE}Xem và/hoặc chọn số bộ mặt người chơi
 • STR_FACE_FACECODE_ERR
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_ERR :{WHITE}Không thể thiết lập mã số gương mặt - mã số phải trong khoảng từ 0 đến 4,294,967,295!
 • STR_FACE_FACECODE_SET
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_SET :{WHITE}Mã số gương mặt mới được thiết lập.
 • STR_FACE_FACECODE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_TOOLTIP :{BLACK}Xem và/hoặc sửa số vẻ mặt của chủ tịch công ty
 • STR_FACE_FEMALE_BUTTON
 • (Correct) STR_FACE_FEMALE_BUTTON :{BLACK}Nữ
 • STR_FACE_FEMALE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_FEMALE_TOOLTIP :{BLACK}Chọn khuôn mặt nữ
 • STR_FACE_GLASSES
 • (Correct) STR_FACE_GLASSES :Mắt kính:
 • STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP :{BLACK}Chọn mắt kính
 • STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP_2
 • (Correct) STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP_2 :{BLACK}Thay đổi mắt kính
 • STR_FACE_HAIR
 • (Correct) STR_FACE_HAIR :Tóc:
 • STR_FACE_HAIR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_HAIR_TOOLTIP :{BLACK}Thay đổi tóc
 • STR_FACE_JACKET
 • (Correct) STR_FACE_JACKET :Áo Jacket:
 • STR_FACE_JACKET_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_JACKET_TOOLTIP :{BLACK}Thay đổi áo Jacket
 • STR_FACE_LIPS
 • (Correct) STR_FACE_LIPS :Môi:
 • STR_FACE_LIPS_MOUSTACHE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_LIPS_MOUSTACHE_TOOLTIP :{BLACK}Thay đổi môi hoặc ria mép
 • STR_FACE_LOAD
 • (Correct) STR_FACE_LOAD :{BLACK}Nạp
 • STR_FACE_LOAD_DONE
 • (Correct) STR_FACE_LOAD_DONE :{WHITE}Vẻ mặt ưa thích đã được nạp từ file thiết lập của OpenTTD.
 • STR_FACE_LOAD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_LOAD_TOOLTIP :{BLACK}Chọn vẻ mặt ưa thích
 • STR_FACE_MALE_BUTTON
 • (Correct) STR_FACE_MALE_BUTTON :{BLACK}Nam
 • STR_FACE_MALE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_MALE_TOOLTIP :{BLACK}Chọn khuôn mặt nam
 • STR_FACE_MOUSTACHE
 • (Correct) STR_FACE_MOUSTACHE :Ria mép:
 • STR_FACE_MOUSTACHE_EARRING_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_MOUSTACHE_EARRING_TOOLTIP :{BLACK}Chọn ria mép hoặc bông tai
 • STR_FACE_NEW_FACE_BUTTON
 • (Correct) STR_FACE_NEW_FACE_BUTTON :{BLACK}Vẻ Mặt Mới
 • STR_FACE_NEW_FACE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_NEW_FACE_TOOLTIP :{BLACK}Chọn ngẫu nhiên vẻ mặt mới
 • STR_FACE_NO
 • (Correct) STR_FACE_NO :Không
 • STR_FACE_NOSE
 • (Correct) STR_FACE_NOSE :Mũi:
 • STR_FACE_NOSE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_NOSE_TOOLTIP :{BLACK}Thay đổi mũi
 • STR_FACE_OK_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_OK_TOOLTIP :{BLACK}Lựa chọn vẻ mặt mới
 • STR_FACE_RANDOM
 • (Correct) STR_FACE_RANDOM :{BLACK}Sinh Ngẫu Nhiên
 • STR_FACE_SAVE
 • (Correct) STR_FACE_SAVE :{BLACK}Lưu
 • STR_FACE_SAVE_DONE
 • (Correct) STR_FACE_SAVE_DONE :{WHITE}Gương mặt yêu thích này sẽ được lưu lại trong tập tin cấu hình OpenTTD .
 • STR_FACE_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Lưu gương mặt yêu thích
 • STR_FACE_SELECT_AFRICAN
 • (Correct) STR_FACE_SELECT_AFRICAN :{BLACK}Chọn khuôn mặt Châu Phi
 • STR_FACE_SELECT_EUROPEAN
 • (Correct) STR_FACE_SELECT_EUROPEAN :{BLACK}Chọn khuôn mặt Châu Âu
 • STR_FACE_SIMPLE
 • (Correct) STR_FACE_SIMPLE :{BLACK}Đơn giản
 • STR_FACE_SIMPLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_SIMPLE_TOOLTIP :{BLACK}Trình chọn vẻ mặt đơn giản.
 • STR_FACE_TIE
 • (Correct) STR_FACE_TIE :Cà vạt:
 • STR_FACE_TIE_EARRING_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_TIE_EARRING_TOOLTIP :{BLACK}Thay đổi cà vạt hoặc bông tai
 • STR_FACE_YES
 • (Correct) STR_FACE_YES :Đồng ý
 • STR_FEEDER
 • (Correct) STR_FEEDER :{YELLOW}Vận chuyển: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_COST
 • (Correct) STR_FEEDER_COST :{YELLOW}Vận chuyển: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {RED}Chi phí: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_COST_TINY
 • (Correct) STR_FEEDER_COST_TINY :{TINY_FONT}{YELLOW}Vận chuyển: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {RED}Chi phí: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_INCOME
 • (Correct) STR_FEEDER_INCOME :{YELLOW}Vận chyển: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {GREEN}Thu nhập: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_INCOME_TINY
 • (Correct) STR_FEEDER_INCOME_TINY :{TINY_FONT}{YELLOW}Vận chuyển: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {GREEN}Thu nhập: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_TINY
 • (Correct) STR_FEEDER_TINY :{TINY_FONT}{YELLOW}Vận chuyển: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FILE_MENU_EXIT
 • (Correct) STR_FILE_MENU_EXIT :Thoát
 • STR_FILE_MENU_LOAD_GAME
 • (Correct) STR_FILE_MENU_LOAD_GAME :Nạp game
 • STR_FILE_MENU_QUIT_GAME
 • (Correct) STR_FILE_MENU_QUIT_GAME :Bỏ game
 • STR_FILE_MENU_SAVE_GAME
 • (Correct) STR_FILE_MENU_SAVE_GAME :Lưu game
 • STR_FILE_MENU_SEPARATOR
 • (Correct) STR_FILE_MENU_SEPARATOR :
 • STR_FINANCES_BANK_BALANCE_TITLE
 • (Correct) STR_FINANCES_BANK_BALANCE_TITLE :{WHITE}Số dư hiện có
 • STR_FINANCES_BORROW_BUTTON
 • (Correct) STR_FINANCES_BORROW_BUTTON :{BLACK}Vay {CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_BORROW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FINANCES_BORROW_TOOLTIP :{BLACK}Vay thêm tiền. Ctrl+Click vay hết hạn mức ngay
 • STR_FINANCES_CAPTION
 • (Correct) STR_FINANCES_CAPTION :{WHITE}Tài Chính Công Ty {COMPANY} {BLACK}{COMPANY_NUM}
 • STR_FINANCES_EXPENDITURE_INCOME_TITLE
 • (Correct) STR_FINANCES_EXPENDITURE_INCOME_TITLE :{WHITE}Thu nhập/Chi phí
 • STR_FINANCES_INFRASTRUCTURE_BUTTON
 • (Correct) STR_FINANCES_INFRASTRUCTURE_BUTTON :{BLACK}Hạ tầng
 • STR_FINANCES_LOAN_TITLE
 • (Correct) STR_FINANCES_LOAN_TITLE :{WHITE}Đi vay
 • STR_FINANCES_MAX_LOAN
 • (Correct) STR_FINANCES_MAX_LOAN :{WHITE}Hạn mức vay: {BLACK}{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_NEGATIVE_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_NEGATIVE_INCOME :{BLACK}-{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_POSITIVE_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_POSITIVE_INCOME :{BLACK}+{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_REPAY_BUTTON
 • (Correct) STR_FINANCES_REPAY_BUTTON :{BLACK}Trả nợ {CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_REPAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FINANCES_REPAY_TOOLTIP :{BLACK}Trả nợ một phần. Ctrl+Click trả nợ tất cả khả năng hoặc đáo nợ
 • STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_INCOME :{GOLD}Thu từ máy bay
 • STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_RUNNING_COSTS :{GOLD}Chi phí hoạt động của máy bay
 • STR_FINANCES_SECTION_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_CONSTRUCTION :{GOLD}Xây dựng
 • STR_FINANCES_SECTION_LOAN_INTEREST
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_LOAN_INTEREST :{GOLD}Lãi vay vốn
 • STR_FINANCES_SECTION_NEW_VEHICLES
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_NEW_VEHICLES :{GOLD}Mua phương tiện
 • STR_FINANCES_SECTION_OTHER
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_OTHER :{GOLD}Khác
 • STR_FINANCES_SECTION_PROPERTY_MAINTENANCE
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_PROPERTY_MAINTENANCE :{GOLD}Phí bảo trì tài sản
 • STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_INCOME :{GOLD}Thu từ ôtô
 • STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_RUNNING_COSTS :{GOLD}Chi phí hoạt động của ôtô
 • STR_FINANCES_SECTION_SHIP_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_SHIP_INCOME :{GOLD}Thu từ tàu thuỷ
 • STR_FINANCES_SECTION_SHIP_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_SHIP_RUNNING_COSTS :{GOLD}Chi phí hoạt động của tàu thuỷ
 • STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_INCOME :{GOLD}Thu từ tàu hoả
 • STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_RUNNING_COSTS :{GOLD}Chi phí hoạt động của tàu hoả
 • STR_FINANCES_TOTAL_CAPTION
 • (Correct) STR_FINANCES_TOTAL_CAPTION :{WHITE}Tổng:
 • STR_FINANCES_TOTAL_CURRENCY
 • (Correct) STR_FINANCES_TOTAL_CURRENCY :{BLACK}{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_YEAR
 • (Correct) STR_FINANCES_YEAR :{WHITE}{NUM}
 • STR_FORMAT_BUOY_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_BUOY_NAME :Phao {TOWN}
 • STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL :Phao {TOWN} số #{COMMA}
 • STR_FORMAT_COMPANY_NUM
 • (Correct) STR_FORMAT_COMPANY_NUM :(Công ty {COMMA})
 • STR_FORMAT_DATE_ISO
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_ISO :{2:NUM}-{1:STRING}-{0:STRING}
 • STR_FORMAT_DATE_LONG
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_LONG :{STRING} {STRING} {NUM}
 • STR_FORMAT_DATE_SHORT
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_SHORT :{STRING} {NUM}
 • STR_FORMAT_DATE_TINY
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_TINY :{STRING}-{STRING}-{NUM}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_AIRCRAFT :Xưởng {STATION}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE :Xưởng Xe Ôtô {TOWN}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE_SERIAL :Xưởng Xe Ôtô {TOWN} #{COMMA}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP :Xưởng Tàu {TOWN}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP_SERIAL :Xưởng Tàu {TOWN} #{COMMA}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN :{TOWN} Xưởng Tàu Hỏa
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN_SERIAL :{TOWN} Xưởng Tàu Hỏa #{COMMA}
 • STR_FORMAT_GROUP_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_GROUP_NAME :Nhóm {COMMA}
 • STR_FORMAT_INDUSTRY_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_INDUSTRY_NAME :{1:STRING} {0:TOWN}
 • STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME :Điểm mốc {TOWN}
 • STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME_SERIAL :Điểm mốc {TOWN} số #{COMMA}
 • STR_FOUND_TOWN_CAPTION
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_CAPTION :{WHITE}Lập Đô Thị
 • STR_FOUND_TOWN_CITY
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_CITY :{BLACK}Đô thị
 • STR_FOUND_TOWN_CITY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_CITY_TOOLTIP :{BLACK}Thành phố phát triển nhanh hơn thị trấn{}Tuỳ thuộc thiết lập, chúng lớn hơn khi khai sinh
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_LARGE_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_LARGE_BUTTON :{BLACK}Lớn
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_MEDIUM_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_MEDIUM_BUTTON :{BLACK}Trung bình
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_SMALL_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_SMALL_BUTTON :{BLACK}Nhỏ
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TITLE
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TITLE :{YELLOW}Quy mô đô thị:
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TOOLTIP :{BLACK}Chọn quy mô đô thị
 • STR_FOUND_TOWN_MANY_RANDOM_TOWNS
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_MANY_RANDOM_TOWNS :{BLACK}Nhiều đô thị ngẫu nhiên
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_HELP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_HELP :{BLACK}Click để nhập tên thị trấn
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_TITLE
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_TITLE :{BLACK}Nhập tên thị trấn
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_BUTTON :{BLACK}Tên ngẫu nhiên
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_TOOLTIP :{BLACK}Tạo một tên ngẫu nhiên
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_TITLE
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_TITLE :{YELLOW}Tên thị trấn:
 • STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_BUTTON :{BLACK}Đô thị mới
 • STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_TOOLTIP :{BLACK}Khởi đầu đô thị mới. Shift+Click để xem chi phí dự tính
 • STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWNS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWNS_TOOLTIP :{BLACK}Phủ bản đồ bằng cách tạo đô thị ngẫu nhiên
 • STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_BUTTON :{BLACK}Tạo đô thị ngẫu nhiên
 • STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_TOOLTIP :{BLACK}Tìm đô thị vị trí ngẫu nhiên
 • STR_FOUND_TOWN_ROAD_LAYOUT
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_ROAD_LAYOUT :{YELLOW}Quy hoạch đường đô thị:
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_2X2_GRID
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_2X2_GRID :{BLACK}lưới 2x2
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_3X3_GRID
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_3X3_GRID :{BLACK}lưới 3x3
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_BETTER_ROADS
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_BETTER_ROADS :{BLACK}Nhiều đường hơn
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_ORIGINAL
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_ORIGINAL :{BLACK}Nguyên bản
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_RANDOM
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_RANDOM :{BLACK}Ngẫu nhiên
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_TOWN_ROAD_LAYOUT
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_TOWN_ROAD_LAYOUT :{BLACK}Chọn để quy hoạch đường bộ trong đô thị
 • STR_FOUND_TOWN_SIZE_RANDOM
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SIZE_RANDOM :{BLACK}Quy mô ngẫu nhiên
 • STR_FRAMERATE_AI
 • (Correct) STR_FRAMERATE_AI :{BLACK} AI {NUM} {STRING}
 • STR_FRAMERATE_ALLSCRIPTS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_ALLSCRIPTS :{BLACK} Tổng số GS/AI:
 • STR_FRAMERATE_AVERAGE
 • (Correct) STR_FRAMERATE_AVERAGE :{WHITE}Trung bình
 • STR_FRAMERATE_BYTES_BAD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_BYTES_BAD :{RED}{BYTES}
 • STR_FRAMERATE_BYTES_GOOD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_BYTES_GOOD :{LTBLUE}{BYTES}
 • STR_FRAMERATE_BYTES_WARN
 • (Correct) STR_FRAMERATE_BYTES_WARN :{YELLOW}{BYTES}
 • STR_FRAMERATE_CAPTION
 • (Correct) STR_FRAMERATE_CAPTION :{WHITE}Tốc độ khung hình
 • STR_FRAMERATE_CAPTION_SMALL
 • (Correct) STR_FRAMERATE_CAPTION_SMALL :{STRING}{WHITE} ({DECIMAL}x)
 • STR_FRAMERATE_CURRENT
 • (Correct) STR_FRAMERATE_CURRENT :{WHITE}Hiện tại
 • STR_FRAMERATE_DATA_POINTS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_DATA_POINTS :{BLACK}Dữ liệu được tính theo số đo {COMMA}
 • STR_FRAMERATE_DRAWING
 • (Correct) STR_FRAMERATE_DRAWING :{BLACK}Cách vẽ đồ hoạ game:
 • STR_FRAMERATE_DRAWING_VIEWPORTS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_DRAWING_VIEWPORTS :{BLACK} Khung nhìn toàn bản đồ:
 • STR_FRAMERATE_FPS_BAD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_FPS_BAD :{RED}{DECIMAL} khung/s
 • STR_FRAMERATE_FPS_GOOD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_FPS_GOOD :{LTBLUE}{DECIMAL} khung/s
 • STR_FRAMERATE_FPS_WARN
 • (Correct) STR_FRAMERATE_FPS_WARN :{YELLOW}{DECIMAL} khung/s
 • STR_FRAMERATE_GAMELOOP
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GAMELOOP :{BLACK}Tổng vòng lặp khung hình game:
 • STR_FRAMERATE_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GAMESCRIPT :{BLACK} Kịch bản ván chơi:
 • STR_FRAMERATE_GL_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_AIRCRAFT :{BLACK} Số nhịp của máy bay:
 • STR_FRAMERATE_GL_ECONOMY
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_ECONOMY :{BLACK} Xử lý bốc dỡ hàng:
 • STR_FRAMERATE_GL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_LANDSCAPE :{BLACK} Nhịp của bản đồ game:
 • STR_FRAMERATE_GL_LINKGRAPH
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_LINKGRAPH :{BLACK} Độ trễ tính toán đồ thị:
 • STR_FRAMERATE_GL_ROADVEHS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_ROADVEHS :{BLACK} Nhịp của xe ô-tô
 • STR_FRAMERATE_GL_SHIPS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_SHIPS :{BLACK} Số nhịp của tàu thủy:
 • STR_FRAMERATE_GL_TRAINS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_TRAINS :{BLACK} Nhịp của tàu hoả:
 • STR_FRAMERATE_GRAPH_MILLISECONDS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GRAPH_MILLISECONDS :{TINY_FONT}{COMMA} ms
 • STR_FRAMERATE_GRAPH_SECONDS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GRAPH_SECONDS :{TINY_FONT}{COMMA} s
 • STR_FRAMERATE_MEMORYUSE
 • (Correct) STR_FRAMERATE_MEMORYUSE :{WHITE}Bộ nhớ
 • STR_FRAMERATE_MS_BAD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_MS_BAD :{RED}{DECIMAL} ms
 • STR_FRAMERATE_MS_GOOD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_MS_GOOD :{LTBLUE}{DECIMAL} ms
 • STR_FRAMERATE_MS_WARN
 • (Correct) STR_FRAMERATE_MS_WARN :{YELLOW}{DECIMAL} ms
 • STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER
 • (Correct) STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER :{BLACK}Tốc độ khung hình: {STRING}
 • STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER_TOOLTIP :{BLACK}Số khu hình vẽ lại mỗi giây.
 • STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP
 • (Correct) STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP :{BLACK}Tốc độ khung giả lập game: {STRING}
 • STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP_TOOLTIP :{BLACK}Số nhịp đếm giả lập trong mỗi giây
 • STR_FRAMERATE_SOUND
 • (Correct) STR_FRAMERATE_SOUND :{BLACK}Trộn âm thanh:
 • STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR
 • (Correct) STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR :{BLACK}Chỉ số vận tốc game hiện tại: {DECIMAL}x
 • STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR_TOOLTIP :{BLACK}Tốc độ chạy game hiện tại, so với tốc độ bình thường
 • STR_FRAMERATE_VIDEO
 • (Correct) STR_FRAMERATE_VIDEO :{BLACK}Nguồn xuất hình:
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_AI
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_AI :AI {NUM} {STRING}
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_ALLSCRIPTS
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_ALLSCRIPTS :Tổng số kịch bản GS/AI
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING :Cách vẽ đồ hoạ game
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING_VIEWPORTS
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING_VIEWPORTS :Khung vẽ cả bản đồ game
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMELOOP
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMELOOP :Vòng lặp khung hình game
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMESCRIPT :Kịch bản ván chơi
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_AIRCRAFT :Nhịp cho máy bay
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ECONOMY
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ECONOMY :Bốc dỡ hàng
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LANDSCAPE :Nhịp của bản đồ
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LINKGRAPH
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LINKGRAPH :Độ trễ tính toán đồ thị
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ROADVEHS
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ROADVEHS :Số nhịp xe ôtô
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_SHIPS
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_SHIPS :Nhịp của tàu thủy
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_TRAINS
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_TRAINS :Nhịp cho tàu hoả
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_SOUND
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_SOUND :Trộn âm thanh
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_VIDEO
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_VIDEO :Ngõ xuất hình
 • STR_FUNDING_ONLY
 • (Correct) STR_FUNDING_ONLY :Chỉ Cấp Vốn
 • STR_FUND_INDUSTRY_BUILD_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_BUILD_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Xây
 • STR_FUND_INDUSTRY_CAPTION
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_CAPTION :{WHITE}Góp vốn xây nhà máy
 • STR_FUND_INDUSTRY_FUND_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_FUND_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Góp vốn
 • STR_FUND_INDUSTRY_INDUSTRY_BUILD_COST
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_INDUSTRY_BUILD_COST :{BLACK}Chi phí: {YELLOW}{CURRENCY_LONG}
 • STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES :Nhiều nhà máy ngẫu nhiên
 • STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES_TOOLTIP :{BLACK}Phủ bản đồ bằng cách xây nhà máy ngẫu nhiên
 • STR_FUND_INDUSTRY_PROSPECT_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_PROSPECT_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Viễn cảnh
 • STR_FUND_INDUSTRY_SELECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_SELECTION_TOOLTIP :{BLACK}Chọn loại nhà máy thích hợp trong danh sách
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_12_MONTHS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_12_MONTHS :Hàng năm
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_1_MONTH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_1_MONTH :Hàng tháng
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_3_MONTHS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_3_MONTHS :Hàng quý
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_6_MONTHS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_6_MONTHS :Hàng nửa năm
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_OFF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_OFF :Tắt
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Lựa chọn khoảng thời gian tự động lưu
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_FRAME :{BLACK}Lưu tự động
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF :{BLACK}Gói đồ họa
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_DESCRIPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_DESCRIPTION_TOOLTIP :{BLACK}Thông tin thêm về gói đồ họa
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_STATUS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_STATUS :{RED}{NUM} thiếu/hỏng file
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_TOOLTIP :{BLACK}Chọn gói đồ họa để sử dụng
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC :{BLACK}Gói nhạc chuẩn
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_DESCRIPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_DESCRIPTION_TOOLTIP :{BLACK}Thông tin thêm về gói nhạc chuẩn
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_STATUS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_STATUS :{RED}{NUM} file bị hỏng
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_TOOLTIP :{BLACK}Chọn gói nhạc để sử dụng
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX :{BLACK}Bộ âm thanh chuẩn
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_DESCRIPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_DESCRIPTION_TOOLTIP :{BLACK}Thông tin thêm về bộ âm thanh chuẩn
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_TOOLTIP :{BLACK}Chọn bộ âm thanh chuẩn để dùng
 • STR_GAME_OPTIONS_CAPTION
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CAPTION :{WHITE}Cấu Hình Trò Chơi
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ATS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ATS :Shilling Úc (ATS)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BEF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BEF :Phơ-răng Bỉ (BEF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BRL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BRL :Đồng Real Brasil (BRL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CHF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CHF :Phơ-răng Thụy Sỹ (CHF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CNY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CNY :Nhân dân tệ TQ (CNY)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CUSTOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CUSTOM :Tùy chọn...
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CZK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CZK :Koruna Séc (CZK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DEM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DEM :Mác Đức (DEM)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DKK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DKK :Krone Đan Mạch (DKK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EEK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EEK :Kroon Estonia (EEK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ESP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ESP :Peseta Tây Ban Nha(ESP)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EUR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EUR :Euro (EUR)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FIM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FIM :Markka Phần Lan (FIM)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FRF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FRF :Franc Pháp (FRF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GBP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GBP :Bảng Anh (GBP)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GEL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GEL :Lari Georgia (GEL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GRD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GRD :Drachma Hy Lạp (GRD)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HKD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HKD :Đô-la Hồng Kông (HKD)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HUF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HUF :Forint Hungary (HUF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_IRR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_IRR :Rial Iran (IRR)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ISK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ISK :Đồng Króna (ISK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ITL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ITL :Lira Ý (ITL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_JPY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_JPY :Yên Nhật (JPY)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_KRW
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_KRW :Won Hàn Quốc (KRW)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_LTL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_LTL :Đồng Litas Lát-vi (LTL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_MXN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_MXN :Peso México (MXN)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NLG
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NLG :Guilder Hà Lan (NLG)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NOK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NOK :Krone Na Uy (NOK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NTD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NTD :Tân Đài tệ (NTD)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_PLN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_PLN :Zloty Phần Lan (PLN)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RON
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RON :Leu Ru-ma-ni (RON)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUB
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUB :Đồng Rúp Nga mới (RUB)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUR :Rúp Nga (RUR)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SEK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SEK :Krona Thụy Điển (SEK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SIT
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SIT :Slovenian Tolar (SIT)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SKK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SKK :Koruna Slovakia (SKK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_TRY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_TRY :Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Lựa chọn đơn vị tiền tệ
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_FRAME :{BLACK}Đơn vị tiền tệ
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_USD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_USD :Đô-la Mỹ (USD)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ZAR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ZAR :Rand Nam Phi (ZAR)
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM :{BLACK}Cỡ chữ
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM :Phóng to gấp đôi
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM :Phóng nhân bốn
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL :Bình thường
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Chọn cỡ chữ trong giao diện
 • STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN :{BLACK}Toàn màn hình
 • STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN_TOOLTIP :{BLACK}Đánh dấu vào ô này để chơi OpenTTD ở chế độ fullscreen
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM :Gấp 2 lần
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM :Gấp 4 lần
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL :Bình thường
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Chọn kích thước của các đối tượng trên giao diện
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_FRAME :{BLACK}Kích thước giao diện
 • STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE :{BLACK}Ngôn ngữ
 • STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE_TOOLTIP :{BLACK}Lựa chọn sử dụng ngôn ngữ giao diện
 • STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION :{BLACK}Độ phân giải màn hình
 • STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER :khác
 • STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_TOOLTIP :{BLACK}Chọn độ phân giải màn hình để sử dụng
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_LEFT
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_LEFT :Lái bên trái
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_RIGHT
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_RIGHT :Lái bên phải
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Chọn phía đường lái xe
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_FRAME :{BLACK}Xe cộ
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Lựa chọn kiểu tên thị trấn
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_FRAME :{BLACK}Tên thị trấn
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ADDITIONAL_ENGLISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ADDITIONAL_ENGLISH :Tiếng Anh (Bổ Sung)
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_AUSTRIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_AUSTRIAN :Úc
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CATALAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CATALAN :Catalan
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CZECH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CZECH :Séc
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DANISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DANISH :Đan Mạch
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DUTCH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DUTCH :Hà Lan
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FINNISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FINNISH :Phần Lan
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FRENCH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FRENCH :Pháp
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_GERMAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_GERMAN :Đức
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_HUNGARIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_HUNGARIAN :Hungary
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ITALIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ITALIAN
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_LATIN_AMERICAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_LATIN_AMERICAN :Mỹ-Latin
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_NORWEGIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_NORWEGIAN :Na Uy
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ORIGINAL_ENGLISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ORIGINAL_ENGLISH :Tiếng Anh (Nguyên bản)
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_POLISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_POLISH :Ba Lan
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ROMANIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ROMANIAN :Ru-ma-ni
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SILLY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SILLY :Silly
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SLOVAK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SLOVAK :Slovakia
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWEDISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWEDISH :Thụy Điển
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWISS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWISS :Thụy Sỹ
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_TURKISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_TURKISH :Thổ Nhĩ Kỳ
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_INTERNAL_ERROR
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_INTERNAL_ERROR :Lỗi kỹ thuật: {STRING}
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_SAVEGAME
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_SAVEGAME :Bản lưu ván chơi bị hỏng - {STRING}
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_DATA_INTEGRITY_CHECK_FAILED
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_DATA_INTEGRITY_CHECK_FAILED :Kiểm tra thấy không toàn vẹn dữ liệu
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_READABLE
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_READABLE :Không có quyền đọc file
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_WRITEABLE
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_WRITEABLE :Không có quyền ghi file
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_TOO_NEW_SAVEGAME
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_TOO_NEW_SAVEGAME :Bản lưu ván chơi dành cho phiên bản mới hơn
 • STR_GAME_SAVELOAD_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_NOT_AVAILABLE :<không có sẵn>
 • STR_GENERATION_ABORT
 • (Correct) STR_GENERATION_ABORT :{BLACK}Huỷ bỏ
 • STR_GENERATION_ABORT_CAPTION
 • (Correct) STR_GENERATION_ABORT_CAPTION :{WHITE}Ngưng Tạo Màn
 • STR_GENERATION_ABORT_MESSAGE
 • (Correct) STR_GENERATION_ABORT_MESSAGE :{YELLOW}Bạn có chắc ngưng tạo màn chơi?
 • STR_GENERATION_CLEARING_TILES
 • (Correct) STR_GENERATION_CLEARING_TILES :{BLACK}Sinh đá và sự gồ ghề
 • STR_GENERATION_OBJECT_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_OBJECT_GENERATION :{BLACK}Sinh đối tượng cứng
 • STR_GENERATION_PREPARING_GAME
 • (Correct) STR_GENERATION_PREPARING_GAME :{BLACK}Chuẩn bị ván chơi
 • STR_GENERATION_PREPARING_SCRIPT
 • (Correct) STR_GENERATION_PREPARING_SCRIPT :{BLACK}Đang chạy tập lệnh
 • STR_GENERATION_PREPARING_TILELOOP
 • (Correct) STR_GENERATION_PREPARING_TILELOOP :{BLACK}Đang chạy sinh tile
 • STR_GENERATION_PROGRESS
 • (Correct) STR_GENERATION_PROGRESS :{WHITE}{NUM}% hoàn thành
 • STR_GENERATION_PROGRESS_NUM
 • (Correct) STR_GENERATION_PROGRESS_NUM :{BLACK}{NUM} / {NUM}
 • STR_GENERATION_RIVER_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_RIVER_GENERATION :{BLACK}Khởi tạo sông suối
 • STR_GENERATION_SETTINGUP_GAME
 • (Correct) STR_GENERATION_SETTINGUP_GAME :{BLACK}Thiết lập ván chơi
 • STR_GENERATION_TREE_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_TREE_GENERATION :{BLACK}Trồng cây
 • STR_GENERATION_WORLD
 • (Correct) STR_GENERATION_WORLD :{WHITE}Đang tạo màn...
 • STR_GENERATION_WORLD_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_WORLD_GENERATION :{BLACK}Tạo màn
 • STR_GOALS_CAPTION
 • (Correct) STR_GOALS_CAPTION :{WHITE}Mục Tiêu Của {COMPANY}
 • STR_GOALS_COMPANY_TITLE
 • (Correct) STR_GOALS_COMPANY_TITLE :{BLACK}Các mục tiêu của công ty:
 • STR_GOALS_GLOBAL_TITLE
 • (Correct) STR_GOALS_GLOBAL_TITLE :{BLACK}Các mục tiêu chung:
 • STR_GOALS_NONE
 • (Correct) STR_GOALS_NONE :{ORANGE}- Không -
 • STR_GOALS_PROGRESS
 • (Correct) STR_GOALS_PROGRESS :{ORANGE}{STRING}
 • STR_GOALS_PROGRESS_COMPLETE
 • (Correct) STR_GOALS_PROGRESS_COMPLETE :{GREEN}{STRING}
 • STR_GOALS_SPECTATOR
 • (Correct) STR_GOALS_SPECTATOR :Các mục tiêu chung
 • STR_GOALS_SPECTATOR_CAPTION
 • (Correct) STR_GOALS_SPECTATOR_CAPTION :{WHITE}Mục Tiêu Chung
 • STR_GOALS_SPECTATOR_NONE
 • (Correct) STR_GOALS_SPECTATOR_NONE :{ORANGE}- Không khả dụng -
 • STR_GOALS_TEXT
 • (Correct) STR_GOALS_TEXT :{ORANGE}{STRING}
 • STR_GOALS_TOOLTIP_CLICK_ON_SERVICE_TO_CENTER
 • (Correct) STR_GOALS_TOOLTIP_CLICK_ON_SERVICE_TO_CENTER :{BLACK}Click vào mục tiêu để canh giữa cửa sổ lớn chính vào ô/đô thị/nhà máy tương ứng. Ctrl+Click để mở bằng các cửa sổ bổ sung tương ứng
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_ACCEPT
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_ACCEPT :Chấp nhận
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CANCEL
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CANCEL :Hủy bỏ
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CLOSE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CLOSE :Đóng
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CONTINUE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CONTINUE :Tiếp tục
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_DECLINE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_DECLINE :Từ chối
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_GO
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_GO :Đi
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_IGNORE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_IGNORE :Bỏ qua
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NEXT
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NEXT :Sau
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NO
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NO :Không
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_OK
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_OK :OK
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_POSTPONE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_POSTPONE :Hoãn lại
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_PREVIOUS
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_PREVIOUS :Trước
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RESTART
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RESTART :Làm lại
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RETRY
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RETRY :Thử lại
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_START
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_START :Bắt đầu
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_STOP
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_STOP :Dừng
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_SURRENDER
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_SURRENDER :Từ bỏ
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_YES
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_YES :Có
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_ERROR
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_ERROR :Lỗi
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_INFORMATION
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_INFORMATION :Thông Tin
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_QUESTION
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_QUESTION :Câu Hỏi
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_WARNING
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_WARNING :Cảnh Báo
 • STR_GRAPH_CARGO_DELIVERED_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_DELIVERED_CAPTION :{WHITE}Số lượng hàng hóa đã giao
 • STR_GRAPH_CARGO_DISABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_DISABLE_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}Bỏ toàn bộ
 • STR_GRAPH_CARGO_ENABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_ENABLE_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}Cho phép toàn bộ
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_CARGO
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_CARGO :{TINY_FONT}{BLACK}{STRING}
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_CAPTION :{WHITE}Bảng Giá Cước Vận Chuyển Hàng Hóa
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_TITLE
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_TITLE :{TINY_FONT}{BLACK}Tiền trả khi vận chuyển 10 đơn vị (hay 10,000 lít) hàng hóa trên mỗi 20 ô
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_X_LABEL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_X_LABEL :{TINY_FONT}{BLACK}Số ngày vận chuyển
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_TOGGLE_CARGO
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_TOGGLE_CARGO :{BLACK}Bật/tắt đồ thị hàng hóa
 • STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_DISABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_DISABLE_ALL :{BLACK}Không hiển thị các loại hàng trên đồ thị tỉ lệ trả tiền của loại hàng
 • STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_ENABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_ENABLE_ALL :{BLACK}Hiển thị toàn bộ loại hàng trên đồ thị tỉ lệ trả tiền của loại hàng
 • STR_GRAPH_COMPANY_PERFORMANCE_RATINGS_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_COMPANY_PERFORMANCE_RATINGS_CAPTION :{WHITE}Đánh giá năng suất công ty (cao nhất=1000)
 • STR_GRAPH_COMPANY_VALUES_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_COMPANY_VALUES_CAPTION :{WHITE}Giá trị công ty
 • STR_GRAPH_INCOME_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_INCOME_CAPTION :{WHITE}Biểu Đồ Thu Nhập
 • STR_GRAPH_KEY_BUTTON
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_BUTTON :{BLACK}Nút
 • STR_GRAPH_KEY_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_CAPTION :{WHITE}Nút bật biểu đồ công ty
 • STR_GRAPH_KEY_COMPANY_SELECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_COMPANY_SELECTION_TOOLTIP :{BLACK}Click vào đây để bật/tắt thông tin công ty trên biểu đồ
 • STR_GRAPH_KEY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_TOOLTIP :{BLACK}Hiện khóa trên biểu đồ
 • STR_GRAPH_MENU_CARGO_PAYMENT_RATES
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_CARGO_PAYMENT_RATES :Bảng giá cước vận chuyển
 • STR_GRAPH_MENU_COMPANY_LEAGUE_TABLE
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_COMPANY_LEAGUE_TABLE :Bảng tầm cỡ công ty
 • STR_GRAPH_MENU_COMPANY_VALUE_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_COMPANY_VALUE_GRAPH :Biểu đồ giá trị công ty
 • STR_GRAPH_MENU_DELIVERED_CARGO_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_DELIVERED_CARGO_GRAPH :Biểu đồ hàng hoá phân phối
 • STR_GRAPH_MENU_DETAILED_PERFORMANCE_RATING
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_DETAILED_PERFORMANCE_RATING :Chi tiết hệ số năng suất
 • STR_GRAPH_MENU_HIGHSCORE
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_HIGHSCORE :Bảng điểm chơi cao nhất
 • STR_GRAPH_MENU_INCOME_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_INCOME_GRAPH :Biểu đồ thu nhập
 • STR_GRAPH_MENU_OPERATING_PROFIT_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_OPERATING_PROFIT_GRAPH :Biều đồ lợi nhuận hoạt động
 • STR_GRAPH_MENU_PERFORMANCE_HISTORY_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_PERFORMANCE_HISTORY_GRAPH :Biểu đồ lịch sử năng suất
 • STR_GRAPH_OPERATING_PROFIT_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_OPERATING_PROFIT_CAPTION :{WHITE}Biểu Đồ Lợi Nhuận Hoạt Động
 • STR_GRAPH_PERFORMANCE_DETAIL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GRAPH_PERFORMANCE_DETAIL_TOOLTIP :{BLACK}Hiện chi tiết đánh giá chỉ số năng suất
 • STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH
 • (Correct) STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH :{TINY_FONT}{STRING}{} {STRING}
 • STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH_YEAR
 • (Correct) STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH_YEAR :{TINY_FONT}{STRING}{} {STRING}{}{NUM}
 • STR_GRAPH_Y_LABEL
 • (Correct) STR_GRAPH_Y_LABEL :{TINY_FONT}{STRING}
 • STR_GRAPH_Y_LABEL_NUMBER
 • (Correct) STR_GRAPH_Y_LABEL_NUMBER :{TINY_FONT}{COMMA}
 • STR_GROUPS_CLICK_ON_GROUP_FOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUPS_CLICK_ON_GROUP_FOR_TOOLTIP :{BLACK}Nhóm - chọn nhóm để hiển thị các phương tiện thuộc nhóm. Kéo thả nhóm để sắp xếp lại danh sách.
 • STR_GROUP_ADD_SHARED_VEHICLE
 • (Correct) STR_GROUP_ADD_SHARED_VEHICLE :Thêm phương tiện được chia sẻ
 • STR_GROUP_ALL_AIRCRAFTS
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_AIRCRAFTS :Tất cả máy bay
 • STR_GROUP_ALL_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_ROAD_VEHICLES :Tất cả xe ôtô
 • STR_GROUP_ALL_SHIPS
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_SHIPS :Tất cả tàu thuỷ
 • STR_GROUP_ALL_TRAINS
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_TRAINS :Tất cả tàu hoả
 • STR_GROUP_COUNT_WITH_SUBGROUP
 • (Correct) STR_GROUP_COUNT_WITH_SUBGROUP :{TINY_FONT}{COMMA} (+{COMMA})
 • STR_GROUP_CREATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_CREATE_TOOLTIP :{BLACK}Ấn vào để tạo nhóm
 • STR_GROUP_DEFAULT_AIRCRAFTS
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_AIRCRAFTS :Máy bay chưa lập nhóm
 • STR_GROUP_DEFAULT_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_ROAD_VEHICLES :Xe ôtô chưa lập nhóm
 • STR_GROUP_DEFAULT_SHIPS
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_SHIPS :Tày thuỷ chưa lập nhóm
 • STR_GROUP_DEFAULT_TRAINS
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_TRAINS :Tàu hoả chưa lập nhóm
 • STR_GROUP_DELETE_QUERY_TEXT
 • (Correct) STR_GROUP_DELETE_QUERY_TEXT :{WHITE}Bạn có chắc chắn muốn xóa nhóm này và tất cả con của nó?
 • STR_GROUP_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Xoá nhóm đã chọn
 • STR_GROUP_LIVERY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_LIVERY_TOOLTIP :{BLACK}Thay đổi phục trang cho nhóm được chọn
 • STR_GROUP_NAME
 • (Correct) STR_GROUP_NAME :{GROUP}
 • STR_GROUP_OCCUPANCY
 • (Correct) STR_GROUP_OCCUPANCY :Hiện đang dùng:
 • STR_GROUP_OCCUPANCY_VALUE
 • (Correct) STR_GROUP_OCCUPANCY_VALUE :{NUM}%
 • STR_GROUP_PROFIT_LAST_YEAR
 • (Correct) STR_GROUP_PROFIT_LAST_YEAR :Lợi nhuận năm trước:
 • STR_GROUP_PROFIT_THIS_YEAR
 • (Correct) STR_GROUP_PROFIT_THIS_YEAR :Lợi nhuận năm nay:
 • STR_GROUP_REMOVE_ALL_VEHICLES
 • (Correct) STR_GROUP_REMOVE_ALL_VEHICLES :Xoá tất cả phương tiện
 • STR_GROUP_RENAME_CAPTION
 • (Correct) STR_GROUP_RENAME_CAPTION :{BLACK}Đổi tên nhóm
 • STR_GROUP_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Đổi tên nhóm
 • STR_GROUP_REPLACE_PROTECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_REPLACE_PROTECTION_TOOLTIP :{BLACK}Không để nhóm này tự thay thế (thiết lập chung) khi hết hạn
 • STR_HIDDEN_ENGINE_NAME
 • (Correct) STR_HIDDEN_ENGINE_NAME :{ENGINE} (ẩn)
 • STR_HIGHSCORE_COMPANY_ACHIEVES_STATUS
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_COMPANY_ACHIEVES_STATUS :{BIG_FONT}{BLACK}{COMPANY} đã nhận được giải '{STRING}'!
 • STR_HIGHSCORE_NAME
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_NAME :{PRESIDENT_NAME}, {COMPANY}
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_BUSINESSMAN
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_BUSINESSMAN :Doanh Nhân
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_CAPITALIST
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_CAPITALIST :Nhà Tư Bản
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_ENTREPRENEUR
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_ENTREPRENEUR :Nhà Thầu
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_INDUSTRIALIST
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_INDUSTRIALIST :Nhà tư bản công nghiệp
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MAGNATE
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MAGNATE :Kiệt Xuất
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MOGUL
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MOGUL :Thế Lực
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON_OF_THE_CENTURY
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON_OF_THE_CENTURY :Ông Trùm của Thế Kỷ
 • STR_HIGHSCORE_POSITION
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_POSITION :{BIG_FONT}{BLACK}{COMMA}.
 • STR_HIGHSCORE_PRESIDENT_OF_COMPANY_ACHIEVES_STATUS
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PRESIDENT_OF_COMPANY_ACHIEVES_STATUS :{BIG_FONT}{WHITE}{PRESIDENT_NAME} từ {COMPANY} đã nhận được giải '{STRING}'!
 • STR_HIGHSCORE_STATS
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_STATS :{BIG_FONT}'{STRING}' ({COMMA})
 • STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_NETWORK_GAME
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_NETWORK_GAME :{BIG_FONT}{BLACK}Bảng tầm cỡ công ty trong {NUM}
 • STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_WHO_REACHED
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_WHO_REACHED :{BIG_FONT}{BLACK}Những công ty đứng đầu đã đạt được {NUM}
 • STR_INCOME_FLOAT_COST
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_COST :{RED}Chi phí: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INCOME_FLOAT_COST_SMALL
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_COST_SMALL :{TINY_FONT}{RED}Chi phí: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INCOME_FLOAT_INCOME
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_INCOME :{GREEN}Thu nhập: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INCOME_FLOAT_INCOME_SMALL
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_INCOME_SMALL :{TINY_FONT}{GREEN}Thu nhập: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_CAPTION :{WHITE}Chuỗi cung ứng hàng hoá {STRING}
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_TOOLTIP :{BLACK}{STRING}{}Click vào hàng hoá để xem nhà sản xuất và khách hàng
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_CUSTOMERS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_CUSTOMERS :{WHITE}Nhà máy nhận
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_HOUSES
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_HOUSES :{WHITE}Nhà kho
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_CAPTION :{WHITE}Chuỗi cung ứng cho nhà máy {STRING}
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_TOOLTIP :{BLACK}Click vào nhà máy để xem nhà cung cấp cho nó và khách hàng của nó
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP :{BLACK}Liên kết với bản đồ nhỏ
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP_TOOLTIP :{BLACK}Chọn các nhà máy hiển thị ở bản đồ nhỏ luôn thể
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_PRODUCERS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_PRODUCERS :{WHITE}Nhà máy sản xuất
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO :{BLACK}Chọn hàng hóa
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO_TOOLTIP :{BLACK}Chọn loại hàng hóa mà bạn muốn hiển thị
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY :{BLACK}Chọn nhà máy
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY_TOOLTIP :{BLACK}Chọn loại nhà máy mà bạn muốn hiển thị
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_CAPTION :{WHITE}Nhà máy
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_INFO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_INFO :{BLACK}{CARGO_LONG}{STRING}{YELLOW} ({COMMA}% đã vận chuyển){BLACK}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_NOPROD
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_NOPROD :{ORANGE}{INDUSTRY}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD1
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD1 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD2
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD2 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD3
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD3 :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PRODMORE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PRODMORE :{ORANGE}{INDUSTRY} {STRING}, {STRING}, {STRING} và hơn {NUM}...
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION :{BLACK}Tên các nhà máy - nháy vào tên để xem vị trí nhà máy. Ctrl+Click mở cửa sổ mới để xem
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_NONE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_NONE :{ORANGE}- Không Có -
 • STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN :{BLACK}Hiển thị chuỗi cung ứng
 • STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN_TOOLTIP :{BLACK}Hiển thị khả năng cung ứng và chấp nhận hàng hoá của nhà máy
 • STR_INDUSTRY_MENU_FUND_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_MENU_FUND_NEW_INDUSTRY :Góp vốn xây nhà máy mới
 • STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_CHAIN
 • (Correct) STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_CHAIN :Chuỗi cung ứng
 • STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_DIRECTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_DIRECTORY :Danh mục các ngành
 • STR_INDUSTRY_NAME
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME :{INDUSTRY}
 • STR_INDUSTRY_NAME_BANK
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK :Ngân hàng
 • STR_INDUSTRY_NAME_BANK_TROPIC_ARCTIC
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK_TROPIC_ARCTIC :Ngân hàng
 • STR_INDUSTRY_NAME_BATTERY_FARM
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BATTERY_FARM :Nông trại pin
 • STR_INDUSTRY_NAME_BUBBLE_GENERATOR
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BUBBLE_GENERATOR :Nhà máy tạo bong bóng
 • STR_INDUSTRY_NAME_CANDY_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_CANDY_FACTORY :Nhà máy sản xuất kẹo
 • STR_INDUSTRY_NAME_COAL_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COAL_MINE :Mỏ than đá
 • STR_INDUSTRY_NAME_COLA_WELLS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COLA_WELLS :Giếng cola
 • STR_INDUSTRY_NAME_COPPER_ORE_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COPPER_ORE_MINE :Mỏ đồng
 • STR_INDUSTRY_NAME_COTTON_CANDY_FOREST
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COTTON_CANDY_FOREST :Rừng kẹo bông
 • STR_INDUSTRY_NAME_DIAMOND_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_DIAMOND_MINE :Mỏ kim cương
 • STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY :Nhà máy thực phẩm
 • STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY_2
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY_2 :Nhà máy thực phẩm
 • STR_INDUSTRY_NAME_FARM
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM :Nông trại
 • STR_INDUSTRY_NAME_FARM_2
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM_2 :Nông trại
 • STR_INDUSTRY_NAME_FIZZY_DRINK_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FIZZY_DRINK_FACTORY :Nhà máy đồ uống có ga
 • STR_INDUSTRY_NAME_FOOD_PROCESSING_PLANT
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOOD_PROCESSING_PLANT :Nhà máy chế biến thực phẩm
 • STR_INDUSTRY_NAME_FOREST
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOREST :Rừng
 • STR_INDUSTRY_NAME_FRUIT_PLANTATION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FRUIT_PLANTATION :Đồn điền hoa quả
 • STR_INDUSTRY_NAME_GOLD_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_GOLD_MINE :Mỏ vàng
 • STR_INDUSTRY_NAME_IRON_ORE_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_IRON_ORE_MINE :Mỏ sắt
 • STR_INDUSTRY_NAME_LUMBER_MILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_LUMBER_MILL :Nhà máy chế biến gỗ
 • STR_INDUSTRY_NAME_OIL_REFINERY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_REFINERY :Nhà máy lọc dầu
 • STR_INDUSTRY_NAME_OIL_RIG
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_RIG :Dàn khoan dầu
 • STR_INDUSTRY_NAME_OIL_WELLS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_WELLS :Giếng dầu
 • STR_INDUSTRY_NAME_PAPER_MILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PAPER_MILL :Nhà máy giấy
 • STR_INDUSTRY_NAME_PLASTIC_FOUNTAINS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PLASTIC_FOUNTAINS :Suối chất dẻo
 • STR_INDUSTRY_NAME_POWER_STATION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_POWER_STATION :Nhà máy nhiệt điện
 • STR_INDUSTRY_NAME_PRINTING_WORKS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PRINTING_WORKS :Nhà in
 • STR_INDUSTRY_NAME_RUBBER_PLANTATION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_RUBBER_PLANTATION :Đồn điền cao su
 • STR_INDUSTRY_NAME_SAWMILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SAWMILL :Nhà máy chế biến gỗ
 • STR_INDUSTRY_NAME_STEEL_MILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_STEEL_MILL :Nhà máy luyện thép
 • STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE :Mỏ đường
 • STR_INDUSTRY_NAME_TOFFEE_QUARRY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOFFEE_QUARRY :Mỏ kẹo bơ cứng
 • STR_INDUSTRY_NAME_TOY_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_FACTORY :Nhà máy sản xuất đồ chơi
 • STR_INDUSTRY_NAME_TOY_SHOP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_SHOP :Cửa hàng đồ chơi
 • STR_INDUSTRY_NAME_WATER_SUPPLY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_SUPPLY :Giếng khoan nước
 • STR_INDUSTRY_NAME_WATER_TOWER
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_TOWER :Tháp nước
 • STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO :{YELLOW}{STRING}{BLACK}{3:STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO_AMOUNT
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO_AMOUNT :{YELLOW}{STRING}{BLACK}: {CARGO_SHORT} đang chờ{STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{INDUSTRY}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_CARGO_LIST_EXTENSION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_CARGO_LIST_EXTENSION :, {STRING}{STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_INDUSTRY_ANNOUNCED_CLOSURE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_INDUSTRY_ANNOUNCED_CLOSURE :{YELLOW}Nhà máy này đã thông báo sắp đóng cửa!
 • STR_INDUSTRY_VIEW_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Xem vị trí trung tâm của nhà máy. Ctrl+Click mở cửa sổ mới để xem
 • STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCES_N_CARGO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCES_N_CARGO :{BLACK}Sản lượng: {YELLOW}{STRING}{STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LAST_MONTH_TITLE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LAST_MONTH_TITLE :{BLACK}Sản lượng tháng trước:
 • STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LEVEL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LEVEL :{BLACK}Mức sản lượng: {YELLOW}{COMMA}%
 • STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES :{BLACK}Cần cung cấp:
 • STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES_N_CARGO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES_N_CARGO :{BLACK}Yêu cầu: {YELLOW}{STRING}{STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_TRANSPORTED
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_TRANSPORTED :{YELLOW}{CARGO_LONG}{STRING}{BLACK} ({COMMA}% đã vận chuyển)
 • STR_INTRO_BASESET
 • (Correct) STR_INTRO_BASESET :{BLACK}Gói đồ họa cơ sở đang chọn bị thiếu {NUM} sprite. Hãy cập nhật gói cơ sở này.
 • STR_INTRO_CAPTION
 • (Correct) STR_INTRO_CAPTION :{WHITE}OpenTTD {REV}
 • STR_INTRO_CONFIG_SETTINGS_TREE
 • (Correct) STR_INTRO_CONFIG_SETTINGS_TREE :{BLACK}Thiết lập
 • STR_INTRO_GAME_OPTIONS
 • (Correct) STR_INTRO_GAME_OPTIONS :{BLACK}Cấu Hình Trò Chơi
 • STR_INTRO_HIGHSCORE
 • (Correct) STR_INTRO_HIGHSCORE :{BLACK}Bảng điểm chơi cao nhất
 • STR_INTRO_LOAD_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_LOAD_GAME :{BLACK}Nạp Ván Chơi
 • STR_INTRO_MULTIPLAYER
 • (Correct) STR_INTRO_MULTIPLAYER :{BLACK}Chơi Trên Mạng
 • STR_INTRO_NEWGRF_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_NEWGRF_SETTINGS :{BLACK}Thiết Lập NewGRF
 • STR_INTRO_NEW_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_NEW_GAME :{BLACK}Màn Chơi Mới
 • STR_INTRO_ONLINE_CONTENT
 • (Correct) STR_INTRO_ONLINE_CONTENT :{BLACK}Các Nội Dung Trên Mạng
 • STR_INTRO_PLAY_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_INTRO_PLAY_HEIGHTMAP :{BLACK}Chơi Bản Đồ Địa Hình
 • STR_INTRO_PLAY_SCENARIO
 • (Correct) STR_INTRO_PLAY_SCENARIO :{BLACK}Chơi Màn Chơi Kịch Bản
 • STR_INTRO_QUIT
 • (Correct) STR_INTRO_QUIT :{BLACK}Thoát
 • STR_INTRO_SCENARIO_EDITOR
 • (Correct) STR_INTRO_SCENARIO_EDITOR :{BLACK}Biên Tập Màn Chơi Kịch Bản
 • STR_INTRO_SCRIPT_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_SCRIPT_SETTINGS :{BLACK}Thiết Lập AI / Game Script
 • STR_INTRO_TOOLTIP_CONFIG_SETTINGS_TREE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_CONFIG_SETTINGS_TREE :{BLACK}Thiết lập hiển thị
 • STR_INTRO_TOOLTIP_GAME_OPTIONS
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_GAME_OPTIONS :{BLACK}Hiển thị cấu hình của trò chơi
 • STR_INTRO_TOOLTIP_HIGHSCORE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_HIGHSCORE :{BLACK}Hiện bảng điểm chơi cao nhất
 • STR_INTRO_TOOLTIP_LOAD_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_LOAD_GAME :{BLACK}Tải trò chơi
 • STR_INTRO_TOOLTIP_MULTIPLAYER
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_MULTIPLAYER :{BLACK}Bắt đầu chơi trên mạng nhiều người
 • STR_INTRO_TOOLTIP_NEWGRF_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_NEWGRF_SETTINGS :{BLACK}Hiển thị tùy chỉnh NewGRF
 • STR_INTRO_TOOLTIP_NEW_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_NEW_GAME :{BLACK}Màn chơi mới.Ctrl+Click để bỏ qua phần điều chỉnh màn
 • STR_INTRO_TOOLTIP_ONLINE_CONTENT
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_ONLINE_CONTENT :{BLACK}Kiểm tra những nội dung mới & cập nhật để tải về
 • STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_HEIGHTMAP :{BLACK}Chơi ván mới, dùng bản đồ địa hình làm nền đất
 • STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_SCENARIO
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_SCENARIO :{BLACK}Chơi ván mới, dùng màn chơi kịch bản theo ý riêng
 • STR_INTRO_TOOLTIP_QUIT
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_QUIT :{BLACK}Thoát 'OpenTTD'
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SCENARIO_EDITOR
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SCENARIO_EDITOR :{BLACK}Tạo màn chơi kịch bản/bản đồ theo ý riêng
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SCRIPT_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SCRIPT_SETTINGS :{BLACK}Hiển thị thiết lập AI và Game script
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE :{BLACK}Chọn kiểu quang cảnh 'giá rét'
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE :{BLACK}Chọn kiểu quang cảnh 'nhiệt đới'
 • STR_INTRO_TOOLTIP_TEMPERATE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_TEMPERATE :{BLACK}Chọn kiểu quang cảnh 'ôn hòa'
 • STR_INTRO_TOOLTIP_TOYLAND_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_TOYLAND_LANDSCAPE :{BLACK}Chọn kiểu quang cảnh 'đồ chơi'
 • STR_INTRO_TRANSLATION
 • (Correct) STR_INTRO_TRANSLATION :{BLACK}Bản dịch này thiếu {NUM} chuỗi. Hãy giúp OpenTTD hoàn thiện hơn bằng cách đăng ký làm biên dịch viên. Xem readme.txt để biết thêm chi tiết.
 • STR_INVALID_ORDER
 • (Correct) STR_INVALID_ORDER :{RED} (Lộ trình không hợp lệ)
 • STR_INVALID_VEHICLE
 • (Correct) STR_INVALID_VEHICLE :<p.tiện bất hợp lệ>
 • STR_ITEMS
 • (Correct) STR_ITEMS :{COMMA}{NBSP}cái
 • STR_JOIN_STATION_CAPTION
 • (Correct) STR_JOIN_STATION_CAPTION :{WHITE}Nối ga, bến
 • STR_JOIN_STATION_CREATE_SPLITTED_STATION
 • (Correct) STR_JOIN_STATION_CREATE_SPLITTED_STATION :{YELLOW}Tạo một ga, bến riêng rẽ
 • STR_JOIN_WAYPOINT_CAPTION
 • (Correct) STR_JOIN_WAYPOINT_CAPTION :{WHITE}Nối điểm mốc
 • STR_JOIN_WAYPOINT_CREATE_SPLITTED_WAYPOINT
 • (Correct) STR_JOIN_WAYPOINT_CREATE_SPLITTED_WAYPOINT :{YELLOW}Tạo một điểm mốc riêng rẽ
 • STR_JUST_BIG_RAW_STRING
 • (Correct) STR_JUST_BIG_RAW_STRING :{BIG_FONT}{STRING}
 • STR_JUST_CARGO
 • (Correct) STR_JUST_CARGO :{CARGO_LONG}
 • STR_JUST_CARGO_LIST
 • (Correct) STR_JUST_CARGO_LIST :{CARGO_LIST}
 • STR_JUST_CHECKMARK
 • (Correct) STR_JUST_CHECKMARK :{CHECKMARK}
 • STR_JUST_COMMA
 • (Correct) STR_JUST_COMMA :{COMMA}
 • STR_JUST_CURRENCY_LONG
 • (Correct) STR_JUST_CURRENCY_LONG :{CURRENCY_LONG}
 • STR_JUST_CURRENCY_SHORT
 • (Correct) STR_JUST_CURRENCY_SHORT :{CURRENCY_SHORT}
 • STR_JUST_DATE_ISO
 • (Correct) STR_JUST_DATE_ISO :{DATE_ISO}
 • STR_JUST_DATE_LONG
 • (Correct) STR_JUST_DATE_LONG :{DATE_LONG}
 • STR_JUST_DATE_SHORT
 • (Correct) STR_JUST_DATE_SHORT :{DATE_SHORT}
 • STR_JUST_DATE_TINY
 • (Correct) STR_JUST_DATE_TINY :{DATE_TINY}
 • STR_JUST_INT
 • (Correct) STR_JUST_INT :{NUM}
 • STR_JUST_NOTHING
 • (Correct) STR_JUST_NOTHING :Rỗng
 • STR_JUST_RAW_STRING
 • (Correct) STR_JUST_RAW_STRING :{STRING}
 • STR_JUST_STRING
 • (Correct) STR_JUST_STRING :{STRING}
 • STR_JUST_STRING_STRING
 • (Correct) STR_JUST_STRING_STRING :{STRING}{STRING}
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_AQUEDUCT
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_AQUEDUCT :Cống
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CANTILEVER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CANTILEVER_STEEL :Cầu dầm chìa cho tàu hoả
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CONCRETE :Cầu bê tông cho tàu hoả
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_GIRDER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_GIRDER_STEEL :Cầu dầm thép cho tàu hoả
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_CONCRETE :Cầu treo bê tông dự ứng lực cho tàu hoả
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_STEEL :Cầu treo thép cho tàu hoả
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_TUBULAR_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_TUBULAR_STEEL :Cầu ống cho tàu hoả
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_WOODEN
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_WOODEN :Cầu gỗ cho tàu hoả
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CANTILEVER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CANTILEVER_STEEL :Cầu dầm chìa thép đường bộ
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CONCRETE :Cầu bê tông đường bộ
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_GIRDER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_GIRDER_STEEL :Cầu dầm thép đường bộ
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_CONCRETE :Cầu bê tông dự ứng lực đường bộ
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_STEEL :Cầu treo thép đường bộ
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_TUBULAR_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_TUBULAR_STEEL :Cầu ống đường bộ
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_WOODEN
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_WOODEN :Cầu gỗ đường bộ
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_BARE_LAND
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_BARE_LAND :Đất trống
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_DESERT
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_DESERT :Hoang mạc
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_FIELDS
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_FIELDS :Cánh đồng
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_GRASS
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_GRASS :Bãi cỏ
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROCKS
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROCKS :Đá
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROUGH_LAND
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROUGH_LAND :Đất gồ ghề
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_SNOW_COVERED_LAND
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_SNOW_COVERED_LAND :Đất tuyết phủ
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_HEADQUARTERS
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_HEADQUARTERS :Trụ sở công ty
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_OWNED_LAND
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_OWNED_LAND :Đất công ty sở hữu
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_LIGHTHOUSE
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_LIGHTHOUSE :Hải đăng
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_TRANSMITTER
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_TRANSMITTER :Trạm phát sóng
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK :Đường ray
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBOSIGNALS :Đường ray với đèn tín hiệu kết hợp
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_NOENTRYSIGNALS :Đường ray với đèn tín hiệu kết hợp và đèn dẫn đường 1-chiều
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_PBSSIGNALS :Đường ray với đèn tín hiệu kết hợp và đèn dẫn đường
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXITSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXITSIGNALS :Đường ray với đèn tín hiệu cửa thoát
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_COMBOSIGNALS :Đường ray với đèn tín hiệu cửa thoát và đèn tín hiệu kết hợp
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_NOENTRYSIGNALS :Đường ray với đèn tín hiệu cửa thoát và đèn dẫn đường 1-chiều
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_PBSSIGNALS :Đường ray với đèn tín hiệu cửa thoát và đèn dẫn đường
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NOENTRYSIGNALS :Đường ray với đèn dẫn đường 1-chiều
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_COMBOSIGNALS :Đường ray với đèn hiệu khóa và đèn tín hiệu kết hợp
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_EXITSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_EXITSIGNALS :Đường ray với đèn hiệu khóa và đèn tín hiệu cửa thoát
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_NOENTRYSIGNALS :Đường ray với đèn hiệu khóa và đèn dẫn đường 1-chiều
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PBSSIGNALS :Đường ray với đèn hiệu khóa và đèn dẫn đường
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PRESIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PRESIGNALS :Đường ray với đèn hiệu khóa và đèn tín hiệu báo trước
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_SIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_SIGNALS :Đường ray với đèn hiệu khóa
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBSSIGNALS :Đường ray với đèn dẫn đường
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBS_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBS_NOENTRYSIGNALS :Đường ray với đèn dẫn đường và đèn dẫn đường 1-chiều
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRESIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRESIGNALS :Đường ray với đèn tín hiệu báo trước
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_COMBOSIGNALS :Đường ray với đèn tín hiệu báo trước và đèn tín hiệu kết hợp
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_EXITSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_EXITSIGNALS :Đường ray với đèn tín hiệu báo trước và đèn tín hiệu cửa thoát
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_NOENTRYSIGNALS :Đường ray với đèn tín hiệu báo trước và đèn dẫn đường 1-chiều
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_PBSSIGNALS :Đường ray với đèn tín hiệu báo trước và đèn dẫn đường
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRAIN_DEPOT
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRAIN_DEPOT :Xưởng tàu hỏa
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD :Đường bộ
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_RAIL_LEVEL_CROSSING
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_RAIL_LEVEL_CROSSING :Đường bộ/đường tàu giao nhau
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_VEHICLE_DEPOT :Xưởng ôtô
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_WITH_STREETLIGHTS
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_WITH_STREETLIGHTS :Đường phố có đèn
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TRAMWAY
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TRAMWAY :Đường xe điện
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TREE_LINED_ROAD
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TREE_LINED_ROAD :Đường bộ có trồng cây
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRCRAFT_HANGAR
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRCRAFT_HANGAR :Xưởng máy bay
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRPORT
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRPORT :Sân bay
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUOY
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUOY :Phao hàng hải
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUS_STATION
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUS_STATION :Bến xe buýt
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_RAILROAD_STATION :Nhà ga tàu hoả
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_SHIP_DOCK
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_SHIP_DOCK :Cảng tàu
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_TRUCK_LOADING_AREA
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_TRUCK_LOADING_AREA :Trạm bốc dỡ hàng xe tải
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_WAYPOINT
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_WAYPOINT :Điểm mốc
 • STR_LAI_TOWN_INDUSTRY_DESCRIPTION_UNDER_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_LAI_TOWN_INDUSTRY_DESCRIPTION_UNDER_CONSTRUCTION :{STRING} (đang xây dựng)
 • STR_LAI_TREE_NAME_CACTUS_PLANTS
 • (Correct) STR_LAI_TREE_NAME_CACTUS_PLANTS :Cây xương rồng
 • STR_LAI_TREE_NAME_RAINFOREST
 • (Correct) STR_LAI_TREE_NAME_RAINFOREST :Rừng nhiệt đới
 • STR_LAI_TREE_NAME_TREES
 • (Correct) STR_LAI_TREE_NAME_TREES :Cây cối
 • STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_RAILROAD
 • (Correct) STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_RAILROAD :Hầm tàu hoả
 • STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_ROAD
 • (Correct) STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_ROAD :Hầm đường bộ
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_CANAL
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_CANAL :Kênh đào
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_COAST_OR_RIVERBANK
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_COAST_OR_RIVERBANK :Bờ biển hoặc bờ sông
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_LOCK
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_LOCK :Cửa kênh
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_RIVER
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_RIVER :Sông
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_SHIP_DEPOT
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_SHIP_DEPOT :Xưởng tàu thuỷ
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_WATER
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_WATER :Nước
 • STR_LANDSCAPING_LEVEL_LAND_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_LEVEL_LAND_TOOLTIP :{BLACK}Làm bình địa tới độ cao của điểm chọn đầu tiên. Ctrl để chọn vùng theo đường chéo. Shift để hiện chi phí dự tính
 • STR_LANDSCAPING_MENU_LANDSCAPING
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_MENU_LANDSCAPING :Phong cảnh
 • STR_LANDSCAPING_MENU_PLACE_SIGN
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_MENU_PLACE_SIGN :Đặt ký hiệu
 • STR_LANDSCAPING_MENU_PLANT_TREES
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_MENU_PLANT_TREES :Trồng cây
 • STR_LANDSCAPING_TOOLBAR
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLBAR :{WHITE}Tôn hạ nền đất
 • STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_LOWER_A_CORNER_OF_LAND
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_LOWER_A_CORNER_OF_LAND :{BLACK}Hạ thấp một góc đất. Kéo để hạ đất từ điểm đã chọn tới điểm thấp mới. Ctrl để chọn đường chéo. Shift để hiện chi phí dự tính
 • STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_PURCHASE_LAND
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_PURCHASE_LAND :{BLACK}Mua đất dành cho tương lai. Shift+Click để xem chi phí dự tính
 • STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_RAISE_A_CORNER_OF_LAND
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_RAISE_A_CORNER_OF_LAND :{BLACK}Nâng cao một góc đất. Kéo để nâng đất từ điểm đã chọn tới điểm cao mới. Ctrl để chọn đường chéo. Shift để hiện chi phí dự tính
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORTTILE_NAME
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORTTILE_NAME :{BLACK}Tên sân bay vị trí này: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_CLASS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_CLASS :{BLACK}Loại sân bay: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_NAME
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_NAME :{BLACK}Tên sân bay: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_BUILD_DATE
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_BUILD_DATE :{BLACK}Xây lúc: {LTBLUE}{DATE_LONG}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_CAPTION
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_CAPTION :{WHITE}Thông Tin Địa Lý
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_ACCEPTED
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_ACCEPTED :{BLACK}Hàng hoá chấp nhận: {LTBLUE}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_EIGHTS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_EIGHTS :({COMMA}/8 {STRING})
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR :{BLACK}Chi phí giải toả: {RED}{CURRENCY_LONG}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR_N_A
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR_N_A :{BLACK}Chi phí giải toả: {LTBLUE}không
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_LANDINFO_COORDS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_LANDINFO_COORDS :{BLACK}Toạ độ: {LTBLUE}{NUM} x {NUM} x {NUM} ({STRING})
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY :{BLACK}Thuộc về địa phương: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY_NONE
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY_NONE :Không
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_NEWGRF_NAME
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_NEWGRF_NAME :{BLACK}NewGRF: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER :{BLACK}Chủ đất: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER_N_A
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER_N_A :Không
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_RAIL_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_RAIL_OWNER :{BLACK}Chủ đường ray: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_REVENUE_WHEN_CLEARED
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_REVENUE_WHEN_CLEARED :{BLACK}Doanh thu khi giải toả: {LTBLUE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_ROAD_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_ROAD_OWNER :{BLACK}Chủ đường bộ: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_CLASS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_CLASS :{BLACK}Loại ga,bến: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_TYPE
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_TYPE :{BLACK}Kiểu ga,bến: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_TRAM_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_TRAM_OWNER :{BLACK}Chủ đường xe điện: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_SPEED_LIMIT
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_SPEED_LIMIT :{BLACK}Giới hạn tốc độ đường ray: {LTBLUE}{VELOCITY}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_TYPE
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_TYPE :{BLACK}Kiểu đường ray: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_SPEED_LIMIT
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_SPEED_LIMIT :{BLACK}Hạn chế tốc độ đường bộ: {LTBLUE}{VELOCITY}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_TYPE
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_TYPE :{BLACK}Kiểu đường: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_SPEED_LIMIT
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_SPEED_LIMIT :{BLACK}Tốc độ xe điện giới hạn: {LTBLUE}{VELOCITY}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_TYPE
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_TYPE :{BLACK}Kiểu xe điện: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_ALL
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_ALL :{BLACK}Tất cả
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_CAPTION
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_CAPTION :{BLACK}Ghi chú luồng hàng hóa
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}{STRING}{}{COMPANY}
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_NONE
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_NONE :{BLACK}Không
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_OVERLOADED
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_OVERLOADED :{TINY_FONT}{BLACK}quá tải
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_SATURATED
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_SATURATED :{TINY_FONT}{BLACK}bão hòa
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_SELECT_COMPANIES
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_SELECT_COMPANIES :{BLACK}Lựa chọn công ty nào sẽ được hiển thị
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_UNUSED
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_UNUSED :{TINY_FONT}{BLACK}không sử dụng
 • STR_LIST_FILTER_OSKTITLE
 • (Correct) STR_LIST_FILTER_OSKTITLE :{BLACK}Nhập chuỗi lọc
 • STR_LIST_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_LIST_FILTER_TITLE :{BLACK}Lọc chuỗi:
 • STR_LIST_FILTER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIST_FILTER_TOOLTIP :{BLACK}Nhập từ khóa vào để lọc danh sách
 • STR_LITERS
 • (Correct) STR_LITERS :{COMMA}{NBSP}lít
 • STR_LIVERY_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Hiển thị phối màu máy bay
 • STR_LIVERY_BUS
 • (Correct) STR_LIVERY_BUS :Bus
 • STR_LIVERY_CAPTION
 • (Correct) STR_LIVERY_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} - Cách Phối Màu Mới
 • STR_LIVERY_DEFAULT
 • (Correct) STR_LIVERY_DEFAULT :Chế Phục Tiêu Chuẩn
 • STR_LIVERY_DIESEL
 • (Correct) STR_LIVERY_DIESEL :Động Cơ Diesel
 • STR_LIVERY_DMU
 • (Correct) STR_LIVERY_DMU :DMU
 • STR_LIVERY_ELECTRIC
 • (Correct) STR_LIVERY_ELECTRIC :Động Cơ Điện
 • STR_LIVERY_EMU
 • (Correct) STR_LIVERY_EMU :EMU
 • STR_LIVERY_FREIGHT_SHIP
 • (Correct) STR_LIVERY_FREIGHT_SHIP :Thuyền Chở Hàng
 • STR_LIVERY_FREIGHT_TRAM
 • (Correct) STR_LIVERY_FREIGHT_TRAM :Tàu Hàng Điện
 • STR_LIVERY_FREIGHT_WAGON
 • (Correct) STR_LIVERY_FREIGHT_WAGON :Toa Chở Hàng
 • STR_LIVERY_GENERAL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_GENERAL_TOOLTIP :{BLACK}Hiển thị phối màu chung
 • STR_LIVERY_HELICOPTER
 • (Correct) STR_LIVERY_HELICOPTER :Trực Thăng
 • STR_LIVERY_LARGE_PLANE
 • (Correct) STR_LIVERY_LARGE_PLANE :Máy Bay Lớn
 • STR_LIVERY_MAGLEV
 • (Correct) STR_LIVERY_MAGLEV :Động Cơ Ray Đệm
 • STR_LIVERY_MONORAIL
 • (Correct) STR_LIVERY_MONORAIL :Động Cơ Đơn Ray
 • STR_LIVERY_PANEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_PANEL_TOOLTIP :{BLACK}Chọn một bảng phối màu để sửa, hoặc nhiều bảng phối màu với Ctrl+Click.Click vào bảng để bật/tắt bảng phối
 • STR_LIVERY_PASSENGER_SHIP
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_SHIP :Phà Chở Khách
 • STR_LIVERY_PASSENGER_TRAM
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_TRAM :Xe khách điện
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_DIESEL
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_DIESEL :Toa Hành Khách (Diesel)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_ELECTRIC
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_ELECTRIC :Toa Hành Khách (Điện)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MAGLEV
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MAGLEV :Toa Hành Khách (Ray đệm từ)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MONORAIL
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MONORAIL :Toa Hành Khách (Ray Đơn)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_STEAM
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_STEAM :Toa Hành Khách (Hơi Nước)
 • STR_LIVERY_PRIMARY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_PRIMARY_TOOLTIP :{BLACK}Chọn màu chủ đạo cho bảng phối màu đang chọn. Ctrl+click để chọn màu chủ đạo cho tất cả bảng phối màu
 • STR_LIVERY_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Hiển thị phối màu xe ôtô
 • STR_LIVERY_SECONDARY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_SECONDARY_TOOLTIP :{BLACK}Chọn màu thứ hai cho bảng phối màu đang chọn. Ctrl+click để chọn màu cho tất cả bảng phối màu
 • STR_LIVERY_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Hiển thị phối màu tàu thủy
 • STR_LIVERY_SMALL_PLANE
 • (Correct) STR_LIVERY_SMALL_PLANE :Máy Bay Nhỏ
 • STR_LIVERY_STEAM
 • (Correct) STR_LIVERY_STEAM :Động Cơ Hơi Nước
 • STR_LIVERY_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Hiển thị phối màu tàu hỏa
 • STR_LIVERY_TRUCK
 • (Correct) STR_LIVERY_TRUCK :Xe Tải
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TITLE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TITLE :{BLACK}Các thao tác:
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TOOLTIP :{BLACK}Các thao tác với đô thị, nhấn vào mục để xem chi tiết
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_BRIBE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_BRIBE :Hối lộ quan chức địa phương
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_EXCLUSIVE_TRANSPORT
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_EXCLUSIVE_TRANSPORT :Mua độc quyền kinh doanh vận tải
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_LARGE_ADVERTISING_CAMPAIGN
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_LARGE_ADVERTISING_CAMPAIGN :Chiến dịch quảng cáo lớn
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_MEDIUM_ADVERTISING_CAMPAIGN
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_MEDIUM_ADVERTISING_CAMPAIGN :Chiến dịch quảng cáo trung bình
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_NEW_BUILDINGS
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_NEW_BUILDINGS :Tài trợ xây nhà cửa
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_ROAD_RECONSTRUCTION
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_ROAD_RECONSTRUCTION :Tài trợ cải tạo đường phố nội thị
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_SMALL_ADVERTISING_CAMPAIGN
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_SMALL_ADVERTISING_CAMPAIGN :Chiến dịch quảng cáo nhỏ
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_STATUE_OF_COMPANY
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_STATUE_OF_COMPANY :Xây tượng đài công ty
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_BRIBE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_BRIBE :{YELLOW}Đút lót quan chức địa phương để nâng cao quyền lợi, có một tỉ lệ rủi ro nếu bại lộ và sẽ mất hết quyền lợi lẫn tiền hối lộ.{}Chi phí: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_EXCLUSIVE_TRANSPORT
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_EXCLUSIVE_TRANSPORT :{YELLOW}Mua độc quyền kinh doanh vận tải của đô thị. Chính quyền địa phương sẽ ra luật chỉ cho phép hành khách và hàng hoá vào nhà ga, bến, cảng của công ty.{}Chi phí: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_LARGE_ADVERTISING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_LARGE_ADVERTISING :{YELLOW}Thực hiện chiến dịch quảng cáo lớn để thu hút khách và hàng hoá vận chuyển.{}Chi phí: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_MEDIUM_ADVERTISING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_MEDIUM_ADVERTISING :{YELLOW}Thực hiện chiến dịch quảng cáo trung bình để thu hút khách và hàng hoá vận chuyển.{}Chi phí: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_NEW_BUILDINGS
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_NEW_BUILDINGS :{YELLOW}Tài trợ xây dựng các toà nhà thương mại để thúc đẩy phát triển đô thị.{}Chi phí: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_ROAD_RECONSTRUCTION
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_ROAD_RECONSTRUCTION :{YELLOW}Tài trợ xây dựng lại đường sá của đô thị. Sẽ gây ách tắc giao thông đường bộ trong 6 tháng.{}Chi phí: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_SMALL_ADVERTISING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_SMALL_ADVERTISING :{YELLOW}Thực hiện chiến dịch quảng cáo nhỏ để thu hút khách và hàng hoá vận chuyển.{}Chi phí: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_STATUE_OF_COMPANY
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_STATUE_OF_COMPANY :{YELLOW}Dựng tượng đài tôn vinh ông chủ công ty để quảng bá hình ảnh công ty.{}Chi phí: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_CAPTION
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_CAPTION :{WHITE}Chính quyền địa phương {TOWN}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATING :{YELLOW}{COMPANY} {COMPANY_NUM}: {ORANGE}{STRING}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATINGS
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATINGS :{BLACK}Uy tín công ty vận tải:
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_BUTTON
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_BUTTON :{BLACK}Thực hiện
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_TOOLTIP :{BLACK}Thực hiện hành động đã chọn ở trên
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE :{BLACK}Khu vực
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE_TOOLTIP :{BLACK}Hiện vùng sáng nằm trong phạm vi của chính quyền địa phương
 • STR_LORRY
 • (Correct) STR_LORRY :{BLACK}{LORRY}
 • STR_LTBLUE_STRING
 • (Correct) STR_LTBLUE_STRING :{LTBLUE}{STRING}
 • STR_MAPGEN_BORDER_FREEFORM
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_FREEFORM :{BLACK}Dạng Tự Do
 • STR_MAPGEN_BORDER_MANUAL
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_MANUAL :{BLACK}Bằng Tay
 • STR_MAPGEN_BORDER_RANDOM
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_RANDOM :{BLACK}Ngẫu Nhiên
 • STR_MAPGEN_BORDER_RANDOMIZE
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_RANDOMIZE :{BLACK}Ngẫu Nhiên
 • STR_MAPGEN_BORDER_TYPE
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_TYPE :{BLACK}Rìa bản đồ:
 • STR_MAPGEN_BORDER_WATER
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_WATER :{BLACK}Nước
 • STR_MAPGEN_BY
 • (Correct) STR_MAPGEN_BY :{BLACK}*
 • STR_MAPGEN_DATE
 • (Correct) STR_MAPGEN_DATE :{BLACK}Thời điểm:
 • STR_MAPGEN_GENERATE
 • (Correct) STR_MAPGEN_GENERATE :{WHITE}Khởi Tạo
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_NAME
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_NAME :{BLACK}Tên bản đồ địa hình:
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_ROTATION
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_ROTATION :{BLACK}Xoay bản đồ địa hình:
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE :{ORANGE}{NUM} x {NUM}
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE_LABEL
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE_LABEL :{BLACK}Cỡ:
 • STR_MAPGEN_LAND_GENERATOR
 • (Correct) STR_MAPGEN_LAND_GENERATOR :{BLACK}Tạo nền đất:
 • STR_MAPGEN_MAPSIZE
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAPSIZE :{BLACK}Kích thước bản đồ:
 • STR_MAPGEN_MAPSIZE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAPSIZE_TOOLTIP :{BLACK}Lựa chọn kích thước bản đồ theo đơn vị ô. Số lượng ô thực sự có thể nhỏ hơn 1 chút.
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL :{BLACK}Chiều cao tối đa của bản đồ
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_DOWN
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_DOWN :{BLACK}Giảm chiều cao tối đa của núi đồi trên bản đồ 1 đơn vị
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_QUERY_CAPT :{WHITE}Thay đổi chiều cao tối đa của bản đồ
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_UP
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_UP :{BLACK}Tăng chiều cao tối đa của núi đồi trên bản đồ 1 đơn vị
 • STR_MAPGEN_NORTHEAST
 • (Correct) STR_MAPGEN_NORTHEAST :{BLACK}Đông Bắc
 • STR_MAPGEN_NORTHWEST
 • (Correct) STR_MAPGEN_NORTHWEST :{BLACK}Tây Bắc
 • STR_MAPGEN_NUMBER_OF_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_MAPGEN_NUMBER_OF_INDUSTRIES :{BLACK}Số lượng nhà máy:
 • STR_MAPGEN_NUMBER_OF_TOWNS
 • (Correct) STR_MAPGEN_NUMBER_OF_TOWNS :{BLACK}Số lượng đô thị:
 • STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_RIVERS
 • (Correct) STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_RIVERS :{BLACK}Số sông/suối:
 • STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_SEA_LAKES
 • (Correct) STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_SEA_LAKES :{BLACK}Mực nước biển:
 • STR_MAPGEN_SMOOTHNESS
 • (Correct) STR_MAPGEN_SMOOTHNESS :{BLACK}Độ phẳng phiu:
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_DOWN
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_DOWN :{BLACK}Di chuyển độ cao tuyết phủ xuống thấp
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_HEIGHT
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_HEIGHT :{BLACK}Độ cao tuyết phủ:
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_QUERY_CAPT :{WHITE}Thay đổi độ cao tuyết phủ
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_UP
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_UP :{BLACK}Di chuyển độ cao tuyết phủ lên cao
 • STR_MAPGEN_SOUTHEAST
 • (Correct) STR_MAPGEN_SOUTHEAST :{BLACK}Đông Nam
 • STR_MAPGEN_SOUTHWEST
 • (Correct) STR_MAPGEN_SOUTHWEST :{BLACK}Tây Nam
 • STR_MAPGEN_START_DATE_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_MAPGEN_START_DATE_QUERY_CAPT :{WHITE}Thay đổi thời điểm bắt đầu
 • STR_MAPGEN_TERRAIN_TYPE
 • (Correct) STR_MAPGEN_TERRAIN_TYPE :{BLACK}Kiểu nền đất:
 • STR_MAPGEN_TREE_PLACER
 • (Correct) STR_MAPGEN_TREE_PLACER :{BLACK}Cơ chế trồng cây:
 • STR_MAPGEN_VARIETY
 • (Correct) STR_MAPGEN_VARIETY :{BLACK}Phân bổ sự đa dạng:
 • STR_MAPGEN_WORLD_GENERATION_CAPTION
 • (Correct) STR_MAPGEN_WORLD_GENERATION_CAPTION :{WHITE}Khởi Tạo Bản Đồ
 • STR_MAP_MENU_EXTRA_VIEWPORT
 • (Correct) STR_MAP_MENU_EXTRA_VIEWPORT :Cửa sổ bổ sung
 • STR_MAP_MENU_LINGRAPH_LEGEND
 • (Correct) STR_MAP_MENU_LINGRAPH_LEGEND :Ghi chú luồng hàng hóa
 • STR_MAP_MENU_MAP_OF_WORLD
 • (Correct) STR_MAP_MENU_MAP_OF_WORLD :Bản đồ thế giới
 • STR_MAP_MENU_SIGN_LIST
 • (Correct) STR_MAP_MENU_SIGN_LIST :Danh sách biển hiệu
 • STR_MEASURE_AREA
 • (Correct) STR_MEASURE_AREA :{BLACK}Diện tích: {NUM} x {NUM}
 • STR_MEASURE_AREA_HEIGHTDIFF
 • (Correct) STR_MEASURE_AREA_HEIGHTDIFF :{BLACK}Diện tích: {NUM} x {NUM}{}Chênh lệch độ cao: {HEIGHT}
 • STR_MEASURE_LENGTH
 • (Correct) STR_MEASURE_LENGTH :{BLACK}Chiều dài: {NUM}
 • STR_MEASURE_LENGTH_HEIGHTDIFF
 • (Correct) STR_MEASURE_LENGTH_HEIGHTDIFF :{BLACK}Chiều dài: {NUM}{}Chênh lệch độ cao: {HEIGHT}
 • STR_MESSAGE_ESTIMATED_COST
 • (Correct) STR_MESSAGE_ESTIMATED_COST :{WHITE}Chi phí ước tính: {CURRENCY_LONG}
 • STR_MESSAGE_ESTIMATED_INCOME
 • (Correct) STR_MESSAGE_ESTIMATED_INCOME :{WHITE}Thu nhập ước tính: {CURRENCY_LONG}
 • STR_MESSAGE_HISTORY
 • (Correct) STR_MESSAGE_HISTORY :{WHITE}Lịch Sử Thông Điệp
 • STR_MESSAGE_HISTORY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_MESSAGE_HISTORY_TOOLTIP :{BLACK}Danh sách những tin tức gần đây
 • STR_MESSAGE_NEWS_FORMAT
 • (Correct) STR_MESSAGE_NEWS_FORMAT :{STRING} - {STRING}
 • STR_MESSAGE_SCREENSHOT_SUCCESSFULLY
 • (Correct) STR_MESSAGE_SCREENSHOT_SUCCESSFULLY :{WHITE}Chụp màn hình lưu thành file là '{STRING}'
 • STR_MINIMAL
 • (Correct) STR_MINIMAL :Tối Thiểu
 • STR_MISSING_GRAPHICS_NO_QUIT
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_NO_QUIT :{BLACK}Không, thoát OpenTTD
 • STR_MISSING_GRAPHICS_SET_CAPTION
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_SET_CAPTION :{WHITE}Thiếu thành phần đồ họa
 • STR_MISSING_GRAPHICS_SET_MESSAGE
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_SET_MESSAGE :{BLACK}OpenTTD cần các thành phần đồ họa để hoạt động nhưng hiện tại chưa có sẵn. Bạn có cho phép OpenTTD tải về và cài đặt chúng?
 • STR_MISSING_GRAPHICS_YES_DOWNLOAD
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_YES_DOWNLOAD :{BLACK}Có, cho phép tải chúng
 • STR_MONTH_ABBREV_APR
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_APR :T4
 • STR_MONTH_ABBREV_AUG
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_AUG :T8
 • STR_MONTH_ABBREV_DEC
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_DEC :T12
 • STR_MONTH_ABBREV_FEB
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_FEB :T2
 • STR_MONTH_ABBREV_JAN
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_JAN :T1
 • STR_MONTH_ABBREV_JUL
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_JUL :T7
 • STR_MONTH_ABBREV_JUN
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_JUN :T6
 • STR_MONTH_ABBREV_MAR
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_MAR :T3
 • STR_MONTH_ABBREV_MAY
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_MAY :T5
 • STR_MONTH_ABBREV_NOV
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_NOV :T11
 • STR_MONTH_ABBREV_OCT
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_OCT :T10
 • STR_MONTH_ABBREV_SEP
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_SEP :T9
 • STR_MONTH_APR
 • (Correct) STR_MONTH_APR :Tháng Tư
 • STR_MONTH_AUG
 • (Correct) STR_MONTH_AUG :Tháng Tám
 • STR_MONTH_DEC
 • (Correct) STR_MONTH_DEC :Tháng Mười Hai
 • STR_MONTH_FEB
 • (Correct) STR_MONTH_FEB :Tháng Hai
 • STR_MONTH_JAN
 • (Correct) STR_MONTH_JAN :Tháng Một
 • STR_MONTH_JUL
 • (Correct) STR_MONTH_JUL :Tháng Bảy
 • STR_MONTH_JUN
 • (Correct) STR_MONTH_JUN :Tháng Sáu
 • STR_MONTH_MAR
 • (Correct) STR_MONTH_MAR :Tháng Ba
 • STR_MONTH_MAY
 • (Correct) STR_MONTH_MAY :Tháng Năm
 • STR_MONTH_NOV
 • (Correct) STR_MONTH_NOV :Tháng Mười Một
 • STR_MONTH_OCT
 • (Correct) STR_MONTH_OCT :Tháng Mười
 • STR_MONTH_SEP
 • (Correct) STR_MONTH_SEP :Tháng Chín
 • STR_MUSIC_EFFECTS_VOLUME
 • (Correct) STR_MUSIC_EFFECTS_VOLUME :{TINY_FONT}{BLACK}Hiệu Ứng Tiếng
 • STR_MUSIC_JAZZ_JUKEBOX_CAPTION
 • (Correct) STR_MUSIC_JAZZ_JUKEBOX_CAPTION :{WHITE}Máy Nhạc Jazz
 • STR_MUSIC_MUSIC_VOLUME
 • (Correct) STR_MUSIC_MUSIC_VOLUME :{TINY_FONT}{BLACK}Âm Lượng
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_ALL
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}Tất cả
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_1
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_1 :{TINY_FONT}{BLACK}Tự Chọn 1
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_2
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_2 :{TINY_FONT}{BLACK}Tự Chọn 2
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_EZY_STREET
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_EZY_STREET :{TINY_FONT}{BLACK}Đường Phố
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_NEW_STYLE
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_NEW_STYLE :{TINY_FONT}{BLACK}Kiểu Mới
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_OLD_STYLE
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_OLD_STYLE :{TINY_FONT}{BLACK}Kiểu Cũ
 • STR_MUSIC_PROGRAM
 • (Correct) STR_MUSIC_PROGRAM :{TINY_FONT}{BLACK}Chương trình
 • STR_MUSIC_SHUFFLE
 • (Correct) STR_MUSIC_SHUFFLE :{TINY_FONT}{BLACK}Ngẫu Nhiên
 • STR_MUSIC_TITLE_NAME
 • (Correct) STR_MUSIC_TITLE_NAME :{TINY_FONT}{DKGREEN}"{STRING}"
 • STR_MUSIC_TITLE_NOMUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TITLE_NOMUSIC :{TINY_FONT}{DKGREEN}Không sẵn có nhạc nền
 • STR_MUSIC_TITLE_NONE
 • (Correct) STR_MUSIC_TITLE_NONE :{TINY_FONT}{DKGREEN}------
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_DRAG_SLIDERS_TO_SET_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_DRAG_SLIDERS_TO_SET_MUSIC :{BLACK}Kéo thanh ngang để chỉnh âm lượng và hiệu ứng
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_ALL_TRACKS_PROGRAM
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_ALL_TRACKS_PROGRAM :{BLACK}Chọn tất cả các bài
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_1_USER_DEFINED
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_1_USER_DEFINED :{BLACK}Chọn kiểu "Tự chọn 1"
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_2_USER_DEFINED
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_2_USER_DEFINED :{BLACK}Chọn kiểu "Tự chọn 2"
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_EZY_STREET_STYLE
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_EZY_STREET_STYLE :{BLACK}Chọn kiểu nhạc đường phố
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_NEW_STYLE_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_NEW_STYLE_MUSIC :{BLACK}Chọn những bài kiểu mới
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_OLD_STYLE_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_OLD_STYLE_MUSIC :{BLACK}Chọn những bài kiểu cũ
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SHOW_MUSIC_TRACK_SELECTION
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SHOW_MUSIC_TRACK_SELECTION :{BLACK}Hiện cửa số chọn bài nhạc
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_NEXT_TRACK_IN_SELECTION
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_NEXT_TRACK_IN_SELECTION :{BLACK}Đến bài tiếp theo trong danh sách chọn
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_PREVIOUS_TRACK
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_PREVIOUS_TRACK :{BLACK}Đến bài trước đó trong danh sách chọn
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_START_PLAYING_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_START_PLAYING_MUSIC :{BLACK}Bắt đầu nghe nhạc
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_STOP_PLAYING_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_STOP_PLAYING_MUSIC :{BLACK}Dừng chơi nhạc
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_TOGGLE_PROGRAM_SHUFFLE
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_TOGGLE_PROGRAM_SHUFFLE :{BLACK}Bật/tắt chơi nhạc ngẫu nhiên
 • STR_MUSIC_TRACK
 • (Correct) STR_MUSIC_TRACK :{TINY_FONT}{BLACK}Bài Nhạc
 • STR_MUSIC_TRACK_DIGIT
 • (Correct) STR_MUSIC_TRACK_DIGIT :{TINY_FONT}{DKGREEN}{ZEROFILL_NUM}
 • STR_MUSIC_TRACK_NONE
 • (Correct) STR_MUSIC_TRACK_NONE :{TINY_FONT}{DKGREEN}--
 • STR_MUSIC_XTITLE
 • (Correct) STR_MUSIC_XTITLE :{TINY_FONT}{BLACK}Tên
 • STR_NETWORK_CHAT_ALL
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_ALL :[Chung] {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_ALL_CAPTION :[Chung] :
 • STR_NETWORK_CHAT_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_CLIENT :[Riêng] {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_CLIENT_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_CLIENT_CAPTION :[Riêng] {STRING}:
 • STR_NETWORK_CHAT_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_COMPANY :[Nhóm] {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_COMPANY_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_COMPANY_CAPTION :[Nhóm] :
 • STR_NETWORK_CHAT_OSKTITLE
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_OSKTITLE :{BLACK}Nhập thông điệp tán gẫu
 • STR_NETWORK_CHAT_SEND
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_SEND :{BLACK}Gửi
 • STR_NETWORK_CHAT_TO_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_TO_CLIENT :[Riêng] Tới {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_TO_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_TO_COMPANY :[Nhóm] tới {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENT :Máy trạm
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_BAN
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_BAN :Cấm
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_GIVE_MONEY
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_GIVE_MONEY :Cho tiền
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_KICK
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_KICK :Đá
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_ALL
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_ALL :Nói với tất cả
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_CLIENT :Thông điệp riêng
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_COMPANY :Nói cho công ty
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST :Danh sách máy trạm
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST_CAPTION :{WHITE}Danh sách máy trạm
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_NEW_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_NEW_COMPANY :Công ty mới
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_SPECTATE
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_SPECTATE :Xem
 • STR_NETWORK_CONNECTING_1
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_1 :{BLACK}(1/6) Tạo kết nối..
 • STR_NETWORK_CONNECTING_2
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_2 :{BLACK}(2/6) Xác thực..
 • STR_NETWORK_CONNECTING_3
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_3 :{BLACK}(3/6) Đợi..
 • STR_NETWORK_CONNECTING_4
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_4 :{BLACK}(4/6) Tải bản đồ..
 • STR_NETWORK_CONNECTING_5
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_5 :{BLACK}(5/6) Xử lý..
 • STR_NETWORK_CONNECTING_6
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_6 :{BLACK}(6/6) Đăng nhập..
 • STR_NETWORK_CONNECTING_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_CAPTION :{WHITE}Tạo kết nối...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_1
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_1 :{BLACK}đã tải được {BYTES}
 • STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_2
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_2 :{BLACK}đã tải xong {BYTES} / {BYTES}
 • STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_1
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_1 :{BLACK}Tải thông tin ván chơi..
 • STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_2
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_2 :{BLACK}Tải thông tin công ty..
 • STR_NETWORK_CONNECTING_WAITING
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_WAITING :{BLACK}{NUM} máy trạm phía trước bạn
 • STR_NETWORK_CONNECTION_DISCONNECT
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTION_DISCONNECT :{BLACK}Ngắt kết nối
 • STR_NETWORK_ERROR_CHEATER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CHEATER :{WHITE}Cheat không được phép ở server này
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CHEATER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CHEATER :đã cố sử dụng cheat
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_COMPANY_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_COMPANY_MISMATCH :sai công ty trong DoCommand
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CONNECTION_LOST
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CONNECTION_LOST :mất kết nối
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_DESYNC
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_DESYNC :lỗi mất đồng bộ
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GENERAL
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GENERAL :lỗi chung
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION :{WHITE}Trong khoảng{NUM} giây gần đây, không có dữ liệu nào được nhận từ máy chủ
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION_CAPTION :{WHITE}Kết nối có thể đã bị mất
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_KICKED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_KICKED :bí đá bởi server
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NAME_IN_USE
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NAME_IN_USE :tên đã dùng rồi
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NEWGRF_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NEWGRF_MISMATCH :NewGRF không hợp
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_AUTHORIZED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_AUTHORIZED :không xác thực được
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_EXPECTED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_EXPECTED :nhận được gói lạ
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_PROTOCOL_ERROR
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_PROTOCOL_ERROR :lỗi giao thức
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SAVEGAME
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SAVEGAME :không nạp được bản đồ
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SERVER_FULL
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SERVER_FULL :server đầy
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_START
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_START :{WHITE}Không thể tạo kết nối
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_COMPUTER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_COMPUTER :lỗi quá thời gian
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_JOIN :xử lý bản đồ quá thời gian
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_MAP
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_MAP :tải bản đồ quá thời gian
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_PASSWORD :không nhận được mật khẩu đúng thời hạn
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TOO_MANY_COMMANDS
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TOO_MANY_COMMANDS :có quá nhiều lệnh được gởi lên
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_PASSWORD :sai mật khẩu
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_REVISION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_REVISION :sai phiên bản
 • STR_NETWORK_ERROR_DESYNC
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_DESYNC :{WHITE}Đồng bộ ván chơi mạng bị lỗi
 • STR_NETWORK_ERROR_KICKED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_KICKED :{WHITE}Bạn bị đá khỏi ván chơi
 • STR_NETWORK_ERROR_LOSTCONNECTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_LOSTCONNECTION :{WHITE}Ván chơi mạng mất kết nối
 • STR_NETWORK_ERROR_NEWGRF_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NEWGRF_MISMATCH :{WHITE}Không thể kết nối vì NewGRF không hợp
 • STR_NETWORK_ERROR_NOCONNECTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NOCONNECTION :{WHITE}Server không trả lời yêu cầu
 • STR_NETWORK_ERROR_NOSERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NOSERVER :{WHITE}Không tìm thấy ván chơi mạng nào
 • STR_NETWORK_ERROR_NOTAVAILABLE
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NOTAVAILABLE :{WHITE}Không có thiết bị kết nối mạng
 • STR_NETWORK_ERROR_SAVEGAMEERROR
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SAVEGAMEERROR :{WHITE}Không thể nạp savegame
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_BANNED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_BANNED :{WHITE}Bạn bị từ chối ở server này
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_ERROR
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_ERROR :{WHITE}Có lỗi trong giao thức và kết nối bị đóng
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL :{WHITE}Server bị đầy
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_START
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_START :{WHITE}Không thể bắt đầu chạy server
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT :{WHITE}Kết nối #{NUM} quá lâu
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_COMPUTER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_COMPUTER :{WHITE}Máy của bạn quá chậm để có thể theo kịp máy chủ
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_JOIN :{WHITE}Thời gian tham gia máy chủ quá lâu
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_MAP
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_MAP :{WHITE}Thời gian tải bản đồ quá lâu
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_PASSWORD :{WHITE}Bạn nhập mật khẩu quá trễ
 • STR_NETWORK_ERROR_TOO_MANY_COMMANDS
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TOO_MANY_COMMANDS :{WHITE}Bạn vừa gửi lên máy chủ quá nhiều lệnh
 • STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD :{WHITE}Sai mật khẩu
 • STR_NETWORK_ERROR_WRONG_REVISION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_WRONG_REVISION :{WHITE}Phiên bản của máy trạm không hợp với phiên bản máy server
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CAPTION :{WHITE}Sảnh chơi game nhiều người
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_INFO
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_INFO :{SILVER}THÔNG TIN CÔNG TY
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Danh sách tất cả các công ty đang ở trong ván chơi. Bạn có thể gia nhập một công ty hiện có hoặc tạo mới nếu còn chỗ
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_NAME :{SILVER}Tên công ty: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CURRENT_BALANCE
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CURRENT_BALANCE :{SILVER}Số dư hiện thời: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_INAUGURATION_YEAR
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_INAUGURATION_YEAR :{SILVER}Khánh thành: {WHITE}{NUM}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY :{BLACK}Gia nhập công ty
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Trợ giúp quản lý công ty này
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_LAST_YEARS_INCOME
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_LAST_YEARS_INCOME :{SILVER}Thu nhập năm ngoái: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY :{BLACK}Công ty mới
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Khai sinh một công ty
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PERFORMANCE
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PERFORMANCE :{SILVER}Năng suất: {WHITE}{NUM}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PLAYERS
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PLAYERS :{SILVER}Người chơi: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PREPARE_TO_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PREPARE_TO_JOIN :{BLACK}Chuẩn bị tham gia: {ORANGE}{STRING}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME :{BLACK}Xem ván chơi
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME_TOOLTIP :{BLACK}Vào ván chơi như là một người xem
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_STATIONS
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_STATIONS :{SILVER}Ga, bến, cảng: {WHITE}{NUM} {TRAIN}, {NUM} {LORRY}, {NUM} {BUS}, {NUM} {SHIP}, {NUM} {PLANE}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VALUE
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VALUE :{SILVER}Giá trị Công ty: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VEHICLES
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VEHICLES :{SILVER}Phương tiện giao thông: {WHITE}{NUM} {TRAIN}, {NUM} {LORRY}, {NUM} {BUS}, {NUM} {SHIP}, {NUM} {PLANE}
 • STR_NETWORK_GIVE_MONEY_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_GIVE_MONEY_CAPTION :{WHITE}Nhập số tiền muốn cho đi
 • STR_NETWORK_LANG_AFRIKAANS
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_AFRIKAANS :Tiếng Nam Phi
 • STR_NETWORK_LANG_ANY
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ANY :bất kỳ
 • STR_NETWORK_LANG_BRAZILIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_BRAZILIAN :Tiếng Brazil
 • STR_NETWORK_LANG_BULGARIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_BULGARIAN :Tiếng Bun-ga-ri
 • STR_NETWORK_LANG_CATALAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CATALAN :Tiếng Catalan
 • STR_NETWORK_LANG_CHINESE
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CHINESE :Tiếng Trung Quốc
 • STR_NETWORK_LANG_CROATIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CROATIAN :Tiếng Croa-ti-a
 • STR_NETWORK_LANG_CZECH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CZECH :Tiếng Séc
 • STR_NETWORK_LANG_DANISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_DANISH :Tiếng Đan Mạch
 • STR_NETWORK_LANG_DUTCH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_DUTCH :Tiếng Hà Lan
 • STR_NETWORK_LANG_ENGLISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ENGLISH :Tiếng Anh
 • STR_NETWORK_LANG_ESPERANTO
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ESPERANTO :Tiếng Quốc tế ngữ Esperanto
 • STR_NETWORK_LANG_ESTONIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ESTONIAN :Tiếng Esto-nhi-a
 • STR_NETWORK_LANG_FINNISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_FINNISH :Tiếng Phần Lan
 • STR_NETWORK_LANG_FRENCH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_FRENCH :Tiếng Pháp
 • STR_NETWORK_LANG_GALICIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_GALICIAN :Tiếng Galician
 • STR_NETWORK_LANG_GERMAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_GERMAN :Tiếng Đức
 • STR_NETWORK_LANG_GREEK
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_GREEK :Tiếng Hy Lạp
 • STR_NETWORK_LANG_HUNGARIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_HUNGARIAN :Tiếng Hung-ga-ri
 • STR_NETWORK_LANG_ICELANDIC
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ICELANDIC :Tiếng Ai-len
 • STR_NETWORK_LANG_ITALIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ITALIAN :Tiếng Ý
 • STR_NETWORK_LANG_JAPANESE
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_JAPANESE :Tiếng Nhật Bản
 • STR_NETWORK_LANG_KOREAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_KOREAN :Tiếng Hàn Quốc
 • STR_NETWORK_LANG_LATVIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_LATVIAN :Tiếng Lat-via
 • STR_NETWORK_LANG_LITHUANIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_LITHUANIAN :Tiếng Lát-vi
 • STR_NETWORK_LANG_NORWEGIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_NORWEGIAN :Tiếng Na-uy
 • STR_NETWORK_LANG_POLISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_POLISH :Tiếng Ba Lan
 • STR_NETWORK_LANG_PORTUGUESE
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_PORTUGUESE :Tiếng Bồ Đào Nha
 • STR_NETWORK_LANG_ROMANIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ROMANIAN :Tiếng Ru-ma-ni
 • STR_NETWORK_LANG_RUSSIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_RUSSIAN :Tiếng Nga
 • STR_NETWORK_LANG_SLOVAK
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SLOVAK :Tiếng Slo-va-kia
 • STR_NETWORK_LANG_SLOVENIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SLOVENIAN :Tiếng Slo-ven-nhi-a
 • STR_NETWORK_LANG_SPANISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SPANISH :Tiếng Tây Ban Nha
 • STR_NETWORK_LANG_SWEDISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SWEDISH :Tiếng Thuỵ Điển
 • STR_NETWORK_LANG_TURKISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_TURKISH :Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
 • STR_NETWORK_LANG_UKRAINIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_UKRAINIAN :Tiếng U-crai-na
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_JOIN :*** {STRING} gia nhập công ty #{2:NUM}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_NEW
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_NEW :*** {STRING} khai trương công ty mới (#{2:NUM})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_SPECTATE
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_SPECTATE :*** {STRING} vào xem ván chơi
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED :*** Máy trạm {STRING} gia nhập ván chơi
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED_ID
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED_ID :*** Máy trạm {STRING} đã vào trò chơi (Máy trạm #{2:NUM})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEAVING
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEAVING :ra khỏi ván
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEFT
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEFT :*** {STRING} rời bỏ ván chơi ({2:STRING})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_GAVE_MONEY_AWAY
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_GAVE_MONEY_AWAY :*** Bạn cho {1:STRING} {2:CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_GIVE_MONEY
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_GIVE_MONEY :*** {STRING} tặng công ty bạn {2:CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_NAME_CHANGE
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_NAME_CHANGE :*** {STRING} đổi tên thành {STRING}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT :{WHITE}Server khởi động lại...{}Xin chờ...
 • STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_SHUTDOWN
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_SHUTDOWN :{WHITE}Server kết thúc phiên
 • STR_NETWORK_NEED_COMPANY_PASSWORD_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_NEED_COMPANY_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Công ty yêu cầu xác thực. Nhập mật khẩu
 • STR_NETWORK_NEED_GAME_PASSWORD_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_NEED_GAME_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Server yêu cầu xác thực. Nhập mật khẩu
 • STR_NETWORK_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER :Server
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER :{BLACK}Thêm server
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Thêm server vào danh sách luôn được chọn khi chạy game.
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED :{BLACK}Đã quảng bá
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_NO
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_NO :Không
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_TOOLTIP :{BLACK}Lựa chọn ván chơi quảng bá (ra ngoài internet) và không quảng bá (Local Area Network, LAN)
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_YES
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_YES :Có
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CAPTION :{WHITE}Ván Chơi Mạng
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_GAME_TO_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_GAME_TO_SELECT :{BLACK}Chọn một game trong danh sách
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_TO_SELECT_LAST
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_TO_SELECT_LAST :{BLACK}Chọn server bạn đã chơi lần trước
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS :{SILVER}Máy trạm: {WHITE}{COMMA} / {COMMA} - {COMMA} / {COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION :{BLACK}Máy trạm
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Máy trạm trực tuyến /máy trạm tối đa{}Công ty trực tuyến/công ty tối đa
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CURRENT_DATE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CURRENT_DATE :{SILVER}Ngày hiện tại: {WHITE}{DATE_SHORT}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION :{BLACK}Năm
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Ngày hiện tại
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_IP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_IP :{BLACK}Gõ địa chỉ của server
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Đây là tên khác mà người chơi sẽ nhận ra bạn
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER :{BLACK}Tìm server
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Tìm server trong mạng
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_INFO
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_INFO :{SILVER}THÔNG TIN GAME
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME :{BLACK}Tên
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Tên trong trò chơi
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GENERAL_ONLINE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GENERAL_ONLINE :{BLACK}{COMMA}/{COMMA} - {COMMA}/{COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GRF_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GRF_MISMATCH :{SILVER}SAI NEWGRF
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_INFO_ICONS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_INFO_ICONS_TOOLTIP :{BLACK}Ngôn ngữ, phiên bản server, etc.
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_JOIN_GAME
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_JOIN_GAME :{BLACK}Vào game
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANDSCAPE :{SILVER}Địa hình: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANGUAGE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANGUAGE :{SILVER}Ngôn ngữ: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_LAST_JOINED_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_LAST_JOINED_SERVER :{BLACK}Server bạn đã vào lần trước:
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE :{SILVER}Cỡ bản đồ: {WHITE}{COMMA}x{COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION :{BLACK}Kích thước bản đồ
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Kích thước bản đồ trong game{}Nhấn vào đây để sắp xếp theo diện tích
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_SHORT
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_SHORT :{BLACK}{COMMA}x{COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_PASSWORD :{SILVER}Mật khẩu bảo vệ!
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME :{BLACK}Tên người chơi:
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME_OSKTITLE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME_OSKTITLE :{BLACK}Gõ tên của bạn
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH :{BLACK}Refresh server
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH_TOOLTIP :{BLACK}Refresh thông tin server
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_ADDRESS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_ADDRESS :{SILVER}Địa chỉ server: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_FULL
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_FULL :{SILVER}SERVER ĐẦY
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_OFFLINE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_OFFLINE :{SILVER}SERVER OFFLINE
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_VERSION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_VERSION :{SILVER}Phiên bản server: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_DATE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_DATE :{SILVER}Ngày bắt đầu: {WHITE}{DATE_SHORT}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER :{BLACK}Tạo server
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Tạo server của riêng bạn
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_VERSION_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_VERSION_MISMATCH :{SILVER}SAI PHIÊN BẢN
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION :{BLACK}Số Năm
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Số năm{}mà game đang chạy
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE :*** {1:STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_PAUSED
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_PAUSED :Ván chơi tạm dừng ({STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_CONNECTING_CLIENTS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_CONNECTING_CLIENTS :máy trạm kết nối đến
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_GAME_SCRIPT
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_GAME_SCRIPT :tập lệnh trò chơi
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_MANUAL
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_MANUAL :tự chọn
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_NOT_ENOUGH_PLAYERS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_NOT_ENOUGH_PLAYERS :không đủ người chơi
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_1
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_1 :Game đang dừng ({STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_2
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_2 :Game đang dừng ({STRING}, {STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_3
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_3 :Game vẫn đang dừng ({STRING}, {STRING}, {STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_4
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_4 :Ván chơi vẫn đang tạm dừng ({STRING}, {STRING}, {STRING}, {STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_UNPAUSED
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_UNPAUSED :Game được tiếp tục ({STRING})
 • STR_NETWORK_SPECTATORS
 • (Correct) STR_NETWORK_SPECTATORS :Người xem
 • STR_NETWORK_START_SERVER_ADVERTISED
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_ADVERTISED :Có
 • STR_NETWORK_START_SERVER_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_CAPTION :{WHITE}Bắt đầu ván chơi mạng nhiều người
 • STR_NETWORK_START_SERVER_CLIENTS_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_CLIENTS_SELECT :{BLACK}{NUM} máy trạm
 • STR_NETWORK_START_SERVER_COMPANIES_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_COMPANIES_SELECT :{BLACK}{NUM} công ty
 • STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_SPOKEN
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_SPOKEN :{BLACK}Ngôn ngữ trò chuyện:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_TOOLTIP :{BLACK}Những người chơi sẽ biết ngôn ngữ dùng để trao đổi trong server
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME :{BLACK}Tên trò chơi:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_OSKTITLE
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_OSKTITLE :{BLACK}Nhập tên của ván chơi mạng
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Tên của game sẽ được hiển thị trong bảng chọn ván chơi mạng
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS :{BLACK}Số máy trạm tối đa:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS_TOOLTIP :{BLACK}Chọn số lượng máy trạm tối đa. Không nhất thiết phải chọn đầy các dòng
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES :{BLACK}Số công ty tối đa:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES_TOOLTIP :{BLACK}Giới hạn số công ty trong server
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS :{BLACK}Số người xem tối đa:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS_TOOLTIP :{BLACK}Giới hạn số người xem trong server
 • STR_NETWORK_START_SERVER_PASSWORD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_PASSWORD_TOOLTIP :{BLACK}Bảo vệ game của bạn bằng mật khẩu nếu bạn không muốn người khác vào tùy tiện
 • STR_NETWORK_START_SERVER_SET_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_SET_PASSWORD :{BLACK}Đặt mật khẩu
 • STR_NETWORK_START_SERVER_SPECTATORS_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_SPECTATORS_SELECT :{BLACK}{NUM} người khán giả
 • STR_NETWORK_START_SERVER_UNADVERTISED
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_UNADVERTISED :Không
 • STR_NEWGRF_BROKEN
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN :{WHITE}Hoạt động của NewGRF '{0:STRING}' có thể gây mất đồng bộ hoặc bị treo.
 • STR_NEWGRF_BROKEN_CAPACITY
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN_CAPACITY :{WHITE}Sức chứa của phương tiện bị thay đổi '{1:ENGINE}' khi không ở trong xưởng hoặc vì cải biến
 • STR_NEWGRF_BROKEN_POWERED_WAGON
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN_POWERED_WAGON :{WHITE}Trạng thái đầu kéo '{1:ENGINE}' được thay đổi khi không ở trong xưởng sửa chữa.
 • STR_NEWGRF_BROKEN_VEHICLE_LENGTH
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}Nó cắt ngắn độ dài của đoàn tàu '{1:ENGINE}' nếu không ở trong xưởng.
 • STR_NEWGRF_BUGGY
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY :{WHITE}NewGRF '{0:STRING}' không hợp lệ.
 • STR_NEWGRF_BUGGY_ARTICULATED_CARGO
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_ARTICULATED_CARGO :{WHITE}Danh mục hàng hoá/cải biến được cho '{1:ENGINE}' khác với danh mục mua được sau khi đã có. Việc này khiến cho việc tự thay thế hay là tự cải biến không chính xác.
 • STR_NEWGRF_BUGGY_ENDLESS_PRODUCTION_CALLBACK
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_ENDLESS_PRODUCTION_CALLBACK :{WHITE}'{1:STRING}' gây ra một vòng lặp vô tận khi gọi hàm callback.
 • STR_NEWGRF_BUGGY_INVALID_CARGO_PRODUCTION_CALLBACK
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_INVALID_CARGO_PRODUCTION_CALLBACK :{WHITE}'{1:STRING}' trả về loại hàng hoá sản xuất không hợp lệ khi gọi lại tại {2:HEX}
 • STR_NEWGRF_BUGGY_UNKNOWN_CALLBACK_RESULT
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_UNKNOWN_CALLBACK_RESULT :{WHITE}Hàm callback {1:HEX} gửi trả kết quả sai/không rõ {2:HEX}
 • STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOADED
 • (Correct) STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOADED :{ORANGE}File hợp lệ không tìm thấy (GRF tương thích được nạp thay)
 • STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOAD_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOAD_WARNING :{WHITE}GRF tương thích được nạp thay cho các file thiếu.
 • STR_NEWGRF_CONFIRMATION_TEXT
 • (Correct) STR_NEWGRF_CONFIRMATION_TEXT :{YELLOW}Bạn định tiến hành thay đổi cho ván chơi đang chơi; việc này có thể làm lỗi hoặc treo OpenTTD. Đừng thông báo vễ những lỗi dạng này.{}Bạn có chắc sẽ thực hiện không?
 • STR_NEWGRF_DISABLED_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_DISABLED_WARNING :{WHITE}Các GRF file thiếu bị bỏ qua
 • STR_NEWGRF_DUPLICATE_GRFID
 • (Correct) STR_NEWGRF_DUPLICATE_GRFID :{WHITE}Không thể thêm file: trùng lặp GRF ID
 • STR_NEWGRF_ERROR_AFTER_TRANSLATED_FILE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_AFTER_TRANSLATED_FILE :GRF file được thiết kế để phiên dịch
 • STR_NEWGRF_ERROR_CORRUPT_SPRITE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_CORRUPT_SPRITE :{YELLOW}{STRING} bị hỏng sprite. Tất cả các sprite sẽ hiện thị với dấu hỏi (?) màu đỏ.
 • STR_NEWGRF_ERROR_DOS_OR_WINDOWS
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_DOS_OR_WINDOWS :{1:STRING} để dành cho phiên bản {STRING} của TTD.
 • STR_NEWGRF_ERROR_FATAL_POPUP
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_FATAL_POPUP :{WHITE}Xảy ra lỗi NewGRF nghiêm trọng:{}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_FORCEFULLY_DISABLED
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_FORCEFULLY_DISABLED :{1:STRING} bị tắt bởi {STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_GRM_FAILED
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_GRM_FAILED :Dữ liệu GRF theo yêu cầu không hợp lệ (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_INDPROD_CALLBACK
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INDPROD_CALLBACK :Lại nhà máy sản xuất không hợp lệ (sprite {3:NUM}, "{2:STRING}")
 • STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_ID
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_ID :Sử dụng IT không hợp lệ (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_PARAMETER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_PARAMETER :Tham số không hợp lệ {1:STRING}: tham số {STRING} ({NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_SPRITE_LAYOUT
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_SPRITE_LAYOUT :Định dạng Sprite không hợp lệ hoặc chưa định nghĩa (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_LIST_PROPERTY_TOO_LONG
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_LIST_PROPERTY_TOO_LONG :Có quá phần trong danh sách tài sản (sprite {3:NUM}, tài sản {4:HEX})
 • STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_AFTER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_AFTER :{1:STRING} phỉa được nạp sau {STRING}.
 • STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_BEFORE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_BEFORE :{1:STRING} phải được nạp trước {STRING}.
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_ERROR
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_ERROR :{RED}Lỗi: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_FATAL
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_FATAL :{RED}Lỗi nghiêm trọng: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_INFO
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_INFO :{SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_WARNING :{RED}Cảnh báo: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MULTIPLE_ACTION_8
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MULTIPLE_ACTION_8 :Có nhiều mục thực thi 8 (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_OTTD_VERSION_NUMBER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_OTTD_VERSION_NUMBER :{1:STRING} yêu cầu phiên bản OpenTTD {STRING} hoặc cao hơn.
 • STR_NEWGRF_ERROR_READ_BOUNDS
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_READ_BOUNDS :Đọc quá giới hạn của sprite giả (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_STATIC_GRF_CAUSES_DESYNC
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_STATIC_GRF_CAUSES_DESYNC :Nạp {1:STRING} như là NewGRF tĩnh với {STRING} có thể gây mất đồng bộ
 • STR_NEWGRF_ERROR_TOO_MANY_NEWGRFS_LOADED
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_TOO_MANY_NEWGRFS_LOADED :Quá nhiều NewGRFs đã nạp.
 • STR_NEWGRF_ERROR_UNEXPECTED_SPRITE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_UNEXPECTED_SPRITE :sprite không hợp lệ (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_UNKNOWN_PROPERTY
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_UNKNOWN_PROPERTY :Thuộc tính thực thi 0 chưa định nghĩa {4:HEX} (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_UNSET_SWITCH
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_UNSET_SWITCH :{1:STRING} được thiết kế để xài với {STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_VERSION_NUMBER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_VERSION_NUMBER :{1:STRING} sẽ không hoạt động với phiên bản TTDPatch version theo như báo cáo của OpenTTD.
 • STR_NEWGRF_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_FILTER_TITLE :{ORANGE}Lọc giá trị:
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION :{WHITE}Phân tích - {STRING}
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT :{STRING} tại {HEX}
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_OBJECT
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_OBJECT :Đối Tượng
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_RAIL_TYPE
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_RAIL_TYPE :Kiểu ray
 • STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_BUTTON
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_BUTTON :{BLACK}Đối tượng cha
 • STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_TOOLTIP :{BLACK}Phân tích đối tượng này theo đối tượng cha
 • STR_NEWGRF_INSPECT_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_QUERY_CAPTION :{WHITE}Biến số NewGRF là 60+x (dạng hexa)
 • STR_NEWGRF_INVALID_CARGO
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_CARGO :<sai kiểu hàng>
 • STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_ABBREV
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_ABBREV :??
 • STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_QUANTITY
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_QUANTITY :{COMMA} <hàng hóa bất hợp lệ>
 • STR_NEWGRF_INVALID_ENGINE
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_ENGINE :<sai mẫu xe>
 • STR_NEWGRF_INVALID_INDUSTRYTYPE
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_INDUSTRYTYPE :<sai nhà máy>
 • STR_NEWGRF_LIST_ALL_FOUND
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_ALL_FOUND :Tất cả files tìm được
 • STR_NEWGRF_LIST_COMPATIBLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_COMPATIBLE :{YELLOW}Đã tìm thấy files thích hợp
 • STR_NEWGRF_LIST_MISSING
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_MISSING :{RED}Thiếu files
 • STR_NEWGRF_LIST_NONE
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_NONE :Không
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_CAPTION :{WHITE}Thay Đổi Tham Số NewGRF
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_CLOSE
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_CLOSE :{BLACK}Đóng
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_DEFAULT_NAME
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_DEFAULT_NAME :Tham số {NUM}
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_NUM_PARAM
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_NUM_PARAM :{LTBLUE}Số các thông số: {ORANGE}{NUM}
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET :{BLACK}Đặt mặc định
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET_TOOLTIP :{BLACK}Đặt tất cả các tham số về mặc định
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_SETTING
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_SETTING :{STRING}: {ORANGE}{STRING}
 • STR_NEWGRF_POPUP_CAUTION_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_POPUP_CAUTION_CAPTION :{WHITE}Chú Ý!
 • STR_NEWGRF_SCAN_ARCHIVES
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_ARCHIVES :Đang quét tập tin nén
 • STR_NEWGRF_SCAN_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_CAPTION :{WHITE}Đang Quét NewGRF
 • STR_NEWGRF_SCAN_MESSAGE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_MESSAGE :{BLACK}Đang quét các NewGRF. Thời gian hoàn tất phụ thuộc vào số lượng hiện có...
 • STR_NEWGRF_SCAN_STATUS
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_STATUS :{BLACK}Đã quét được {NUM} NewGRF trong tổng số {NUM} NewGRF dự tính
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_ACTIVE_LIST
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_ACTIVE_LIST :{WHITE}Các NewGRP đã kích hoạt
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD :{BLACK}Thêm
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD_FILE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD_FILE_TOOLTIP :{BLACK}Thêm NewGRF file đã chọn vào cấu hình
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_APPLY_CHANGES
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_APPLY_CHANGES :{BLACK}Áp dụng thay đổi
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}Thiết Lập NewGRF
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_DISABLED
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_DISABLED :{RED}Tắt
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FILENAME
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FILENAME :{BLACK}Tên file: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FILE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FILE_TOOLTIP :{BLACK}Danh sách file NewGRF đã cài đặt.
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_BUTTON
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_BUTTON :{BLACK}Tìm kiếm nội dung thiếu online
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_TOOLTIP :{BLACK}Kiểm tra xem nội dung thiếu có thể tải về hay không
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_GRF_ID
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_GRF_ID :{BLACK}GRF ID: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_INACTIVE_LIST
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_INACTIVE_LIST :{WHITE}Các NewGRF chưa kích hoạt
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_INCOMPATIBLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_INCOMPATIBLE :{RED}Không tương thích với phiên bản OpenTTD này.
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_INFO_TITLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_INFO_TITLE :{WHITE}Thông tin chi tiết của NewGRF
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MD5SUM
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MD5SUM :{BLACK}MD5sum: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MIN_VERSION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MIN_VERSION :{BLACK}Phiên bản phù hợp tối thiểu: {SILVER}{NUM}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN :{BLACK}Chuyển xuống
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Chuyển NewGRF file xuống dưới
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP :{BLACK}Dịch lên
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP_TOOLTIP :{BLACK}Dịch NewGRF file lên phía trên
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_NOT_FOUND :{RED}File hợp lệ không có
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_NO_INFO
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_NO_INFO :{BLACK}Không có thông tin gì cả
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE :{BLACK}Bảng màu: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT :Mặc định (D)
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT_32BPP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT_32BPP :Mặc định (D) / 32 bpp
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY :Kiểu cũ (W)
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY_32BPP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY_32BPP :Kiểu cũ (W) / 32 bpp
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER :{BLACK}Tham số: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER_NONE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER_NONE :Không
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE :{BLACK}Xoá thiết lập
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Xoá thiết lập đã chọn
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Nạp các thiết lập đã chọn
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE :{BLACK}Lưu thiết lập
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_QUERY
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_QUERY :{BLACK}Tên của thiết lập
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Lưu danh sách này như là thiết lập
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE :{BLACK}Xoá
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE_TOOLTIP :{BLACK}Xoá NewGRF đã chọn trong danh sách
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES :{BLACK}Quét lại file
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES_TOOLTIP :{BLACK}Cập nhật danh sách NewGRF file sẵn có
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_SELECT_PRESET
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_SELECT_PRESET :{ORANGE}Chọn bộ tham số:
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_SET_PARAMETERS
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_SET_PARAMETERS :{BLACK}Đặt tham số
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_SHOW_PARAMETERS
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_SHOW_PARAMETERS :{BLACK}Hiển thị tham số
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE :{BLACK}Đổi bảng màu
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE_TOOLTIP :{BLACK}Đổi bảng màu của NewGRF.{}Hãy thực hiện việc này nếu NewGRF bị chuyển màu hồng trong khi chơi
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE :{BLACK}Nâng cấp
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE_TOOLTIP :{BLACK}Nâng cấp những file NewGRF nếu bạn đã cài phiên bản mới
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_VERSION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_VERSION :{BLACK}Phiên bản: {SILVER}{NUM}
 • STR_NEWGRF_TOO_MANY_NEWGRFS
 • (Correct) STR_NEWGRF_TOO_MANY_NEWGRFS :{WHITE}Không thể thêm: đã chạm số lượng NewGRF giới hạn
 • STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING :{WHITE}Tiếp tục có thể làm treo OpenTTD. Không nên báo cáo lỗi sau khi bị treo.{}Bạn có chắc là tiếp tục chơi?
 • STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING_TITLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING_TITLE :{YELLOW}Thiếu GRF file
 • STR_NEWS_AIRCRAFT_CRASH
 • (Correct) STR_NEWS_AIRCRAFT_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Tai Nạn Máy Bay!{}{COMMA} người chết tại {STATION}
 • STR_NEWS_AIRCRAFT_DEST_TOO_FAR
 • (Correct) STR_NEWS_AIRCRAFT_DEST_TOO_FAR :{WHITE}{VEHICLE} không thể tới điểm đến kế tiếp vì nó vượt tầm
 • STR_NEWS_AIRCRAFT_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_AIRCRAFT_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} đang chờ tại sân bay
 • STR_NEWS_BEGIN_OF_RECESSION
 • (Correct) STR_NEWS_BEGIN_OF_RECESSION :{BIG_FONT}{BLACK}Suy Thoái Kinh Tế!{}{}Các chuyên gia tài chính quan ngại về sự trì trệ của nền kinh tế!
 • STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} đã bị đóng cửa bởi chủ nợ và tất cả tài sản đã bị bán đi!
 • STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Phá sản!
 • STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} sẽ bị chuyển nhượng hoặc phá sản trừ khi năng suất làm việc tăng lên!
 • STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Công ty vận tải đang gặp khó khăn!
 • STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} đang được xây dựng gần thị trấn {TOWN}!
 • STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Công ty vận tải mới thành lập!
 • STR_NEWS_COMPANY_MERGER_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_MERGER_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} đã được bán cho {STRING} với giá {CURRENCY_LONG}!
 • STR_NEWS_COMPANY_MERGER_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_MERGER_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Sáp nhập công ty vận tải!
 • STR_NEWS_CUSTOM_ITEM
 • (Correct) STR_NEWS_CUSTOM_ITEM :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING}
 • STR_NEWS_DISASTER_AIRPLANE_OIL_REFINERY
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_AIRPLANE_OIL_REFINERY :{BIG_FONT}{BLACK}Nhà máy lọc dầu bị nổ gần thị trấn {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_BIG_UFO
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_BIG_UFO :{BIG_FONT}{BLACK}'UFO' hạ cánh gần thị trấn {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_COAL_MINE_SUBSIDENCE
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_COAL_MINE_SUBSIDENCE :{BIG_FONT}{BLACK}Đất lún đã để lại vệt hủy diệt tại mỏ than gần thị trấn {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_FLOOD_VEHICLE
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_FLOOD_VEHICLE :{BIG_FONT}{BLACK}Lụt!{}Ít nhất {COMMA} người mất tích, hoặc đã chết chìm sau trận lụt!
 • STR_NEWS_DISASTER_HELICOPTER_FACTORY
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_HELICOPTER_FACTORY :{BIG_FONT}{BLACK}Nhà máy bị phá hủy có dấu hiệu khả nghi gần thị trấn {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_SMALL_UFO
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_SMALL_UFO :{BIG_FONT}{BLACK}Xe ôtô đã bị phá hủy vì gặp phải 'UFO'!
 • STR_NEWS_DISASTER_ZEPPELIN
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_ZEPPELIN :{BIG_FONT}{BLACK}Tai nạn khí cầu Zeppelin tại {STATION}!
 • STR_NEWS_END_OF_RECESSION
 • (Correct) STR_NEWS_END_OF_RECESSION :{BIG_FONT}{BLACK}Suy Thoái Kết Thúc!{}{}Sự tiến triển trong giao dịch mang niềm tin đến cho các doanh nghiệp làm thúc đẩy nền kinh tế!
 • STR_NEWS_EURO_INTRODUCTION
 • (Correct) STR_NEWS_EURO_INTRODUCTION :{BIG_FONT}{BLACK}Đồng Euro!{}{}Được giới thiệu là đồng tiền duy nhất cho việc giao dịch hằng ngày trong đất nước bạn!
 • STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}Chính quyền địa phương {TOWN} ký hợp đồng với {STRING} cho phép độc quyền vận tải trong vòng 1 năm!
 • STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Độc quyền vận tải!
 • STR_NEWS_FIRST_AIRCRAFT_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_AIRCRAFT_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Người dân chào đón . . .{}Máy bay đầu tiên đến {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_BUS_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_BUS_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Người dân chào đón . . .{}Xe bus đầu tiên đến {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_CARGO_TRAM_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_CARGO_TRAM_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Người dân chào đón . . .{}Xe tải điện đầu tiên đến {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_PASSENGER_TRAM_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_PASSENGER_TRAM_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Người dân chào đón . . .{}Xe điện chở khách đầu tiên đến {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_SHIP_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_SHIP_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Người dân chào đón . . .{}Tàu thủy đầu tiên đến {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_TRAIN_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_TRAIN_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Người dân chào đón . . .{}Tàu hoả đầu tiên đến {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_TRUCK_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_TRUCK_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Người dân chào đón . . .{}Xe tải đầu tiên đến {STATION}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_GENERAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_GENERAL :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} thông báo sắp đóng cửa!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_LACK_OF_TREES
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_LACK_OF_TREES :{BIG_FONT}{BLACK}Thiếu nguồn gỗ do {STRING} thông báo sắp đóng cửa!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_SUPPLY_PROBLEMS
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_SUPPLY_PROBLEMS :{BIG_FONT}{BLACK}Vì thiếu hụt nguồn nguyên liệu nên {STRING} thông báo sắp đóng cửa!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CONSTRUCTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} mới đang được xây dựng gần {TOWN}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PLANTED
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PLANTED :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} được lên kế hoạch xây gần {TOWN}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_FARM
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_FARM :{BIG_FONT}{BLACK}Bị sâu bọ tàn phá tại {INDUSTRY}!{}Năng suất giảm 50%
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_GENERAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_GENERAL :{BIG_FONT}{BLACK}{INDUSTRY} sản lượng giảm 50%
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_SMOOTH
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_SMOOTH :{BIG_FONT}{BLACK}Năng suất {STRING} tại {INDUSTRY} giảm {COMMA}%!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_COAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_COAL :{BIG_FONT}{BLACK}Phát hiện vỉa than mới ở mỏ {INDUSTRY}!{}Năng suất tăng gấp đôi!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_FARM
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_FARM :{BIG_FONT}{BLACK}Cải tiến phương pháp canh tác tại {INDUSTRY} năng suất sẽ gấp đôi !
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_GENERAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_GENERAL :{BIG_FONT}{BLACK}{INDUSTRY} tăng sản lượng!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_OIL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_OIL :{BIG_FONT}{BLACK}Phát hiện mỏ dầu mới ở {INDUSTRY}!{}Năng suất tăng gấp đôi!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_SMOOTH
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_SMOOTH :{BIG_FONT}{BLACK}Sản lượng/số lượng {STRING} tại {INDUSTRY} tăng lên {COMMA}%!
 • STR_NEWS_MENU_DELETE_ALL_MESSAGES
 • (Correct) STR_NEWS_MENU_DELETE_ALL_MESSAGES :Xoá tất cả thông điệp
 • STR_NEWS_MENU_LAST_MESSAGE_NEWS_REPORT
 • (Correct) STR_NEWS_MENU_LAST_MESSAGE_NEWS_REPORT :Thư/bản tin cuối cùng
 • STR_NEWS_MENU_MESSAGE_HISTORY_MENU
 • (Correct) STR_NEWS_MENU_MESSAGE_HISTORY_MENU :Thông báo cũ
 • STR_NEWS_MERGER_TAKEOVER_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_MERGER_TAKEOVER_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} đã bị kiểm soát bởi {STRING}!
 • STR_NEWS_MESSAGE_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWS_MESSAGE_CAPTION :{WHITE}Thông Điệp
 • STR_NEWS_NEW_TOWN
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_TOWN :{BLACK}{BIG_FONT}{STRING} Tài trợ xây dựng Thị Xã mới {TOWN}!
 • STR_NEWS_NEW_TOWN_UNSPONSORED
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_TOWN_UNSPONSORED :{BLACK}{BIG_FONT}Một đô thị mới vừa được xây dựng, có tên là {TOWN}!
 • STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} mới đã ra lò!
 • STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE_WITH_TYPE
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE_WITH_TYPE :{BLACK}{STRING} mới đã ra lò! - {ENGINE}
 • STR_NEWS_NEW_VEHICLE_TYPE
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_VEHICLE_TYPE :{BIG_FONT}{BLACK}{ENGINE}
 • STR_NEWS_OFFER_OF_SUBSIDY_EXPIRED
 • (Correct) STR_NEWS_OFFER_OF_SUBSIDY_EXPIRED :{BIG_FONT}{BLACK}Lời đề nghị trợ cấp đã hết hạn:{}{}{STRING} từ {STRING} đến {STRING} bây giờ sẽ không có trợ cấp.
 • STR_NEWS_ORDER_REFIT_FAILED
 • (Correct) STR_NEWS_ORDER_REFIT_FAILED :{WHITE}{VEHICLE} đã dừng lại do yêu cầu cải biến thất bại
 • STR_NEWS_PLANE_CRASH_OUT_OF_FUEL
 • (Correct) STR_NEWS_PLANE_CRASH_OUT_OF_FUEL :{BIG_FONT}{BLACK}Tai Nạn Máy Bay!{}Do hết nhiên liệu, {COMMA} người tử nạn
 • STR_NEWS_PLANE_USES_TOO_SHORT_RUNWAY
 • (Correct) STR_NEWS_PLANE_USES_TOO_SHORT_RUNWAY :{WHITE}{VEHICLE} có trong lộ trình một sân bay có đường băng quá ngắn
 • STR_NEWS_ROAD_REBUILDING
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_REBUILDING :{BIG_FONT}{BLACK}Giao thông hỗn loạn tại {TOWN}!{}{}Chương trình sửa đường đầu tư bởi {STRING} mang 6 tháng khốn đốn cho người chạy mô tô!
 • STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Ôtô bị tàu hoả đụng!{}{COMMA} người đã tử nạn sau tai nạn đáng tiếc này
 • STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH_DRIVER
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH_DRIVER :{BIG_FONT}{BLACK}Ôtô bị tàu hoả đụng!{}Người lái xe đã tử nạn sau tai nạn này.
 • STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} đang chờ tại xưởng
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_DOUBLE
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_DOUBLE :{BIG_FONT}{BLACK}Trợ cấp dịch vụ được trao cho {STRING}!{}{}Dịch vụ {STRING} từ {STRING} đến {STRING} sẽ thu lợi gấp đôi đến năm sau!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_HALF
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_HALF :{BIG_FONT}{BLACK}Trợ cấp dịch vụ được trao cho {STRING}!{}{}Dịch vụ {STRING} từ {STRING} đến {STRING} sẽ thu lợi cao hơn 50% đến năm sau!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_QUADRUPLE
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_QUADRUPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Trợ cấp dịch vụ được trao cho {STRING}!{}{}Dịch vụ {STRING} từ {STRING} đến {STRING} sẽ thu lợi gấp tư đến năm sau!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_TRIPLE
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_TRIPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Trợ cấp dịch vụ được trao cho {STRING}!{}{}Dịch vụ {STRING} từ {STRING} đến {STRING} sẽ thu lợi gấp ba đến năm sau!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_OFFERED
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_OFFERED :{BIG_FONT}{BLACK}Đề nghị trợ cấp:{}{}Dịch vụ vận tải {STRING} đầu tiên từ {STRING} đến {STRING} sẽ nhận được tiền trợ cấp trong một năm của chính quyền địa phương!
 • STR_NEWS_SHIP_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_SHIP_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} đang chờ tại xưởng
 • STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO :{WHITE}{STATION} đã chấp nhận {STRING}
 • STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO_AND_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO_AND_CARGO :{WHITE}{STATION} đã chấp nhận {STRING} và {STRING}
 • STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO :{WHITE}Ga, bến, cảng {STATION} không chấp nhận {STRING} nữa.
 • STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO_OR_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO_OR_CARGO :{WHITE}Ga, bến, cảng {STATION} không chấp nhận {STRING} hoặc {STRING} nữa
 • STR_NEWS_SUBSIDY_WITHDRAWN_SERVICE
 • (Correct) STR_NEWS_SUBSIDY_WITHDRAWN_SERVICE :{BIG_FONT}{BLACK}Trợ cấp đã hết:{}{}Dịch vụ vận chuyển {STRING} từ {STRING} đến {STRING} sẽ không được trợ cấp nữa.
 • STR_NEWS_TRAIN_CRASH
 • (Correct) STR_NEWS_TRAIN_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Tàu hỏa bị đụng nhau!{}{COMMA} người chết sau tai nạn đáng tiếc này
 • STR_NEWS_TRAIN_IS_STUCK
 • (Correct) STR_NEWS_TRAIN_IS_STUCK :{WHITE}{VEHICLE} không thể tìm đường đi tiếp.
 • STR_NEWS_TRAIN_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_TRAIN_IS_WAITING :{WHITE}{VEHICLE} đang chờ tại xưởng
 • STR_NEWS_VEHICLE_AUTORENEW_FAILED
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_AUTORENEW_FAILED :{WHITE}Thất bại trong tự thay mới {VEHICLE}{}{STRING}
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_DUPLICATE_ENTRY
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_DUPLICATE_ENTRY :{WHITE}{VEHICLE} có các lệnh trùng lặp
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_INVALID_ENTRY
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_INVALID_ENTRY :{WHITE}{VEHICLE} có trạm bất hợp lệ trong lệnh
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_TOO_FEW_ORDERS
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_TOO_FEW_ORDERS :{WHITE}{VEHICLE} có quá ít lệnh trong lộ trình
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_VOID_ORDER
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_VOID_ORDER :{WHITE}{VEHICLE} chưa có lệnh
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_OLD
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_OLD :{WHITE}{VEHICLE} đang cũ đi
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD :{WHITE}{VEHICLE} đang xuống cấp
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD_AND
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD_AND :{WHITE}{VEHICLE} đang xuống cấp trầm trọng và cần được thay thế ngay lập tức
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_LOST
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_LOST :{WHITE}{VEHICLE} bị mất phương hướng.
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_UNPROFITABLE
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_UNPROFITABLE :{WHITE}Lợi nhuận của {VEHICLE} năm trước là {CURRENCY_LONG}
 • STR_NONE
 • (Correct) STR_NONE :Không Có
 • STR_NULL
 • (Correct) STR_NULL :
 • STR_NUM_CUSTOM
 • (Correct) STR_NUM_CUSTOM :Tùy Chọn
 • STR_NUM_CUSTOM_NUMBER
 • (Correct) STR_NUM_CUSTOM_NUMBER :Tùy chỉnh ({NUM})
 • STR_NUM_HIGH
 • (Correct) STR_NUM_HIGH :Nhiều
 • STR_NUM_LOW
 • (Correct) STR_NUM_LOW :Ít
 • STR_NUM_NORMAL
 • (Correct) STR_NUM_NORMAL :Trung Bình
 • STR_NUM_VERY_LOW
 • (Correct) STR_NUM_VERY_LOW :Ít Nhất
 • STR_OBJECT_BUILD_CAPTION
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_CAPTION :{WHITE}Trình Chọn Đối Tượng
 • STR_OBJECT_BUILD_CLASS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_CLASS_TOOLTIP :{BLACK}Chọn lớp đối tượng để xây dựng
 • STR_OBJECT_BUILD_PREVIEW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_PREVIEW_TOOLTIP :{BLACK}Xem trước đối tượng
 • STR_OBJECT_BUILD_SIZE
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_SIZE :{BLACK}Kích thước: {GOLD}{NUM} x {NUM} ô
 • STR_OBJECT_BUILD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_TOOLTIP :{BLACK}Chọn đối tượng để xây. Shift+Click để xem chi phí dự tính
 • STR_OBJECT_CLASS_LTHS
 • (Correct) STR_OBJECT_CLASS_LTHS :Đèn biển
 • STR_OBJECT_CLASS_TRNS
 • (Correct) STR_OBJECT_CLASS_TRNS :Tháp tín hiệu
 • STR_ORANGE_INT
 • (Correct) STR_ORANGE_INT :{ORANGE}{NUM}
 • STR_ORANGE_STRING
 • (Correct) STR_ORANGE_STRING :{ORANGE}{STRING}
 • STR_ORANGE_STRING1_LTBLUE
 • (Correct) STR_ORANGE_STRING1_LTBLUE :{ORANGE}{STRING}{LTBLUE}
 • STR_ORANGE_STRING1_WHITE
 • (Correct) STR_ORANGE_STRING1_WHITE :{ORANGE}{STRING}{WHITE}
 • STR_ORDERS_CAPTION
 • (Correct) STR_ORDERS_CAPTION :{WHITE}{VEHICLE} (Lộ trình)
 • STR_ORDERS_DELETE_ALL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_DELETE_ALL_TOOLTIP :{BLACK}XOá tất cả lịch trình
 • STR_ORDERS_DELETE_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_DELETE_BUTTON :{BLACK}Xoá
 • STR_ORDERS_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Xoá điểm lộ trình đang chọn
 • STR_ORDERS_END_OF_ORDERS
 • (Correct) STR_ORDERS_END_OF_ORDERS :- - Kết thúc lộ trình - -
 • STR_ORDERS_END_OF_SHARED_ORDERS
 • (Correct) STR_ORDERS_END_OF_SHARED_ORDERS :- - Kết thúc lộ trình chia sẻ - -
 • STR_ORDERS_GO_TO_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_GO_TO_BUTTON :{BLACK}Đi tới
 • STR_ORDERS_GO_TO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_GO_TO_TOOLTIP :{BLACK}Thêm một điểm lộ trình trước điểm đã chọn, hoặc thêm nó vào cuối danh sách. Ctrl nếu là ga thì 'bốc xếp đủ bất kỳ hàng nào', là điểm mốc thì 'đi suốt' và là xưởng thì 'bảo trì'. 'Lộ trình chia sẻ" hoặc giữ Ctrl để cho phép phương tiện này chia sẻ lộ trình với phương tiện đã chọn. Nháy vào một phương tiện để sao chép lộ trình từ phương tiện đó. Lệnh dẫn đến xưởng sẽ dừng việc bảo trì tự động cho phương tiện
 • STR_ORDERS_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Lịch trình - click để tô sáng một thứ tự nào đó. Ctr+Click để nhảy đến nhà ga tương ứng
 • STR_ORDERS_SKIP_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_SKIP_BUTTON :{BLACK}Nhảy qua
 • STR_ORDERS_SKIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_SKIP_TOOLTIP :{BLACK}Nhảy qua điểm lộ trình, và tới điểm kế tiếp. Ctrl+Click để bỏ qua tới điểm đang chọn
 • STR_ORDERS_STOP_SHARING_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_STOP_SHARING_BUTTON :{BLACK}Ngừng chia sẻ
 • STR_ORDERS_STOP_SHARING_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_STOP_SHARING_TOOLTIP :{BLACK}Ngừng chia sẻ lịch trình. Ctrl+Click thêm lần nữa xoá mọi lịch trình của phương tiện này
 • STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW
 • (Correct) STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW :{BLACK}Lịch trình
 • STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW_TOOLTIP :{BLACK}Lịch trình (lộ trình có sự khống chế thời gian)
 • STR_ORDERS_VEH_WITH_SHARED_ORDERS_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_VEH_WITH_SHARED_ORDERS_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Hiện tất cả phương tiện chia sẻ lộ trình này
 • STR_ORDER_AUTO_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_AUTO_REFIT :(Tự cải biến thành {STRING})
 • STR_ORDER_AUTO_REFIT_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_AUTO_REFIT_ANY :hàng hóa sẵn có
 • STR_ORDER_CONDITIONAL
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL :Điểm lộ trình có điều kiện
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_AGE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_AGE :Tuổi phương tiện (năm)
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_EQUALS :bằng với
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_FALSE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_FALSE :là sai
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_TRUE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_TRUE :là đúng
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_EQUALS :ít hơn hay bằng
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_THAN
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_THAN :ít hơn
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_EQUALS :nhiều hơn hay bằng
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_THAN
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_THAN :nhiều hơn
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_NOT_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_NOT_EQUALS :không bằng với
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_TOOLTIP :{BLACK}Cách so sánh dữ kiện của phương tiện với giá trị cho trước
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_LOAD_PERCENTAGE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_LOAD_PERCENTAGE :Tiến độ bốc xếp
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_RELIABILITY
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_RELIABILITY :Mức độ tin cậy tối đa
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_SPEED
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_SPEED :Tốc độ tối đa
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_NUM
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_NUM :Đi ngay tới điểm lộ trình {COMMA} khi {STRING} {STRING} {COMMA}
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_RELIABILITY
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_RELIABILITY :Độ tin cậy
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_REMAINING_LIFETIME
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_REMAINING_LIFETIME :Thời gian sử dụng còn lại (năm)
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_REQUIRES_SERVICE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_REQUIRES_SERVICE :Yêu cầu bảo trì
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_TRUE_FALSE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_TRUE_FALSE :Đi ngay tới điểm lộ trình {COMMA} khi {STRING} {STRING}
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONAL
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONAL :Đi ngay tới điểm lộ trình {COMMA}
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONALLY
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONALLY :Luôn luôn
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_CAPT
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_CAPT :{WHITE}Nhập giá trị để so sánh
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_TOOLTIP :{BLACK}Giá trị để so sánh với dữ kiện của phương tiện
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_VARIABLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_VARIABLE_TOOLTIP :{BLACK}Dữ kiện của phương tiện để xác định
 • STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ALL
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ALL :Chất đầy lên xe tất cả hàng hoá
 • STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ANY :Chất đầy lên xe bất kỳ mọi loại hàng hoá
 • STR_ORDER_DROP_GO_ALWAYS_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_GO_ALWAYS_DEPOT :Chạy suốt
 • STR_ORDER_DROP_HALT_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_HALT_DEPOT :Dừng
 • STR_ORDER_DROP_LOAD_IF_POSSIBLE
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_LOAD_IF_POSSIBLE :Bốc nếu có hàng
 • STR_ORDER_DROP_NO_LOADING
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_NO_LOADING :Không chất hàng
 • STR_ORDER_DROP_NO_UNLOADING
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_NO_UNLOADING :Không chất hàng xuống
 • STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO :Loại hàng cố định
 • STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO_ANY :Loại hàng sẵn có
 • STR_ORDER_DROP_SERVICE_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_SERVICE_DEPOT :Bảo trì nếu cần
 • STR_ORDER_DROP_TRANSFER
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_TRANSFER :Chuyển
 • STR_ORDER_DROP_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_UNLOAD :Chất xuống tất cả
 • STR_ORDER_DROP_UNLOAD_IF_ACCEPTED
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_UNLOAD_IF_ACCEPTED :Chất xuống nếu được chấp nhận
 • STR_ORDER_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD :(Bốc đầy hàng)
 • STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY :(Bốc đủ bất kỳ hàng nào)
 • STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Tự cải biến và chất đầy bất kỳ {STRING})
 • STR_ORDER_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD_REFIT :(Tự cải biến và chất đầy {STRING})
 • STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO
 • (Correct) STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO :Chạy suốt tới
 • STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO_WAYPOINT :Đi suốt qua {WAYPOINT}
 • STR_ORDER_GO_NON_STOP_VIA
 • (Correct) STR_ORDER_GO_NON_STOP_VIA :Chạy suốt qua
 • STR_ORDER_GO_TO
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO :Đi tới
 • STR_ORDER_GO_TO_DEPOT_FORMAT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_DEPOT_FORMAT :{STRING} {DEPOT}
 • STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT :Đi tới xưởng gần nhất
 • STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT_FORMAT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT_FORMAT :{0:STRING} {2:STRING} {1:STRING}
 • STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_HANGAR
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_HANGAR :Đi tới xưởng ở sân bay gần nhất
 • STR_ORDER_GO_TO_STATION
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_STATION :{STRING} {STATION} {STRING}
 • STR_ORDER_GO_TO_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_WAYPOINT :Đi qua {WAYPOINT}
 • STR_ORDER_GO_VIA
 • (Correct) STR_ORDER_GO_VIA :Chạy qua
 • STR_ORDER_IMPLICIT
 • (Correct) STR_ORDER_IMPLICIT :(Chạy ngầm)
 • STR_ORDER_INDEX
 • (Correct) STR_ORDER_INDEX :{COMMA}:{NBSP}
 • STR_ORDER_NEAREST_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_NEAREST_DEPOT :nơi gần nhất
 • STR_ORDER_NEAREST_HANGAR
 • (Correct) STR_ORDER_NEAREST_HANGAR :xưởng tại sân bay gần nhất
 • STR_ORDER_NON_STOP
 • (Correct) STR_ORDER_NON_STOP :{BLACK}Chạy suốt
 • STR_ORDER_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_LOAD :(Không bốc xếp)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD :(Không dỡ và lấy hàng)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD :(Không dỡ và chờ lấy thêm đầy hàng)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY :(Không dỡ và chờ lấy đủ hàng bất kỳ)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Không dỡ hàng và tự cải biến để bốc đầy bất kỳ {STRING})
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT :(Không dỡ hàng và tự cải biến để bốc đầy {STRING})
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_NO_LOAD :(Không bốc hàng và không dỡ hàng)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_REFIT :(Không dỡ hàng và tự cái biến để lấy {STRING})
 • STR_ORDER_OUT_OF_RANGE
 • (Correct) STR_ORDER_OUT_OF_RANGE :{RED} (Điểm đến kế tiếp ngoài tầm xa)
 • STR_ORDER_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT :{BLACK}Cải biến
 • STR_ORDER_REFIT_AUTO
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_AUTO :{BLACK}Tự động cải biến
 • STR_ORDER_REFIT_AUTO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_AUTO_TOOLTIP :{BLACK}Chọn loại hàng nào để tự cải biến trong lộ trình. Ctrl+Click để loại bỏ chỉ dẫn cái biến. Tự động cải biến chỉ có thể thực hiện khi phương tiện cho phép
 • STR_ORDER_REFIT_ORDER
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_ORDER :(Cải biến thành {STRING})
 • STR_ORDER_REFIT_STOP_ORDER
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_STOP_ORDER :(Cải biến thành {STRING} và dừng)
 • STR_ORDER_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Chọn xem loại hàng hoá nào sẽ được cải biến trong lộ trình chạy này. Ctrl+Click để loại bỏ yêu cầu cải biến
 • STR_ORDER_ROAD_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_ROAD_VEHICLE_DEPOT :Xưởng ôtô
 • STR_ORDER_SERVICE
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE :{BLACK}Bảo trì
 • STR_ORDER_SERVICE_AT
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE_AT :Bảo trì tại
 • STR_ORDER_SERVICE_NON_STOP_AT
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE_NON_STOP_AT :Đi bảo trì ngay tại
 • STR_ORDER_SERVICE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE_TOOLTIP :{BLACK}Bỏ điểm lộ trình này trừ khi cần bảo trì
 • STR_ORDER_SHARE
 • (Correct) STR_ORDER_SHARE :Lịch trình chia sẻ
 • STR_ORDER_SHIP_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_SHIP_DEPOT :Xưởng tàu thuỷ
 • STR_ORDER_STOP_LOCATION_FAR_END
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_LOCATION_FAR_END :[đỗ ở đầu xa]
 • STR_ORDER_STOP_LOCATION_MIDDLE
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_LOCATION_MIDDLE :[đỗ ở giữa]
 • STR_ORDER_STOP_LOCATION_NEAR_END
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_LOCATION_NEAR_END :[đỗ ở đầu gần]
 • STR_ORDER_STOP_ORDER
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_ORDER :(Dừng)
 • STR_ORDER_TEXT
 • (Correct) STR_ORDER_TEXT :{STRING} {STRING} {STRING}
 • STR_ORDER_TOGGLE_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOGGLE_FULL_LOAD :{BLACK}Chất đầy lên xe mọi loại hàng hoá
 • STR_ORDER_TOGGLE_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOGGLE_UNLOAD :{BLACK}Chất xuống tất cả
 • STR_ORDER_TOOLTIP_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOOLTIP_FULL_LOAD :{BLACK}Thay đổi cách thức chất hàng hoá tại ga/bến đang được chọn
 • STR_ORDER_TOOLTIP_NON_STOP
 • (Correct) STR_ORDER_TOOLTIP_NON_STOP :{BLACK}Thay đổi cách thức phương tiện dừng khi tới ga/bến đang được chọn
 • STR_ORDER_TOOLTIP_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOOLTIP_UNLOAD :{BLACK}Thay đổi cách thức chất hàng xuống tại ga/bến đang được chọn
 • STR_ORDER_TRAIN_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_TRAIN_DEPOT :Xưởng tàu hoả
 • STR_ORDER_TRANSFER
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER :(Trung chuyển hàng và lấy hàng khác)
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD :(Trung chuyển và chờ bốc đầy hàng)
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY :(Trung chuyển và chờ bốc đủ hàng bất kỳ)
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Trung chuyển và tự cải biến để bốc đầy bất kỳ {STRING})
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_REFIT :(Trung chuyển và tự cải biến đề bốc đầy {STRING})
 • STR_ORDER_TRANSFER_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_NO_LOAD :(Trung chuyển và để trống)
 • STR_ORDER_TRANSFER_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_REFIT :(Trung chuyển và tự cải biến để lấy {STRING})
 • STR_ORDER_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD :(Dỡ và lấy hàng khác)
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD :(Dỡ tất hàng và chờ bốc đầy hàng)
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY :(Dỡ tất hàng và chờ bốc đủ bất kỳ hàng nào)
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Dỡ hàng và tự cải biến để bốc đầy bất kỳ {STRING})
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT :(Dỡ hàng và tự cải biến đề bốc đầy {STRING})
 • STR_ORDER_UNLOAD_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_NO_LOAD :(Dỡ tất hàng và để trống)
 • STR_ORDER_UNLOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_REFIT :(Dỡ hàng và tự cải biến để lấy {STRING})
 • STR_ORDINAL_NUMBER_10TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_10TH :10
 • STR_ORDINAL_NUMBER_11TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_11TH :11
 • STR_ORDINAL_NUMBER_12TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_12TH :12
 • STR_ORDINAL_NUMBER_13TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_13TH :13
 • STR_ORDINAL_NUMBER_14TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_14TH :14
 • STR_ORDINAL_NUMBER_15TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_15TH :15
 • STR_ORDINAL_NUMBER_1ST
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_1ST :1
 • STR_ORDINAL_NUMBER_2ND
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_2ND :2
 • STR_ORDINAL_NUMBER_3RD
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_3RD :3
 • STR_ORDINAL_NUMBER_4TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_4TH :4
 • STR_ORDINAL_NUMBER_5TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_5TH :5
 • STR_ORDINAL_NUMBER_6TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_6TH :6
 • STR_ORDINAL_NUMBER_7TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_7TH :7
 • STR_ORDINAL_NUMBER_8TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_8TH :8
 • STR_ORDINAL_NUMBER_9TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_9TH :9
 • STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT
 • (Correct) STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT :`1234567890-=\qwertyuiop[]asdfghjkl;' zxcvbnm,./ .
 • STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT_CAPS
 • (Correct) STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT_CAPS :~!@#$%^&*()_+|QWERTYUIOP{{}}ASDFGHJKL:" ZXCVBNM<>? .
 • STR_OSNAME_HAIKU
 • (Correct) STR_OSNAME_HAIKU :Haiku
 • STR_OSNAME_OS2
 • (Correct) STR_OSNAME_OS2 :OS/2
 • STR_OSNAME_OSX
 • (Correct) STR_OSNAME_OSX :OS{NBSP}X
 • STR_OSNAME_SUNOS
 • (Correct) STR_OSNAME_SUNOS :SunOS
 • STR_OSNAME_UNIX
 • (Correct) STR_OSNAME_UNIX :Unix
 • STR_OSNAME_WINDOWS
 • (Correct) STR_OSNAME_WINDOWS :Windows
 • STR_PASSENGERS
 • (Correct) STR_PASSENGERS :{COMMA}{NBSP}hành khách
 • STR_PERCENT_DOWN
 • (Correct) STR_PERCENT_DOWN :{WHITE}{NUM}%{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_DOWN_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_DOWN_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_NONE
 • (Correct) STR_PERCENT_NONE :{WHITE}{NUM}%
 • STR_PERCENT_NONE_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_NONE_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%
 • STR_PERCENT_UP
 • (Correct) STR_PERCENT_UP :{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}
 • STR_PERCENT_UP_DOWN
 • (Correct) STR_PERCENT_UP_DOWN :{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_UP_DOWN_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_UP_DOWN_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_UP_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_UP_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL :{WHITE}Chi tiết chỉ số năng suất
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_CURRENCY
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_CURRENCY :{BLACK}({CURRENCY_SHORT}/{CURRENCY_SHORT})
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_INT
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_INT :{BLACK}({COMMA}/{COMMA})
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO :{BLACK}Hàng hóa:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO_TOOLTIP :{BLACK}Số lượng loại hàng đã vận chuyển trong quý gần đây
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED :{BLACK}Đã giao:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED_TOOLTIP :{BLACK}Lượng hàng đã vận chuyển trong bốn quý gần đây
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_KEY
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_KEY :{BLACK}Chi tiết
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN :{BLACK}Vay:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN_TOOLTIP :{BLACK}Số tiền công ty này đã vay
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME :{BLACK}Thu nhập cao nhất:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME_TOOLTIP :{BLACK}Doanh thu trong tháng với lợi nhuận cao nhất trong 12 quý gần đây
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME :{BLACK}Thu nhập thấp nhất:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME_TOOLTIP :{BLACK}Doanh thu trong quý với lợi nhuận thấp nhất trong 12 quý gần đây
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT :{BLACK}Lợi nhuận thấp nhất:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT_TOOLTIP :{BLACK}Lợi nhuận của những phương tiện có thu nhập thấp nhất (chỉ tính các phương tiện hơn 2 năm tuổi)
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY :{BLACK}Tiền:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY_TOOLTIP :{BLACK}Số tiền công ty này có trong ngân hàng
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_PERCENT
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_PERCENT :{WHITE}{NUM}%
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_SELECT_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_SELECT_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Hiển thị thông tin chi tiết của công ty này
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS :{BLACK}Trạm:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS_TOOLTIP :{BLACK}Số trạm mới được phục vụ.Nhà ga, trạm xe buýt và sân bay ... đều được tính riêng, dù chúng có chung một trạm
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL :{BLACK}Tổng cộng:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL_TOOLTIP :{BLACK}Tổng điểm vượt khỏi chỉ tiêu
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES :{BLACK}Phương tiện:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Số lượng phương tiện đã làm ra lợi nhuận năm trước ; bao gồm xe cộ, tàu hoả, tàu thủy và máy bay
 • STR_PLANE
 • (Correct) STR_PLANE :{BLACK}{PLANE}
 • STR_PLANT_TREE_CAPTION
 • (Correct) STR_PLANT_TREE_CAPTION :{WHITE}Cây Cối
 • STR_PLANT_TREE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PLANT_TREE_TOOLTIP :{BLACK}Chọn loại cây để trồng. Nếu ô đó đã có cây, thao tác này sẽ thêm hỗn hợp nhiều cây khác độc lập với loại đã chọn
 • STR_PLAYLIST_CHANGE_SET
 • (Correct) STR_PLAYLIST_CHANGE_SET :{BLACK}Tập danh sách thay đổi
 • STR_PLAYLIST_CLEAR
 • (Correct) STR_PLAYLIST_CLEAR :{TINY_FONT}{BLACK}Xóa
 • STR_PLAYLIST_MUSIC_SELECTION_SETNAME
 • (Correct) STR_PLAYLIST_MUSIC_SELECTION_SETNAME :{WHITE}Danh sách nhạc - '{STRING}'
 • STR_PLAYLIST_PROGRAM
 • (Correct) STR_PLAYLIST_PROGRAM :{TINY_FONT}{BLACK}Chương Trình - '{STRING}'
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CHANGE_SET
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CHANGE_SET :{BLACK}Thay đổi lựa chọn danh sách nhạc khác
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLEAR_CURRENT_PROGRAM_CUSTOM1
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLEAR_CURRENT_PROGRAM_CUSTOM1 :{BLACK}Xóa chương trình đang chọn ("Tự chọn 1" và "Tự chọn 2")
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_ADD_TRACK
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_ADD_TRACK :{BLACK}Click vào bài nhạc để thêm vào chương trình hiện tại (cho "Tự chọn 1" hay "Tự chọn 2")
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_REMOVE_TRACK
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_REMOVE_TRACK :{BLACK}Click vào bài nhạc để xóa khỏi chương trình hiện tại (cho "Tự chọn 1" hay "Tự chọn 2")
 • STR_PLAYLIST_TRACK_INDEX
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TRACK_INDEX :{TINY_FONT}{BLACK}Bảng Bài Nhạc
 • STR_PLAYLIST_TRACK_NAME
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TRACK_NAME :{TINY_FONT}{LTBLUE}{ZEROFILL_NUM} "{STRING}"
 • STR_PRESIDENT_NAME
 • (Correct) STR_PRESIDENT_NAME :{PRESIDENT_NAME}
 • STR_PRESIDENT_NAME_MANAGER
 • (Correct) STR_PRESIDENT_NAME_MANAGER :{BLACK}{PRESIDENT_NAME}{}(Giám Đốc)
 • STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_CAPACITY
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_CAPACITY :{BLACK}Sức chứa: {GOLD}{CARGO_LONG}, {CARGO_LONG}
 • STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_RANGE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_RANGE :{BLACK}Tầm xa: {GOLD}{COMMA} ô
 • STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_TYPE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_TYPE :{BLACK}Kiểu máy bay: {GOLD}{STRING}
 • STR_PURCHASE_INFO_ALL_BUT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_ALL_BUT :Tất cả trừ {CARGO_LIST}
 • STR_PURCHASE_INFO_ALL_TYPES
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_ALL_TYPES :Tất cả kiểu hàng hoá
 • STR_PURCHASE_INFO_CAPACITY
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_CAPACITY :{BLACK}Sức chứa: {GOLD}{CARGO_LONG} {STRING}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST :{BLACK}Giá thành: {GOLD}{CURRENCY_LONG}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT :{BLACK}Giá: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} (Giá cải biến: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK})
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_SPEED
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_SPEED :{BLACK}Giá: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} (Giá cải biến: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK}) Tốc độ: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_WEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_WEIGHT :{BLACK}Giá: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} (Giá cải biến: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK}) Trọng lượng: {GOLD}{WEIGHT_SHORT}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_SPEED
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_SPEED :{BLACK}Giá thành: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} Tốc độ: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_WEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_WEIGHT :{BLACK}Chi phí: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} Tải trọng: {GOLD}{WEIGHT_SHORT}
 • STR_PURCHASE_INFO_DESIGNED_LIFE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_DESIGNED_LIFE :{BLACK}Thiết kế: {GOLD}{NUM}{BLACK} Niên hạn: {GOLD}{COMMA} năm
 • STR_PURCHASE_INFO_MAX_TE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_MAX_TE :{BLACK}Lực kéo tối đa: {GOLD}{FORCE}
 • STR_PURCHASE_INFO_NONE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_NONE :Không
 • STR_PURCHASE_INFO_PWAGPOWER_PWAGWEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_PWAGPOWER_PWAGWEIGHT :{BLACK}Công suất toa xe: {GOLD}+{POWER}{BLACK} Tải trọng: {GOLD}+{WEIGHT_SHORT}
 • STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE :(cải biến được)
 • STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE_TO
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE_TO :{BLACK}Cải biến thành: {GOLD}{STRING}
 • STR_PURCHASE_INFO_RELIABILITY
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_RELIABILITY :{BLACK}Độ tin cậy tối đa: {GOLD}{COMMA}%
 • STR_PURCHASE_INFO_RUNNINGCOST
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_RUNNINGCOST :{BLACK}Chi phí hoạt động: {GOLD}{CURRENCY_LONG}/yr
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED :{BLACK}Tốc độ: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED_CANAL
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED_CANAL :{BLACK}Tốc độ trên kênh/sông: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED_OCEAN
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED_OCEAN :{BLACK}Tốc độ trên biển: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED_POWER
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED_POWER :{BLACK}Tốc độ: {GOLD}{VELOCITY}{BLACK} Công suất: {GOLD}{POWER}
 • STR_PURCHASE_INFO_WEIGHT_CWEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_WEIGHT_CWEIGHT :{BLACK}Tải trọng: {GOLD}{WEIGHT_SHORT} ({WEIGHT_SHORT})
 • STR_QUANTITY_BATTERIES
 • (Correct) STR_QUANTITY_BATTERIES :{COMMA} viên pin
 • STR_QUANTITY_BUBBLES
 • (Correct) STR_QUANTITY_BUBBLES :{COMMA} bong bóng
 • STR_QUANTITY_CANDYFLOSS
 • (Correct) STR_QUANTITY_CANDYFLOSS :{WEIGHT_LONG} kẹo bông
 • STR_QUANTITY_COAL
 • (Correct) STR_QUANTITY_COAL :{WEIGHT_LONG} than đá
 • STR_QUANTITY_COLA
 • (Correct) STR_QUANTITY_COLA :{VOLUME_LONG} nước cola
 • STR_QUANTITY_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_QUANTITY_COPPER_ORE :{WEIGHT_LONG} quặng đồng
 • STR_QUANTITY_DIAMONDS
 • (Correct) STR_QUANTITY_DIAMONDS :{COMMA}{NBSP}túi kim cương
 • STR_QUANTITY_FIZZY_DRINKS
 • (Correct) STR_QUANTITY_FIZZY_DRINKS :{COMMA} chai đồ uống có ga
 • STR_QUANTITY_FOOD
 • (Correct) STR_QUANTITY_FOOD :{WEIGHT_LONG} thực phẩm
 • STR_QUANTITY_FRUIT
 • (Correct) STR_QUANTITY_FRUIT :{WEIGHT_LONG} hoa quả
 • STR_QUANTITY_GOLD
 • (Correct) STR_QUANTITY_GOLD :{COMMA}{NBSP}túi vàng
 • STR_QUANTITY_GOODS
 • (Correct) STR_QUANTITY_GOODS :{COMMA}{NBSP}thùng hàng tiêu dùng
 • STR_QUANTITY_GRAIN
 • (Correct) STR_QUANTITY_GRAIN :{WEIGHT_LONG} ngũ cốc
 • STR_QUANTITY_IRON_ORE
 • (Correct) STR_QUANTITY_IRON_ORE :{WEIGHT_LONG} quặng sắt
 • STR_QUANTITY_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_QUANTITY_LIVESTOCK :{COMMA}{NBSP}đầu gia súc
 • STR_QUANTITY_MAIL
 • (Correct) STR_QUANTITY_MAIL :{COMMA}{NBSP}túi bưu kiện
 • STR_QUANTITY_MAIZE
 • (Correct) STR_QUANTITY_MAIZE :{WEIGHT_LONG} ngô
 • STR_QUANTITY_NOTHING
 • (Correct) STR_QUANTITY_NOTHING :
 • STR_QUANTITY_N_A
 • (Correct) STR_QUANTITY_N_A :N/A
 • STR_QUANTITY_OIL
 • (Correct) STR_QUANTITY_OIL :{VOLUME_LONG} dầu thô
 • STR_QUANTITY_PAPER
 • (Correct) STR_QUANTITY_PAPER :{WEIGHT_LONG} giấy
 • STR_QUANTITY_PASSENGERS
 • (Correct) STR_QUANTITY_PASSENGERS :{COMMA}{NBSP}hành khách
 • STR_QUANTITY_PLASTIC
 • (Correct) STR_QUANTITY_PLASTIC :{VOLUME_LONG} chất dẻo
 • STR_QUANTITY_RUBBER
 • (Correct) STR_QUANTITY_RUBBER :{VOLUME_LONG} cao su
 • STR_QUANTITY_STEEL
 • (Correct) STR_QUANTITY_STEEL :{WEIGHT_LONG} thép
 • STR_QUANTITY_SUGAR
 • (Correct) STR_QUANTITY_SUGAR :{WEIGHT_LONG} đường
 • STR_QUANTITY_SWEETS
 • (Correct) STR_QUANTITY_SWEETS :{COMMA}{NBSP}túi kẹo
 • STR_QUANTITY_TOFFEE
 • (Correct) STR_QUANTITY_TOFFEE :{WEIGHT_LONG} kẹo bơ cứng
 • STR_QUANTITY_TOYS
 • (Correct) STR_QUANTITY_TOYS :{COMMA}{NBSP}đồ chơi
 • STR_QUANTITY_VALUABLES
 • (Correct) STR_QUANTITY_VALUABLES :{COMMA}{NBSP}túi đồ quý giá
 • STR_QUANTITY_WATER
 • (Correct) STR_QUANTITY_WATER :{VOLUME_LONG} nước
 • STR_QUANTITY_WHEAT
 • (Correct) STR_QUANTITY_WHEAT :{WEIGHT_LONG} bột mì
 • STR_QUANTITY_WOOD
 • (Correct) STR_QUANTITY_WOOD :{WEIGHT_LONG} gỗ
 • STR_QUERY_GROUP_DELETE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_GROUP_DELETE_CAPTION :{WHITE}Xóa Nhóm
 • STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_CAPTION :{WHITE}Đổi tên máy bay
 • STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_TYPE_CAPTION :{WHITE}Đổi tên kiểu máy bay
 • STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_CAPTION :{WHITE}Đổi tên ôtô
 • STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE_CAPTION :{WHITE}Đổi tên kiểu của ôtô
 • STR_QUERY_RENAME_SHIP_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_SHIP_CAPTION :{WHITE}Đổi tên tàu thuỷ
 • STR_QUERY_RENAME_SHIP_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_SHIP_TYPE_CAPTION :{WHITE}Đổi tên kiểu của tàu thuỷ
 • STR_QUERY_RENAME_TRAIN_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_TRAIN_CAPTION :{WHITE}Đổi tên tàu hoả
 • STR_QUERY_RENAME_TRAIN_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_TRAIN_TYPE_CAPTION :{WHITE}Đổi tên kiểu của đầu/toa tàu
 • STR_QUERY_RESET_LANDSCAPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RESET_LANDSCAPE_CAPTION :{WHITE}Thiết Lập Lại Nền Đất
 • STR_QUIT_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_EXIT_OPENTTD
 • (Correct) STR_QUIT_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_EXIT_OPENTTD :{YELLOW}Bạn có chắc chắn muốn thoát khỏi OpenTTD và trở lại {STRING}?
 • STR_QUIT_CAPTION
 • (Correct) STR_QUIT_CAPTION :{WHITE}Thoát
 • STR_QUIT_NO
 • (Correct) STR_QUIT_NO :{BLACK}Không đồng ý
 • STR_QUIT_YES
 • (Correct) STR_QUIT_YES :{BLACK}Đồng ý
 • STR_RAIL_MENU_ELRAIL_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_ELRAIL_CONSTRUCTION :Công trình đường ray điện
 • STR_RAIL_MENU_MAGLEV_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_MAGLEV_CONSTRUCTION :Công trình tàu điện từ
 • STR_RAIL_MENU_MONORAIL_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_MONORAIL_CONSTRUCTION :Công trình tàu đơn ray
 • STR_RAIL_MENU_RAILROAD_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_RAILROAD_CONSTRUCTION :Công trình đường ray
 • STR_RAIL_NAME_ELRAIL
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_ELRAIL :Ray điện
 • STR_RAIL_NAME_MAGLEV
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_MAGLEV :Ray điện từ
 • STR_RAIL_NAME_MONORAIL
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_MONORAIL :Ray đơn
 • STR_RAIL_NAME_RAILROAD
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_RAILROAD :Đường ray
 • STR_RAIL_TOOLBAR_ELRAIL_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_ELRAIL_CONSTRUCTION_CAPTION :Xây Dựng Đường Ray Điện
 • STR_RAIL_TOOLBAR_MAGLEV_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_MAGLEV_CONSTRUCTION_CAPTION :Xây Dựng Ray Đệm Từ
 • STR_RAIL_TOOLBAR_MONORAIL_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_MONORAIL_CONSTRUCTION_CAPTION :Xây Dựng Đường Ray Đơn
 • STR_RAIL_TOOLBAR_RAILROAD_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_RAILROAD_CONSTRUCTION_CAPTION :Xây Dựng Đường Ray
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTORAIL
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTORAIL :{BLACK}Xây dựng đường ray dùng cơ chế tự xây. Ctrl để đổi chế độ xây/phá đường ray. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_BRIDGE
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_BRIDGE :{BLACK}Xây cầu tàu hoả. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_SIGNALS
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_SIGNALS :{BLACK}Xây đèn tín hiệu đường sắt. Ctrl đổi dùng đèn/cờ tín hiệu{}Kéo thả để xây đèn tín hiệu theo đoạn kéo thả. Ctrl + kéo chuột theo đường ray khi xây sẽ xây loạt đèn tín hiệu cho tới điểm ngã ba, tư kế tiếp{}Ctrl+Click để mở cửa sổ chọn loại đèn tin hiệu. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_STATION :{BLACK}Xây nhà ga tàu hoả. Ctrl để nối các nhà ga. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TRACK :{BLACK}Xây dựng đường ray. Ctrl để đổi chế độ xây/phá đường ray. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TUNNEL
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TUNNEL :{BLACK}Xây hầm tàu hoả. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAIN_DEPOT_FOR_BUILDING
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAIN_DEPOT_FOR_BUILDING :{BLACK}Xây xưởng tàu hoả (để chế tạo và bảo dưỡng tàu). Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL :{BLACK}Chuyển đổi loại đường ray. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL_TO_WAYPOINT
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL_TO_WAYPOINT :{BLACK}Chuyển từ ray sang điểm mốc. Ctrl để nối các điểm mốc. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR :{BLACK}Chuyển chế độ xây/phá cho đường ray, đèn tín hiệu, điểm mốc và nhà ga. Giữ Ctrl để phá bỏ đường ray tính từ điểm mốc hay nhà ga
 • STR_RED_COMMA
 • (Correct) STR_RED_COMMA :{RED}{COMMA}
 • STR_REFIT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Chọn loại hàng mà máy bay sẽ vận chuyển
 • STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_BUTTON :{BLACK}Cải biến máy bay
 • STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Cải biến máy bay để chở loại hàng hoá đang được chọn
 • STR_REFIT_CAPTION
 • (Correct) STR_REFIT_CAPTION :{WHITE}{VEHICLE} (Cải biến)
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_AIRCRAFT_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_AIRCRAFT_REFIT :{BLACK}Sức chứa mới: {GOLD}{CARGO_LONG}, {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Giá thành: {RED}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_REFIT :{BLACK}Sức chứa mới: {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Chi phí cải biến: {RED}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_AIRCRAFT_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_AIRCRAFT_REFIT :{BLACK}Sức chứa mới: {GOLD}{CARGO_LONG}, {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Thu từ việc chuyển đổi: {GREEN}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_REFIT :{BLACK}Sức chứa mới: {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Thu từ việc chuyển đổi: {GREEN}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Chọn loại hàng mà xe sẽ vận chuyển
 • STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_BUTTON :{BLACK}Cải biến xe ôtô
 • STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Cải biến xe để chở loại hàng hoá đang được chọn
 • STR_REFIT_SELECT_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_SELECT_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Chọn các phương tiện để cải biến. Kéo chuột để chọn nhiều phương tiện. Click vào khoảng trống để chọn tất cả. Ctrl+Click sẽ chọn một phương tiện và các thứ nó kéo theo
 • STR_REFIT_SHIP_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Chọn loại hàng mà tàu thuỷ sẽ vận chuyển
 • STR_REFIT_SHIP_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_SHIP_REFIT_BUTTON :{BLACK}Cải biến tàu thuỷ
 • STR_REFIT_SHIP_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_SHIP_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Cải biến tàu thuỷ để chở loại hàng hoá đang được chọn
 • STR_REFIT_TITLE
 • (Correct) STR_REFIT_TITLE :{GOLD}Chọn loại hàng hoá để chở:
 • STR_REFIT_TRAIN_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Chọn loại hàng mà tàu sẽ vận chuyển
 • STR_REFIT_TRAIN_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_TRAIN_REFIT_BUTTON :{BLACK}Cải biến tàu
 • STR_REFIT_TRAIN_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_TRAIN_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Cải biến tàu để vận chuyển loại hàng hoá đang được tô sáng
 • STR_REPLACE_ALL_RAILTYPE
 • (Correct) STR_REPLACE_ALL_RAILTYPE :Tất cả toa xe đầu máy
 • STR_REPLACE_ALL_ROADTYPE
 • (Correct) STR_REPLACE_ALL_ROADTYPE :Tất cả các xe ô-tô
 • STR_REPLACE_ELRAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_ELRAIL_VEHICLES :Đầu máy/toa xe điện
 • STR_REPLACE_ENGINES
 • (Correct) STR_REPLACE_ENGINES :Đầu máy
 • STR_REPLACE_ENGINE_WAGON_SELECT_HELP
 • (Correct) STR_REPLACE_ENGINE_WAGON_SELECT_HELP :{BLACK}Chuyển qua lại cửa sổ thay thế đầu máy và toa xe
 • STR_REPLACE_HELP_LEFT_ARRAY
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_LEFT_ARRAY :{BLACK}Lựa chọn đầu máy để thay thế
 • STR_REPLACE_HELP_RAILTYPE
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_RAILTYPE :{BLACK}Chọn kiểu đường ray bạn muốn thay thế
 • STR_REPLACE_HELP_REPLACE_INFO_TAB
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_REPLACE_INFO_TAB :{BLACK}Hiện thị đầu máy nào đang được thay thế, nếu có
 • STR_REPLACE_HELP_RIGHT_ARRAY
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_RIGHT_ARRAY :{BLACK}Lựa chọn đầu máy mới để thay thế đầu máy đã chọn
 • STR_REPLACE_HELP_ROADTYPE
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_ROADTYPE :{BLACK}Chọn loại đường bạn muốn thay ô-tô thành vậy
 • STR_REPLACE_HELP_START_BUTTON
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_START_BUTTON :{BLACK}Bấm để bắt đầu thay thế đầu máy đã chọn bởi loại mới chọn
 • STR_REPLACE_HELP_STOP_BUTTON
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_STOP_BUTTON :{BLACK}Bấm để ngừng việc thay thế kiểu đầu máy đã chọn
 • STR_REPLACE_MAGLEV_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_MAGLEV_VEHICLES :Đầu máy đệm từ
 • STR_REPLACE_MONORAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_MONORAIL_VEHICLES :Đầu máy ray đơn
 • STR_REPLACE_NOT_REPLACING
 • (Correct) STR_REPLACE_NOT_REPLACING :{BLACK}Không thay thế
 • STR_REPLACE_NOT_REPLACING_VEHICLE_SELECTED
 • (Correct) STR_REPLACE_NOT_REPLACING_VEHICLE_SELECTED :{BLACK}Chưa chọn đầu máy
 • STR_REPLACE_RAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_RAIL_VEHICLES :Đầu máy/toa tàu hoả
 • STR_REPLACE_REMOVE_WAGON
 • (Correct) STR_REPLACE_REMOVE_WAGON :{BLACK}Xoá bỏ toa xe: {ORANGE}{STRING}
 • STR_REPLACE_REMOVE_WAGON_HELP
 • (Correct) STR_REPLACE_REMOVE_WAGON_HELP :{BLACK}Tự động thay thế sẽ giữ nguyên độ dài đoàn tàu bằng cách bỏ bớt toa xe (bỏ từ phía đầu), nếu như việc thay thế đầu máy làm đoàn tàu dài hơn.
 • STR_REPLACE_REPLACING_WHEN_OLD
 • (Correct) STR_REPLACE_REPLACING_WHEN_OLD :{ENGINE} khi đã cũ
 • STR_REPLACE_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_ROAD_VEHICLES :Các xe ô-tô
 • STR_REPLACE_TRAM_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_TRAM_VEHICLES :Các xe điện
 • STR_REPLACE_VEHICLES_NOW
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_NOW :Thay thế ngay tất cả các phương tiện
 • STR_REPLACE_VEHICLES_START
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_START :{BLACK}Bắt đầu thay thế
 • STR_REPLACE_VEHICLES_STOP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_STOP :{BLACK}Ngừng thay thế phương tiện
 • STR_REPLACE_VEHICLES_WHEN_OLD
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_WHEN_OLD :Chỉ thay thế các phương tiện cũ
 • STR_REPLACE_VEHICLES_WHITE
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_WHITE :{WHITE}Thay thế {STRING} - {STRING}
 • STR_REPLACE_VEHICLE_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_AIRCRAFT :Máy bay
 • STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES :{YELLOW}Phương tiện có sẵn
 • STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Cột hiển thị những phương tiện có thể thay thế
 • STR_REPLACE_VEHICLE_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_ROAD_VEHICLE :Xe cộ
 • STR_REPLACE_VEHICLE_SHIP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_SHIP :Tàu thủy
 • STR_REPLACE_VEHICLE_TRAIN
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_TRAIN :Tàu
 • STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE :{YELLOW}Phương tiện đang sử dụng
 • STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE_TOOLTIP :{BLACK}Cột hiển thị những phương tiện đang sở hữu
 • STR_REPLACE_WAGONS
 • (Correct) STR_REPLACE_WAGONS :Toa xe
 • STR_RESET_LANDSCAPE_CONFIRMATION_TEXT
 • (Correct) STR_RESET_LANDSCAPE_CONFIRMATION_TEXT :{WHITE}Bạn có chắc là xoá mọi tài sản của người chơi trên bản đồ?
 • STR_RIVERS_FEW
 • (Correct) STR_RIVERS_FEW :Ít
 • STR_RIVERS_LOT
 • (Correct) STR_RIVERS_LOT :Nhiều
 • STR_RIVERS_MODERATE
 • (Correct) STR_RIVERS_MODERATE :Bình Thường
 • STR_RIVERS_NONE
 • (Correct) STR_RIVERS_NONE :Không
 • STR_ROAD_MENU_ROAD_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_ROAD_MENU_ROAD_CONSTRUCTION :Công trình đường ôtô
 • STR_ROAD_MENU_TRAM_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_ROAD_MENU_TRAM_CONSTRUCTION :Công trình ô tô điện
 • STR_ROAD_NAME_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_NAME_ROAD :Đường ô-tô
 • STR_ROAD_NAME_TRAM
 • (Correct) STR_ROAD_NAME_TRAM :Đường xe điện
 • STR_ROAD_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION_CAPTION :{WHITE}Xây Đường Bộ
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOROAD :{BLACK}Xây đường bộ dùng cơ chế tự xây. Ctrl đổi chế độ xây/phá đường bộ. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOTRAM
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOTRAM :{BLACK}Xây đường xe điện dùng cơ chế tự xây. Ctrl đổi chế độ xây/phá đường xe điện. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_BUS_STATION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_BUS_STATION :{BLACK}Xây bến xe buýt. Ctrl để nối liền các bến. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_CARGO_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_CARGO_TRAM_STATION :{BLACK}Xây trạm bốc dỡ hàng cho xe điện. Ctrl để nối trạm. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION :{BLACK}Xây bến xe điện. Ctrl để nối các bến xe điện. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_BRIDGE
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_BRIDGE :{BLACK}Xây cầu đường bộ. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_SECTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_SECTION :{BLACK}Chọn xây đường bộ. Ctrl đổi chế độ xây/phá đường bộ. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_TUNNEL
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_TUNNEL :{BLACK}Xây hầm đường bộ. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_VEHICLE_DEPOT :{BLACK}Xây xưởng xe cộ (mua hoặc bảo trì xe cộ). Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_BRIDGE
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_BRIDGE :{BLACK}Xây cầu đường xe điện. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_SECTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_SECTION :{BLACK}Chọn xây đường xe điện. Ctrl đổi chế độ xây/phá đường xe điện. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_TUNNEL
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_TUNNEL :{BLACK}Xây hầm xe điện. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAM_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAM_VEHICLE_DEPOT :{BLACK}Xây xưởng xe điện (mua hoặc bảo trì xe điện). Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRUCK_LOADING_BAY
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRUCK_LOADING_BAY :{BLACK}Xây trạm bốc dỡ hàng xe tải. Ctrl để nối các trạm. Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_ROAD :{BLACK}Chuyển đổi/nâng cấp kiểu đường ô-tô. Shift đổi chế độ xây/xem chi phí dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_TRAM
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_TRAM :{BLACK}Chuyển đổi/nâng cấp loại xe điện. Shift để đổi chế độ mua/xem giá dự tính
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_ROAD :{BLACK}Bật chế độ xây/phá đường bộ
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_TRAMWAYS
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_TRAMWAYS :{BLACK}Bật chế độ xây/phá đường xe điện
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_ONE_WAY_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_ONE_WAY_ROAD :{BLACK}Bật/tắt đường một chiều
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION_CAPTION :{WHITE}Xây Đường Xe Điện
 • STR_SAVEGAME_NAME_DEFAULT
 • (Correct) STR_SAVEGAME_NAME_DEFAULT :{COMPANY}, {STRING}
 • STR_SAVEGAME_NAME_SPECTATOR
 • (Correct) STR_SAVEGAME_NAME_SPECTATOR :Spectator, {1:STRING}
 • STR_SAVELOAD_BYTES_FREE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_BYTES_FREE :{BLACK}{BYTES} còn trống
 • STR_SAVELOAD_DELETE_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DELETE_BUTTON :{BLACK}Xoá bỏ
 • STR_SAVELOAD_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Xoá bỏ file lưu ván chơi
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_CAPTION :{BLACK}Chi Tiết Trò Chơi
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_COMPANY_INDEX
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_COMPANY_INDEX :{SILVER}{COMMA}: {WHITE}{STRING}
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_GRFSTATUS
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_GRFSTATUS :{SILVER}NewGRF: {WHITE}{STRING}
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_NOT_AVAILABLE :{BLACK}Không có thông tin gì cả.
 • STR_SAVELOAD_EDITBOX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_EDITBOX_TOOLTIP :{BLACK}Tên đã chọn của ván chơi lưu
 • STR_SAVELOAD_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_FILTER_TITLE :{BLACK}Chuỗi lọc:
 • STR_SAVELOAD_HOME_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_HOME_BUTTON :{BLACK}Nháy vào đây để tới thư mục mặc định hiện thời để nạp/lưu
 • STR_SAVELOAD_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Danh mục các ổ đĩa, thư mục và file lưu ván chơi (saved-game)
 • STR_SAVELOAD_LOAD_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_BUTTON :{BLACK}Nạp
 • STR_SAVELOAD_LOAD_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_CAPTION :{WHITE}Nạp Ván Chơi
 • STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP :{WHITE}Nạp bản đồ địa hình
 • STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP_TOOLTIP :{BLACK}Nạp bản đồ địa hình đang chọn
 • STR_SAVELOAD_LOAD_SCENARIO
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_SCENARIO :{WHITE}Nạp màn chơi kịch bản
 • STR_SAVELOAD_LOAD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_TOOLTIP :{BLACK}Nạp ván chơi được chọn
 • STR_SAVELOAD_OSKTITLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_OSKTITLE :{BLACK}Nhập tên của ván chơi để lưu
 • STR_SAVELOAD_OVERWRITE_TITLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_OVERWRITE_TITLE :{WHITE}Ghi đè file
 • STR_SAVELOAD_OVERWRITE_WARNING
 • (Correct) STR_SAVELOAD_OVERWRITE_WARNING :{YELLOW}Bạn có chắc chắn ghi đè lên file đang tồn tại?
 • STR_SAVELOAD_SAVE_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_BUTTON :{BLACK}Lưu
 • STR_SAVELOAD_SAVE_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_CAPTION :{WHITE}Lưu Ván Chơi
 • STR_SAVELOAD_SAVE_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_HEIGHTMAP :{WHITE}Lưu bản đồ địa hình
 • STR_SAVELOAD_SAVE_SCENARIO
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_SCENARIO :{WHITE}Lưu màn chơi kịch bản
 • STR_SAVELOAD_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Lưu ván chơi hiện tại, sử dụng tên đã chọn
 • STR_SAVE_PRESET_CANCEL
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_CANCEL :{BLACK}Hủy bỏ
 • STR_SAVE_PRESET_CANCEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Không thay đổi thiết lập
 • STR_SAVE_PRESET_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_CAPTION :{WHITE}Lưu thiết lập
 • STR_SAVE_PRESET_EDITBOX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_EDITBOX_TOOLTIP :{BLACK}Tên hiện tại cho thiết lập được lưu
 • STR_SAVE_PRESET_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Danh sách những thiết lập có sẵn, chọn một để sao chép tên thiết lập
 • STR_SAVE_PRESET_SAVE
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_SAVE :{BLACK}Lưu
 • STR_SAVE_PRESET_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Lưu thiết lập bằng tên được chọn
 • STR_SAVE_PRESET_TITLE
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_TITLE :{BLACK}Nhập tên cho thiết lập
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_HEIGHTMAP :Tải bản đồ địa hình
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_SCENARIO
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_SCENARIO :Nạp màn chơi kịch bản
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT :Thoát
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT_EDITOR
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT_EDITOR :Thoát khỏi trình biên tập
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_HEIGHTMAP :Lưu bản đồ địa hình
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_SCENARIO
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_SCENARIO :Lưu màn chơi kịch bản
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SEPARATOR
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SEPARATOR :
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_INDUSTRY_GENERATION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_INDUSTRY_GENERATION :{BLACK}Tạo nhà máy
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_LANDSCAPE_GENERATION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_LANDSCAPE_GENERATION :{BLACK}Tạo địa hình
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_OPENTTD
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_OPENTTD :{YELLOW}OpenTTD
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_OBJECT
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_OBJECT :{BLACK}Đặt đối tượng. Nhấn Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_SIGN
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_SIGN :{BLACK}Tạo bảng ký hiệu
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLANT_TREES
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLANT_TREES :{BLACK}Trồng cây. Nhấn Shift để xem chi phí dự tính
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION :{BLACK}Xây dựng đường
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_SCENARIO_EDITOR
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_SCENARIO_EDITOR :{YELLOW}Biên Tập Màn Chơi Kịch Bản
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_DISPLAY_MAP_TOWN_DIRECTORY
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_DISPLAY_MAP_TOWN_DIRECTORY :{BLACK}Hiển thị bản đồ, thư mục thị trấn
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_BACKWARD
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_BACKWARD :{BLACK}Chuyển ngày bắt đầu về phía sau 1 năm
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_FORWARD
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_FORWARD :{BLACK}Chuyển ngày bắt đầu về phía trước 1 năm
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SAVE_SCENARIO_LOAD_SCENARIO
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SAVE_SCENARIO_LOAD_SCENARIO :{BLACK}Lưu, nạp màn chơi kịch bản, thoát trình chỉnh sửa màn chơi, thoát chương trình
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SET_DATE
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SET_DATE :{BLACK}Nháy vào để nhập năm bắt đầu ván chơi
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOWN_GENERATION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOWN_GENERATION :{BLACK}Tạo thị trấn
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION :{BLACK}Xây dựng đường xe điện
 • STR_SEA_LEVEL_CUSTOM
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_CUSTOM :Tùy chỉnh
 • STR_SEA_LEVEL_CUSTOM_PERCENTAGE
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_CUSTOM_PERCENTAGE :Tùy chỉnh ({NUM}%)
 • STR_SEA_LEVEL_HIGH
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_HIGH :Cao
 • STR_SEA_LEVEL_LOW
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_LOW :Thấp
 • STR_SEA_LEVEL_MEDIUM
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_MEDIUM :Trung Bình
 • STR_SEA_LEVEL_VERY_LOW
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_VERY_LOW :Thấp Nhất
 • STR_SELECT_BRIDGE_INFO
 • (Correct) STR_SELECT_BRIDGE_INFO :{GOLD}{STRING},{} {VELOCITY} {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_SELECT_BRIDGE_SCENEDIT_INFO
 • (Correct) STR_SELECT_BRIDGE_SCENEDIT_INFO :{GOLD}{STRING},{} {VELOCITY}
 • STR_SELECT_BRIDGE_SELECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SELECT_BRIDGE_SELECTION_TOOLTIP :{BLACK}Chọn cầu - chọn loại cầu bạn muốn xây dựng
 • STR_SELECT_RAIL_BRIDGE_CAPTION
 • (Correct) STR_SELECT_RAIL_BRIDGE_CAPTION :{WHITE}Chọn Loại Cầu Tàu Hỏa
 • STR_SELECT_ROAD_BRIDGE_CAPTION
 • (Correct) STR_SELECT_ROAD_BRIDGE_CAPTION :{WHITE}Chọn Loại Cầu Đường Bộ
 • STR_SERVICE_INTERVAL_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SERVICE_INTERVAL_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Thay đổi kiểu tần suất phục vụ
 • STR_SETTINGS_MENU_CONFIG_SETTINGS_TREE
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_CONFIG_SETTINGS_TREE :Thiết lập
 • STR_SETTINGS_MENU_FULL_ANIMATION
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_FULL_ANIMATION :Animation đầy đủ
 • STR_SETTINGS_MENU_FULL_DETAIL
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_FULL_DETAIL :Chi tiết
 • STR_SETTINGS_MENU_GAME_OPTIONS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_GAME_OPTIONS :Cấu hình trò chơi
 • STR_SETTINGS_MENU_NEWGRF_SETTINGS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_NEWGRF_SETTINGS :Thông số NewGRF
 • STR_SETTINGS_MENU_SCRIPT_SETTINGS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_SCRIPT_SETTINGS :Thiết lập AI / Game script
 • STR_SETTINGS_MENU_SHOW_COMPETITOR_SIGNS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_SHOW_COMPETITOR_SIGNS :Hiển thị biển hiệu và tên của đối thủ
 • STR_SETTINGS_MENU_SIGNS_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_SIGNS_DISPLAYED :Hiển thị ký hiệu
 • STR_SETTINGS_MENU_STATION_NAMES_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_STATION_NAMES_DISPLAYED :Hiển thị tên nhà ga
 • STR_SETTINGS_MENU_TOWN_NAMES_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TOWN_NAMES_DISPLAYED :Hiển thị tên thị trấn
 • STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENCY_OPTIONS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENCY_OPTIONS :Thiết lập hiệu ứng trong suốt
 • STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_BUILDINGS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_BUILDINGS :Làm trong suốt nhà cửa
 • STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_SIGNS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_SIGNS :Làm trong suốt biển hiệu
 • STR_SETTINGS_MENU_WAYPOINTS_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_WAYPOINTS_DISPLAYED :Hiển thị tên điểm mốc
 • STR_SE_MAPGEN_CAPTION
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_CAPTION :{WHITE}Kiểu Màn Chơi
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD :{WHITE}Đất bằng
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT :{BLACK}Độ cao của đồng bằng:
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_DOWN
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_DOWN :{BLACK}Hạ độ cao của đồng bằng xuống một
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_QUERY_CAPT :{WHITE}Thay đổi độ cao của đồng bằng
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_UP
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_UP :{BLACK}Nâng độ cao của đồng bằng lên một
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_TOOLTIP :{BLACK}Tạo ra đất bằng
 • STR_SE_MAPGEN_RANDOM_LAND
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_RANDOM_LAND :{WHITE}Nền đất ngẫu nhiên
 • STR_SHIP
 • (Correct) STR_SHIP :{BLACK}{SHIP}
 • STR_SHORT_DATE
 • (Correct) STR_SHORT_DATE :{WHITE}{DATE_TINY}
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT :{BLACK}Hiện ẩn
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Khi bật nút này, những máy bay bị ẩn cũng được hiển thị
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE :{BLACK}Hiện ẩn
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Khi bật nút này, những xe bị ẩn cũng được hiển thị
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP :{BLACK}Hiện ẩn
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Khi bật nút này, những tàu thủy bị ẩn cũng được hiển thị
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN :{BLACK}Hiện ẩn
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Khi bật nút này, những tàu hỏa bị ẩn cũng được hiển thị
 • STR_SIGN_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_SIGN_LIST_CAPTION :{WHITE}Danh Sách Biển Hiệu - {COMMA} Biển Hiệu
 • STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE
 • (Correct) STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE :{BLACK}Giống nhau
 • STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE_TOOLTIP :{BLACK}Bật/tắt so sánh hoa thường tên biển hiệu với chuỗi nhập
 • STR_SIGN_NAME
 • (Correct) STR_SIGN_NAME :{SIGN}
 • STR_SMALLMAP_CAPTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_CAPTION :{WHITE}Bản Đồ - {STRING}
 • STR_SMALLMAP_CENTER
 • (Correct) STR_SMALLMAP_CENTER :{BLACK}Xem bản đồ nhỏ này ở cửa sổ lớn
 • STR_SMALLMAP_COMPANY
 • (Correct) STR_SMALLMAP_COMPANY :{TINY_FONT}{COMPANY}
 • STR_SMALLMAP_DISABLE_ALL
 • (Correct) STR_SMALLMAP_DISABLE_ALL :{BLACK}Tắt tất cả
 • STR_SMALLMAP_ENABLE_ALL
 • (Correct) STR_SMALLMAP_ENABLE_ALL :{BLACK}Bật tất cả
 • STR_SMALLMAP_INDUSTRY
 • (Correct) STR_SMALLMAP_INDUSTRY :{TINY_FONT}{STRING} ({NUM})
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRCRAFT :{TINY_FONT}{BLACK}Máy bay
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRPORT_HELIPORT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRPORT_HELIPORT :{TINY_FONT}{BLACK}Sân bay/Bãi đỗ trực thăng
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_BARE_LAND
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_BARE_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Đất trơ trụi
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUILDINGS_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUILDINGS_INDUSTRIES :{TINY_FONT}{BLACK}Tòa nhà/Ngành nghề
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUS_STATION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUS_STATION :{TINY_FONT}{BLACK}Bến xe buýt
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_DESERT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_DESERT :{TINY_FONT}{BLACK}Hoang mạc
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_DOCK
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_DOCK :{TINY_FONT}{BLACK}Cảng biển
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_FIELDS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_FIELDS :{TINY_FONT}{BLACK}Cánh đồng
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_FOREST
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_FOREST :{TINY_FONT}{BLACK}Rừng
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_GRASS_LAND
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_GRASS_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Đất cỏ
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_INDUSTRIES :{TINY_FONT}{BLACK}Nhà máy
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_NO_OWNER
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_NO_OWNER :{TINY_FONT}{BLACK}Không có chủ sở hữu
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROADS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROADS :{TINY_FONT}{BLACK}Đường ray
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROAD_STATION :{TINY_FONT}{BLACK}Ga tàu hỏa
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROADS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROADS :{TINY_FONT}{BLACK}Đường bộ
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROAD_VEHICLES :{TINY_FONT}{BLACK}Xe cộ
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROCKS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROCKS :{TINY_FONT}{BLACK}Đá
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROUGH_LAND
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROUGH_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Đất gồ ghề
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_SHIPS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_SHIPS :{TINY_FONT}{BLACK}Tàu thủy
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_SNOW
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_SNOW :{TINY_FONT}{BLACK}Tuyết
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_STATIONS_AIRPORTS_DOCKS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_STATIONS_AIRPORTS_DOCKS :{TINY_FONT}{BLACK}Ga tàu/Sân bay/Bến cảng
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TOWNS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TOWNS :{TINY_FONT}{BLACK}Đô thị
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRAINS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRAINS :{TINY_FONT}{BLACK}Tàu hỏa
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRANSPORT_ROUTES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRANSPORT_ROUTES :{TINY_FONT}{BLACK}Tuyến vận tải
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TREES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TREES :{TINY_FONT}{BLACK}Cây cối
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRUCK_LOADING_BAY
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_TRUCK_LOADING_BAY :{TINY_FONT}{BLACK}Truck Loading Bay
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_VEHICLES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_VEHICLES :{TINY_FONT}{BLACK}Phương tiện
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_WATER
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_WATER :{TINY_FONT}{BLACK}Nước
 • STR_SMALLMAP_LINKSTATS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LINKSTATS :{TINY_FONT}{STRING}
 • STR_SMALLMAP_SHOW_HEIGHT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_SHOW_HEIGHT :{BLACK}Hiển thị độ cao
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_CARGO_SELECTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_CARGO_SELECTION :{BLACK}Click vào hàng hóa để bật/tắt hiển thị tính chất. Ctrl+Click tắt tất cả trừ cái đang chọn. Ctrl+Click lần nữa để hiển thị tất cả.
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_COMPANY_SELECTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_COMPANY_SELECTION :{BLACK}Click lên công ty để tắt/bật hiển thị tài sản công ty đó. Ctrl+Click tắt hết các công ty trừ cái đang chọn. Ctrl+Click lần nữa để hiển thị cho tất cả các công ty
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_CARGOS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_CARGOS :{BLACK}Không hiển thị hàng hóa trên bản đồ
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_COMPANIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_COMPANIES :{BLACK}Không hiện thị tài sản công ty trên bản đồ
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_DISABLE_ALL_INDUSTRIES :{BLACK}Không hiện nhà máy trên bản đồ
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_CARGOS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_CARGOS :{BLACK}Hiển thị thất cả hàng hóa trên bản đồ
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_COMPANIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_COMPANIES :{BLACK}Hiển thị tất cả tài sản các công ty trên bản đồ
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_ENABLE_ALL_INDUSTRIES :{BLACK}Hiện tất cả nhà máy trên bản đồ
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_INDUSTRY_SELECTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_INDUSTRY_SELECTION :{BLACK}Click lên nhà máy để tắt/bật hiển thị loại nhà máy đó. Ctrl+Click tắt hết các loại nhà máy trừ cái đang chọn. Ctrl+Click lần nữa để hiển thị cho tất cả các nhà máy
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_HEIGHT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_HEIGHT :{BLACK}Hiển thị bản đồ địa hình
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_INDUSTRIES_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_INDUSTRIES_ON_MAP :{BLACK}Hiện cụm nhà máy trên b/đồ
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_CONTOURS_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_CONTOURS_ON_MAP :{BLACK}Hiện viền đất trên bản đồ
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_OWNERS_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LAND_OWNERS_ON_MAP :{BLACK}Hiện chủ sở hữu đất trên bản đồ
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LINK_STATS_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_LINK_STATS_ON_MAP :{BLACK}Hiển thị luồng hàng hóa trên bản đồ
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_TRANSPORT_ROUTES_ON
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_TRANSPORT_ROUTES_ON :{BLACK}Hiện tuyến vận tải trên bản đồ
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEGETATION_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEGETATION_ON_MAP :{BLACK}Hiện cụm nông nghiệp trên b/đồ
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEHICLES_ON_MAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_SHOW_VEHICLES_ON_MAP :{BLACK}Hiện phương tiện trên bản đồ
 • STR_SMALLMAP_TOOLTIP_TOGGLE_TOWN_NAMES_ON_OFF
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOOLTIP_TOGGLE_TOWN_NAMES_ON_OFF :{BLACK}Bật/tắt tên thị trấn trên bản đồ
 • STR_SMALLMAP_TOWN
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TOWN :{TINY_FONT}{WHITE}{TOWN}
 • STR_SMALLMAP_TYPE_CONTOURS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_CONTOURS :Địa hình
 • STR_SMALLMAP_TYPE_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_INDUSTRIES :Nhà máy
 • STR_SMALLMAP_TYPE_OWNERS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_OWNERS :Chủ sở hữu
 • STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTEMAP
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTEMAP :Luồng hàng hóa
 • STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_ROUTES :Tuyến
 • STR_SMALLMAP_TYPE_VEGETATION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_VEGETATION :Cây cối
 • STR_SMALLMAP_TYPE_VEHICLES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_TYPE_VEHICLES :Phương tiện
 • STR_SORT_BY_AGE
 • (Correct) STR_SORT_BY_AGE :Tuổi
 • STR_SORT_BY_CAPTION_DATE
 • (Correct) STR_SORT_BY_CAPTION_DATE :{BLACK}Ngày tháng
 • STR_SORT_BY_CAPTION_NAME
 • (Correct) STR_SORT_BY_CAPTION_NAME :{BLACK}Tên
 • STR_SORT_BY_CARGO_CAPACITY
 • (Correct) STR_SORT_BY_CARGO_CAPACITY :Tải trọng
 • STR_SORT_BY_COST
 • (Correct) STR_SORT_BY_COST :Chi phí
 • STR_SORT_BY_ENGINE_ID
 • (Correct) STR_SORT_BY_ENGINE_ID :ID Máy (sắp xếp thông thường)
 • STR_SORT_BY_FACILITY
 • (Correct) STR_SORT_BY_FACILITY :Kiểu nhà ga
 • STR_SORT_BY_INTRO_DATE
 • (Correct) STR_SORT_BY_INTRO_DATE :Ngày ra mắt
 • STR_SORT_BY_LENGTH
 • (Correct) STR_SORT_BY_LENGTH :Chiều dài
 • STR_SORT_BY_LIFE_TIME
 • (Correct) STR_SORT_BY_LIFE_TIME :Thời gian sử dụng còn lại
 • STR_SORT_BY_MAX_SPEED
 • (Correct) STR_SORT_BY_MAX_SPEED :Tốc độ lớn nhất
 • STR_SORT_BY_MODEL
 • (Correct) STR_SORT_BY_MODEL :Kiểu
 • STR_SORT_BY_NAME
 • (Correct) STR_SORT_BY_NAME :Tên
 • STR_SORT_BY_NUMBER
 • (Correct) STR_SORT_BY_NUMBER :Số
 • STR_SORT_BY_POPULATION
 • (Correct) STR_SORT_BY_POPULATION :Dân số
 • STR_SORT_BY_POWER
 • (Correct) STR_SORT_BY_POWER :Lực
 • STR_SORT_BY_POWER_VS_RUNNING_COST
 • (Correct) STR_SORT_BY_POWER_VS_RUNNING_COST :Năng lượng/Phí hoạt động
 • STR_SORT_BY_PRODUCTION
 • (Correct) STR_SORT_BY_PRODUCTION :Sản lượng
 • STR_SORT_BY_PROFIT_LAST_YEAR
 • (Correct) STR_SORT_BY_PROFIT_LAST_YEAR :Lợi nhuận năm trước
 • STR_SORT_BY_PROFIT_THIS_YEAR
 • (Correct) STR_SORT_BY_PROFIT_THIS_YEAR :Lợi nhuận năm nay
 • STR_SORT_BY_RANGE
 • (Correct) STR_SORT_BY_RANGE :Tầm xa
 • STR_SORT_BY_RATING
 • (Correct) STR_SORT_BY_RATING :Đánh giá
 • STR_SORT_BY_RATING_MAX
 • (Correct) STR_SORT_BY_RATING_MAX :Đánh giá mức hàng hoá cao nhất
 • STR_SORT_BY_RATING_MIN
 • (Correct) STR_SORT_BY_RATING_MIN :Đánh giá mức hàng hoá thấp nhất
 • STR_SORT_BY_RELIABILITY
 • (Correct) STR_SORT_BY_RELIABILITY :Độ tin cậy
 • STR_SORT_BY_RUNNING_COST
 • (Correct) STR_SORT_BY_RUNNING_COST :Phí hoạt động
 • STR_SORT_BY_TIMETABLE_DELAY
 • (Correct) STR_SORT_BY_TIMETABLE_DELAY :Độ trễ lịch trình
 • STR_SORT_BY_TOTAL_CAPACITY_PER_CARGOTYPE
 • (Correct) STR_SORT_BY_TOTAL_CAPACITY_PER_CARGOTYPE :Tổng sức chứa của loại toa xe
 • STR_SORT_BY_TRACTIVE_EFFORT
 • (Correct) STR_SORT_BY_TRACTIVE_EFFORT :Lực kéo
 • STR_SORT_BY_TRANSPORTED
 • (Correct) STR_SORT_BY_TRANSPORTED :Dung lượng đã vận chuyển
 • STR_SORT_BY_TYPE
 • (Correct) STR_SORT_BY_TYPE :Kiểu
 • STR_SORT_BY_VALUE
 • (Correct) STR_SORT_BY_VALUE :Giá trị
 • STR_SORT_BY_WAITING_AVAILABLE
 • (Correct) STR_SORT_BY_WAITING_AVAILABLE :Hàng hóa hiện đang đợi
 • STR_SORT_BY_WAITING_TOTAL
 • (Correct) STR_SORT_BY_WAITING_TOTAL :Tổng số hàng hóa đang đợi
 • STR_SPRITE_ALIGNER_CAPTION
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_CAPTION :{WHITE}Điều chỉnh sprite {COMMA} ({STRING})
 • STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_BUTTON :{BLACK}Đi tới sprite
 • STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_CAPTION
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_CAPTION :{WHITE}Đi tới sprite
 • STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_GOTO_TOOLTIP :{BLACK}Nhảy tới sprite đã cho. Nếu sprite không bình thường, thì chuyển tới cái bình thường kế tiếp
 • STR_SPRITE_ALIGNER_MOVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_MOVE_TOOLTIP :{BLACK}Di chuyển sprite xung quanh, thay đổi X và Y offsets. Ctrl+Click để di chuyển sprite tám đơn vị một lúc
 • STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_BUTTON
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_BUTTON :{BLACK}Sprite tiếp
 • STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_NEXT_TOOLTIP :{BLACK}Chuyển tới sprite bình thường kế tiếp, bỏ qua các loại sprite và căn theo điểm kết thúc
 • STR_SPRITE_ALIGNER_OFFSETS_ABS
 • (Correct) STR_SPRITE_ALIGNER_OFFSETS_ABS :{BLACK} dịch X: {NUM}, dịch Y: {NUM} (tuyệt đối)