OpenTTD trunk


Scottish Gaelic (gd_GB) - Status of Strings

Download Lang File
148 Missing 0 Invalid 8 Outdated 0 Unknown 4131 Correct


Missing

 • STR_ABOUT_MENU_SHOW_FRAMERATE
 • STR_BUTTON_CATCHMENT
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_ALL_CAPTION
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_BUTTON
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_REFIT_VEHICLE_TOOLTIP
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAM_VEHICLE_CAPTION
 • STR_COLOUR_DEFAULT
 • STR_COLOUR_RANDOM
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TRAM_SECT
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_VALUE
 • STR_CONFIG_SETTING_ENDING_YEAR_ZERO
 • STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES
 • STR_CONFIG_SETTING_MIN_YEARS_FOR_SHARES_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_MEMORY_VALUE
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_DEFAULT
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_LMB
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB_LOCKED
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVE_NEUTRAL_INDUSTRIES_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_NEWGRF_NAME_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_BITCOUNT
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_HELPTEXT
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_CARGOGENMODE_ORIGINAL
 • STR_ENGINE_PREVIEW_ELRAIL_LOCOMOTIVE
 • STR_ENGINE_PREVIEW_TRAM_VEHICLE
 • STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_ROAD
 • STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_TRAMWAY
 • STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_ROAD
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT_RECURSION
 • STR_ERROR_INCOMPATIBLE_TRAMWAY
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_ROAD
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_TRAMWAY
 • STR_FRAMERATE_AI
 • STR_FRAMERATE_ALLSCRIPTS
 • STR_FRAMERATE_BYTES_BAD
 • STR_FRAMERATE_BYTES_GOOD
 • STR_FRAMERATE_BYTES_WARN
 • STR_FRAMERATE_FPS_GOOD
 • STR_FRAMERATE_GAMELOOP
 • STR_FRAMERATE_GAMESCRIPT
 • STR_FRAMERATE_GL_AIRCRAFT
 • STR_FRAMERATE_GL_ECONOMY
 • STR_FRAMERATE_GL_LANDSCAPE
 • STR_FRAMERATE_GL_ROADVEHS
 • STR_FRAMERATE_GL_SHIPS
 • STR_FRAMERATE_GL_TRAINS
 • STR_FRAMERATE_GRAPH_SECONDS
 • STR_FRAMERATE_MEMORYUSE
 • STR_FRAMERATE_MS_BAD
 • STR_FRAMERATE_MS_WARN
 • STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER_TOOLTIP
 • STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP
 • STR_FRAMERATE_RATE_GAMELOOP_TOOLTIP
 • STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR_TOOLTIP
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_AI
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_ALLSCRIPTS
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_DRAWING_VIEWPORTS
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMESCRIPT
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_AIRCRAFT
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ECONOMY
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LANDSCAPE
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_ROADVEHS
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_SHIPS
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_TRAINS
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CNY
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HKD
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_INR
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_MXN
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NTD
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUB
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL
 • STR_GAME_OPTIONS_FONT_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP
 • STR_GROUP_COUNT_WITH_SUBGROUP
 • STR_GROUP_LIVERY_TOOLTIP
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ACCEPTED_CARGO_FILTER
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_ALL_TYPES
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_FILTER_NONE
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_INFO
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD1
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD2
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PROD3
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_PRODMORE
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_PRODUCED_CARGO_FILTER
 • STR_INDUSTRY_VIEW_CARGO_LIST_EXTENSION
 • STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCES_N_CARGO
 • STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES_N_CARGO
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_TYPE
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_SPEED_LIMIT
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_TRAM_TYPE
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_COMPANY_TOOLTIP
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ZONE_TOOLTIP
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST_CAPTION
 • STR_NETWORK_ERROR_KICK_MESSAGE
 • STR_NETWORK_MESSAGE_KICKED
 • STR_NEWGRF_BUGGY_INVALID_CARGO_PRODUCTION_CALLBACK
 • STR_NEWGRF_ERROR_INDPROD_CALLBACK
 • STR_NEWGRF_ERROR_LIST_PROPERTY_TOO_LONG
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER_NONE
 • STR_NEWS_MENU_DELETE_ALL_MESSAGES
 • STR_NEWS_NEW_TOWN_UNSPONSORED
 • STR_NEWS_SHOW_VEHICLE_GROUP_TOOLTIP
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_RELIABILITY
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CHANGE_SET
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_SPEED
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_REFIT_WEIGHT
 • STR_REPLACE_ALL_ROADTYPE
 • STR_REPLACE_HELP_ROADTYPE
 • STR_REPLACE_ROAD_VEHICLES
 • STR_REPLACE_TRAM_VEHICLES
 • STR_ROAD_NAME_ROAD
 • STR_ROAD_NAME_TRAM
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_ROAD
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_TRAM
 • STR_SAVELOAD_FILTER_TITLE
 • STR_SAVELOAD_OVERWRITE_WARNING
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION
 • STR_SCREENSHOT_CAPTION
 • STR_SCREENSHOT_DEFAULTZOOM_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_HEIGHTMAP_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_MINIMAP_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_WORLD_SCREENSHOT
 • STR_SCREENSHOT_ZOOMIN_SCREENSHOT
 • STR_STORY_BOOK_SPECTATOR
 • STR_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAYS
 • STR_TOOLTIP_CATCHMENT
 • STR_TOWN_DIRECTORY_CITY
 • STR_WARNING_PASSWORD_SECURITY
 • Invalid

  No strings in this category

  Outdated

 • STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG
 • (Outdated) STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG :Bac trèanaichean is longan bho thionndadh 90°: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG_HELPTEXT
 • (Outdated) STR_CONFIG_SETTING_FORBID_90_DEG_HELPTEXT :Tachraidh tionndadh 90 nuair a bhios slighe còmhnard is inghearach dìreach an dèidh càch a chèile, mar sin bhiodh trèan a' tionndadh le 90 ceum nuair a ruigeas i oir na leacaige an àite nan tionndaidhean àbhaisteach le 45 ceum aig co-cheanglaidhean shlighean eile. Tha seo fìor airson rèideas tionndaidh nan longan cuideachd
 • STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE
 • (Outdated) STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE :Astar as motha eadar an oir is fìneadairean-ola: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT
 • (Outdated) STR_CONFIG_SETTING_OIL_REF_EDGE_DISTANCE_HELPTEXT :Cha tèid fìneadairean-ola a thogail ach faisg air crìochan a' mhapa, seo an oirthir le mapaichean eilein
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_HELPTEXT
 • (Outdated) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_HELPTEXT :Suidhich an seans gun tuit plèana
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NONE
 • (Outdated) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NONE :Cha tachair seo idir
 • STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS_HELPTEXT
 • (Outdated) STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS_HELPTEXT :Suidhich ìre nan cosgaisean ruith is obrach-càraidh aig carbadan is a' bhun-structar
 • STR_NETWORK_ERROR_NOTAVAILABLE
 • (Outdated) STR_NETWORK_ERROR_NOTAVAILABLE :{WHITE}Cha deach uidheam lìonraidh a lorg no chaidh am prògram a thrusadh às aonais ENABLE_NETWORK

  Unknown

  No strings in this category

  Correct

 • STR_ABANDON_GAME_CAPTION
 • (Correct) STR_ABANDON_GAME_CAPTION :{WHITE}Fàg an geama
 • STR_ABANDON_GAME_QUERY
 • (Correct) STR_ABANDON_GAME_QUERY :{YELLOW}A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an geama seo fhàgail?
 • STR_ABANDON_SCENARIO_QUERY
 • (Correct) STR_ABANDON_SCENARIO_QUERY :{YELLOW}A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson an cnàmh-sgeul seo fhàgail?
 • STR_ABBREV_ALL
 • (Correct) STR_ABBREV_ALL :{TINY_FONT}Uile
 • STR_ABBREV_BATTERIES
 • (Correct) STR_ABBREV_BATTERIES :{TINY_FONT}Bat
 • STR_ABBREV_BUBBLES
 • (Correct) STR_ABBREV_BUBBLES :{TINY_FONT}Buil
 • STR_ABBREV_CANDYFLOSS
 • (Correct) STR_ABBREV_CANDYFLOSS :{TINY_FONT}Can
 • STR_ABBREV_COAL
 • (Correct) STR_ABBREV_COAL :{TINY_FONT}Gual
 • STR_ABBREV_COLA
 • (Correct) STR_ABBREV_COLA :{TINY_FONT}Cola
 • STR_ABBREV_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_ABBREV_COPPER_ORE :{TINY_FONT}Cop
 • STR_ABBREV_DIAMONDS
 • (Correct) STR_ABBREV_DIAMONDS :{TINY_FONT}Daoim
 • STR_ABBREV_FIZZY_DRINKS
 • (Correct) STR_ABBREV_FIZZY_DRINKS :{TINY_FONT}Deo
 • STR_ABBREV_FOOD
 • (Correct) STR_ABBREV_FOOD :{TINY_FONT}Biadh
 • STR_ABBREV_FRUIT
 • (Correct) STR_ABBREV_FRUIT :{TINY_FONT}Meas
 • STR_ABBREV_GOLD
 • (Correct) STR_ABBREV_GOLD :{TINY_FONT}Òr
 • STR_ABBREV_GOODS
 • (Correct) STR_ABBREV_GOODS :{TINY_FONT}Bath
 • STR_ABBREV_GRAIN
 • (Correct) STR_ABBREV_GRAIN :{TINY_FONT}Gràn
 • STR_ABBREV_IRON_ORE
 • (Correct) STR_ABBREV_IRON_ORE :{TINY_FONT}Iara
 • STR_ABBREV_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_ABBREV_LIVESTOCK :{TINY_FONT}Sprèidh
 • STR_ABBREV_MAIL
 • (Correct) STR_ABBREV_MAIL :{TINY_FONT}Post
 • STR_ABBREV_MAIZE
 • (Correct) STR_ABBREV_MAIZE :{TINY_FONT}CrIn
 • STR_ABBREV_NONE
 • (Correct) STR_ABBREV_NONE :{TINY_FONT}Gun
 • STR_ABBREV_NOTHING
 • (Correct) STR_ABBREV_NOTHING :
 • STR_ABBREV_OIL
 • (Correct) STR_ABBREV_OIL :{TINY_FONT}Ola
 • STR_ABBREV_PAPER
 • (Correct) STR_ABBREV_PAPER :{TINY_FONT}Pàip
 • STR_ABBREV_PASSENGERS
 • (Correct) STR_ABBREV_PASSENGERS :{TINY_FONT}Tais
 • STR_ABBREV_PLASTIC
 • (Correct) STR_ABBREV_PLASTIC :{TINY_FONT}Plas
 • STR_ABBREV_RUBBER
 • (Correct) STR_ABBREV_RUBBER :{TINY_FONT}Rub
 • STR_ABBREV_STEEL
 • (Correct) STR_ABBREV_STEEL :{TINY_FONT}Stàil
 • STR_ABBREV_SUGAR
 • (Correct) STR_ABBREV_SUGAR :{TINY_FONT}Siùc
 • STR_ABBREV_SWEETS
 • (Correct) STR_ABBREV_SWEETS :{TINY_FONT}Mìls
 • STR_ABBREV_TOFFEE
 • (Correct) STR_ABBREV_TOFFEE :{TINY_FONT}Tof
 • STR_ABBREV_TOYS
 • (Correct) STR_ABBREV_TOYS :{TINY_FONT}Dèid
 • STR_ABBREV_VALUABLES
 • (Correct) STR_ABBREV_VALUABLES :{TINY_FONT}Seilbh
 • STR_ABBREV_WATER
 • (Correct) STR_ABBREV_WATER :{TINY_FONT}Uisg
 • STR_ABBREV_WHEAT
 • (Correct) STR_ABBREV_WHEAT :{TINY_FONT}Crui
 • STR_ABBREV_WOOD
 • (Correct) STR_ABBREV_WOOD :{TINY_FONT}Fiodh
 • STR_ABOUT_COPYRIGHT_OPENTTD
 • (Correct) STR_ABOUT_COPYRIGHT_OPENTTD :{BLACK}OpenTTD {COPYRIGHT} 2002-{STRING} An sgioba OpenTTD
 • STR_ABOUT_MENU_ABOUT_OPENTTD
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_ABOUT_OPENTTD :Mu dheidhinn “OpenTTD"
 • STR_ABOUT_MENU_AI_DEBUG
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_AI_DEBUG :Dì-bhugaich IF/sgriobt geama
 • STR_ABOUT_MENU_LAND_BLOCK_INFO
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_LAND_BLOCK_INFO :Fiosrachadh raon tìre
 • STR_ABOUT_MENU_SCREENSHOT
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SCREENSHOT :Glacadh-sgrìn
 • STR_ABOUT_MENU_SEPARATOR
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SEPARATOR :
 • STR_ABOUT_MENU_SPRITE_ALIGNER
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_SPRITE_ALIGNER :Co-thaobhaichear nan sprite
 • STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_BOUNDING_BOXES
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_BOUNDING_BOXES :Toglaich bogsaichean-iadhaidh
 • STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_CONSOLE
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_CONSOLE :Toglaich a' chonsoil
 • STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_DIRTY_BLOCKS
 • (Correct) STR_ABOUT_MENU_TOGGLE_DIRTY_BLOCKS :Toglaich dathadh nam blocaichean salach
 • STR_ABOUT_OPENTTD
 • (Correct) STR_ABOUT_OPENTTD :{WHITE}Mu dheidhinn OpenTTD
 • STR_ABOUT_ORIGINAL_COPYRIGHT
 • (Correct) STR_ABOUT_ORIGINAL_COPYRIGHT :{BLACK}Còir-lethbhreac tùsail {COPYRIGHT} 1995 Chris Sawyer, a h-uile còir glèidhte
 • STR_ABOUT_VERSION
 • (Correct) STR_ABOUT_VERSION :{BLACK}OpenTTD tionndadh {REV}
 • STR_AIRCRAFT_MENU_AIRPORT_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_AIRCRAFT_MENU_AIRPORT_CONSTRUCTION :Togail puirt-adhair
 • STR_AIRPORT_CITY
 • (Correct) STR_AIRPORT_CITY :Baile
 • STR_AIRPORT_CLASS_HELIPORTS
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_HELIPORTS :Puirt-adhair heileacoptair
 • STR_AIRPORT_CLASS_HUB
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_HUB :Puirt-adhair ionaid
 • STR_AIRPORT_CLASS_LARGE
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_LARGE :Puirt-adhair mòra
 • STR_AIRPORT_CLASS_SMALL
 • (Correct) STR_AIRPORT_CLASS_SMALL :Puirt-adhair beaga
 • STR_AIRPORT_COMMUTER
 • (Correct) STR_AIRPORT_COMMUTER :Iomlaideach
 • STR_AIRPORT_HELIDEPOT
 • (Correct) STR_AIRPORT_HELIDEPOT :Hangar-heileacoptair
 • STR_AIRPORT_HELIPORT
 • (Correct) STR_AIRPORT_HELIPORT :{G=m}Port-heileacoptair
  (Correct) STR_AIRPORT_HELIPORT.dat :Port-heileacoptair
  (Correct) STR_AIRPORT_HELIPORT.gen :Puirt-heileacoptair
  (Correct) STR_AIRPORT_HELIPORT.nom :Port-heileacoptair
 • STR_AIRPORT_HELISTATION
 • (Correct) STR_AIRPORT_HELISTATION :{G=m}Stèisean heileacoptair
  (Correct) STR_AIRPORT_HELISTATION.dat :Stèisean heileacoptair
  (Correct) STR_AIRPORT_HELISTATION.gen :Stèisein heileacoptair
  (Correct) STR_AIRPORT_HELISTATION.nom :Stèisean heileacoptair
 • STR_AIRPORT_INTERCONTINENTAL
 • (Correct) STR_AIRPORT_INTERCONTINENTAL :Thar chuain
 • STR_AIRPORT_INTERNATIONAL
 • (Correct) STR_AIRPORT_INTERNATIONAL :Eadar-nàiseanta
 • STR_AIRPORT_METRO
 • (Correct) STR_AIRPORT_METRO :Mòr-bhaile
 • STR_AIRPORT_SMALL
 • (Correct) STR_AIRPORT_SMALL :Beag
 • STR_AI_CONFIG_AI
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_AI :{SILVER}IFan
 • STR_AI_CONFIG_AILIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_AILIST_TOOLTIP :{BLACK}Na IF a thèid a luchdadh leis an ath-gheama
 • STR_AI_CONFIG_CAPTION
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CAPTION :{WHITE}Rèiteachadh an IF/sgriobt geama
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE :{BLACK}Tagh {STRING}
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_AI
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_AI :IF
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_GAMESCRIPT :Sgriobt geama
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_NONE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_NONE :
 • STR_AI_CONFIG_CHANGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CHANGE_TOOLTIP :{BLACK}Luchdaich sgriobt eile
 • STR_AI_CONFIG_CONFIGURE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CONFIGURE :{BLACK}Rèitich
 • STR_AI_CONFIG_CONFIGURE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_CONFIGURE_TOOLTIP :{BLACK}Rèitich paramadairean an sgriobt
 • STR_AI_CONFIG_GAMELIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_GAMELIST_TOOLTIP :{BLACK}An sgriobt geama a thèid a luchdadh leis an ath-gheama
 • STR_AI_CONFIG_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_GAMESCRIPT :{SILVER}Sgriobt geama
 • STR_AI_CONFIG_HUMAN_PLAYER
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_HUMAN_PLAYER :Cluicheadair daonna
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN :{BLACK}Gluais sìos
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_DOWN_TOOLTIP :{BLACK}Gluais an IF a thagh thu sìos air an liosta
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_UP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_UP :{BLACK}Gluais suas
 • STR_AI_CONFIG_MOVE_UP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_MOVE_UP_TOOLTIP :{BLACK}Gluais an IF a thagh thu suas air an liosta
 • STR_AI_CONFIG_NONE
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_NONE :(gun IF)
 • STR_AI_CONFIG_RANDOM_AI
 • (Correct) STR_AI_CONFIG_RANDOM_AI :IF air thuaiream
 • STR_AI_DEBUG
 • (Correct) STR_AI_DEBUG :{WHITE}Dì-bhugaich sgriobt an IF/a' gheama
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_ON_LABEL
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_ON_LABEL :{BLACK}Bris le:
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_ON_OFF_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_ON_OFF_TOOLTIP :{BLACK}Cuir briseadh an comas/à comas nuair a dh’fhreagras teachdaireachd loga an IF ris an t-sreang brisidh
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_OSKTITLE
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_OSKTITLE :{BLACK}Briseadh
 • STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_BREAK_STR_TOOLTIP :{BLACK}Nuair a dh’fhreagras teachdaireachd loga an IF ris an t-sreang seo, thèid an geama a chur na stad
 • STR_AI_DEBUG_CONTINUE
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_CONTINUE :{BLACK}Lean air adhart
 • STR_AI_DEBUG_CONTINUE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_CONTINUE_TOOLTIP :{BLACK}Cuir a’ dol is lean air an IF
 • STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE :{BLACK}Aire do litrichean mòra is beaga
 • STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_MATCH_CASE_TOOLTIP :{BLACK}Toglaich an tèid aire a thoirt do litrichean mòra is beaga nuair a thèid teachdaireachdan loga an IF a choimeas ris an t-sreang brisidh
 • STR_AI_DEBUG_NAME_AND_VERSION
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_NAME_AND_VERSION :{BLACK}{STRING} (v{NUM})
 • STR_AI_DEBUG_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Ainm an sgriobt
 • STR_AI_DEBUG_RELOAD
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_RELOAD :{BLACK}Ath-luchdaidh an IF
 • STR_AI_DEBUG_RELOAD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_RELOAD_TOOLTIP :{BLACK}Marbh an IF, ath-luchdaich an sgriobt is ath-thòisich an IF
 • STR_AI_DEBUG_SELECT_AI_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_SELECT_AI_TOOLTIP :{BLACK}Seall às-chur dì-bhugaidh aig an IF seo
 • STR_AI_DEBUG_SETTINGS
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_SETTINGS :{BLACK}Roghainnean
 • STR_AI_DEBUG_SETTINGS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_DEBUG_SETTINGS_TOOLTIP :{BLACK}Atharraich roghainnean an sgriobt
 • STR_AI_GAME_SCRIPT
 • (Correct) STR_AI_GAME_SCRIPT :{BLACK}Sgriobt geama
 • STR_AI_GAME_SCRIPT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_GAME_SCRIPT_TOOLTIP :{BLACK}Thoir sùil air loga aig an sgriobt geama
 • STR_AI_LIST_ACCEPT
 • (Correct) STR_AI_LIST_ACCEPT :{BLACK}Gabh ris
 • STR_AI_LIST_ACCEPT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_LIST_ACCEPT_TOOLTIP :{BLACK}Cleachd an sgriobt a thagh thu
 • STR_AI_LIST_AUTHOR
 • (Correct) STR_AI_LIST_AUTHOR :{LTBLUE}Ùghdar: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_LIST_CANCEL
 • (Correct) STR_AI_LIST_CANCEL :{BLACK}Sguir dheth
 • STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_LIST_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Na atharraich an sgriobt
 • STR_AI_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_AI_LIST_CAPTION :{WHITE}{STRING} ri làimh
 • STR_AI_LIST_CAPTION_AI
 • (Correct) STR_AI_LIST_CAPTION_AI :IFan
 • STR_AI_LIST_CAPTION_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_LIST_CAPTION_GAMESCRIPT :Sgriobtaichean geama
 • STR_AI_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_AI_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Briog gus sgriobt a thaghadh
 • STR_AI_LIST_URL
 • (Correct) STR_AI_LIST_URL :{LTBLUE}URL: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_LIST_VERSION
 • (Correct) STR_AI_LIST_VERSION :{LTBLUE}Tionndadh: {ORANGE}{NUM}
 • STR_AI_SETTINGS_CAPTION
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}Paramadairean aig {STRING}
 • STR_AI_SETTINGS_CAPTION_AI
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CAPTION_AI :IF
 • STR_AI_SETTINGS_CAPTION_GAMESCRIPT
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CAPTION_GAMESCRIPT :Sgriobt geama
 • STR_AI_SETTINGS_CLOSE
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_CLOSE :{BLACK}Dùin
 • STR_AI_SETTINGS_RESET
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_RESET :{BLACK}Ath-shuidhich
 • STR_AI_SETTINGS_SETTING
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_SETTING :{STRING}: {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_SETTINGS_START_DELAY
 • (Correct) STR_AI_SETTINGS_START_DELAY :An àireamh dhe làithean mus tèid an IF seo a thòiseachadh an dèidh an tè mu dheireadh (mu thimcheall): {ORANGE}{STRING}
 • STR_AI_SPEED_FAST
 • (Correct) STR_AI_SPEED_FAST :Luath
 • STR_AI_SPEED_MEDIUM
 • (Correct) STR_AI_SPEED_MEDIUM :Meadhanach
 • STR_AI_SPEED_SLOW
 • (Correct) STR_AI_SPEED_SLOW :Slaodach
 • STR_AI_SPEED_VERY_FAST
 • (Correct) STR_AI_SPEED_VERY_FAST :Glè luath
 • STR_AI_SPEED_VERY_SLOW
 • (Correct) STR_AI_SPEED_VERY_SLOW :Glè shlaodach
 • STR_BAGS
 • (Correct) STR_BAGS :{COMMA}{NBSP}{P bhaga bhaga bagaichean baga}
 • STR_BASEGRAPHICS_DOS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEGRAPHICS_DOS_DESCRIPTION :Grafaigeachd aig an deasachadh DOS tùsail aig Transport Tycoon Deluxe.
 • STR_BASEGRAPHICS_DOS_DE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEGRAPHICS_DOS_DE_DESCRIPTION :Grafaigeachd aig an deasachadh DOS (Gearmailteach) tùsail aig Transport Tycoon Deluxe.
 • STR_BASEGRAPHICS_WIN_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEGRAPHICS_WIN_DESCRIPTION :Grafaigeachd aig an deasachadh Windows tùsail aig Transport Tycoon Deluxe.
 • STR_BASEMUSIC_DOS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_DOS_DESCRIPTION :Ceòl aig an deasachadh DOS tùsail aig Transport Tycoon Deluxe.
 • STR_BASEMUSIC_NONE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_NONE_DESCRIPTION :Pacaid ciùil anns nach eil fonn sam bith.
 • STR_BASEMUSIC_TTO_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_TTO_DESCRIPTION :Ceòl aig an deasachadh DOS tùsail aig Transport Tycoon Deluxe (Original/World Editor).
 • STR_BASEMUSIC_WIN_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASEMUSIC_WIN_DESCRIPTION :Ceòl aig an deasachadh Windows tùsail aig Transport Tycoon Deluxe.
 • STR_BASESOUNDS_DOS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASESOUNDS_DOS_DESCRIPTION :Fuaimean aig an deasachadh DOS tùsail aig Transport Tycoon Deluxe.
 • STR_BASESOUNDS_NONE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASESOUNDS_NONE_DESCRIPTION :Pacaid fhuaimean anns nach eil fuaim sam bith.
 • STR_BASESOUNDS_WIN_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_BASESOUNDS_WIN_DESCRIPTION :Fuaimean aig an deasachadh Windows tùsail aig Transport Tycoon Deluxe.
 • STR_BLACK_1
 • (Correct) STR_BLACK_1 :{BLACK}1
 • STR_BLACK_2
 • (Correct) STR_BLACK_2 :{BLACK}2
 • STR_BLACK_3
 • (Correct) STR_BLACK_3 :{BLACK}3
 • STR_BLACK_4
 • (Correct) STR_BLACK_4 :{BLACK}4
 • STR_BLACK_5
 • (Correct) STR_BLACK_5 :{BLACK}5
 • STR_BLACK_6
 • (Correct) STR_BLACK_6 :{BLACK}6
 • STR_BLACK_7
 • (Correct) STR_BLACK_7 :{BLACK}7
 • STR_BLACK_COMMA
 • (Correct) STR_BLACK_COMMA :{BLACK}{COMMA}
 • STR_BLACK_DATE_LONG
 • (Correct) STR_BLACK_DATE_LONG :{BLACK}{DATE_LONG}
 • STR_BLACK_INT
 • (Correct) STR_BLACK_INT :{BLACK}{NUM}
 • STR_BLACK_RAW_STRING
 • (Correct) STR_BLACK_RAW_STRING :{BLACK}{STRING}
 • STR_BLACK_STRING
 • (Correct) STR_BLACK_STRING :{BLACK}{STRING}
 • STR_BLUE_COMMA
 • (Correct) STR_BLUE_COMMA :{BLUE}{COMMA}
 • STR_BRIDGE_NAME_CANTILEVER_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_CANTILEVER_STEEL :Starr-chrann, Stàillinn
 • STR_BRIDGE_NAME_CONCRETE
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_CONCRETE :Concraid
 • STR_BRIDGE_NAME_GIRDER_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_GIRDER_STEEL :Teannadair, Stàilinn
 • STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_CONCRETE
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_CONCRETE :Crochaidh, Concraid
 • STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_SUSPENSION_STEEL :Crochaidh, Stàilinn
 • STR_BRIDGE_NAME_TUBULAR_STEEL
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_TUBULAR_STEEL :Phìobach, Stàilinn
 • STR_BRIDGE_NAME_WOODEN
 • (Correct) STR_BRIDGE_NAME_WOODEN :Fiodha
 • STR_BRIDGE_TUBULAR_SILICON
 • (Correct) STR_BRIDGE_TUBULAR_SILICON :Phìobach, Sileagan
 • STR_BROKEN_VEHICLE_LENGTH
 • (Correct) STR_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}Tha faide mì-dhligheach aig an trèan “{VEHICLE}" le “{COMPANY}". Tha e coltach gu bheil duilgheadasan le NewGRF as coireach. Dh'fhaoidte gun dì-shioncronaich no gun tuislich an geama
 • STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Comhair na garaids
 • STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_ROAD_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP :{BLACK}Tagh comhair na garaids
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Comhair na trèan-lainn
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAIN_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Tagh comhair an trèana-lainn
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_CAPTION :{WHITE}Comhair an trama-lainn
 • STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_DEPOT_TRAM_ORIENTATION_SELECT_TOOLTIP :{BLACK}Tagh comhair an trama-lainn
 • STR_BUILD_SIGNAL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_CAPTION :{WHITE}Roghainn nan comharran
 • STR_BUILD_SIGNAL_CONVERT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_CONVERT_TOOLTIP :{BLACK}Iompachadh chomharran{}Ma thagh thu seo ’s tu a' briogadh air comharra a tha ann, iompaichidh seo an comharra dhan t-seòrsa a thagh thu. Seallaidh Shift+briogadh tuairmse air cosgaisean an iompachaidh dhut
 • STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_DECREASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_DECREASE_TOOLTIP :{BLACK}Lùghdaich astar nan comharran air an cruthachadh le slaodadh
 • STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_INCREASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_INCREASE_TOOLTIP :{BLACK}Meudaich astar nan comharran air an cruthachadh le slaodadh
 • STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_DRAG_SIGNALS_DENSITY_TOOLTIP :{BLACK}Astar nan comharran air an cruthachadh le slaodadh
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_COMBO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_COMBO_TOOLTIP :{BLACK}Comharra aonaichte (dealain){}’S e comharra a-steach is a-mach a th' anns a' chomharra aonaichte seo aig an aon àm. Mar sin, ’s urrainn dhut “craobhan" mòra dhe ro-chomharran a thogail
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_ENTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_ENTRY_TOOLTIP :{BLACK}Comharra a-steach (dealain){}Bidh seo uaine fhad ’s a tha comharra a-mach uaine san ath roinn dhen t-slighe. Mura h-eil, bidh e dearg
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_EXIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_EXIT_TOOLTIP :{BLACK}Comharra a-mach (dealain){}Tha an aon ghiùlan aige ’s a tha aig comharra bloca ach tha feum air gus an dath mar bu chòir a thoirt air comharran a-steach is ro-chomharran aonaichte
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_NORM_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_NORM_TOOLTIP :{BLACK}Comharra bloca (dealain){}Seo an seòrsa comharra as bunasaiche is chan fhaod ach aon trèan a bhith san aon bhloca aig an aon àm
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_OWAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_OWAY_TOOLTIP :{BLACK}Comharra slighe aon-shligheach (dealain){}Leigidh comharra slighe le barrachd air aon trèan dol a-steach dhan bhloca comharra air an aon àm, mas urrainn dhan trèan slighe gu ionad stadaidh sàbhailte a ghlèidheadh. Chan fhaodar dol seachad air comharran slighe àbhaisteach on chùlaibh
 • STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_ELECTRIC_PBS_TOOLTIP :{BLACK}Comharra slighe (dealain){}Leigidh comharra slighe le barrachd air aon trèan dol a-steach dhan bhloca comharra air an aon àm, mas urrainn dhan trèan slighe gu ionad stadaidh sàbhailte a ghlèidheadh. Faodar dol seachad air comharran slighe àbhaisteach on chùlaibh
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_COMBO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_COMBO_TOOLTIP :{BLACK}Comharra aonaichte (saimeafor){}’S e comharra a-steach is a-mach a th' anns a' chomharra aonaichte seo aig an aon àm. Mar sin, ’s urrainn dhut “craobhan" mòra dhe ro-chomharran a thogail
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_ENTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_ENTRY_TOOLTIP :{BLACK}Comharra a-steach (saimeafor){}Bidh seo uaine fhad ’s a tha comharra a-mach uaine san ath roinn dhen t-slighe. Mura h-eil, bidh e dearg
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_EXIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_EXIT_TOOLTIP :{BLACK}Comharra a-mach (saimeafor){}Tha an aon ghiùlan aige ’s a tha aig comharra bloca ach tha feum air gus an dath mar bu chòir a thoirt air comharran a-steach is ro-chomharran aonaichte
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_NORM_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_NORM_TOOLTIP :{BLACK}Comharra bloca (saimeafor){}Seo an seòrsa comharra as bunasaiche is chan fhaod ach aon trèan a bhith san aon bhloca aig an aon àm
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_OWAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_OWAY_TOOLTIP :{BLACK}Comharra slighe aon-shligheach (saimeafor){}Leigidh comharra slighe le barrachd air aon trèan dol a-steach dhan bhloca comharra air an aon àm, mas urrainn dhan trèan slighe gu ionad stadaidh sàbhailte a ghlèidheadh. Chan fhaodar dol seachad air comharran slighe àbhaisteach on chùlaibh
 • STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUILD_SIGNAL_SEMAPHORE_PBS_TOOLTIP :{BLACK}Comharra slighe (saimeafor){}Leigidh comharra slighe le barrachd air aon trèan dol a-steach dhan bhloca comharra air an aon àm, mas urrainn dhan trèan slighe gu ionad stadaidh sàbhailte a ghlèidheadh. Faodar dol seachad air comharran slighe àbhaisteach on chùlaibh
 • STR_BUOY_VIEW_CENTER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUOY_VIEW_CENTER_TOOLTIP :{BLACK}Meadhanaich am prìomh-shealladh air an fhleodrainn. Fosglaidh Ctrl+briogadh port-seallaidh ùr air ionad na fleodrainn
 • STR_BUOY_VIEW_CHANGE_BUOY_NAME
 • (Correct) STR_BUOY_VIEW_CHANGE_BUOY_NAME :{BLACK}Atharraich ainm an fhleodrainn
 • STR_BUS
 • (Correct) STR_BUS :{BLACK}{BUS}
 • STR_BUTTON_CANCEL
 • (Correct) STR_BUTTON_CANCEL :{BLACK}Sguir dheth
 • STR_BUTTON_DEFAULT
 • (Correct) STR_BUTTON_DEFAULT :{BLACK}Bunaiteach
 • STR_BUTTON_LOCATION
 • (Correct) STR_BUTTON_LOCATION :{BLACK}Ionad
 • STR_BUTTON_OK
 • (Correct) STR_BUTTON_OK :{BLACK}Ceart ma-thà
 • STR_BUTTON_RENAME
 • (Correct) STR_BUTTON_RENAME :{BLACK}Thoir ainm ùr air
 • STR_BUTTON_SORT_BY
 • (Correct) STR_BUTTON_SORT_BY :{BLACK}Seòrsaich a-rèir
 • STR_BUY_COMPANY_MESSAGE
 • (Correct) STR_BUY_COMPANY_MESSAGE :{WHITE}Tha sinn a' sireadh companaidh giùlain a ghabhas stiùir air a' chompanaidh againn.{}{}A bheil thu airson {COMPANY} a cheannach airson {CURRENCY_LONG}?
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Ceannaich carbad-adhair
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Ceannaich an carbad-adhair a thagh thu. Seallaidh Shift+briogadh tuairmse air na cosgaisean gun a bhith a' ceannach dad
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_CAPTION :Carbadan-adhair ùra
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Toglaich falach/sealltainn seòrsa a’ charbaid-adhair
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Falaich
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Liosta airson carbadan-adhair a thaghadh. Briog air carbad airson fiosrachaidh. Ctrl+briog gus toglachadh an tèid seòrsa a’ charbaid fhalach gus nach tèid
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_BUTTON :{BLACK}Thoir ainm ùr air
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Thoir ainm ùr air an t-seòrsa dhe charbad-adhair
 • STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_AIRCRAFT_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Seall
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Ceannaich carbad
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Ceannaich an carbad-rathaid a thagh thu. Seallaidh Shift+briogadh tuairmse air na cosgaisean gun a bhith a' ceannach dad
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_CAPTION :Carbadan-rathaid ùra
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Toglaich falach/sealltainn seòrsa a’ charbaid-rathaid
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Falaich
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Liosta airson carbadan-rathaid a thaghadh. Briog air carbad airson fiosrachaidh. Ctrl+briog gus toglachadh an tèid seòrsa a’ charbaid fhalach gus nach tèid
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_BUTTON :{BLACK}Thoir ainm ùr air
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Thoir ainm ùr air an t-seòrsa dhe charbad-rathaid
 • STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Seall
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Ceannaich long
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Ceannaich an long a thagh thu. Seallaidh Shift+briogadh tuairmse air na cosgaisean gun a bhith a' ceannach dad
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_CAPTION :Longan ùra
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Toglaich falach/sealltainn seòrsa na luinge
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Falaich
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Liosta airson longan a thaghadh. Briog air long airson fiosrachaidh. Ctrl+briog gus toglachadh an tèid seòrsa na luinge fhalach gus nach tèid
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_BUTTON :{BLACK}Thoir ainm ùr air
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Thoir ainm ùr air an t-seòrsa dhe long
 • STR_BUY_VEHICLE_SHIP_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_SHIP_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Seall
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ALL_CAPTION :Carbadan-rèile ùra
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_BUTTON :{BLACK}Ceannaich carbad
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_BUY_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Ceannaich an carbad-rèile a thagh thu. Seallaidh Shift+briogadh tuairmse air na cosgaisean gun a bhith a' ceannach dad
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ELRAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_ELRAIL_CAPTION :Carbadan-rèile dealain ùra
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_SHOW_TOGGLE_TOOLTIP :{BLACK}Toglaich falach/sealltainn seòrsa a’ charbaid-rèile
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_HIDE_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Falaich
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Liosta airson carbadan-rèile a thaghadh. Briog air carbad airson fiosrachaidh. Ctrl+briog gus toglachadh an tèid seòrsa a’ charbaid fhalach gus nach tèid
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MAGLEV_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MAGLEV_CAPTION :Carbadan magnaiteach ùra
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MONORAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_MONORAIL_CAPTION :Carbadan aona-rèile ùra
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RAIL_CAPTION :Carbadan-rèile ùra
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_BUTTON :{BLACK}Thoir ainm ùr air
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Thoir ainm ùr air an t-seòrsa dhe charbad-rèile
 • STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_SHOW_TOGGLE_BUTTON
 • (Correct) STR_BUY_VEHICLE_TRAIN_SHOW_TOGGLE_BUTTON :{BLACK}Seall
 • STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES :{G=f}Bataraidhean
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES.dat :Bataraidhean
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES.gen :Bhataraidhean
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BATTERIES.nom :Bataraidhean
 • STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES :{G=m}Builgeanan
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES.dat :Builgeanan
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES.gen :Bhuilgeanan
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_BUBBLES.nom :Builgeanan
 • STR_CARGO_PLURAL_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_CANDY :{G=m}Mìlseanan
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_CANDY.dat :Mìlseanan
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_CANDY.gen :Mhìlseanan
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_CANDY.nom :Mìlseanan
 • STR_CARGO_PLURAL_COAL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COAL :{G=m}Gual
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COAL.dat :Gual
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COAL.gen :Guail
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COAL.nom :Gual
 • STR_CARGO_PLURAL_COLA
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COLA :{G=m}Cola
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COLA.dat :Cola
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COLA.gen :Cola
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COLA.nom :Cola
 • STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE :{G=f}Clach-chopair
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE.dat :Clach-chopair
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE.gen :Cloiche-copair
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COPPER_ORE.nom :Clach-chopair
 • STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY :{G=f}Canach-shiùcair
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY.dat :Canach-shiùcair
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY.gen :Canaich-siùcair
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_COTTON_CANDY.nom :Canach-shiùcair
 • STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS :{G=m}Daoimeanan
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS.dat :Daoimeanan
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS.gen :Dhaoimeanan
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_DIAMONDS.nom :Daoimeanan
 • STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS :{G=f}Deochan gucagach
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS.dat :Deochan gucagach
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS.gen :Dheochan gucagach
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FIZZY_DRINKS.nom :Deochan gucagach
 • STR_CARGO_PLURAL_FOOD
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FOOD :Biadh
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FOOD.dat :Biadh
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FOOD.gen :Bìdh
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FOOD.nom :Biadh
 • STR_CARGO_PLURAL_FRUIT
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FRUIT :{G=m}Measan
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FRUIT.dat :Measan
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FRUIT.gen :Mheasan
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_FRUIT.nom :Measan
 • STR_CARGO_PLURAL_GOLD
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOLD :{G=m}Òr
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOLD.dat :Òr
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOLD.gen :Òir
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOLD.nom :Òr
 • STR_CARGO_PLURAL_GOODS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOODS :{G=m}Bathar
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOODS.dat :Bathar
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOODS.gen :Bathair
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GOODS.nom :Bathar
 • STR_CARGO_PLURAL_GRAIN
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GRAIN :{G=m}Gràn
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GRAIN.dat :Gràn
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GRAIN.gen :Gràin
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_GRAIN.nom :Gràn
 • STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE :{G=f}Clach-iarainn
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE.dat :Clach-iarainn
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE.gen :Cloich-iarainn
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_IRON_ORE.nom :Clach-iarainn
 • STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK :{G=f}Sprèidh
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK.dat :Sprèidh
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK.gen :Sprèidhe
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_LIVESTOCK.nom :Sprèidh
 • STR_CARGO_PLURAL_MAIL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIL :{G=m}Post
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIL.dat :Post
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIL.gen :Puist
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIL.nom :Post
 • STR_CARGO_PLURAL_MAIZE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIZE :{G=f}Cruithneachd Innseanach
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIZE.dat :Cruithneachd Innseanach
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIZE.gen :Cruithneachd Innseanach
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_MAIZE.nom :Cruithneachd Innseanach
 • STR_CARGO_PLURAL_NOTHING
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_NOTHING :
 • STR_CARGO_PLURAL_OIL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_OIL :{G=f}Ola
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_OIL.dat :Ola
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_OIL.gen :Ola
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_OIL.nom :Ola
 • STR_CARGO_PLURAL_PAPER
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PAPER :{G=m}Pàipear
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PAPER.dat :Pàipear
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PAPER.gen :Pàipeir
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PAPER.nom :Pàipear
 • STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS :Taistealaich
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS.dat :Taistealaich
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS.gen :Thaistealach
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PASSENGERS.nom :Taistealaich
 • STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC :{G=f}Plastaig
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC.dat :Plastaig
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC.gen :Plastaig
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_PLASTIC.nom :Plastaig
 • STR_CARGO_PLURAL_RUBBER
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_RUBBER :{G=m}Rubair
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_RUBBER.dat :Rubair
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_RUBBER.gen :Rubair
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_RUBBER.nom :Rubair
 • STR_CARGO_PLURAL_STEEL
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_STEEL :{G=f}Stàilinn
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_STEEL.dat :Stàilinn
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_STEEL.gen :Stàilinne
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_STEEL.nom :Stàilinn
 • STR_CARGO_PLURAL_SUGAR
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_SUGAR :{G=m}Siùcar
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_SUGAR.dat :Siùcar
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_SUGAR.gen :Siùcair
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_SUGAR.nom :Siùcar
 • STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE :{G=m}Tofaidh
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE.dat :Tofaidh
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE.gen :Tofaidh
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOFFEE.nom :Tofaidh
 • STR_CARGO_PLURAL_TOYS
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOYS :{G=f}Dèideagan
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOYS.dat :Dèideagan
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOYS.gen :Dhèideagan
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_TOYS.nom :Dèideagan
 • STR_CARGO_PLURAL_VALUABLES
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_VALUABLES :{G=m}Seilbh
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_VALUABLES.dat :Seilbh
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_VALUABLES.gen :Shealbh
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_VALUABLES.nom :Seilbh
 • STR_CARGO_PLURAL_WATER
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WATER :{G=m}Uisge
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WATER.dat :Uisge
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WATER.gen :Uisge
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WATER.nom :Uisge
 • STR_CARGO_PLURAL_WHEAT
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WHEAT :{G=f}Cruithneachd
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WHEAT.dat :Cruithneachd
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WHEAT.gen :Cruithneachd
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WHEAT.nom :Cruithneachd
 • STR_CARGO_PLURAL_WOOD
 • (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WOOD :{G=m}Fiodh
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WOOD.dat :Fiodh
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WOOD.gen :Fiodha
  (Correct) STR_CARGO_PLURAL_WOOD.nom :Fiodh
 • STR_CARGO_RATING_APPALLING
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_APPALLING :Sgriosail
 • STR_CARGO_RATING_EXCELLENT
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_EXCELLENT :Uabhasach math
 • STR_CARGO_RATING_GOOD
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_GOOD :Math
 • STR_CARGO_RATING_MEDIOCRE
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_MEDIOCRE :Meadhanach
 • STR_CARGO_RATING_OUTSTANDING
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_OUTSTANDING :Barraichte
 • STR_CARGO_RATING_POOR
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_POOR :Dona
 • STR_CARGO_RATING_VERY_GOOD
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_VERY_GOOD :Glè mhath
 • STR_CARGO_RATING_VERY_POOR
 • (Correct) STR_CARGO_RATING_VERY_POOR :Glè dhona
 • STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY :{G=m}Bataraidh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY.dat :Bataraidh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY.gen :Bataraidh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BATTERY.nom :Bataraidh
 • STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE :{G=m}Builgean
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE.dat :Builgean
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE.gen :Builgein
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_BUBBLE.nom :Builgean
 • STR_CARGO_SINGULAR_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_CANDY :{G=m}Mìlsean
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_CANDY.dat :Mìlsean
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_CANDY.gen :Mìlsein
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_CANDY.nom :Mìlsean
 • STR_CARGO_SINGULAR_COAL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COAL :{G=m}Gual
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COAL.dat :Gual
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COAL.gen :Guail
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COAL.nom :Gual
 • STR_CARGO_SINGULAR_COLA
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COLA :{G=m}Cola
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COLA.dat :Cola
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COLA.gen :Cola
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COLA.nom :Cola
 • STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE :{G=f}Clach-chopair
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE.dat :Clach-chopair
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE.gen :Cloiche-copair
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COPPER_ORE.nom :Clach-chopair
 • STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY :{G=f}Canach-shiùcair
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY.dat :Canach-shiùcair
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY.gen :Canaich-siùcair
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_COTTON_CANDY.nom :Canach-shiùcair
 • STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND :{G=m}Daoimean
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND.dat :Daoimean
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND.gen :Daoimein
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_DIAMOND.nom :Daoimean
 • STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK :{G=f}Deoch ghucagach
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK.dat :Deoch ghucagach
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK.gen :Dibhe gucagaich
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FIZZY_DRINK.nom :Deoch ghucagach
 • STR_CARGO_SINGULAR_FOOD
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FOOD :{G=m}Biadh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FOOD.dat :Biadh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FOOD.gen :Bìdh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FOOD.nom :Biadh
 • STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT :{G=m}Meas
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT.dat :Meas
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT.gen :Measa
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_FRUIT.nom :Meas
 • STR_CARGO_SINGULAR_GOLD
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOLD :{G=m}Òr
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOLD.dat :Òr
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOLD.gen :Òir
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOLD.nom :Òr
 • STR_CARGO_SINGULAR_GOODS
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOODS :{G=m}Bathar
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOODS.dat :Bathar
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOODS.gen :Bathair
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GOODS.nom :Bathar
 • STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN :{G=m}Gràn
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN.dat :Gràn
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN.gen :Gràin
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_GRAIN.nom :Gràn
 • STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE :{G=f}Clach-iarainn
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE.dat :Clach-iarainn
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE.gen :Cloich-iarainn
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_IRON_ORE.nom :Clach-iarainn
 • STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK :{G=f}Sprèidh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK.dat :Sprèidh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK.gen :Sprèidhe
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_LIVESTOCK.nom :Sprèidh
 • STR_CARGO_SINGULAR_MAIL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIL :{G=m}Post
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIL.dat :Post
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIL.gen :Puist
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIL.nom :Post
 • STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE :{G=f}Cruithneachd Innseanach
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE.dat :Cruithneachd Innseanach
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE.gen :Cruithneachd Innseanach
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_MAIZE.nom :Cruithneachd Innseanach
 • STR_CARGO_SINGULAR_NOTHING
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_NOTHING :
 • STR_CARGO_SINGULAR_OIL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_OIL :{G=f}Ola
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_OIL.dat :Ola
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_OIL.gen :Ola
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_OIL.nom :Ola
 • STR_CARGO_SINGULAR_PAPER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PAPER :{G=m}Pàipear
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PAPER.dat :Pàipear
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PAPER.gen :Pàipeir
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PAPER.nom :Pàipear
 • STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER :{G=m}Taistealach
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER.dat :Taistealach
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER.gen :Taistealaich
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PASSENGER.nom :Taistealach
 • STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC :{G=f}Plastaig
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC.dat :Plastaig
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC.gen :Plastaig
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_PLASTIC.nom :Plastaig
 • STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER :{G=m}Rubair
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER.dat :Rubair
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER.gen :Rubair
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_RUBBER.nom :Rubair
 • STR_CARGO_SINGULAR_STEEL
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_STEEL :{G=f}Stàilinn
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_STEEL.dat :Stàilinn
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_STEEL.gen :Stàilinne
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_STEEL.nom :Stàilinn
 • STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR :{G=m}Siùcar
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR.dat :Siùcar
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR.gen :Siùcair
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_SUGAR.nom :Siùcar
 • STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE :{G=m}Tofaidh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE.dat :Tofaidh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE.gen :Tofaidh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOFFEE.nom :Tofaidh
 • STR_CARGO_SINGULAR_TOY
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOY :{G=f}Dèideag
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOY.dat :Dèideag
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOY.gen :Dèideig
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_TOY.nom :Dèideag
 • STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES :{G=m}Sealbh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES.dat :Sealbh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES.gen :Seilbh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_VALUABLES.nom :Sealbh
 • STR_CARGO_SINGULAR_WATER
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WATER :{G=m}Uisge
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WATER.dat :Uisge
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WATER.gen :Uisge
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WATER.nom :Uisge
 • STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT :{G=f}Cruithneachd
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT.dat :Cruithneachd
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT.gen :Cruithneachd
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WHEAT.nom :Cruithneachd
 • STR_CARGO_SINGULAR_WOOD
 • (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WOOD :{G=m}Fiodh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WOOD.dat :Fiodh
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WOOD.gen :Fiodha
  (Correct) STR_CARGO_SINGULAR_WOOD.nom :Fiodh
 • STR_CHEATS
 • (Correct) STR_CHEATS :{WHITE}Cealgaireachd
 • STR_CHEATS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CHEATS_TOOLTIP :{BLACK}Is ciall dha bhogsaichean-cromaige gun deach a' chealgaireachd seo a chleachdadh roimhe
 • STR_CHEATS_WARNING
 • (Correct) STR_CHEATS_WARNING :{BLACK}Rabhadh! Tha thu gu bhith a' mealladh nan co-fharpaiseach agad. Thoir an aire gun cumar cuimhne air an tàmailt seo gu bràth tuilleadh
 • STR_CHEAT_CHANGE_COMPANY
 • (Correct) STR_CHEAT_CHANGE_COMPANY :{LTBLUE}A' cluich mar a' chompanaidh: {ORANGE}{COMMA}
 • STR_CHEAT_CHANGE_DATE
 • (Correct) STR_CHEAT_CHANGE_DATE :{LTBLUE}Atharraich an ceann-latha: {ORANGE}{DATE_SHORT}
 • STR_CHEAT_CHANGE_DATE_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_CHEAT_CHANGE_DATE_QUERY_CAPT :{WHITE}Atharraich am bliadhna an-dràsta
 • STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS
 • (Correct) STR_CHEAT_CROSSINGTUNNELS :{LTBLUE}Faodaidh tunailean dol tarsainn càch a chèile: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL
 • (Correct) STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL :{LTBLUE}Deasaich àirde as motha a’ mhapa: {ORANGE}{NUM}
 • STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_CHEAT_EDIT_MAX_HL_QUERY_CAPT :{WHITE}Deasaich an àirde as motha dhe bheanntan air a’ mhapa
 • STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE
 • (Correct) STR_CHEAT_EXTRA_DYNAMITE :{LTBLUE}Bulldozer draoidheach (thoir air falbh gnìomhachasan, oibseactan do-ghluasad): {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_MONEY
 • (Correct) STR_CHEAT_MONEY :{LTBLUE}Meudaich an t-airgead le {CURRENCY_LONG}
 • STR_CHEAT_NO_JETCRASH
 • (Correct) STR_CHEAT_NO_JETCRASH :{LTBLUE}Cha tachair tubaist (gu tric) le steall-phlèan air port-adhair beag: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_SETUP_PROD
 • (Correct) STR_CHEAT_SETUP_PROD :{LTBLUE}Cuir an comas atharrachadh air luachan saothrachaidh: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE :Cruth-tìre fo-artach
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE :Cruth-tìre fo-thropaigeach
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TEMPERATE_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TEMPERATE_LANDSCAPE :Cruth-tìre measarra
 • STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TOYLAND_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CHEAT_SWITCH_CLIMATE_TOYLAND_LANDSCAPE :Cruth-tìre nan dèideag
 • STR_CITY_APPROVAL_HOSTILE
 • (Correct) STR_CITY_APPROVAL_HOSTILE :Nàimhdeil
 • STR_CITY_APPROVAL_PERMISSIVE
 • (Correct) STR_CITY_APPROVAL_PERMISSIVE :Coibhneil
 • STR_CITY_APPROVAL_TOLERANT
 • (Correct) STR_CITY_APPROVAL_TOLERANT :Ceadachail
 • STR_COLOUR_BLUE
 • (Correct) STR_COLOUR_BLUE :Saidhean
 • STR_COLOUR_BROWN
 • (Correct) STR_COLOUR_BROWN :Donn
 • STR_COLOUR_CREAM
 • (Correct) STR_COLOUR_CREAM :Bàn-dhearg
 • STR_COLOUR_DARK_BLUE
 • (Correct) STR_COLOUR_DARK_BLUE :Gorm
 • STR_COLOUR_DARK_GREEN
 • (Correct) STR_COLOUR_DARK_GREEN :Dorch-uaine
 • STR_COLOUR_GREEN
 • (Correct) STR_COLOUR_GREEN :Uaine
 • STR_COLOUR_GREY
 • (Correct) STR_COLOUR_GREY :Liath
 • STR_COLOUR_LIGHT_BLUE
 • (Correct) STR_COLOUR_LIGHT_BLUE :Liath-ghorm
 • STR_COLOUR_MAUVE
 • (Correct) STR_COLOUR_MAUVE :Liath-phurpur
 • STR_COLOUR_ORANGE
 • (Correct) STR_COLOUR_ORANGE :Orains
 • STR_COLOUR_PALE_GREEN
 • (Correct) STR_COLOUR_PALE_GREEN :Liath-uaine
 • STR_COLOUR_PINK
 • (Correct) STR_COLOUR_PINK :Pinc
 • STR_COLOUR_PURPLE
 • (Correct) STR_COLOUR_PURPLE :Corca
 • STR_COLOUR_RED
 • (Correct) STR_COLOUR_RED :Dearg
 • STR_COLOUR_WHITE
 • (Correct) STR_COLOUR_WHITE :Geal
 • STR_COLOUR_YELLOW
 • (Correct) STR_COLOUR_YELLOW :Buidhe
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_AIRPORTS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_AIRPORTS :{WHITE}Puirt-adhair
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CANALS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CANALS :{WHITE}Canalan
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_CAPTION :{WHITE}Am bun-structar aig {COMPANY}
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_RAIL_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_RAIL_SECT :{GOLD}Earrannan rèile:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_ROAD_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_ROAD_SECT :{GOLD}Earrannan rathaid:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_SIGNALS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_SIGNALS :{WHITE}Comharran
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATIONS
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATIONS :{WHITE}Leacan stèisein
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATION_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_STATION_SECT :{GOLD}Stèiseanan:
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TOTAL
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_TOTAL :{WHITE}{CURRENCY_LONG}/bliadhna
 • STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_WATER_SECT
 • (Correct) STR_COMPANY_INFRASTRUCTURE_VIEW_WATER_SECT :{GOLD}Leacan uisge:
 • STR_COMPANY_LEAGUE_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_COMPANY_NAME :{ORANGE}{COMPANY} {BLACK}{COMPANY_NUM} “{STRING}"
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHAIRMAN
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHAIRMAN :Cathraiche
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHIEF_EXECUTIVE
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_CHIEF_EXECUTIVE :Àrd-oifigear
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_DIRECTOR
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_DIRECTOR :Stiùiriche
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ENGINEER
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ENGINEER :Innleadair
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_PRESIDENT
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_PRESIDENT :Ceann-suidhe
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ROUTE_SUPERVISOR
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_ROUTE_SUPERVISOR :Marasgal nan slighean
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRAFFIC_MANAGER
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRAFFIC_MANAGER :Stiùiriche trafaige
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRANSPORT_COORDINATOR
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TRANSPORT_COORDINATOR :Co-òrdanaiche giùlain
 • STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON :Taidhcùn
 • STR_COMPANY_LEAGUE_TABLE_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_LEAGUE_TABLE_CAPTION :{WHITE}Clàr co-bhonn nan companaidh
 • STR_COMPANY_MONEY
 • (Correct) STR_COMPANY_MONEY :{WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_COMPANY_NAME :{COMPANY}
 • STR_COMPANY_NAME_COMPANY_NUM
 • (Correct) STR_COMPANY_NAME_COMPANY_NUM :{COMPANY} {COMPANY_NUM}
 • STR_COMPANY_PASSWORD_CANCEL
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_CANCEL :{BLACK}Na sàbhail am facal-faire air a chur a-steach
 • STR_COMPANY_PASSWORD_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Facal-faire na companaidh
 • STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT :{BLACK}Facal-faire bunaiteach na companaidh
 • STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_MAKE_DEFAULT_TOOLTIP :{BLACK}Cleachd am facal-faire companaidh seo a ghnàth airson companaidhean ùra
 • STR_COMPANY_PASSWORD_OK
 • (Correct) STR_COMPANY_PASSWORD_OK :{BLACK}Thoir am facal-faire ùr dhan chompanaidh
 • STR_COMPANY_SOMEONE
 • (Correct) STR_COMPANY_SOMEONE :cuideigin
 • STR_COMPANY_VIEW_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_AIRCRAFT :{WHITE}{COMMA} {P charbad-adhair charbad-adhair carbadan-adhair carbad-adhair}
 • STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_BUTTON :{BLACK}Tog ionad na companaidh
 • STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUILD_HQ_TOOLTIP :{BLACK}Tog ionad na companaidh
 • STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_BUTTON :{BLACK}Ceannaich earrann dhe 25% aig a' chompanaidh
 • STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_BUY_SHARE_TOOLTIP :{BLACK}Ceannaich earrann dhe 25% aig a' chompanaidh. Seallaidh Shift+briogadh tuairmse air na cosgaisean gun a bhith a' cheannach earrann
 • STR_COMPANY_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} {BLACK}{COMPANY_NUM}
 • STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_BUTTON :{BLACK}Sgeama nan dathan
 • STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TITLE :{GOLD}Sgeama nan dathan:
 • STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COLOUR_SCHEME_TOOLTIP :{BLACK}Atharraich dathan na companaidh
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_BUTTON :{BLACK}Ainm na companaidh
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_QUERY_CAPTION :Ainm na companaidh
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Atharraich ainm na companaidh
 • STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_VALUE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_COMPANY_VALUE :{GOLD}Luach a' chompanaidh: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_COMPANY_VIEW_INAUGURATED_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INAUGURATED_TITLE :{GOLD}Air a stèidheachadh: {WHITE}{NUM}
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE :{GOLD}Bun-structar:
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_AIRPORT
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_AIRPORT :{WHITE}{COMMA} {P phort-adhair phort-adhair puirt-adhair port-adhair}
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_BUTTON :{BLACK}Mion-fhiosrachadh
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_NONE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_NONE :{WHITE}Gun bhun-structar
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_RAIL
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_RAIL :{WHITE}{COMMA} {P earrann earrann earrannan earrann} rèile
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_ROAD
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_ROAD :{WHITE}{COMMA} {P earrann earrann earrannan earrann} rathaid
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_STATION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_STATION :{WHITE}{COMMA} {P leac leac leacan leac} stèisein
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_TOOLTIP :{BLACK}Seall cunntadh mionaideach a' bhun-structair
 • STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_WATER
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_INFRASTRUCTURE_WATER :{WHITE}{COMMA} {P leac leac leacan leac} uisge
 • STR_COMPANY_VIEW_JOIN
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_JOIN :{BLACK}Gabh ann
 • STR_COMPANY_VIEW_JOIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_JOIN_TOOLTIP :{BLACK}Gabh ann is cluich mar a' chompanaidh seo
 • STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_BUTTON :{BLACK}Aghaidh ùr
 • STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_NEW_FACE_TOOLTIP :{BLACK}Tagh aghaidh ùr airson an stiùiriche
 • STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD :{BLACK}Facal-faire
 • STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PASSWORD_TOOLTIP :{BLACK}Dìon do chompanaidh le facal-faire ach nach gabh cluicheadairean eile innte gun chead
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_MANAGER_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_MANAGER_TITLE :{WHITE}{PRESIDENT_NAME}{}{GOLD}(Stiùiriche)
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_BUTTON :{BLACK}Ainm an stiùiriche
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Thoir ainm ùr air an stiùiriche
 • STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_S_NAME_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_PRESIDENT_S_NAME_QUERY_CAPTION :Ainm an stiùiriche
 • STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_COMPANY_HEADQUARTERS
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_COMPANY_HEADQUARTERS :{BLACK}Ath-thog ionad na companaidh àiteigin eile airson cosgais dhe 1% dhe luach a' chompanaidh. Seallaidh Shift+briogadh tuairmse nan cosgaisean gun a bhith ag imrich ionad na companaidh
 • STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_HQ
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_RELOCATE_HQ :{BLACK}Imrich ionad na companaidh
 • STR_COMPANY_VIEW_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_ROAD_VEHICLES :{WHITE}{COMMA} {P charbad-rathaid charbad-rathaid carbadan-rathaid carbad-rathaid}
 • STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_BUTTON :{BLACK}Reic earrann dhe 25% aig a' chompanaidh
 • STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SELL_SHARE_TOOLTIP :{BLACK}Reic earrann dhe 25% aig a' chompanaidh seo. Seallaidh Shift+briogadh tuairmse air an teachd a-steach gun a bhith a' reic earrann sam bith
 • STR_COMPANY_VIEW_SET_PASSWORD
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SET_PASSWORD :{BLACK}Suidhich facal-faire na companaidh
 • STR_COMPANY_VIEW_SHARES_OWNED_BY
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SHARES_OWNED_BY :{WHITE}({COMMA}% le {COMPANY})
 • STR_COMPANY_VIEW_SHIPS
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_SHIPS :{G=f}{WHITE}{COMMA} {P long long longan long}
 • STR_COMPANY_VIEW_TRAINS
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_TRAINS :{G=f}{WHITE}{COMMA} {P trèan thrèan trèanaichean trèan}
 • STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_NONE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_NONE :{WHITE}Gun charbad
 • STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_TITLE
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VEHICLES_TITLE :{GOLD}Carbadan:
 • STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_BUTTON
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_BUTTON :{BLACK}Seall ionad na companaidh
 • STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_TOOLTIP
 • (Correct) STR_COMPANY_VIEW_VIEW_HQ_TOOLTIP :{BLACK}Seall ionad na companaidh
 • STR_CONFIG_ERROR
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR :{WHITE}Mearachd leis an fhaidhle rèiteachaidh...
 • STR_CONFIG_ERROR_ARRAY
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_ARRAY :{WHITE}... mearachd ann an arraigh “{STRING}"
 • STR_CONFIG_ERROR_DUPLICATE_GRFID
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_DUPLICATE_GRFID :{WHITE}... a' leigeil seachad NewGRF “{STRING}": ID GRF dùblaichte le “{STRING}"
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_GRAPHICS_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_GRAPHICS_NOT_FOUND :{WHITE}... a' leigeil seachad an seata grafaigeachd bunasach “{STRING}": cha deach a lorg
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_MUSIC_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_MUSIC_NOT_FOUND :{WHITE}... a' leigeil seachad an seata ciùil bunasach “{STRING}": cha deach a lorg
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_SOUNDS_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_BASE_SOUNDS_NOT_FOUND :{WHITE}... a' leigeil seachad an seata fuaime bunasach “{STRING}": cha deach a lorg
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF :{WHITE}... a' leigeil seachad NewGRF “{STRING}" mì-dhligheach: {STRING}
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_INCOMPATIBLE
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_INCOMPATIBLE :neo-chòrdail ris an tionndadh seo dhe OpenTTD
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_NOT_FOUND :gun lorg
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_SYSTEM
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_SYSTEM :siostam NewGRF
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNKNOWN
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNKNOWN :neo-aithnichte
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNSAFE
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_GRF_UNSAFE :neo-thèarainte airson cleachdaidh stadaigich
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_ALGORITHM
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_ALGORITHM :{WHITE}... chan eil am fòrmat “{STRING}" gus geamannan a shàbhaladh ri làimh. A' tilleadh gu “{STRING}"
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_SAVEGAME_COMPRESSION_LEVEL :{WHITE}... tha an leibheil dùmhlachaidh “{STRING}" mì-dhligheach
 • STR_CONFIG_ERROR_INVALID_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_INVALID_VALUE :{WHITE}... luach “{STRING}" mì-dhligheach airson “{STRING}"
 • STR_CONFIG_ERROR_OUT_OF_MEMORY
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_OUT_OF_MEMORY :{WHITE}Chan eil cuimhne gu leòr agad
 • STR_CONFIG_ERROR_SPRITECACHE_TOO_BIG
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_SPRITECACHE_TOO_BIG :{WHITE}Dh'fhàillig le sònrachadh aig {BYTES} dhe thasgadan nam sprites. Chaidh tasgadan nam sprites a lùghdachadh gu {BYTES}. Le sin, bidh an dèanadas aig OpenTTD nas lugha. Gus nach bidh feum ann airson a leithid dhe chuimhne, feuch an cuir thu grafaigeachd 32bpp is/no leibheilean sùmaidh à comas
 • STR_CONFIG_ERROR_TRAILING_CHARACTERS
 • (Correct) STR_CONFIG_ERROR_TRAILING_CHARACTERS :{WHITE}... caractaran anabarrach air deireadh roghainn “{STRING}"
 • STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION
 • (Correct) STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION :{WHITE}Atharraich an saothrachaidh (iomadach aig 8, suas gu 2040)
 • STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_GAME_PRODUCTION_LEVEL :{WHITE}Atharraich ìre an saothrachaidh (ceudad, suas gu 800%)
 • STR_CONFIG_SETTINGS_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTINGS_NONE :{WHITE}- Chan eil gin -
 • STR_CONFIG_SETTING_ACCIDENTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ACCIDENTS :{ORANGE}Dunaidh / Tubaistean
 • STR_CONFIG_SETTING_ACCOUNTING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ACCOUNTING :{ORANGE}Cunntasachd
 • STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS :Cleachd buidhnean air liosta nan carbadan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ADVANCED_VEHICLE_LISTS_HELPTEXT :Cuir liostaichean adhartach nan carbadan an comas gus carbadan a chur ann am buidhnean
 • STR_CONFIG_SETTING_ADVISORS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ADVISORS :{ORANGE}Comhairlean / Fiosrachadh
 • STR_CONFIG_SETTING_AI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI :{ORANGE}Co-farpaisichean
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT :Cuir carbadan-adhair à comas airson a' choimpiutair: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_AIRCRAFT_HELPTEXT :Ma tha seo air, chan urrainn dha chluicheadairean coimpiutair carbadan-adhair a thogail
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES :Cuir carbadan-rathaid à comas airson a' choimpiutair: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Ma tha seo air, chan urrainn dha chluicheadairean coimpiutair carbadan-rathaid a thogail
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS :Cuir longan à comas airson a' choimpiutair: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_SHIPS_HELPTEXT :Ma tha seo air, chan urrainn dha chluicheadairean coimpiutair longan a thogail
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS :Cuir trèanaichean à comas airson a' choimpiutair: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_BUILDS_TRAINS_HELPTEXT :Ma tha seo air, chan urrainn dha chluicheadairean coimpiutair trèanaichean a thogail
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER :Ceadaich IFan sa mhodh ioma-chluicheadair: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_IN_MULTIPLAYER_HELPTEXT :Ceadaich gun gabh cluicheadairean coimpiutair IF pàirt an an geamannan ioma-chluicheadair
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_NPC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_NPC :{ORANGE}Cluicheadairean coimpiutair
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE :Pròifil nan roghainnean bunaiteach: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_EASY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_EASY :Furasta
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HARD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HARD :Doirbh
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_HELPTEXT :Tagh pròifil nan roghainnean a thèid a chleachdadh airson IFan air thuaiream no airson luachan tòiseachaidh nuair a thèid IF no sgriobt geama ùr a chur ris
 • STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_MEDIUM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AI_PROFILE_MEDIUM :Meadhanach
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE :Ceadaich ceannach aig còirichean giùlain às-dùnach: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_EXCLUSIVE_HELPTEXT :Ma cheannaicheas companaidh còirichean giùlain às-dùnach airson baile, chan fhaigh stèiseanan (taistealaich no carago) nan co-fharpaiseach carago sam bith fad bliadhna
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS :Ceadaich maoineachadh thogalaichean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_BUILDINGS_HELPTEXT :Faodaidh companaidhean airgead a thoirt dha bhailtean ach an tog iad taighean ùra
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD :Ceadaich maoineachadh ath-thogail rathaidean ionadail: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_FUND_ROAD_HELPTEXT :Faodaidh companaidhean airgead a thoirt dha bhailtean ach an tog iad rathaidean às ùr gus sabotais a dhèanamh air seirbheisean a chleachdas rathaidean a' bhaile
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY :Ceadaich toirt airgead dha chompanaidh eile: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_GIVE_MONEY_HELPTEXT :Faodaidh companaidhean airgead a thoirt dha chàch a chèile sa mhodh ioma-chluicheadair
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES :Ceadaich gun tèid stoca a cheannach bho chompanaidhean eile: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_SHARES_HELPTEXT :Ma tha seo air, ’s urrainn dhut stocan chompanaidhean a cheannach is a reic. Cha bhi stoca ri làimh ach aig companaidhean aig a bheil aois shònraichte
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS :Ceadaich dha bhailtean staranan-rèile a thogail: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_LEVEL_CROSSINGS_HELPTEXT :Ma tha seo air, faodaidh bailtean staranan-rèile a thogail
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS :Faodaidh bailtean rathaidean a thogail: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ALLOW_TOWN_ROADS_HELPTEXT :Ceadaich dha bhailtean gun tog iad rathaidean ach am fàs iad. Cuir seo à comas gus ùghdarrasan nam bailtean a bhacadh bho thogail rathaidean dhaibh fhèin
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY :An t-airgead as lugha a tha a dhìth gus fèin-nuadhachadh a dhèanamh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONEY_HELPTEXT :Feumaidh an uireadh dhe dh'airgid seo a bhith air fhàghail sa bhanca agad an dèidh carbad fhèin-nuadhachadh
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS :Fèin-nuadhaich nuair a bhios carbad {STRING} na an aois as motha
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_HELPTEXT :An aois aig carbad a bu chòir fèin-nuadhachadh fhaighinn
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_AFTER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_AFTER :{COMMA} {P mhìos mhìos mìosan mìos} nas sine
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_BEFORE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_MONTHS_VALUE_BEFORE :{COMMA} {P mhìos mhìos mìosan mìos} nas òige
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE :Fèin-nuadhaich carbad nuair a bhios e air fàs aosta: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTORENEW_VEHICLE_HELPTEXT :Nuair a bhios seo air, nuair a bhios carbad air fàs ro aosta, thèid fear ùr a chur na àite gu fèin-obrachail ma dh'fhreagras e ri cumhan an fhèin-nuadhachaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE :Fèin-sàbhaladh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSAVE_HELPTEXT :Tagh dè cho tric ’s a thèid geamannan a shàbhaladh gu fèin-obrachail
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL :Panaich an uinneag nuair a bhios an luchag aig oir na sgrìn: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_DISABLED :À comas
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_EVERY_VIEWPORT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_EVERY_VIEWPORT :Na h-uile port-seallaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_HELPTEXT :Nuair a bhios seo air, tòisichidh pùirt-seallaidh air sgroladh nuair a bhios an luchag faisg air oir na h-uinneige
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT :Prìomh-phort-seallaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT_FULLSCREEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSCROLL_MAIN_VIEWPORT_FULLSCREEN :Prìomh-phort-seallaidh, làn-sgrìn a-mhàin
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE :Ceadaich atharrachadh crutha-tìre fo thogalaichean, slighean agus msaa.: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_AUTOSLOPE_HELPTEXT :Ceadaich atharrachadh crutha-tìre fo thogalaichean is slighean gun a bhith gan toirt air falbh
 • STR_CONFIG_SETTING_BRIBE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_BRIBE :Ceadaich brìbeadh an ùghdarrais ionadail: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_BRIBE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_BRIBE_HELPTEXT :Faodaidh companaidhean feuchainn ri ùghdarras ionadail a' bhaile a bhrìbeadh. Ma mhothaicheas neach-sgrùdaidh am brìbeadh, chan fhaod a' chompanaidh dad a dhèanamh tuilleadh sa bhaile fad sia mìosan
 • STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT :Ceadaich raointean tionail le meud a tha nas fhìor-riochdail: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATCHMENT_HELPTEXT :Bi meud eadar-dhealaichte aig raointean tionail a-rèir seòrsa an stèisein no puirt-adhair
 • STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_AND_TYPE_HIDES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_AND_TYPE_HIDES :{BLACK}Seall na h-uile toradh luirg ’s tu a’ suidheachadh{}{SILVER}Roinn-seòrsa {BLACK}air {WHITE}{STRING} {BLACK}agus {SILVER}Seòrsa {BLACK}air {WHITE}Gach seòrsa
 • STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_HIDES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CATEGORY_HIDES :{BLACK}Seall na h-uile toradh luirg ’s tu a’ suidheachadh{}{SILVER}Roinn-seòrsa {BLACK}air {WHITE}{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL :Beachdan comhairle a' bhaile air leasachadh raointean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_APPROVAL_HELPTEXT :Tagh am meud dhe dh'fhuaim is milleadh na h-àrainneachd le companaidhean a tha a dhìth mus bi buaidh air luachadh a' bhaile is barrachd togail san sgìre
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER :Iomadaichear meud nam bailtean aig an toiseach: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CITY_SIZE_MULTIPLIER_HELPTEXT :Am meud cuibheasach dhe mhòr-bhailtean an coimeas ri bailtean àbhaisteach aig toiseach a' gheama
 • STR_CONFIG_SETTING_COLLAPSE_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COLLAPSE_ALL :{BLACK}Co-theannaich a h-uile
 • STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR :Nochdaidh naidheachdan dathte ann an: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COLOURED_NEWS_YEAR_HELPTEXT :Am bliadhna a thèid pàipear-naidheachd dathte a chlò-bhualadh a' chiad turas. Bidh na pàipearan-naidheachd ann an dubh is geal roimhe seo
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL :Na tha ceadaichte nuair a bhios an geama na stad: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_ACTIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_ACTIONS :Na h-uile gnìomh
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_CONSTRUCTION :A h-uile gnìomh ach togail
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_LANDSCAPING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_ALL_NON_LANDSCAPING :A h-uile gnìomh ach atharrachadh a' chrutha-tìre
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_HELPTEXT :Tagh na gnìomhan a bhios ceadaichte nuair a bhios ann geama na stad
 • STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_NO_ACTIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMMAND_PAUSE_LEVEL_NO_ACTIONS :Na ceadaich gnìomh sam bith
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_ALL :Aig na h-uile companaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OFF :Na seall idir
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANIES_OWN :Aig a' chompanaidh agad fhèin
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANY :{ORANGE}Companaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR :Dath tòiseachadh na companaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_COMPANY_STARTING_COLOUR_HELPTEXT :Tagh dath tòiseachaidh airson na companaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS :Cosgaisean togail: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_COSTS_HELPTEXT :Suidhich ìre nan cosgaisean togail is ceannachd
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED :Luaths na togail: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CONSTRUCTION_SPEED_HELPTEXT :Cuingich meud nan gnìomhan togail aig na IFan
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_ALL :Na h-uile
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_NORMAL :Comharran bacaidh a-mhàin
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_PBS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_PBS :Comharran slighe a-mhàin
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES :Cuairtich tro na seòrsaichean comharra: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_CYCLE_SIGNAL_TYPES_HELPTEXT :Tagh dè na seòrsaichean dhe chomharra a thèid a chuairteachadh tromhpa nuair a thèid briogadh le Ctrl air togail comharra leis an inneal togail chomharran
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES :Fòrmat cinn-latha {STRING} airson ainmean nan geamannan air an sàbhaladh
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_HELPTEXT :Fòrmat a' chinn-latha ann an ainmean faidhle nan geamannan air an sàbhaladh
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_ISO
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_ISO :ISO (2008-12-31)
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_LONG
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_LONG :fada (31d Dùbh 2008)
 • STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_SHORT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DATE_FORMAT_IN_SAVE_NAMES_SHORT :goirid (31-12-2008)
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE :Seòrsa rèile bunaiteach (le geama ùr/air ùr-luchdadh): {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_FIRST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_FIRST :Seòrsa as sine
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_HELPTEXT :An seòrsa rèile a thèid a thaghadh nuair a bhios geama ùr air a thòiseachadh no geama air luchdadh. Taghaidh “Seòrsa as sine” an seòrsa as sine dhe rèile, “Seòrsa as ùire” an seòrsa as ùire a tha ri làimh is “Ga chleachdadh mar as trice” an seòrsa a tha thu a' cleachdadh mar as trice an-dràsta
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_LAST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_LAST :Seòrsa as ùire
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_MOST_USED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_RAIL_TYPE_MOST_USED :Ga chleachdadh mar as trice
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_NORMAL :Comharran bacaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBS :Comharran slighe
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBSOWAY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_PBSOWAY :Comharran aon-shligheach
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE :An seòrsa dhe chomharra a thèid a thogail a ghnàth: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_SIGNAL_TYPE_HELPTEXT :An seòrsa bunaiteach dhe chomharra a thèid a chleachdadh
 • STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEFAULT_VALUE :{LTBLUE}Luach bunaiteach: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE :Am buaidh aig an t-astar air iarrtasan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_DISTANCE_HELPTEXT :Ma chuireas tu luach nas àirde na 0 ann, bidh buaidh aig an t-astar eadar an stèisean tùsail A aig carago air choireigin is stèisean cinn-uidhe B air a’ mheud dhe charago a thèid a chur o A gu B. Mar as fhaide air falbh o B ’s a tha A, ’s ann as lugha dhe charago a thèid a chur. Mar as àirde a shuidhicheas tu an luach seo, ’s ann as lugha dhe charago a thèid a chur gu stèiseanan a bhios fad air falbh agus ’s ann as motha dhe charago a thèid a chur gu stèiseanan a tha faisg.
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE :Na thèid a thilleadh dhe charago leis a' mhodh co-chothromach: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DEMAND_SIZE_HELPTEXT :Ma shuidhicheas tu seo air nas lugha na 100%, bidh giùlan an sgaoilidh co-chothromaich nas coltaiche ris an sgaoileadh neo-chothromach. Cha tèid sparradh air an aon uiread dhe charago tilleadh ma tha uiread sònraichte dhe charago ga cur gu stèisean. Ma shuidhicheas tu seo air 0%, bidh an aon ghiùlan aig an dà chuid sgaoileadh co-chothromach is neo-chothromach.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLED :À comas
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS :Cuir rèilean dealain à comas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_ELRAILS_HELPTEXT :Ma tha seo air, cha leig thu leas slighean dealain a thogail gus einnseanan dealain a chleachdadh orra
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING :Cuir togail a' bhun-structair à comas mura h-eil carbad iomchaidh ri làimh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISABLE_UNSUITABLE_BUILDING_HELPTEXT :Ma tha seo air, chan eil bun-structar ri làimh ach ma tha carbad freagarrach ri làimh cuideachd. Mar sin, cha chaill thu àm is airgead air bun-structar gun fheum
 • STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS :Dunaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISASTERS_HELPTEXT :Toglaich dunaidh a dh'fhaodas carbadan no am bun-structar a bhacadh no a mhilleadh
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS :Ceadaich aonadh aig stèiseanan nach eil dìreach ri taobh càch a chèile: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTANT_JOIN_STATIONS_HELPTEXT :Ceadaich gun tèid pàirtean a chur ri stèisean nach eil dìreach ri taobh nam pàirtean a tha ann mu thràth. Feumaidh tu Ctrl+Briogadh a chleachdadh nuair a chuireas tu na pàirtean ùra ann
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED :Am modh sgaoilidh airson an t-seòrsa carago ARMAILTE: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ARMOURED_HELPTEXT :Tha an seòrsa carago ARMAILTE a’ gabhail a-steach seilbh fo chruth-tìre measarra, daoimeanan fo chruth-tìre fo-thropaigeach is òr fo chruth-tìre fo-artach. Dh’fhaoidte gun atharraich NewGRF seo. Is ciall dha “co-chothromach” gun tèid timcheall an aon uireid dhe charago a chur o stèisean A gu stèisean B ’s a thèid a chur o stèisean B gu stèisean A. Is ciall dha “neo-chothromach” gun tèid uiread air thuaiream a chur dhan dà chomhair. Is ciall dha “a làimh” nach tèid sgaoileadh fèin-obrachail sam bith a dhèanamh airson a’ charago ud. Mholamaid gun suidhich thu seo air “neo-chothromach” no “a làimh” nuair a bhios tu a’ cluich le cruth-tìre fo-artach on nach cuir bancaicean òr air ais gu mèinnean òir. Le cruth-tìre measarra no fo-thropaigeach, ’s urrainn dhut “co-chothromach” a thaghadh cuideachd on a chuireas bancaichean seilbh air ais dhan bhanca eile.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ASYMMETRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_ASYMMETRIC :neo-chothromach
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT :Am modh sgaoilidh airson seòrsaichean eile dhe charago: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_DEFAULT_HELPTEXT :Is ciall dha “neo-chothromach” gun tèid uiread air thuaiream a chur dhan dà chomhair. Is ciall dha “a làimh” nach tèid sgaoileadh fèin-obrachail sam bith a dhèanamh airson a' charago ud.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL :Am modh sgaoilidh airson post: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MAIL_HELPTEXT :Is ciall dha “co-chothromach” gun tèid cha mhòr an aon uiread dhe phost a chur o stèisean A gu stèisean B ’s a thèid a chur o stèisean B gu stèisean A. Is ciall dha “neo-chothromach” gun tèid uiread air thuaiream dhe phost a chur dhan dà chomhair. Is ciall dha “a làimh” nach tèid sgaoileadh fèin-obrachail sam bith a dhèanamh airson post.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MANUAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_MANUAL :a làimh
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX :Am modh sgaoilidh airson taistealaich: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_PAX_HELPTEXT :Is ciall dha “co-chothromach” gun tèid cha mhòr an aon uiread dhe thaistealaich a chur o stèisean A gu stèisean B ’s a thèid a chur o stèisean B gu stèisean A. Is ciall dha “neo-chothromach” gun tèid uiread air thuaiream dhe thaistealaich a chur dhan dà chomhair. Is ciall dha “a làimh” nach tèid sgaoileadh fèin-obrachail sam bith a dhèanamh airson taistealaich.
 • STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_SYMMETRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DISTRIBUTION_SYMMETRIC :co-chothromach
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY :Le slaodadh, cuir comharra gach: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_HELPTEXT :Tagh an t-astar eadar comharran a thèid a thogail air slighe is an t-ath-chnap-starra (comharra, gobhal) nuair a bhios comharran gan slaodadh
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_DENSITY_VALUE :{COMMA} {P 0 leac leac leacan leac}
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE :Le slaodadh, cùm astar co-ionnan eadar comharran: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DRAG_SIGNALS_FIXED_DISTANCE_HELPTEXT :Tagh an giùlan aig cur nan comharran nuair a thèid comharran a shlaodadh le Ctrl. Ma tha seo dheth, thèid comharran a chur gach taobh tunail no drochaide gus slighean fada gun chomharran a sheachnadh. Ma tha seo air, thèid comharran a chur gach n-mh leac agus nì seo co-thaobhadh aig comharran air slighean co-shìnte nas fhasa
 • STR_CONFIG_SETTING_DYNAMIC_ENGINES_EXISTING_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_DYNAMIC_ENGINES_EXISTING_VEHICLES :{WHITE}Cha ghabh an roghainn seo atharrachadh nuair a bhios carbad ann
 • STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_EMPTY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_EMPTY :{WHITE}Tha co-dhiù aon leac aig oir a tuath nach eil falamh
 • STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_WATER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EDGES_NOT_WATER :{WHITE}Tha co-dhiù aon leac aig oir nach eil na uisge
 • STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI :Cuir eadar-aghaidh nan comharran an comas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENABLE_SIGNAL_GUI_HELPTEXT :Seall uinneag gus an seòrsa dhe chomharra a thogas tu a thaghadh seach dol tro na seòrsaichean dhe chomharran às aonais uinneige le Ctrl+briogadh air togail chomharran
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT :{ORANGE}Àrainneachd
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_AUTHORITIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_AUTHORITIES :{ORANGE}Ùghdarrasan
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_CARGODIST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_CARGODIST :{ORANGE}Sgaoileadh carago
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_INDUSTRIES :{ORANGE}Gnìomhachasan
 • STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_TOWNS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ENVIRONMENT_TOWNS :{ORANGE}Bailtean
 • STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION :An ùine a mhaireas brath mearachd: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_HELPTEXT :An ùine a mhaireas brath mearachd ann an uinneag dearg. Thoir an aire nach dùin cuid dhe na brathan as cudromaiche leotha fhèin is gum feum thu an toirt air falbh a làimh.
 • STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ERRMSG_DURATION_VALUE :{COMMA} {P 0 diog dhiog diogan diog}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXPAND_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXPAND_ALL :{BLACK}Leudaich a h-uile
 • STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT :Cuir cosgaisean ann am buidhnean ann an uinneag maoin na companaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXPENSES_LAYOUT_HELPTEXT :Tagh a' cho-dhealbhachd airson uinneag maoin na companaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE :Faodar barrachd rathaidean, dhrochaidean is thunailean le baile a thoirt air falbh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRADYNAMITE_HELPTEXT :Bidh e nas fhasa bun-structar is togalaichean a tha le baile a thoirt air falbh
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT :Cur nan craobh sa gheama: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_ALL :Àite sam bith
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_HELPTEXT :Cùm smachd air na craobhan a nochdas sa gheama air thuaiream. Dh'fhaoidte gun toir seo buaidh air gnìomhachasan a tha an eisimeil fàs nan craobhan a leithid muileannan-fiodha
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_NONE :Chan eil gin {RED}(brisidh seo muileannan-fiodha)
 • STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_RAINFOREST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_EXTRA_TREE_PLACEMENT_RAINFOREST :Ann an coilltean-uisge a-mhàin
 • STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE :A' cheudad dhen phrothaid a gheibh carbadan le tar-aiseag carago: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FEEDER_PAYMENT_SHARE_HELPTEXT :A' cheudad dhen phrothaid a gheibh carbadan airson na slighe a shiubhlas iad nuair a nì iad tar-aiseag. Bheir seo barrachd smachd air an teachd a-steach dhut
 • STR_CONFIG_SETTING_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FILTER_TITLE :{BLACK}Sreang criathraige:
 • STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS :Iomadaichear truimead carago airson giùlan thrèanaichean troma: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_FREIGHT_TRAINS_HELPTEXT :Suidhich am buaidh a bhios aig carago air na trèanaichean. Bidh e nas dorra dha thrèanaichean carago a ghiùlan le luach as àirde, gu h-àraidh air slèibhtean
 • STR_CONFIG_SETTING_GENWORLD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GENWORLD :{ORANGE}Gintinn saoghail
 • STR_CONFIG_SETTING_GRAPHICS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GRAPHICS :{ORANGE}Grafaigeachd
 • STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS :Tiughad nan loidhnichean ann an grafan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_GRAPH_LINE_THICKNESS_HELPTEXT :Leud na loidhne ann an grafan. Gabhaidh loidhne thana fhaicinn nas pongaile ach tha loidhne thiugh nas fhasa fhaicinn is dathan nas fhasa a mhothachadh
 • STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION :Cuairteachadh a' mhapa-àirde: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_CLOCKWISE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_CLOCKWISE :Deiseil
 • STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_COUNTER_CLOCKWISE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HEIGHTMAP_ROTATION_COUNTER_CLOCKWISE :Tuathal
 • STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_CENTER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_CENTER :Sa mheadhan
 • STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_LEFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_LEFT :Ris an taobh chlì
 • STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_RIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HORIZONTAL_POS_RIGHT :Ris an taobh deas
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY :Seall gliocasan-sgrìn: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_DISABLED :Briogadh deas
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_HELPTEXT :Dèan dàil mus tèid gliocasan-sgrìn a shealltainn nuair a chumas mi an luchag os cionn eileamaid na h-eadar-aghaidh. Mar roghainn eile, thèid gliocasan-sgrìn nasgadh ri putan deas na luchaige ma chuireas tu an luach air 0.
 • STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_HOVER_DELAY_VALUE :Cùm an luchag os a chionn fad {COMMA} {P 0 mhille-dhiog mhille-dhiog mille-dhiogan mille-dhiog}
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY :Dlùths nan gnìomhachasan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_DENSITY_HELPTEXT :Suidhich an t-uiread dhe ghnìomhachasan a thèid a ghintinn ’s an ìre air a thèid an cumail rè a’ gheama
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM :Raon rèidh mu thimcheall ghnìomhachasan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INDUSTRY_PLATFORM_HELPTEXT :Meud dhe dh'àite rèidh mu thimcheall gnìomhachais. Nì seo cinnteach gum bi rum ann mu thimcheall gnìomhachais gus slighean is mar sin air adhart a thogail
 • STR_CONFIG_SETTING_INFLATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFLATION :Atmhorachd: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INFLATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFLATION_HELPTEXT :Cuir atmhorachd an comas san eaconamaidh is bidh cosgaisean a' dìreadh beagan nas luaithe na pàighidhean
 • STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE :Cumail suas a' bhun-structair: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INFRASTRUCTURE_MAINTENANCE_HELPTEXT :Nuair a bhios seo air, bidh cumail suas a' bhun-structair a' cosg airgid. Fàsaidh na cosgaisean nas luaithe na meud an lìonraidh, mar sin bheir an roghainn seo barrachd buaidh air companaidhean mòra
 • STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE :Luach-rèidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTEREST_RATE_HELPTEXT :Luach-rèidh iasaid; stiùiridh seo an atmhorachd cuideachd ma tha e an comas
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE :{ORANGE}Eadar-aghaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_CONSTRUCTION :{ORANGE}Togail
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_GENERAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_GENERAL :{ORANGE}Coitcheann
 • STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_VIEWPORTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_INTERFACE_VIEWPORTS :{ORANGE}Puirt-sheallaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE :Cruth-tìre: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LANDSCAPE_HELPTEXT :Mìnichidh cruthan-tìre cnàmh-sgeulan bunasach a’ gheama le carago ’s riatanasan fàs nam bailtean eadar-dhealaichte. Ceadaichidh NewGRF agus sgriobtaichean geama barrachd smachd co-dhiù
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR :Gineadair tìre: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_HELPTEXT :Tha an t-inneal-gintinn tùsail an eisimeil air an t-seata ghrafaigeachd thùsail agus cuiridh e cruthan stèidhichte ri chèile. Tha TerraGenesis ’na ghineadair stèidhichte air Perlin noise agus tha roghainnean smachd nas mionaidiche aige
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_ORIGINAL :Tùsail
 • STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_TERRA_GENESIS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LAND_GENERATOR_TERRA_GENESIS :TerraGenesis
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS :Roinn nam bailtean a thèid nam mòr-bhailtean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_DISABLED :Chan eil gin
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_HELPTEXT :Suidhich co mheud bailtean a thèid nam mòr-bhailtean, ’s e seo baile a thòisicheas nas motha is a dh'fhàsas nas luaithe
 • STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LARGER_TOWNS_VALUE :1 a-mach à {COMMA}
 • STR_CONFIG_SETTING_LIMITATIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIMITATIONS :{ORANGE}Cuingeachaidhean
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY :Pongalachd an sgaoilidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_ACCURACY_HELPTEXT :Mar as àirde a shuidhicheas tu seo, ’s ann nas motha dhe dh'ùine CPU a bheir àireamhachadh air graf nan ceangal. Ma bhios seo a' toirt ro fhada, ’s dòcha gum mothaich thu dàil. Co-dhiù, ma shuidhicheas tu air luach ìseal e, cha bhi an sgaoileadh pongail is mothaichidh tu nach tèid carago a chur dhan àite an robh thu an dùil.
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL :Ùraich graf an sgaoilidh gach {STRING}{NBSP}{P 0:2 latha latha làithean latha}
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_INTERVAL_HELPTEXT :An ùine eadar dà ath-àireamhachadh dhe ghraf nan ceangal. Àireamhaichidh gach ath-àireamhachadh na planaichean airson co-phàirt dhen ghraf. Is ciall dha seo nach tèid an graf air fad ùrachadh gach X latha nuair a bhios an luach seo suidhichte air X, ach nach tèid ach co-phàirt ath-àireamhachadh. Mar as giorra a shuidhicheas tu e, ’s ann nas motha dhe ùine an CPU a bhios a dhìth airson an àireamhachadh. Mar as fhaide a shuidhicheas tu e, ’s ann nas fhaide a bheir e gus an tòisich sgaoileadh a' charago air slighean ùra.
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME :Thoir {STRING}{NBSP}{P 0:2 latha latha làithean latha} airson graf an sgaoilidh ath-àireamhachadh
 • STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINKGRAPH_TIME_HELPTEXT :An ùine a bheir gach ath-àireamhachadh aig co-phàirt dhe ghraf nan ceangal. Nuair a thòisichear air ath-àireamhachadh, thèid sreath ùr a ghintinn a ruitheas fad na h-àireimh seo dhe làithean. Mar as giorra a shuidhicheas tu seo, ’s ann nas coltaiche a bhios e nach bi sreath deiseil nuair a bu chòir. Stadaidh an geama an uairsin gus am bidh an sreath deiseil (“dàil”). Mas as fhaide a shuidhicheas tu seo, ’s ann nas fhaide a bheir e gus an tèid an sgaoileadh ùrachadh nuair a dh'atharraicheas slighe.
 • STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR :Ceangail am bàr-inneal crutha-tìre ri bàraichean-inneal rèile/rathaid/uisge/puirt-adhair: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LINK_TERRAFORM_TOOLBAR_HELPTEXT :Nuair a dh'fhosglas mi bàr-inneal togail airson seòrsa dhe ghiùlan, fosgail am bàr-inneal airson crutha-tìre cuideachd
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES :Seall dathan a-rèir seòrsa a' charbaid: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_ALL :Aig a h-uile companaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_HELPTEXT :Stiùirich cleachdadh nan dathan a-rèir seòrsa a' charbaid (seach a-rèir na companaidh)
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_NONE :Na seall idir
 • STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_OWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LIVERIES_OWN :Aig a' chompanaidh agam fhèin
 • STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS :Seall taisbeanairean luchdaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOADING_INDICATORS_HELPTEXT :Tagh an tèid taisbeanairean luchdaidh a shealltainn os cionn charbadan a bhios a' luchdadh no dì-luchdadh
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION :{ORANGE}Ionadaileadh
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE :Aonadan spàirn tàirnge: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_HELPTEXT :Nuair a thèid spàirn tàirnge a shealltainn san eadar-aghaidh, seall i leis na h-aonadan a thagh thu
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_IMPERIAL :Impireil (lbf)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_METRIC :Meatrach (kgf)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_FORCE_SI :SI (kN)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT :Aonadan àirde: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_HELPTEXT :Nuair a thèid àirde a shealltainn san eadar-aghaidh, seall i leis na h-aonadan a thagh thu
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_IMPERIAL :Impireil (ft)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_METRIC :Meatrach (m)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_HEIGHT_SI :SI (m)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER :Aonadan lùth carabaid: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_HELPTEXT :Nuair a thèid lùth carabaid a shealltainn san eadar-aghaidh, seall e leis na h-aonadan a thagh thu
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_IMPERIAL :Impireil (hp)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_METRIC :Meatrach (hp)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_POWER_SI :SI (kW)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY :Aonadan luaiths: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_HELPTEXT :Nuair a thèid luaths a shealltainn san eadar-aghaidh, seall e leis na h-aonadan a thagh thu
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_IMPERIAL :Impireil (mph)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_METRIC :Meatrach (km/h)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VELOCITY_SI :SI (m/s)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME :Aonadan tomhais-lìonaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_HELPTEXT :Nuair a thèid tomhas-lìonaidh a shealltainn san eadar-aghaidh, seall e leis na h-aonadan a thagh thu
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_IMPERIAL :Impireil (gal)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_METRIC :Meatrach (l)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_VOLUME_SI :SI (m³)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT :Aonadan cuideim: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_HELPTEXT :Nuair a thèid cuideam a shealltainn san eadar-aghaidh, seall e leis na h-aonadan a thagh thu
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_IMPERIAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_IMPERIAL :Impireil (t ghoirid/tunna)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_METRIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_METRIC :Meatrach (t/tunna)
 • STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_SI
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_LOCALISATION_UNITS_WEIGHT_SI :SI (kg)
 • STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN :Iasad tòiseachaidh as motha: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAXIMUM_INITIAL_LOAN_HELPTEXT :An t-airgead as motha as urrainn dha chompanaidh fhaighinn mar iasad (a' fàgail an atmhorachd dhan darna taobh)
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT :An t-uiread as motha dhe charbadan-adhair airson gach companaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_AIRCRAFT_HELPTEXT :An àireamh as motha dhe charbadan-adhair a dh'fhaodas a bhith aig gach companaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT :Àirde as motha dhrochaidean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_HEIGHT_HELPTEXT :An àirde as motha gus drochaidean a thogail
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH :Faide as motha nan drochaidean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_BRIDGE_LENGTH_HELPTEXT :Chan urrainn dhut drochaidean a thogail a tha nas fhaide na seo
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL :Àirde as motha a’ mhapa: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_HEIGHTLEVEL_HELPTEXT :Suidhich an àirde as motha aig beanntan a bhios ceadaichte air a’ mhapa
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES :An t-uiread as motha dhe charbadan-rathaid airson gach companaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :An àireamh as motha dhe charbadan-rathaid a dh'fhaodas a bhith aig gach companaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS :An t-uiread as motha dhe longan airson gach companaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_SHIPS_HELPTEXT :An àireamh as motha dhe longan a dh'fhaodas a bhith aig gach companaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS :An t-uiread as motha dhe thrèanaichean airson gach companaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TRAINS_HELPTEXT :An àireamh as motha dhe thrèanaichean a dh'fhaodas a bhith aig gach companaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH :Faide as motha nan tunailean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MAX_TUNNEL_LENGTH_HELPTEXT :Chan urrainn dhut tunail a thogail a tha nas fhaide na seo
 • STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP :Seall gliocasan-sgrìn tomhais le innealan togail: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MEASURE_TOOLTIP_HELPTEXT :Seall faide eadar leacan is diofar an àirde nuair a nì thu slaodadh fhad ’s a bhios tu a' togail rudeigin
 • STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN :Ceadaich iomadh gnìomhachas coltach ri chèile san aon bhaile: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_MULTIPINDTOWN_HELPTEXT :Mar as trice, cha bhi baile ag iarraidh barrachd air aon fhear dhe gach seòrsa gnìomhachais. Leis an roghainn seo, faodaidh iomadh gnìomhachas dhen aon seòrsa a bhith san aon bhaile
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS :Chan fhalbh an ùine air puirt-adhair: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_AIRPORTS_HELPTEXT :Nuair a chuireas tu an roghainn seo an comas, cumaidh gach port-adhair a' dol gu bràth an dèidh a thogail
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES :Chan fhalbh an ùine air carbadan gu bràth: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEVER_EXPIRE_VEHICLES_HELPTEXT :Ma tha seo air, bidh a h-uile modail dhe charbad ri làimh gu bràth tuilleadh an dèidh an tionnsgnadh
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS :Tubaistean / dunaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ACCIDENTS_DISASTERS_HELPTEXT :Seall pàipear-naidheachd nuair a thachras tubaist no dunaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE :Comhairlean / fiosrachadh mu charbadan a' chompanaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ADVICE_HELPTEXT :Seall brathan mu charbadan a bu chòir dhut an aire a thoirt orra
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER :Tha a' chiad carbad air stèisean aig co-fharpaisiche a ruigsinn: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OTHER_HELPTEXT :Seall pàipear-naidheachd nuair a bhios a' chiad carbad air stèisean ùr aig co-fharpaisiche a ruigsinn
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN :Tha a' chiad carbad air stèisean a' chluicheadair a ruigsinn: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ARRIVAL_FIRST_VEHICLE_OWN_HELPTEXT :Seall pàipear-naidheachd nuair a bhios a' chiad carbad air stèisean ùr a' chluicheadair a ruigsinn
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE :Atharraichean air a' charago a gabhar ris: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_CHANGES_ACCEPTANCE_HELPTEXT :Seall brathan mu stèiseanan a dh'atharraich dè an carago a ghabhas iad ris
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION :Fiosrachadh na companaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_COMPANY_INFORMATION_HELPTEXT :Seall pàipear-naidheachd nuair thèid companaidh ùr a stèidheachadh no nuair a bhios companaidh fo chunnart brisidh
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES :Atharraichean an eaconamaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_ECONOMY_CHANGES_HELPTEXT :Seall pàipear-naidheachd nuair a dh'atharraicheas eaconamaidh na cruinne
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION :Fiosrachadh coitcheann: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_GENERAL_INFORMATION_HELPTEXT :Seall pàipear-naidheachd mu thachartasan coitcheann a leithid ceannach aig còirichean às-dùnach no maoineachadh air ath-thogail rathaidean
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY :Atharraichean saothrachaidh aig gnìomhachasan a tha gam frithealadh leis a' chompanaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_COMPANY_HELPTEXT :Seall pàipear-naidheachd nuair a dh'atharraicheas ìre saothrachaidh aig gnìomhachas a tha ga fhrithealadh leis a' chompanaidh agad
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER :Atharraichean saothrachaidh aig gnìomhachasan a tha gam frithealadh le co-fharpaisiche: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_OTHER_HELPTEXT :Seall pàipear-naidheachd nuair a dh'atharraicheas ìre saothrachaidh aig gnìomhachas a tha ga fhrithealadh le co-fharpaisiche
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED :Atharraichean saothrachaidh aig gnìomhachasan eile: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CHANGES_UNSERVED_HELPTEXT :Seall pàipear-naidheachd nuair a dh'atharraicheas ìre saothrachaidh aig gnìomhachas nach eil ga fhrithealadh le companaidh sam bith
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE :Gnìomhachas air a dhùnadh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_CLOSE_HELPTEXT :Seall pàipear-naidheachd nuair a thèid gnìomhachas a dhùnadh
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN :Gnìomhachas ùr air fhosgladh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_INDUSTRY_OPEN_HELPTEXT :Seall pàipear-naidheachd nuair a dh'fhosglas gnìomhachas ùr
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_FULL :Slàn
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_OFF :Dheth
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_SUMMARY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_MESSAGES_SUMMARY :Gearr-chunntas
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES :Carbadan ùra: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_NEW_VEHICLES_HELPTEXT :Seall pàipear-naidheachd nuair a bhios seòrsa dhe charbad ùr ri làimh
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES :Tarrailean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NEWS_SUBSIDIES_HELPTEXT :Seall pàipear-naidheachd mu thachartasan co-cheangailte ri tarrailean
 • STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL :Ceadaich dha bhailtean smachd a chumail air an fhuaim a dh'adhbharaicheas puirt-adhair: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOISE_LEVEL_HELPTEXT :Ma tha an roghainn seo à comas, faodaidh dà phort-adhair a bhith san aon bhaile. Nuair a bhios an roghainn seo air, bidh cuingeachadh air an àireamh dhe phuirt-adhair a-rèir na fuaime a dh'fhulaingeas am baile na chrochas air meud an t-sluaigh is air meud is astar a' phuirt-adhair
 • STR_CONFIG_SETTING_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NONE :Chan eil gin
 • STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT :Bidh òrduighean ùra “gun stad” gu bunasach: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NONSTOP_BY_DEFAULT_HELPTEXT :Mar as àbhaist, stadaidh carbad aig gach stèisean air an tèid e seachad. Ma chuireas tu an roghainn seo air, draibhidh e tro na h-uile stèisean air an t-slighe dha cheann-uidhe mu dheireadh gun stad. Thoir an aire nach mìnich an roghainn seo ach an luach bunaiteach airson òrduighean ùra. Faodaidh tu fhèin òrduighean fa leth a shuidheachadh mar as toigh leat co-dhiù
 • STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE :Cuir obair-chàraidh à comas ma chaidh briseadh a chur gu “Cha tachair seo idir”: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NOSERVICE_HELPTEXT :Ma tha seo air, chan fhaigh carbadan obair-chàraidh mur urrainn dhaibh briseadh
 • STR_CONFIG_SETTING_NO_EXPLANATION_AVAILABLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_NO_EXPLANATION_AVAILABLE_HELPTEXT :(chan eil mìneachadh ri làimh)
 • STR_CONFIG_SETTING_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OFF :Dheth
 • STR_CONFIG_SETTING_ON
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ON :Air
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW :Sgrùdaich òrduighean nan carbadan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_EXDEPOT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_EXDEPOT :Sgrùdaich, ach fàg carbadan nan stad dhan dàrna taobh
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_HELPTEXT :Nuair a bhios seo air, thèid òrduighean nan carbadan ath-sgrùdadh bho àm gu àm is thèid duilgheadasan follaiseach aithris le brath naidheachd nuair a mholar e.
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_OFF :Na sgrùdaich
 • STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_ON
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORDER_REVIEW_ON :Sgrùdaich a h-uile carbad
 • STR_CONFIG_SETTING_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ORIGINAL :Tùsail
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION :Meur-chlàr air an sgrìn: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DISABLED :À comas
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DOUBLE_CLICK
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_DOUBLE_CLICK :Briogadh dùbailte
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_HELPTEXT :Tagh an dòigh sa thèid meur-chlàr fhosgladh air an sgrìn gus teacsa a chur a-steach leis an tomhaire a-mhàin. Tha seo airson uidheaman beaga gun mheur-chlàr aca fhèin
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK :Aon bhriogadh (sa bhad)
 • STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK_FOCUS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_OSK_ACTIVATION_SINGLE_CLICK_FOCUS :Aon bhriogadh (le fòcas)
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES :Lorg shlighean aig carbadan-rathaid: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :An dòigh a lorgas carbadan-rathaid an slighe
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS :Lorg slighean aig longan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_SHIPS_HELPTEXT :An dòigh a lorgas longan an slighe
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS :Lorg shlighean aig trèanaichean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_FOR_TRAINS_HELPTEXT :An dòigh a lorgas trèanaichean an slighe
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_NPF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_NPF :NPF
 • STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_YAPF_RECOMMENDED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PATHFINDER_YAPF_RECOMMENDED :YAPF {BLUE}(molta)
 • STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME :Cuir geamannan air ùr-thòiseachadh nan stad gu fèin-obrachail: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PAUSE_ON_NEW_GAME_HELPTEXT :Nuair a bhios seo air, stadaidh an geama gu fèin-obrachail nuair a thòisicheas tu geama ùr. Bheir seo cothrom dhut gus am mapa a sgrùdadh air do shocair
 • STR_CONFIG_SETTING_PERCENTAGE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PERCENTAGE :{COMMA}%
 • STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS :Cùm innealan togail gnìomhach an dèidh an cleachdaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PERSISTENT_BUILDINGTOOLS_HELPTEXT :Cùm na h-innealan togail airson drochaidean, tunailean agus msaa. fosgailte nuair a chaidh an cleachdadh
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES :Àireamh dhe thubaistean plèana: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_NORMAL :Àbhaisteach
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_REDUCED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_CRASHES_REDUCED :Ainneamh
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED :Factar luaiths nam plèanaichean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_HELPTEXT :Suidhich luaths nam plèanaichean an coimeas ri carbadan dhe sheòrsaichean eile gus an teachd a-steach tro ghiùlan le plèanaichean a lùghdachadh
 • STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PLANE_SPEED_VALUE :1 / {COMMA}
 • STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL :Seall àireamh-shluaigh ann an leubail a' bhaile: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_POPULATION_IN_LABEL_HELPTEXT :Seall àireamh-shluaigh aig bailtean san leubail aca air a' mhapa
 • STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT :Cabadaich sgioba le <ENTER>: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_PREFER_TEAMCHAT_HELPTEXT :Tagh an dèan thu suids eadar cabadaich taobh a-staigh na companaidh is cabadaich poblach leis an iuchair <ENTER> no le <Ctrl+ENTER>
 • STR_CONFIG_SETTING_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_QUERY_CAPTION :{WHITE}Atharraich luach na roghainn
 • STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO :Cruthachadh luath aig òrduighean charbadan:{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_QUICKGOTO_HELPTEXT :Ro-thagh an cùrsair “rach gu” nuair a thèid uinneag nan òrduighean fhosgladh
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD :Modh togail a làimh aig prìomh ghnìomhachasan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_HELPTEXT :An dòigh a thèid prìomh ghnìomhachas a stèidheachadh. Is ciall dha “Chan eil gin” nach gabh fear sam bith stèidheachadh, is ciall dha “Rùrachadh” gun gabh a mhaoineachadh ach gun tèid a thogail an àite air thuaiream air a' mhapa is ’s dòcha nach soirbhich leis, is ciall dha “Mar ghnìomhachasan eile” gun gabh gnìomhachasan bunasach togail le companaidhean a leithid ghnìomhachasan pròiseasaich an àite sam bith a thogras iad
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NONE :Chan eil gin
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_NORMAL :Mar ghnìomhachasan eile
 • STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_PROSPECTING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RAW_INDUSTRY_CONSTRUCTION_METHOD_PROSPECTING :Rùrachadh
 • STR_CONFIG_SETTING_REALISTIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_REALISTIC :Fìor-riochdail
 • STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS :Crìonaidhean eaconamaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RECESSIONS_HELPTEXT :Ma tha seo air, faodaidh crìonadh eaconamaidh tachairt gach beagan bhliadhnaichean. Rè crìonaidh eaconamaidh, tha a h-uile toradh mòran nas ìsle (tillidh e dhan ìre roimhe nuair a bhios an crìonadh eaconamaidh seachad)
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ADVANCED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ADVANCED :Adhartach (a’ mhòrchuid dhe na roghainnean)
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_ALL :Eòlaiche (a h-uile roghainn, a’ gabhail a-steach an fheadhainn neònach)
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_BASIC
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_BASIC :Bunasach (na seall ach roghainnean cudromach)
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CATEGORY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CATEGORY :{BLACK}Roinn-seòrsa:
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_DEFAULT :Roghainnean le luach diofraichte bhon luach bhunaiteach
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_NEW
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_CHANGED_AGAINST_NEW :Roghainnean le luach diofraichte bho luach nan geamannan ùra agad
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_DROPDOWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_DROPDOWN_HELPTEXT :{BLACK}Cuingichidh seo an liosta gu h-ìosal le criathradh ro-shocraichte
 • STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RESTRICT_TYPE :{BLACK}Seòrsa:
 • STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS :Taobh contrarra aig comharran gu fèin-obrachail: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_REVERSE_AT_SIGNALS_HELPTEXT :Faodaidh trèanaichean tilleadh aig comharra nuair a bhios iad air feitheamh ann ùine fada
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU :Riochdachadh a' bhriogaidh dheis: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_COMMAND
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_COMMAND :Command+Briogadh
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_CONTROL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_CONTROL :Ctrl+Briogadh
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_HELPTEXT :Tagh an dòigh sa thèid briogadh le putan deas na luchaige a riochdachadh
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_BTN_EMU_OFF :Dheth
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE :Dùin an uinneag le briogadh deas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIGHT_MOUSE_WND_CLOSE_HELPTEXT :Dùinidh seo uinneag le briogadh deas ’na broinn. Cuiridh e à comas an gliocas-sgrìn le briogadh deas!
 • STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT :Uiread nan aibhnean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RIVER_AMOUNT_HELPTEXT :Tagh an t-uiread dhe h-aibhnean a thèid a ghintinn
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE :Carbadan-rathaid: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_SIDE_HELPTEXT :Tagh an taobh air an draibhear
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL :Modail luathachaidh nan carbadan-rathaid: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT :Tagh am modail fiosaigeachd airson luathachadh nan carbadan-rathaid. Cuiridh am modail “Tùsail” an aon pheanas air a h-uile carbad air sliabh. Cuiridh am modail “Fìor-riochdail” peanas air slèibhtean is lùban a-rèir bhuadhan diofraichte aca, mar eisimpleir “spàirn tarraing”
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS :Caisead nan slèibhtean airson carbadan-rathaid: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROAD_VEHICLE_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT :Caisead aig na leacan slèibhe dha charbad-rathaid. Nì luachan nas àirde an dìreadh nas dorra
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN :Garbhachd a' chrutha-tìre: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_HELPTEXT :(TerraGenesis a-mhàin) Tagh dè cho pailt a bhios cnuic: Bidh cnuic gann aig tìr rèidh. Bidh pailteas dhe chnuic air tìr gharbh agus coltas ath-aithriseil air, ’s dòcha
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_ROUGH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_ROUGH :Garbh
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_SMOOTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_SMOOTH :Rèidh
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_ROUGH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_ROUGH :Glè gharbh
 • STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_SMOOTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ROUGHNESS_OF_TERRAIN_VERY_SMOOTH :Glè rèidh
 • STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_RUNNING_COSTS :Cosgaisean ruith: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES :Àireamh dhe dh'opcodes mus tèid sgriobt a chur na dhàil: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCRIPT_MAX_OPCODES_HELPTEXT :An àireamh as motha dhe cheuman àireamhachaidh as urrainn dha sgriobt a dhèanamh san aon chuairt
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLMODE_RMB :Gluais am mapa le putan deas na luchaige
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER :Luaths aig sgroladh a' mhapa leis a' chuibhle: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_MULTIPLIER_HELPTEXT :Tagh dè cho luath ’s a thèid sgroladh le cuibhle-sgrolaidh na luchaige
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_OFF
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_OFF :Na dèan dad
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLL :Sgrolaich am mapa
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING :Giùlan a' chuibhle-sgrolaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_SCROLLING_HELPTEXT :Cuir sgroladh an comas le cuibhle-sgrolaidh luchaige aig a bheil dà dhimeinsean
 • STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_ZOOM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SCROLLWHEEL_ZOOM :Sùm am mapa
 • STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE :Tog saimeaforean gu fèin-obrachail ro: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SEMAPHORE_BUILD_BEFORE_DATE_HELPTEXT :Tagh am bliadhna a thèid comharran dealain a chleachdadh airson slighean. Ron bhliadhna seo, thèid comharran neo-dhealanach a chleachdadh (tha an dearbh ghiùlan aca ach coltas eadar-dhealaichte orra)
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD :Càraich heileacoptairean gu fèin-obrachail aig puirt-heileacoptair: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVICEATHELIPAD_HELPTEXT :Càraich heileacoptairean gach turas a thèid iad air tìr, fiù ’s mura h-eil hangar aig a' phort-adhair
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT :Tricead bunaiteach na h-obrach-càraidh air carbadan-adhair: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_AIRCRAFT_HELPTEXT :Tagh dè cho tric ’s a thèid obair-chàraidh a dhèanamh air carbadan-adhair ùra mura deach tricead a’ chàraidh sònraichte a shuidheachadh airson a' charbaid
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_DISABLED :À comas
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT :Tha tricead a' chàraidh ann an ceudadan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ISPERCENT_HELPTEXT :Tagh an tèid carbad a chur gus obair-chàraidh fhaighinn a-rèir an turais mu dheireadh a fhuair iad càradh air no nuair a bhios earbsachd air lùghdachadh le ceudad sònraichte dhen earbsachd as motha
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES :Tricead bunaiteach na h-obrach-càraidh air carbadan-rathaid: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_ROAD_VEHICLES_HELPTEXT :Tagh dè cho tric ’s a thèid obair-chàraidh a dhèanamh air carbadan-rathaid ùra mura deach tricead a’ chàraidh sònraichte a shuidheachadh airson a' charbaid
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS :Tricead bunaiteach na h-obrach-càraidh air longan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_SHIPS_HELPTEXT :Tagh dè cho tric ’s a thèid obair-chàraidh a dhèanamh air longan ùra mura deach tricead a’ chàraidh sònraichte a shuidheachadh airson na luinge
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS :Tricead bunaiteach na h-obrach-càraidh air trèanaichean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_TRAINS_HELPTEXT :Tagh dè cho tric ’s a thèid obair-chàraidh a dhèanamh air carbadan-rèile ùra mura deach tricead a’ chàraidh sònraichte a shuidheachadh airson a' charbaid
 • STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SERVINT_VALUE :{COMMA}{NBSP}{P 0 latha latha làithean latha}/%
 • STR_CONFIG_SETTING_SE_FLAT_WORLD_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SE_FLAT_WORLD_HEIGHT :Ìre na h-àirde a bhios aig mapa cnàmh-sgeòil rèidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION :Lìonadh nan slighean giorra mus tèid slighean le mòran ruim a chleachdadh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHORT_PATH_SATURATION_HELPTEXT :Gu tric, tha iomadh slighe eadar dà stèisean ann. Lìonaidh an sgaoileadh carago an t-slighe as giorra an toiseach is an dàrna slighe as giorra an uairsin is mar sin air adhart. Thèid a mheasadh a bheil slighe làn gus nach eil le tuairmse air na ghabhas an t-slighe ris is air a' chleachdadh a th' air a' phlana. Nuair a bhios na h-uile slighe air an lìonadh is rum a dhìth fhathast, thèid luchd a bharrachd a chur air gach slighe is an fheadhainn aig a bheil mòran rum a thaghadh an toiseach. Co-dhiù, cha dèan an algairim tuairmse buileach ceart air an rum mar as trice. Leigidh an roghainn seo leat sònrachadh dè an ceudad aig slighe as giorra a thèid a cleachdadh sa chiad dol a-mach mus tèid an ath shlighe as fhaide a thaghadh. Dèan nas lugha na 100% e ach nach bidh na stèiseanan ro làn nuair a thèid rum a mheas ro mhòr.
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES :Seall uinneag ionmhais air deireadh a' bhliadhna: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOWFINANCES_HELPTEXT :Ma tha seo air, thèid uinneag ionmhais a shealltainn air deireadh gach bliadhna ach an toir thu sùil air staid ionmhais na companaidh gu furasta
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION :Seall slighean-rèile glèidhte: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SHOW_TRACK_RESERVATION_HELPTEXT :Cuiridh seo dath eile air slighean glèidhte gus cuideachadh le duilgheadasan gun diùlt trèan dol a-steach dha bhlocaichean stèidhichte air slighean
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE :Seall comharran: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_DRIVING_SIDE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_DRIVING_SIDE :Taobh draibhidh
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_HELPTEXT :Tagh taobh an t-slighe a thèid comharran a chur
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_LEFT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_LEFT :Taobh clì
 • STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_RIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SIGNALSIDE_RIGHT :Taobh deas
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR :Dath na tìre a thèid a chleachdach sa mheanbh-mhapa: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_DARK_GREEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_DARK_GREEN :Dorch-uaine
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_GREEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_GREEN :Uaine
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_HELPTEXT :Dath na crutha-tìre air a' mheanbh-mhapa
 • STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_VIOLET
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMALLMAP_LAND_COLOUR_VIOLET :Purpaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT :Meud dhe smùid is sradan nan carbadan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOKE_AMOUNT_HELPTEXT :Suidhich an uiread dhe smùid no sradagan nan carbadan
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY :Cuir eaconamaidh rèidh an comas (atharraichean nas trice is nas beaga): {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_ECONOMY_HELPTEXT :Ma tha seo air, atharraichidh saothrachadh nan gnìomhachasan nas trice is le ceuman nas lugha. Chan eil buaidh aig seo air seòrsaichean gnìomhachais a chaidh a sholar le NewGRF mar as trice
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING :Sgroladh mìn nam port-seallaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SMOOTH_SCROLLING_HELPTEXT :Tagh mar a ghluaiseas am prìomh-shealladh gu ionad sònraichte. Ma tha seo dheth, thèid leum dhan ionad a chaidh a thaghadh sa bhad
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS :Rèideas greimeachaidh nan uinneag: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_DISABLED :À comas
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_HELPTEXT :An t-astar eadar dà uinneag mus tèid an uinneag a tha thu a' gluasad a cho-thaobhadh ri uinneag faisg oirre
 • STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNAP_RADIUS_VALUE :{COMMA} {P 0 phiogsail phiogsail piogsailean piogsail}
 • STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT :Àirde an loidhne sneachda: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SNOWLINE_HEIGHT_HELPTEXT :Stiùirich an àirde air a thòisicheas an sneachd air tìr fho-artach. Bidh buaidh aig sneachd air gintinn nan gnìomhachasan agus riatanasan fàs nam bailtean
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT :An àireamh as motha dhe dh'uinneagan nach eil steigeach: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_DISABLED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_DISABLED :à comas
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_HELPTEXT :An àireamh as motha dhe dh'uinneagan fosgailte nach eil steigeach nach tèid a dhùnadh gu fèin-obrachail gus àite a chruthachadh airson uinneagan ùra
 • STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_VALUE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOFT_LIMIT_VALUE :{COMMA}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND :{ORANGE}Fuaim
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT :Àrainneachd: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_AMBIENT_HELPTEXT :Cluich èifeachdan fuaime àrainneachd a' chrutha-tìre, nan gnìomhachasan is nam bailtean
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK :Brùthadh phutanan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CLICK_HELPTEXT :Dèan bìd le brùthadh phutanan
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM :Togail: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_CONFIRM_HELPTEXT :Cluich èifeachd fuaime nuair a thèid rudeigin a thogail gu soirbheachail is le gnìomhan eile
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER :Dunaidh/tubaistean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_DISASTER_HELPTEXT :Cluich èifeachd fuaime le dunaidh no tubaist
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS :Pàipear-naidheachd: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEWS_HELPTEXT :Cluich fuaim nuair a thèid pàipear-naidheachd a shealltainn
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR :Deireadh a' bhliadhna: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_NEW_YEAR_HELPTEXT :Cluich èifeachd fuaime air deireadh gach bliadhna nuair a thèid dèanadas na companaidh airson a' bhliadhna a dh'fhalbh a shealltainn
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER :Cinn-naidheachd: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_TICKER_HELPTEXT :Cluich fuaim airson gearr-chunntasan naidheachd
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE :Carbadan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SOUND_VEHICLE_HELPTEXT :Cluich èifeachdan fuaime nan carbadan
 • STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STARTING_YEAR :Bliadhna tòiseachaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD :Sgaoileadh as motha aig stèisean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATION_SPREAD_HELPTEXT :An raon as motha sa dh'fhaodas an aon stèisean a sgaoileadh. Thoir an aire gun dèan luachan mòra an geama nas slaodaiche
 • STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS :Ionad a' bhàir-staide: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STATUSBAR_POS_HELPTEXT :Ionad còmhnard a' bhàir-staide aig bonn na sgrìn
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION :Stadaidh òrduighean ùra aig trèanaichean aig {STRING} a' chlàir gu bunaiteach
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_FAR_END
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_FAR_END :ceann thall
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_HELPTEXT :Tagh far an stad trèan aig clàr gu bunaiteach. Is ciall dha “toiseach” gun stad i faisg air a' cheann a thig i a-steach, dha “meadhan” gun stad i sa mheadhan a' chlàir is dha “ceann thall” gun stad i fad air falbh bhon taobh a thig i a-steach. Thoir an aire nach mìnich an roghainn seo ach an luach bunaiteach airson òrduighean ùra. Faodaidh tu fhèin òrduighean fa leth a shuidheachadh mar as toigh leat co-dhiù
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_MIDDLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_MIDDLE :meadhan
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_NEAR_END
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_LOCATION_NEAR_END :toiseach
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD :Ceadaich stèiseanan ri taobh an rathaid air rathaidean a bhuineas ri co-fharpaisiche: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_COMPETITOR_ROAD_HELPTEXT :Ceadaich gun tèid stèiseanan ri taobh an rathaid a thogail air rathaidean a bhuineas ri companaidh eile
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD :Ceadaich stèiseanan ri taobh an rathaid air rathaidean a bhuineas ri baile: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_STOP_ON_TOWN_ROAD_HELPTEXT :Ceadaich gun tèid stèiseanan ri taobh an rathaid a thogail air rathaidean a bhuineas ri baile
 • STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER :Iomadaichear nan tarrail: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_SUBSIDY_MULTIPLIER_HELPTEXT :Suidhich na thèid a phàigheadh airson ceanglaichean le tarrail
 • STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE :Seòrsa a’ chrutha-thìre: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TERRAIN_TYPE_HELPTEXT :(TerraGenesis a-mhàin) Pailteas nan cnoc
 • STR_CONFIG_SETTING_TILE_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TILE_LENGTH :{COMMA} {P 0 leac leac leacan leac}
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS :Seall an clàr-ama ann an diogan seach làithean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_IN_TICKS_HELPTEXT :Seall na h-ùinean siubhail ann an clàran-ama le diogan geama seach làithean
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE :Seall àm ruigsinn is falbh air clàran-ama: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TIMETABLE_SHOW_ARRIVAL_DEPARTURE_HELPTEXT :Seall na h-amannan ruigsinn is falbh air a bheilear an dùil air clàran-ama
 • STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS :Ionad a' phrìomh bhàir-inneal: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOOLBAR_POS_HELPTEXT :Ionad còmhnard a' phrìomh bhàir-inneal air barr na sgrìn
 • STR_CONFIG_SETTING_TOO_HIGH_MOUNTAIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOO_HIGH_MOUNTAIN :{WHITE}Chan urrainn dhut àirde as motha a’ mhapa a shuidheachadh air an luach seo. Tha beinn air a’ mhapa a tha nas àirde.
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING :Stèidheachadh bhailtean sa gheama: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED :Ceadaichte
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED_CUSTOM_LAYOUT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_ALLOWED_CUSTOM_LAYOUT :Ceadaichte, co-dhealbhachd a' bhaile ghnàthaichte
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_FORBIDDEN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_FORBIDDEN :Toirmisgte
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_FOUNDING_HELPTEXT :Ma tha an roghainn seo air, faodaidh cluicheadairean bailtean ùra a stèidheachadh sa gheama
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH :Luaths fàs nam bailtean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_FAST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_FAST :Luath
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_HELPTEXT :Suidhich dè cho luath ’s a dh'fhàsas bailtean
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NONE :Gun fhàs idir
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_NORMAL :Àbhaisteach
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_SLOW
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_SLOW :Slaodach
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_VERY_FAST
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_GROWTH_VERY_FAST :Glè luath
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT :Co-dhealbhachd nan rathaidean airson bailtean ùra: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_2X2_GRID
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_2X2_GRID :Griod 2x2
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_3X3_GRID
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_3X3_GRID :Griod 3x3
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_BETTER_ROADS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_BETTER_ROADS :Rathaidean as fhearr
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_DEFAULT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_DEFAULT :Tùsail
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_HELPTEXT :Co-dhealbhachd airson nan rathaidean ann am bailtean ùra
 • STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_RANDOM
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TOWN_LAYOUT_RANDOM :Air thuaiream
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL :Modail luathachaidh nan trèanaichean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_ACCELERATION_MODEL_HELPTEXT :Tagh am modail fiosaigeachd airson luathachadh nan trèanaichean. Cuiridh am modail “Tùsail” an aon pheanas air a h-uile carbad air sliabh. Cuiridh am modail “Fìor-riochdail” peanas air slèibhtean is lùban a-rèir bhuadhan diofraichte aca a leithid faide is spàirn tarraing
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH :An fhaide as motha aig trèanaichean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_LENGTH_HELPTEXT :Suidhich dè cho fad ’s a bhios trèanaichean air a char as motha
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING :Bac gun till trèanaichean ann an stèiseanan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_REVERSING_HELPTEXT :Ma tha seo air, cha tionndaidh trèanaichean an comhair mura h-eil iad ann an stèisean ceann-rèile, fiù ’s nan robh slighe nas giorra dhan ath cheann-uidhe ann le tionndadh
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS :Caisead nan slèibhtean airson trèanaichean: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TRAIN_SLOPE_STEEPNESS_HELPTEXT :Caisead aig na leacan slèibhe dha thrèanaichean. Nì luachan nas àirde an dìreadh nas dorra
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_CAPTION
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_CAPTION :{WHITE}Roghainnean
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER :Algairim ionad nan craobh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_HELPTEXT :Tagh sgaoileadh nan craobhan air a’ mhapa: Sgapaidh “Tùsail” na craobhan gu cunbhalach agus cuiridh “Leasaichte” ann am buidhnean iad
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_IMPROVED
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_IMPROVED :Leasaichte
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_NONE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_NONE :Chan eil gin
 • STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_ORIGINAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TREE_PLACER_ORIGINAL :Tùsail
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE :{LTBLUE}Seòrsa an roghainn: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_CLIENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_CLIENT :Roghainnean a' chliant (cha tèid an sàbhaladh le geamannan; buaidh air a h-uile geama)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_INGAME :Roghainnean na companaidh (thèid an sàbhaladh leis a' gheama; gun bhuaidh ach air a' chompanaidh seo)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_COMPANY_MENU :Roghainnean na companaidh (thèid an sàbhaladh leis a' gheama; gun bhuaidh ach air geamannan ùra)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_ALL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_ALL :Na h-uile seòrsa roghainn
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_CLIENT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_CLIENT :Roghainnean a' chliant (cha tèid an sàbhaladh le geamannan; buaidh air a h-uile geama)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_INGAME :Roghainnean na companaidh (thèid an sàbhaladh leis a' gheama; gun bhuaidh ach air a' chompanaidh seo)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_COMPANY_MENU :Roghainnean na companaidh (thèid an sàbhaladh leis a' gheama; gun bhuaidh ach air geamannan ùra)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_INGAME :Roghainnean a' gheama (thèid an sàbhaladh leis a' gheama; gun bhuaidh ach air a' gheama seo)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_GAME_MENU :Roghainnean a' gheama (thèid an sàbhaladh leis a' gheama; gun bhuaidh ach air geamannan ùra)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_DROPDOWN_HELPTEXT :{BLACK}Cuingichidh seo an liosta gu h-ìosal gus nach tèid a shealltainn ach seòrsaichean sònraichte dhe roghainn
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_INGAME
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_INGAME :Roghainnean a' gheama (thèid an sàbhaladh leis a' gheama; gun bhuaidh ach air a' gheama seo)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_MENU
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_GAME_MENU :Roghainnean a' gheama (thèid an sàbhaladh leis a' gheama; gun bhuaidh ach air geamannan ùra)
 • STR_CONFIG_SETTING_TYPE_HIDES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_TYPE_HIDES :{BLACK}Seall na h-uile toradh luirg ’s tu a’ suidheachadh{}{SILVER}Seòrsa {BLACK}air {WHITE}Gach seòrsa
 • STR_CONFIG_SETTING_VARIETY
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VARIETY :Sgaoileadh caochlaidh: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_VARIETY_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VARIETY_HELPTEXT :(TerraGenesis a-mhàin) Stiùirich am bi an dà chuid beanntan ’s tìr rèidh air a’ mhapa gus nach bi. O nach adhbharaich an roghainn seo ach tìr nas rèidhe, cuir na roghainnean eile air beanntan
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES :{ORANGE}Carbadan
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_PHYSICS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_PHYSICS :{ORANGE}Fiosaigeachd
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_ROUTING
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLES_ROUTING :{ORANGE}Lorg shlighean
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS :Briseadh charbadan: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_VEHICLE_BREAKDOWNS_HELPTEXT :Stiùirich dè cho tric ’s a bhios carbadan briste nach d' fhuair an obair-chàraidh iomchaidh
 • STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS :Cuir crìochan-luaiths nan carbadan-rèile an comas: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WAGONSPEEDLIMITS_HELPTEXT :Ma tha seo air, cleachd crìochan-luaiths nan carbadan cuideachd gus an luaths as motha aig trèan a shuidheachadh
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS :Thoir rabhadh nuair a dh'adhbharaicheas carbad call airgid: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_INCOME_LESS_HELPTEXT :Nuair a bhios seo air, thèid brath a chur mur an do rinn carbad prothaid feadh bliadhna
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE :Thoir rabhadh nuair a thèid carbad air chall: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_WARN_LOST_VEHICLE_HELPTEXT :Seallaidh seo brath mura tèid le carbad slighe a lorg dha cheann-uidhe
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_IN_2X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_IN_2X :2x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_MIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_MIN :4x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_NORMAL
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_NORMAL :Àbhaisteach
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_2X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_2X :2x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_4X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_4X :4x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_8X
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_LVL_OUT_8X :8x
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX :Leibheil sùmaidh a-mach as àirde: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MAX_HELPTEXT :An leibheil as àirde as urrainn dhut sùmadh a-mach ann am port-seallaidh. Dh'fhaoidte gun adhbharaich leibheilean sùmaidh a-mach a tha ro àird dàil
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN :Leibheil sùmaidh a-steach as àirde: {STRING}
 • STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN_HELPTEXT
 • (Correct) STR_CONFIG_SETTING_ZOOM_MIN_HELPTEXT :An leibheil as àirde as urrainn dhut sùmadh a-steach ann am port-seallaidh. Thoir an aire gum bi barrachd cuimhne a dhìth ort ma cheadaicheas tu leibheilean sùmaidh nas àirde
 • STR_CONTENT_DETAIL_DEPENDENCIES
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_DEPENDENCIES :{SILVER}Eisimeileachdan: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_DESCRIPTION :{SILVER}Tuairisgeul: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_FILESIZE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_FILESIZE :{SILVER}Meud an luchdaidh a-nuas: {WHITE}{BYTES}
 • STR_CONTENT_DETAIL_NAME
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_NAME :{SILVER}Ainm: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_SELECTED_BECAUSE_OF
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SELECTED_BECAUSE_OF :{SILVER}Air a thaghadh air sàilleibh: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_ALREADY_HERE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_ALREADY_HERE :{SILVER}Tha seo agad mu thràth
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_AUTOSELECTED
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_AUTOSELECTED :{SILVER}Chaidh an eisimeileachd seo a thaghadh gus a luchdadh a-nuas
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_DOES_NOT_EXIST
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_DOES_NOT_EXIST :{SILVER}Tha an t-susbaint seo neo-aithnichte is cha ghabh luchdadh a-nuas ann an OpenTTD
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_SELECTED
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_SELECTED :{SILVER}Thagh thu seo gus a luchdadh a-nuas
 • STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_UNSELECTED
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_SUBTITLE_UNSELECTED :{SILVER}Cha do thagh thu seo gus a luchdadh a-nuas
 • STR_CONTENT_DETAIL_TAGS
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_TAGS :{SILVER}Tagaichean: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_TITLE :{SILVER}FIOSRACHADH NA SUSBAINTE
 • STR_CONTENT_DETAIL_TYPE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_TYPE :{SILVER}Seòrsa: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_UPDATE
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_UPDATE :{SILVER}Thèid seo a chur an àite {STRING} a tha ann mu thràth
 • STR_CONTENT_DETAIL_URL
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_URL :{SILVER}URL: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DETAIL_VERSION
 • (Correct) STR_CONTENT_DETAIL_VERSION :{SILVER}Tionndadh: {WHITE}{STRING}
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION :{BLACK}Luchdaich a-nuas
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Tòisich air luchdadh a-nuas na susbainte a thagh thu
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_COMPLETE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_COMPLETE :{WHITE}Tha an luchdadh a-nuas coileanta
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_FILE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_FILE :{WHITE}A' luchdadh a-nuas {STRING} ({NUM} à {NUM})
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_INITIALISE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_INITIALISE :{WHITE}Ag iarraidh faidhlichean...
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_PROGRESS_SIZE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_PROGRESS_SIZE :{WHITE}{0:BYTES} à {1:BYTES} air a{P 0 "" n n n} luchdadh a-nuas ({2:NUM} %)
 • STR_CONTENT_DOWNLOAD_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_DOWNLOAD_TITLE :{WHITE}A' luchdadh a-nuas susbaint...
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_CONNECT
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_CONNECT :{WHITE}Cha b' urrainn dhuinn ceangal ri frithealaiche na susbainte...
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD :{WHITE}Dh'fhàillig leis an luchdadh a-nuas...
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_CONNECTION_LOST
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_CONNECTION_LOST :{WHITE}... chaidh an ceangal air chall
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_FILE_NOT_WRITABLE
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_DOWNLOAD_FILE_NOT_WRITABLE :{WHITE}... cha ghabh am faidhle sgrìobhadh
 • STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_EXTRACT
 • (Correct) STR_CONTENT_ERROR_COULD_NOT_EXTRACT :{WHITE}Cha ghabh am faidhle air a luchdadh a-nuas dì-dhùmhlachadh
 • STR_CONTENT_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_FILTER_TITLE :{BLACK}Criathrag taga/ainm:
 • STR_CONTENT_MATRIX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_MATRIX_TOOLTIP :{BLACK}Briog air nì gus fiosrachadh mu dheidhinn a shealltainn{}Thoir cromag sa bhogsa gus a taghadh airson luchdadh a-nuas
 • STR_CONTENT_NAME_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_NAME_CAPTION :{BLACK}Ainm
 • STR_CONTENT_NAME_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_NAME_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Ainm na susbainte
 • STR_CONTENT_NO_ZLIB
 • (Correct) STR_CONTENT_NO_ZLIB :{WHITE}Chaidh OpenTTD a thogail às aonais taic dha “zlib"...
 • STR_CONTENT_NO_ZLIB_SUB
 • (Correct) STR_CONTENT_NO_ZLIB_SUB :{WHITE}... cha ghabh susbaint sam bith luchdadh a-nuas!
 • STR_CONTENT_OPEN_URL
 • (Correct) STR_CONTENT_OPEN_URL :{BLACK}Tadhail air an làrach-lìn
 • STR_CONTENT_OPEN_URL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_OPEN_URL_TOOLTIP :{BLACK}Tadhail air làrach-lìn na susbainte seo
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL :{BLACK}Lorg air làraichean-lìn taobh a-muigh
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER :{WHITE}Dh'fhaoidte gum bi na teirmichean ’s na cumhaichean gus susbaint a luchdadh a-nuas bho làraichean-lìn eile eadar-dhealaichte.{}Feumaidh tu sùil a thoirt air na làraichean-lìn a-muigh mu mar a stàlaicheas tu an t-susbaint ann an OpenTTD.{}A bheil thu airson leantainn air adhart?
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_DISCLAIMER_CAPTION :{WHITE}Tha thu a' fàgail OpenTTD!
 • STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_SEARCH_EXTERNAL_TOOLTIP :{BLACK}Lorg susbaint nach eil ri làimh air seirbheise susbaint OpenTTD is a bheil ri làimh air làraichean lìn nach eil ceangailte ri OpenTTD
 • STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION :{BLACK}Tagh na h-uile
 • STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Tagh an t-susbaint uile gus a luchdadh a-nuas
 • STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION :{BLACK}Tagh ùrachaidhean
 • STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_SELECT_UPDATES_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Tagh a h-uile susbaint a tha na ùrachadh airson susbaint a tha ann gus a luchdadh a-nuas
 • STR_CONTENT_TITLE
 • (Correct) STR_CONTENT_TITLE :{WHITE}Susbaint ri luchdadh a-nuas
 • STR_CONTENT_TOTAL_DOWNLOAD_SIZE
 • (Correct) STR_CONTENT_TOTAL_DOWNLOAD_SIZE :{SILVER}Meud iomlan an luchdaidh a-nuas: {WHITE}{BYTES}
 • STR_CONTENT_TYPE_AI
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_AI :IF
 • STR_CONTENT_TYPE_AI_LIBRARY
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_AI_LIBRARY :Tasglann IF
 • STR_CONTENT_TYPE_BASE_GRAPHICS
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_BASE_GRAPHICS :Grafaigeachd bhunasach
 • STR_CONTENT_TYPE_BASE_MUSIC
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_BASE_MUSIC :{G=f}Ceòl bhunasach
 • STR_CONTENT_TYPE_BASE_SOUNDS
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_BASE_SOUNDS :Fuaimean bunasach
 • STR_CONTENT_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_CAPTION :{BLACK}Seòrsa
 • STR_CONTENT_TYPE_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Seòrsa na susbaint
 • STR_CONTENT_TYPE_GAME_SCRIPT
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_GAME_SCRIPT :{G=m}Sgriobt geama
 • STR_CONTENT_TYPE_GS_LIBRARY
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_GS_LIBRARY :{G=m}Tasglann GS
 • STR_CONTENT_TYPE_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_HEIGHTMAP :{G=m}Mapa-àirde
 • STR_CONTENT_TYPE_NEWGRF
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_NEWGRF :NewGRF
 • STR_CONTENT_TYPE_SCENARIO
 • (Correct) STR_CONTENT_TYPE_SCENARIO :{G=m}Cnàmh-sgeul
 • STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION :{BLACK}Neo-thagh na h-uile
 • STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CONTENT_UNSELECT_ALL_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Comharraich nach tèid susbaint sam bith a luchdadh a-nuas
 • STR_CRATES
 • (Correct) STR_CRATES :{COMMA}{NBSP}{P chreat chreat creataichean creat}
 • STR_CURRENCY_CHANGE_PARAMETER
 • (Correct) STR_CURRENCY_CHANGE_PARAMETER :{BLACK}Atharraich paramadair an airgeadra ghnàthaichte
 • STR_CURRENCY_CUSTOM_CURRENCY_PREVIEW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_CUSTOM_CURRENCY_PREVIEW_TOOLTIP :{BLACK}10000 not (£) san airgeadra agad
 • STR_CURRENCY_DECREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_DECREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP :{BLACK}Dèan suids dhan Eòro nas tràithe
 • STR_CURRENCY_DECREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_DECREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP :{BLACK}Lùghdaich meud an airgeadra agad airson not (£)
 • STR_CURRENCY_EXCHANGE_RATE
 • (Correct) STR_CURRENCY_EXCHANGE_RATE :{LTBLUE}Luach-iomlaid: {ORANGE}{CURRENCY_LONG} = £ {COMMA}
 • STR_CURRENCY_INCREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_INCREASE_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP :{BLACK}Dèan suids dhan Eòro nas anmoiche
 • STR_CURRENCY_INCREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_INCREASE_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP :{BLACK}Meudaich meud an airgeadra agad airson not (£)
 • STR_CURRENCY_PREFIX
 • (Correct) STR_CURRENCY_PREFIX :{LTBLUE}Ro-leasachan: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CURRENCY_PREVIEW
 • (Correct) STR_CURRENCY_PREVIEW :{LTBLUE}Ro-shealladh: {ORANGE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_CURRENCY_SEPARATOR
 • (Correct) STR_CURRENCY_SEPARATOR :{LTBLUE}Sgaradair: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_PREFIX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_PREFIX_TOOLTIP :{BLACK}Suidhich sreang ro-leasachain an airgeadra agad
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SEPARATOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SEPARATOR_TOOLTIP :{BLACK}Suidhich sgaradair an airgeadra agad
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SUFFIX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_SUFFIX_TOOLTIP :{BLACK}Suidhich sreang iar-leasachain an airgeadra agad
 • STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_CUSTOM_CURRENCY_TO_EURO_TOOLTIP :{BLACK}Suidhich am bliadhna a thèid suids a dhèanamh dhan Eòro
 • STR_CURRENCY_SET_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_CURRENCY_SET_EXCHANGE_RATE_TOOLTIP :{BLACK}Suidhich luach-iomlaid an airgeadra agad airson not (£)
 • STR_CURRENCY_SUFFIX
 • (Correct) STR_CURRENCY_SUFFIX :{LTBLUE}Iar-leasachan: {ORANGE}{STRING}
 • STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO
 • (Correct) STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO :{LTBLUE}Suids dhan Eòro: {ORANGE}{NUM}
 • STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO_NEVER
 • (Correct) STR_CURRENCY_SWITCH_TO_EURO_NEVER :{LTBLUE}Suids dhan Eòro: {ORANGE}gun suids idir
 • STR_CURRENCY_WINDOW
 • (Correct) STR_CURRENCY_WINDOW :{WHITE}Airgeadra gnàthaichte
 • STR_DATE_CAPTION
 • (Correct) STR_DATE_CAPTION :{WHITE}Suidhich ceann-latha
 • STR_DATE_DAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_DAY_TOOLTIP :{BLACK}Tagh latha
 • STR_DATE_LONG_SMALL
 • (Correct) STR_DATE_LONG_SMALL :{TINY_FONT}{BLACK}{DATE_LONG}
  (Correct) STR_DATE_LONG_SMALL.dat :{TINY_FONT}{BLACK}{DATE_LONG.dat}
 • STR_DATE_MONTH_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_MONTH_TOOLTIP :{BLACK}Tagh mìos
 • STR_DATE_SET_DATE
 • (Correct) STR_DATE_SET_DATE :{BLACK}Suidhich ceann-latha
 • STR_DATE_SET_DATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_SET_DATE_TOOLTIP :{BLACK}Cleachd an ceann-latha a thagh thu mar cheann-latha tòiseachaidh airson a' chlàir-ama
 • STR_DATE_YEAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DATE_YEAR_TOOLTIP :{BLACK}Tagh bliadhna
 • STR_DAY_NUMBER_10TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_10TH :10mh
 • STR_DAY_NUMBER_11TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_11TH :11ad
 • STR_DAY_NUMBER_12TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_12TH :12na
 • STR_DAY_NUMBER_13TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_13TH :13s
 • STR_DAY_NUMBER_14TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_14TH :14mh
 • STR_DAY_NUMBER_15TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_15TH :15mh
 • STR_DAY_NUMBER_16TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_16TH :16mh
 • STR_DAY_NUMBER_17TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_17TH :17mh
 • STR_DAY_NUMBER_18TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_18TH :18mh
 • STR_DAY_NUMBER_19TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_19TH :19mh
 • STR_DAY_NUMBER_1ST
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_1ST :1ad
 • STR_DAY_NUMBER_20TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_20TH :20mh
 • STR_DAY_NUMBER_21ST
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_21ST :21ad
 • STR_DAY_NUMBER_22ND
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_22ND :22na
 • STR_DAY_NUMBER_23RD
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_23RD :23s
 • STR_DAY_NUMBER_24TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_24TH :24mh
 • STR_DAY_NUMBER_25TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_25TH :25mh
 • STR_DAY_NUMBER_26TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_26TH :26mh
 • STR_DAY_NUMBER_27TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_27TH :27mh
 • STR_DAY_NUMBER_28TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_28TH :28mh
 • STR_DAY_NUMBER_29TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_29TH :29mh
 • STR_DAY_NUMBER_2ND
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_2ND :2na
 • STR_DAY_NUMBER_30TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_30TH :30mh
 • STR_DAY_NUMBER_31ST
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_31ST :31mh
 • STR_DAY_NUMBER_3RD
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_3RD :3a
 • STR_DAY_NUMBER_4TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_4TH :4mh
 • STR_DAY_NUMBER_5TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_5TH :5mh
 • STR_DAY_NUMBER_6TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_6TH :6mh
 • STR_DAY_NUMBER_7TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_7TH :7mh
 • STR_DAY_NUMBER_8TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_8TH :8mh
 • STR_DAY_NUMBER_9TH
 • (Correct) STR_DAY_NUMBER_9TH :9mh
 • STR_DEFAULT_SIGN_NAME
 • (Correct) STR_DEFAULT_SIGN_NAME :Sanas
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Carbadan-adhair - Dèan briogadh deas air a' charbad airson fiosrachaidh
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Meadhanaich am prìomh-shealladh air a' hangar. Fosglaidh Ctrl+briogadh port-seallaidh ùr air ionad a' hangair
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Carbadan ùra
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Ceannaich carbad-adhair ùr
 • STR_DEPOT_AIRCRAFT_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AIRCRAFT_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Slaod carbad-adhair an-seo gus a reic
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Fèin-leasaich a h-uile carbad-adhair sa hangar
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Fèin-leasaich a h-uile carbad-rathaid sa gharaids
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Fèin-leasaich a h-uile long sa chala
 • STR_DEPOT_AUTOREPLACE_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_AUTOREPLACE_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Fèin-leasaich a h-uile trèan san trèan-lann
 • STR_DEPOT_BUILD_SHIP_CAPTION
 • (Correct) STR_DEPOT_BUILD_SHIP_CAPTION :{WHITE}Comhair a' chalaidh
 • STR_DEPOT_BUILD_SHIP_ORIENTATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_BUILD_SHIP_ORIENTATION_TOOLTIP :{BLACK}Tagh comhair a' chalaidh
 • STR_DEPOT_CAPTION
 • (Correct) STR_DEPOT_CAPTION :{WHITE}{DEPOT}
 • STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT :{BLACK}Dèan lethbhreac dhe charbad
 • STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT_INFO_HANGAR_WINDOW
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_AIRCRAFT_INFO_HANGAR_WINDOW :{BLACK}Ceannaichidh seo lethbhreac dhe charbad-adhair. Briog air a' phutan seo is an uairsin air carbad taobh a-staigh no a-muigh a' hangair. Thoir na h-aon òrduighean dha le Ctrl+briogadh. Seallaidh Shift+briogadh tuairmse air na cosgaisean gun a bhith a' ceannach dad
 • STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE :{BLACK}Dèan lethbhreac dhe charbad
 • STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE_DEPOT_INFO
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_ROAD_VEHICLE_DEPOT_INFO :{BLACK}Ceannaichidh seo lethbhreac dhe charbad-rathaid. Briog air a' phutan seo is an uairsin air carbad taobh a-staigh no a-muigh na garaids. Thoir na h-aon òrduighean dha le Ctrl+briogadh. Seallaidh Shift+briogadh tuairmse air na cosgaisean gun a bhith a' ceannach dad
 • STR_DEPOT_CLONE_SHIP
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_SHIP :{BLACK}Dèan lethbhreac dhe long
 • STR_DEPOT_CLONE_SHIP_DEPOT_INFO
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_SHIP_DEPOT_INFO :{BLACK}Ceannaichidh seo lethbhreac dhe long. Briog air a' phutan seo is an uairsin air long taobh a-staigh no a-muigh a' chalaidh. Thoir na h-aon òrduighean dhi le Ctrl+briogadh. Seallaidh Shift+briogadh tuairmse air na cosgaisean gun a bhith a' ceannach dad
 • STR_DEPOT_CLONE_TRAIN
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_TRAIN :{BLACK}Dèan lethbhreac dhe thrèan
 • STR_DEPOT_CLONE_TRAIN_DEPOT_INFO
 • (Correct) STR_DEPOT_CLONE_TRAIN_DEPOT_INFO :{BLACK}Ceannaichidh seo lethbhreac dhe thrèan, a' gabhail a-steach a h-uile carbad. Briog air a' phutan seo is an uairsin air trèan taobh a-staigh no a-muigh na trèan-lainn. Thoir na h-aon òrduighean dhi le Ctrl+briogadh. Seallaidh Shift+briogadh tuairmse air na cosgaisean gun a bhith a' ceannach dad
 • STR_DEPOT_DRAG_WHOLE_TRAIN_TO_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_DRAG_WHOLE_TRAIN_TO_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Slaod einnsean trèan an-seo gus an trèan shlàn a reic
 • STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Briog gus a h-uile carbad-rathaid sa gharaids a chur a' dol
 • STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Briog gus a h-uile long sa chala a chur a' dol
 • STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Briog gus a h-uile trèan san trèan-lann a chur a' dol
 • STR_DEPOT_MASS_START_HANGAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_START_HANGAR_TOOLTIP :{BLACK}Briog gus a h-uile carbad-adhair sa hangar a chur a' dol
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Briog gus a h-uile carbad-rathaid a chur na stad sa gharaids
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Briog gus a h-uile long a chur na stad sa chala
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_DEPOT_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Briog gus a h-uile trèan a chur na stad san trèan-lann
 • STR_DEPOT_MASS_STOP_HANGAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_MASS_STOP_HANGAR_TOOLTIP :{BLACK}Briog gus a h-uile carbad-adhair a chur na stad sa hangar
 • STR_DEPOT_NAME
 • (Correct) STR_DEPOT_NAME :{DEPOT}
 • STR_DEPOT_NO_ENGINE
 • (Correct) STR_DEPOT_NO_ENGINE :{BLACK}-
 • STR_DEPOT_RENAME_DEPOT_CAPTION
 • (Correct) STR_DEPOT_RENAME_DEPOT_CAPTION :Ainm ùr na garaids / na trèan-lann / a' chala / a' hangair
 • STR_DEPOT_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Thoir ainm ùr air an togalach seo
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Carbadan - Dèan briogadh deas air a' charbad airson fiosrachaidh
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Meadhanaich am prìomh-shealladh air a' gharaids. Fosglaidh Ctrl+briogadh port-seallaidh ùr air ionad na garaids
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Carbadan ùra
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Ceannaich carbad-rathaid ùr
 • STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_ROAD_VEHICLE_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Slaod carbad-rathaid an-seo gus a reic
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Reic a h-uile carbad-adhair sa hangar
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Reic a h-uile carbad-rathaid sa gharaids
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Reic a h-uile long sa chala
 • STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_ALL_BUTTON_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Reic a h-uile trèan san trèan-lann
 • STR_DEPOT_SELL_CONFIRMATION_TEXT
 • (Correct) STR_DEPOT_SELL_CONFIRMATION_TEXT :{YELLOW}Tha thu an impis na h-uile carbad sa gharaids / san trèan-lann / sa chala / sa hangar seo a reic. A bheil thu cinnteach?
 • STR_DEPOT_SHIP_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Longan - Dèan briogadh deas air an long airson fiosrachaidh
 • STR_DEPOT_SHIP_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Meadhanaich am prìomh-shealladh air a' chala. Fosglaidh Ctrl+briogadh port-seallaidh ùr air ionad a' chalaidh
 • STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Longan ùra
 • STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Ceannaich long ùr
 • STR_DEPOT_SHIP_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_SHIP_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Slaod long an-seo gus a reic
 • STR_DEPOT_TRAIN_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Trèanaichean - slaod carbad le briogadh deas gus a chur ris/a thoirt air falbh bhon trèan no dèan briogadh deas airson fiosrachaidh. Cùm Ctrl sìos gus an dà rud a chur an sàs air a' cheangal a leanas
 • STR_DEPOT_TRAIN_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Meadhanaich am prìomh-shealladh air an trèan-lann. Fosglaidh Ctrl+briogadh port-seallaidh ùr air ionad na trèan-lainn
 • STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_BUTTON
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_BUTTON :{BLACK}Carbadan ùra
 • STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_NEW_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Ceannaich carbad-rèile ùr
 • STR_DEPOT_TRAIN_SELL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_TRAIN_SELL_TOOLTIP :{BLACK}Slaod carbad-rèile an-seo gus a reic
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Faigh liosta dhe na h-uile carbad-adhair is an hangar seo sna h-òrduighean aige
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Faigh liosta dhe na h-uile carbad-rathaid is a' gharaids seo sna h-òrduighean aige
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Faigh liosta dhe na h-uile long is an cala seo sna h-òrduighean aice
 • STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_ORDER_LIST_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Faigh liosta dhe na h-uile trèana is an trèan-lann seo sna h-òrduighean aice
 • STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}{ENGINE}{STRING}
 • STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CARGO
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CARGO :{}{CARGO_LONG} ({CARGO_SHORT})
 • STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CHAIN
 • (Correct) STR_DEPOT_VEHICLE_TOOLTIP_CHAIN :{BLACK}{NUM} {P charbad charbad carbadan carbad}{STRING}
 • STR_DESKTOP_SHORTCUT_COMMENT
 • (Correct) STR_DESKTOP_SHORTCUT_COMMENT :Geama saoghail mas-fhìor stèidhichte air Transport Tycoon Deluxe
 • STR_DIFFICULTY_LEVEL_SETTING_MAXIMUM_NO_COMPETITORS
 • (Correct) STR_DIFFICULTY_LEVEL_SETTING_MAXIMUM_NO_COMPETITORS :{LTBLUE}Àireamh as motha dhe cho-fharpaisich: {ORANGE}{COMMA}
 • STR_DISASTER_NONE
 • (Correct) STR_DISASTER_NONE :Cha tachair seo idir
 • STR_DISASTER_NORMAL
 • (Correct) STR_DISASTER_NORMAL :Àbhaisteach
 • STR_DISASTER_REDUCED
 • (Correct) STR_DISASTER_REDUCED :Ainneamh
 • STR_EDIT_SIGN_CAPTION
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_CAPTION :{WHITE}Deasaich teacsa an t-sanais
 • STR_EDIT_SIGN_NEXT_SIGN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_NEXT_SIGN_TOOLTIP :{BLACK}Rach dhan ath shanas
 • STR_EDIT_SIGN_PREVIOUS_SIGN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_PREVIOUS_SIGN_TOOLTIP :{BLACK}Rach dhan t-sanas roimhe
 • STR_EDIT_SIGN_SIGN_OSKTITLE
 • (Correct) STR_EDIT_SIGN_SIGN_OSKTITLE :{BLACK}Cuir a-steach ainm airson an t-sanais
 • STR_EDIT_WAYPOINT_NAME
 • (Correct) STR_EDIT_WAYPOINT_NAME :{WHITE}Deasaich ainm na puinge-turais
 • STR_EMPTY
 • (Correct) STR_EMPTY :
 • STR_ENGINE_NAME
 • (Correct) STR_ENGINE_NAME :{ENGINE}
 • STR_ENGINE_PREVIEW_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_AIRCRAFT :carbad-adhair
 • STR_ENGINE_PREVIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_CAPTION :{WHITE}Brath bho dhèanadair a' charbaid
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_CAP_RUNCOST :{BLACK}Cosgais: {CURRENCY_LONG} Luaths as motha: {VELOCITY}{}Tomhas-lìonaidh: {CARGO_LONG}{}Cosgaisean ruith: {CURRENCY_LONG}/bliadhna
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_CAP_RUNCOST :{BLACK}Cogais: {CURRENCY_LONG} Luaths as motha: {VELOCITY}{}Seòrsa carbaid-adhair: {STRING}{}Tomhas-lìonaidh: {CARGO_LONG}, {CARGO_LONG}{}Cosgaisean ruith: {CURRENCY_LONG}/bliadhna
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_CAP_RUNCOST :{BLACK}Cogais: {CURRENCY_LONG} Astar as motha: {VELOCITY}{}Seòrsa carbaid-adhair: {STRING}{}Tomhas-lìonaidh: {CARGO_LONG}{}Cosgaisean ruith: {CURRENCY_LONG}/bliadhna
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_CAP_RUNCOST :{BLACK}Cogais: {CURRENCY_LONG} Luaths as motha: {VELOCITY}{}Seòrsa carbaid-adhair: {STRING} Astar: {COMMA} {P leacag leacag leacagan leacag}{}Tomhas-lìonaidh: {CARGO_LONG}, {CARGO_LONG}{}Cosgaisean ruith: {CURRENCY_LONG}/bliadhna
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_RUNCOST
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_MAX_SPEED_TYPE_RANGE_CAP_RUNCOST :{BLACK}Cosgais: {CURRENCY_LONG} Astar as motha: {VELOCITY}{}Seòrsa carbaid-adhair: {STRING} Astar: {COMMA} {P leacag leacag leacagan leacag}{}Capacity: {CARGO_LONG}{}Cosgaisean ruith: {CURRENCY_LONG}/bliadhna
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER :{BLACK}Cosgais: {CURRENCY_LONG} Cuideam: {WEIGHT_SHORT}{}Luaths: {VELOCITY} Cumhachd: {POWER}{}Cosgaisean ruith: {CURRENCY_LONG}/bliadhna{}Tomhas-lìonaidh: {CARGO_LONG}
 • STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER_MAX_TE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_COST_WEIGHT_SPEED_POWER_MAX_TE :{BLACK}Cosgais: {CURRENCY_LONG} Cuideam: {WEIGHT_SHORT}{}Luaths: {VELOCITY} Cumhachd: {POWER} Neart: {6:FORCE}{}Cosgaisean ruith: {4:CURRENCY_LONG}/bliadhna{}Tomhas-lìonaidh: {5:CARGO_LONG}
 • STR_ENGINE_PREVIEW_MAGLEV_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_MAGLEV_LOCOMOTIVE :einnsean magnaiteach
 • STR_ENGINE_PREVIEW_MESSAGE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_MESSAGE :{GOLD}Tha sinn air {STRING} ùr a dhealbhadh - a bheil ùidh agaibh ann ’s nach cleachd ach sibh fhèin e fad bliadhna ach am faic sinn dè cho math ’s a dh’obraicheas e mus reic sinn don a h-uile duine e?
 • STR_ENGINE_PREVIEW_MONORAIL_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_MONORAIL_LOCOMOTIVE :einnsean aona-rèile
 • STR_ENGINE_PREVIEW_RAILROAD_LOCOMOTIVE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_RAILROAD_LOCOMOTIVE :einnsean-rèile
 • STR_ENGINE_PREVIEW_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_ROAD_VEHICLE :carbad-rathaid
 • STR_ENGINE_PREVIEW_SHIP
 • (Correct) STR_ENGINE_PREVIEW_SHIP :{G=f}long
 • STR_ERROR_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING
 • (Correct) STR_ERROR_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING :{WHITE}Tha seo ri taobh barrachd air aon stèisean/ionad-luchdaidh a tha ann mu thràth
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_IN_THE_WAY :{WHITE}Tha carbad-adhair san rathad
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_IS_IN_FLIGHT
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_IS_IN_FLIGHT :{WHITE}Tha an carbad-adhair air sgiath
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_HANGAR
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_HANGAR :{WHITE}... feumaidh e bhith na stad ann an hangar
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Chan eil an carbad ri làimh
 • STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_ENOUGH_RANGE
 • (Correct) STR_ERROR_AIRCRAFT_NOT_ENOUGH_RANGE :{WHITE}... chan eil rainse gu leòr aig a' charbad-adhair
 • STR_ERROR_AI_DEBUG_SERVER_ONLY
 • (Correct) STR_ERROR_AI_DEBUG_SERVER_ONLY :{YELLOW}Chan eil an uinneag dì-bhugaidh aig an IF/sgriobt geama ri làimh ach airson an fhrithealaiche
 • STR_ERROR_AI_NO_AI_FOUND
 • (Correct) STR_ERROR_AI_NO_AI_FOUND :Cha deach IF freagarrach a lorg airson luchdadh.{}Seo IF caochaige nach dèan dad.{}’S urrainn dhut caochladh dhe IF luchdadh a-nuas leis an t-siostam “Susbaint air loidhne"
 • STR_ERROR_AI_PLEASE_REPORT_CRASH
 • (Correct) STR_ERROR_AI_PLEASE_REPORT_CRASH :{WHITE}Thuislich aon dhe na sgriobtan a bha a’ ruith. Feuch an cuir thu aithisg dha ùghdar an sgriobt le glacadh-sgrìn dhen uinneag dì-bhugaidh aig an IF/sgriobt geama
 • STR_ERROR_ALREADY_AT_SEA_LEVEL
 • (Correct) STR_ERROR_ALREADY_AT_SEA_LEVEL :{WHITE}... air àirde na mara mu thràth
 • STR_ERROR_ALREADY_BUILT
 • (Correct) STR_ERROR_ALREADY_BUILT :{WHITE}... air a t(h)ogail mu thràth
 • STR_ERROR_ALREADY_LEVELLED
 • (Correct) STR_ERROR_ALREADY_LEVELLED :{WHITE}... rèidh mu thràth
 • STR_ERROR_ANOTHER_TUNNEL_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_ANOTHER_TUNNEL_IN_THE_WAY :{WHITE}Tha tunail eile san rathad
 • STR_ERROR_AREA_IS_OWNED_BY_ANOTHER
 • (Correct) STR_ERROR_AREA_IS_OWNED_BY_ANOTHER :{WHITE}... tha companaidh eile na shealbhaiche aig an raon seo
 • STR_ERROR_AUTOREPLACE_MONEY_LIMIT
 • (Correct) STR_ERROR_AUTOREPLACE_MONEY_LIMIT :(chan eil airgead gu leòr ann)
 • STR_ERROR_AUTOREPLACE_NOTHING_TO_DO
 • (Correct) STR_ERROR_AUTOREPLACE_NOTHING_TO_DO :{WHITE}Cha deach riaghailt fèin-leasachaidh/fèin-nuadhachaidh sam bith a chur an sàs
 • STR_ERROR_AUTOSAVE_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_AUTOSAVE_FAILED :{WHITE}Dh’fhàillig leis an fhèin-shàbhaladh
 • STR_ERROR_BMPMAP
 • (Correct) STR_ERROR_BMPMAP :{WHITE}Cha ghabh cruth-tìre luchdadh bhon BMP...
 • STR_ERROR_BMPMAP_IMAGE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_BMPMAP_IMAGE_TYPE :{WHITE}... cha b’ urrainn dhuinn seòrsa an deilbh iompachadh
 • STR_ERROR_BRIBE_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_BRIBE_FAILED :{WHITE}Mhothaich sgrùdair ionadail gun do dh’fheuch thu ri brìbeadh a thoirt
 • STR_ERROR_BRIDGEHEADS_NOT_SAME_HEIGHT
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGEHEADS_NOT_SAME_HEIGHT :{WHITE}Chan eil an dà cheann aig an drochaid air an aon àirde
 • STR_ERROR_BRIDGE_THROUGH_MAP_BORDER
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_THROUGH_MAP_BORDER :{WHITE}Bhiodh ceann thall na drochaide taobh a-muigh a' mhapa
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_AFTER_LOWER_LAND
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_AFTER_LOWER_LAND :{WHITE}Bhiodh a drochaid os a chionn ro àird an uairsin.
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_FOR_TERRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_HIGH_FOR_TERRAIN :{WHITE}Tha an drochaid ro àrd airson a’ chrutha-thìre seo.
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LONG
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LONG :{WHITE}... tha an drochaid ro fhada
 • STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LOW_FOR_TERRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_BRIDGE_TOO_LOW_FOR_TERRAIN :{WHITE}Tha an drochaid ro ìosal airson a' chrutha-tìre seo
 • STR_ERROR_BUILDING_MUST_BE_DEMOLISHED
 • (Correct) STR_ERROR_BUILDING_MUST_BE_DEMOLISHED :{WHITE}Feumaidh tu an togalach a leagail an toiseach
 • STR_ERROR_BUOY_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_BUOY_IN_THE_WAY :{WHITE}... tha fleodrainn san rathad
 • STR_ERROR_BUOY_IS_IN_USE
 • (Correct) STR_ERROR_BUOY_IS_IN_USE :{WHITE}... tha companaidh eile a' chleachdadh na fleodrainn!
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_ABOVE_SNOW_LINE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_ABOVE_SNOW_LINE :{WHITE}... cha ghabh seo togail ach os cionn na loidhne-sneachda
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_BELOW_SNOW_LINE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_BELOW_SNOW_LINE :{WHITE}... cha ghabh seo togail ach fon loidhne-shneachda
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_DESERT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_DESERT :{WHITE}... cha ghabh seo togail ach ann an raointean fàsaich
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_LOW_AREAS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_LOW_AREAS :{WHITE}... cha ghabh seo togail ach ann an raointean ìosal
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_RAINFOREST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_RAINFOREST :{WHITE}... cha ghabh seo togail ach ann an raointean coille-uisge
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS :{WHITE}... cha ghabh seo togail ach ann am baile (an àite thaighean)
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS_WITH_POPULATION_OF_1200
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_IN_TOWNS_WITH_POPULATION_OF_1200 :{WHITE}... chan urrainn dhut seo a thogail ach ann am bailtean aig a bheil sluagh dhe 1200 air a char as lugha
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_NEAR_TOWN_CENTER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_BUILT_NEAR_TOWN_CENTER :{WHITE}... cha ghabh seo togail ach faisg air meadhan a' bhaile
 • STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_POSITIONED
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_ONLY_BE_POSITIONED :{WHITE}... cha ghabh seo suidheachadh ach faisg air oirean a' mhapa
 • STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER :{WHITE}... chan urrainn dhan charbad dol dhan stèisean ud
 • STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER_SHARED
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_ADD_ORDER_SHARED :{WHITE}... chan urrainn dha charbad a cho-roinneas na h-òrduighean seo dol dhan stèisean ud
 • STR_ERROR_CAN_T_BORROW_ANY_MORE_MONEY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BORROW_ANY_MORE_MONEY :{WHITE}Chan urrainn dhut barrachd airgid fhaighinn air iasad...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AIRPORT_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AIRPORT_HERE :{WHITE}Cha ghabh port-adhair togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AQUEDUCT_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_AQUEDUCT_HERE :{WHITE}Chan urrainn dhut duct-uisge a thogail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BRIDGE_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BRIDGE_HERE :{WHITE}Cha ghabh an drochaid togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BUS_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_BUS_STATION :{WHITE}Cha ghabh stèisean bus togail...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CANALS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CANALS :{WHITE}Cha ghabh canal togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CARGO_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_CARGO_TRAM_STATION :{WHITE}Cha ghabh stèisean trama carago togail...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_COMPANY_HEADQUARTERS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_COMPANY_HEADQUARTERS :{WHITE}Cha ghabh ionad na companaidh togail...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_DOCK_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_DOCK_HERE :{WHITE}Cha ghabh port togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_HERE :{WHITE}Cha ghabh {STRING} togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_LOCKS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_LOCKS :{WHITE}Cha ghabh loc togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_OBJECT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_OBJECT :{WHITE}Cha ghabh an t-oibseact togail
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_CANAL
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_CANAL :{WHITE}... chan urrainn dhut seo a thogail air canal
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_RIVER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_RIVER :{WHITE}... chan urrainn dhut seo a thogail air abhainn
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_SEA
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_SEA :{WHITE}... chan urrainn dhut seo a thogail air a' chuain
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_WATER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ON_WATER :{WHITE}... chan urrainn dhut seo a thogail air uisge
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION :{WHITE}Cha ghabh stèisean trama thaistealach togail...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_STATION :{WHITE}Cha ghabh stèisean-rèile togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Cha ghabh slighe-rèile togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_DEPOT :{WHITE}Cha ghabh garaids togail an seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_ROAD_HERE :{WHITE}Cha ghabh rathad togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SHIP_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SHIP_DEPOT :{WHITE}Cha ghabh cala togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SIGNALS_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_SIGNALS_HERE :{WHITE}Cha ghabh comharran togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_DEPOT :{WHITE}Cha ghabh trèan-lann togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAIN_WAYPOINT :{WHITE}Cha ghabh puing-thurais trèan togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAMWAY_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAMWAY_HERE :{WHITE}Cha ghabh slighe-trama togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAM_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRAM_DEPOT :{WHITE}Cha ghabh trama-lann togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRUCK_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TRUCK_STATION :{WHITE}Cha ghabh ionad-luchdaidh nan làraidh togail...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TUNNEL_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUILD_TUNNEL_HERE :{WHITE}Cha ghabh tunail togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_25_SHARE_IN_THIS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_25_SHARE_IN_THIS :{WHITE}Chan urrainn dhut earrann dhe 25% aig a' chompanaidh seo a cheannach....
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_AIRCRAFT :{WHITE}Cha ghabh an carbad-adhair ceannach...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_COMPANY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_COMPANY :{WHITE}Chan urrainn dhut a' chompanaidh a cheannach...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Cha ghabh an carbad-rathaid ceannach...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_SHIP :{WHITE}Cha ghabh an long ceannach...
 • STR_ERROR_CAN_T_BUY_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_BUY_TRAIN :{WHITE}Cha ghabh an carbad-rèile ceannach...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_COMPANY_NAME :{WHITE}Cha ghabh ainm na companaidh atharrachadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_PRESIDENT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_PRESIDENT :{WHITE}Chan urrainn dhuinn ainm an stiùiriche atharrachadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SERVICING
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SERVICING :{WHITE}Cha ghabh tricead na h-obrach-glèidhidh atharrachadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SIGN_NAME
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_SIGN_NAME :{WHITE}Cha ghabh ainm an t-sanais atharrachadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_WAYPOINT_NAME
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CHANGE_WAYPOINT_NAME :{WHITE}Cha ghabh ainm na puinge-turais atharrachadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_CLEAR_THIS_AREA
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CLEAR_THIS_AREA :{WHITE}Cha ghabh an raon seo falamhachadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONSTRUCT_THIS_INDUSTRY
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONSTRUCT_THIS_INDUSTRY :{WHITE}Cha ghabh an seòrsa seo dhe ghnìomhachas togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_RAIL
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_CONVERT_RAIL :{WHITE}Cha ghabh seòrsa an rèile iompachadh an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_COPY_ORDER_LIST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_COPY_ORDER_LIST :{WHITE}Cha ghabh lethbhreac dèanamh dhe liosta nan òrduighean...
 • STR_ERROR_CAN_T_COPY_SHARE_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_COPY_SHARE_ORDER :{WHITE}... chan urrainn dhan charbad dol dhan a h-uile stèisean
 • STR_ERROR_CAN_T_DELETE_SIGN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_DELETE_SIGN :{WHITE}Cha ghabh an sanas sguabadh às...
 • STR_ERROR_CAN_T_DELETE_THIS_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_DELETE_THIS_ORDER :{WHITE}Cha ghabh an t-òrdugh seo sguabadh às...
 • STR_ERROR_CAN_T_DO_THIS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_DO_THIS :{WHITE}Cha ghabh seo dèanamh...
 • STR_ERROR_CAN_T_EXPAND_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_EXPAND_TOWN :{WHITE}Cha ghabh am baile leudachadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_FOUND_TOWN_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_FOUND_TOWN_HERE :{WHITE}Cha ghabh baile stèidheachadh an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_INDUSTRIES :{WHITE}Cha ghabh gnìomhachasan gintinn...
 • STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_GENERATE_TOWN :{WHITE}Cha ghabh baile sam bith a thogail
 • STR_ERROR_CAN_T_INSERT_NEW_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_INSERT_NEW_ORDER :{WHITE}Cha ghabh òrdugh ùr cur a-steach...
 • STR_ERROR_CAN_T_LEVEL_LAND_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_LEVEL_LAND_HERE :{WHITE}Cha ghabh an tìr dèanamh rèidh an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_LOWER_LAND_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_LOWER_LAND_HERE :{WHITE}Cha ghabh tìr ìsleachadh an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_MAKE_ROAD_VEHICLE_TURN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MAKE_ROAD_VEHICLE_TURN :{WHITE}Chan urrainn dhan charbad-rathaid tilleadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_MAKE_TRAIN_PASS_SIGNAL
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MAKE_TRAIN_PASS_SIGNAL :{WHITE}Chan urrainn dhut toirt air trèanaichean dol seachad air comharra fo chunnart...
 • STR_ERROR_CAN_T_MODIFY_THIS_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MODIFY_THIS_ORDER :{WHITE}Cha ghabh an t-òrdugh seo atharrachadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_MOVE_THIS_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MOVE_THIS_ORDER :{WHITE}Cha ghabh an t-òrdugh seo gluasad...
 • STR_ERROR_CAN_T_MOVE_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_MOVE_VEHICLE :{WHITE}Chan urrainn dhan charbad gluasad...
 • STR_ERROR_CAN_T_PLACE_RIVERS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PLACE_RIVERS :{WHITE}Cha ghabh abhainn togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_PLACE_SIGN_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PLACE_SIGN_HERE :{WHITE}Chan urrainn dhut sanas a chur an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_PLANT_TREE_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PLANT_TREE_HERE :{WHITE}Cha ghabh a' chraobh cur an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_POSITION_BUOY_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_POSITION_BUOY_HERE :{WHITE}Cha ghabh fleodrainn togail an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_PURCHASE_THIS_LAND
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_PURCHASE_THIS_LAND :{WHITE}Chan urrainn dhut an raon-tìre seo a cheannach...
 • STR_ERROR_CAN_T_RAISE_LAND_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RAISE_LAND_HERE :{WHITE}Cha ghabh tìr àrdachadh an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_AIRCRAFT :{WHITE}Cha ghabh an carbad-adhair mùthadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Cha ghabh an carbad-rathaid mùthadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_SHIP :{WHITE}Cha ghabh an long mùthadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_REFIT_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REFIT_TRAIN :{WHITE}Cha ghabh an trèan mùthadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_BUS_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_BUS_STATION :{WHITE}Cha ghabh an stèisean bus toirt air falbh...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_CARGO_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_CARGO_TRAM_STATION :{WHITE}Cha ghabh an stèisean trama carago toirt air falbh...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PART_OF_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PART_OF_STATION :{WHITE}Cha ghabh pàirt dhen stèisean toirt air falbh...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PASSENGER_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_PASSENGER_TRAM_STATION :{WHITE}Cha ghabh an stèisean trama thaistealach toirt air falbh...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Cha ghabh an t-slighe-rèile toirt air falbh an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_ROAD_FROM
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_ROAD_FROM :{WHITE}Cha ghabh rathad toirt air falbh an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_SIGNALS_FROM
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_SIGNALS_FROM :{WHITE}Cha ghabh na comharran toirt air falbh an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAIN_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAIN_WAYPOINT :{WHITE}Cha ghabh puing-thurais trèan toirt air falbh an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAMWAY_FROM
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRAMWAY_FROM :{WHITE}Cha ghabh an t-slighe-trama toirt air falbh an-seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRUCK_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REMOVE_TRUCK_STATION :{WHITE}Cha ghabh ionad-luchdaidh nan làraidh toirt air falbh...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT :{WHITE}Cha ghabh ainm toirt air a' charbad-adhair...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_AIRCRAFT_TYPE :{WHITE}Cha ghabh ainm ùr toirt air an t-seòrsa carbaid-adhair...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_DEPOT :{WHITE}Cha ghabh ainm na garaids / na trèana-lainn / a' chalaidh / a' hangair atharrachadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Cha ghabh ainm toirt air a' charbad-rathaid...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE :{WHITE}Cha ghabh ainm ùr toirt air an t-seòrsa carbaid-rathaid...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP :{WHITE}Cha ghabh ainm toirt air an long...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_SHIP_TYPE :{WHITE}Cha ghabh ainm ùr toirt air an t-seòrsa luinge...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_STATION :{WHITE}Cha ghabh ainm an stèisein atharrachadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TOWN :{WHITE}Cha ghabh ainm a' bhaile atharrachadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN :{WHITE}Cha ghabh ainm toirt air an trèan...
 • STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_RENAME_TRAIN_TYPE :{WHITE}Cha ghabh ainm ùr toirt air an t-seòrsa carbaid-rèile...
 • STR_ERROR_CAN_T_REPAY_LOAN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REPAY_LOAN :{WHITE}Cha ghabh an t-iasad pàigheadh air ais...
 • STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE :{WHITE}Chan urrainn dhan charbad tilleadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE_MULTIPLE_UNITS
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_RAIL_VEHICLE_MULTIPLE_UNITS :{WHITE}... dèanta dhe iomadh aonad
 • STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_REVERSE_DIRECTION_TRAIN :{WHITE}Chan urrainn dhan trèana tilleadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_25_SHARE_IN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_25_SHARE_IN :{WHITE}Chan urrainn dhut earrann dhe 25% aig a' chompanaidh seo a reic....
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_AIRCRAFT :{WHITE}Cha ghabh an carbad-adhair reic...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Cha ghabh an carbad-rathaid reic...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_SHIP :{WHITE}Cha ghabh an long reic...
 • STR_ERROR_CAN_T_SELL_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SELL_TRAIN :{WHITE}Cha ghabh an carbad-rèile reic...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_AIRCRAFT_TO_HANGAR
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_AIRCRAFT_TO_HANGAR :{WHITE}Cha ghabh an carbad-adhair cur dhan hangar...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_ROAD_VEHICLE_TO_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_ROAD_VEHICLE_TO_DEPOT :{WHITE}Cha ghabh an carbad-rathaid cur dhan gharaids...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_SHIP_TO_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_SHIP_TO_DEPOT :{WHITE}Cha ghabh an long cur dhan chala...
 • STR_ERROR_CAN_T_SEND_TRAIN_TO_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SEND_TRAIN_TO_DEPOT :{WHITE}Cha ghabh an trèan cur dhan trèan-lann...
 • STR_ERROR_CAN_T_SHARE_ORDER_LIST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SHARE_ORDER_LIST :{WHITE}Cha ghabh liosta nan òrduighean co-roinneadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_SKIP_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SKIP_ORDER :{WHITE}Cha ghabh leum gearradh thar an òrduigh seo...
 • STR_ERROR_CAN_T_SKIP_TO_ORDER
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_SKIP_TO_ORDER :{WHITE}Cha ghabh leum gearradh dhan òrdugh a thagh thu...
 • STR_ERROR_CAN_T_START_AND_END_ON
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_START_AND_END_ON :{WHITE}Chan urrainn dhut tòiseachadh is crìochnachadh air an aon àite
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_SHARING_ORDER_LIST
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_SHARING_ORDER_LIST :{WHITE}Chan urrainn dhut sgur dhe liosta nan òrduighean seo a cho-roinneadh...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_AIRCRAFT :{WHITE}Cha ghabh an carbad-adhair cur a' dol/na stad...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_ROAD_VEHICLE :{WHITE}Cha ghabh an carbad-rathaid cur a' dol/na stad...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_SHIP
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_SHIP :{WHITE}Cha ghabh an long cur a' dol/na stad...
 • STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_TRAIN
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_STOP_START_TRAIN :{WHITE}Cha ghabh an trèana cur a' dol/na stad...
 • STR_ERROR_CAN_T_TIMETABLE_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_CAN_T_TIMETABLE_VEHICLE :{WHITE}Cha ghabh clàr-ama toirt dhan charbad...
 • STR_ERROR_CLEARING_LIMIT_REACHED
 • (Correct) STR_ERROR_CLEARING_LIMIT_REACHED :{WHITE}... ràinig thu na tha ceadaichte dhut dhe dh’fhalamhachadh leacan
 • STR_ERROR_COMPANY_HEADQUARTERS_IN
 • (Correct) STR_ERROR_COMPANY_HEADQUARTERS_IN :{WHITE}... tha ionad na companaidh san rathad
 • STR_ERROR_COULD_NOT_CREATE_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_COULD_NOT_CREATE_TOWN :{WHITE}Chaidh sgur dhe ghinntin a’ mhapa...{}... chan eil àiteachan freagarrach airson bailtean ann
 • STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_RAIL
 • (Correct) STR_ERROR_CROSSING_DISALLOWED_RAIL :{WHITE}Chan eil staranan-rèile ceadaichte leis an t-seòrsa dhe rèile seo
 • STR_ERROR_CROSSING_ON_ONEWAY_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_CROSSING_ON_ONEWAY_ROAD :{WHITE}Rathad aon-shligheach no bacte
 • STR_ERROR_CURRENCY_REQUIRED
 • (Correct) STR_ERROR_CURRENCY_REQUIRED :{WHITE}... feum air {CURRENCY_LONG}
 • STR_ERROR_DEPOT_WRONG_DEPOT_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_DEPOT_WRONG_DEPOT_TYPE :Seòrsa dhe gharaids / trèan-lann / cala / hangar cearr
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_CORNER
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_CORNER :{WHITE}... chan urrainn dha dh’oiseanan a bhith aig stèiseanan draibhidh troimhe
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_DIRECTION
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_DIRECTION :{WHITE}... tha comhair an rathaid cearr
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_JUNCTION
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_JUNCTION :{WHITE}... chan urrainn dha ghoibhlean a bhith aig stèiseanan draibhidh troimhe
 • STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_ON_TOWN_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_DRIVE_THROUGH_ON_TOWN_ROAD :{WHITE}... tha an rathad seo le baile
 • STR_ERROR_ENDS_OF_BRIDGE_MUST_BOTH
 • (Correct) STR_ERROR_ENDS_OF_BRIDGE_MUST_BOTH :{WHITE}... feumaidh an dà cheann aig an drochaid a bhith air tìr
 • STR_ERROR_EXCAVATION_WOULD_DAMAGE
 • (Correct) STR_ERROR_EXCAVATION_WOULD_DAMAGE :{WHITE}Bhiodh an cladhach a’ milleadh tunail
 • STR_ERROR_FLAT_LAND_REQUIRED
 • (Correct) STR_ERROR_FLAT_LAND_REQUIRED :{WHITE}Tha tìr rèidh a dhìth
 • STR_ERROR_FOREST_CAN_ONLY_BE_PLANTED
 • (Correct) STR_ERROR_FOREST_CAN_ONLY_BE_PLANTED :{WHITE}... cha an coille cur ach os cionn na loidhne-sneachda
 • STR_ERROR_FULLSCREEN_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_FULLSCREEN_FAILED :{WHITE}Dh'fhàillig leis a' mhodh làn-sgrìn
 • STR_ERROR_GAME_LOAD_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_GAME_LOAD_FAILED :{WHITE}Dh’fhàillig le luchdadh a’ gheama{}{STRING}
 • STR_ERROR_GAME_SAVE_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_GAME_SAVE_FAILED :{WHITE}Dh’fhàillig le sàbhaladh a’ gheama{}{STRING}
 • STR_ERROR_GENERIC_OBJECT_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_GENERIC_OBJECT_IN_THE_WAY :{WHITE}Tha {1:STRING} san rathad
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_SHARED_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_SHARED_VEHICLE :{WHITE}Chan urrainn dhut carbadan co-roinnte a chur ris a' bhuidheann...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_VEHICLE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_ADD_VEHICLE :{WHITE}Chan urrainn dhut an carbad seo a chur ris a' bhuidheann seo...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_CREATE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_CREATE :{WHITE}Cha ghabh am buidheann cruthachadh...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_DELETE
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_DELETE :{WHITE}Cha ghabh am buidheann seo sguabadh às...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_REMOVE_ALL_VEHICLES
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_REMOVE_ALL_VEHICLES :{WHITE}Cha ghabh na h-uile carbad toirt air falbh bhon bhuidheann seo...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_RENAME
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_RENAME :{WHITE}Cha ghabh ainm a' bhuidhinn atharrachadh...
 • STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT
 • (Correct) STR_ERROR_GROUP_CAN_T_SET_PARENT :{WHITE}Cha ghabh am buidheann pàraint a shuidheachadh...
 • STR_ERROR_HEIGHTMAP_TOO_LARGE
 • (Correct) STR_ERROR_HEIGHTMAP_TOO_LARGE :{WHITE}... tha an dealbh ro mhòr
 • STR_ERROR_IMPOSSIBLE_TRACK_COMBINATION
 • (Correct) STR_ERROR_IMPOSSIBLE_TRACK_COMBINATION :{WHITE}Co-mheasgachadh dhe shlighean do-dhèanta
 • STR_ERROR_INCOMPATIBLE_RAIL_TYPES
 • (Correct) STR_ERROR_INCOMPATIBLE_RAIL_TYPES :Seòrsaichean rèile neo-chòrdail
 • STR_ERROR_INDUSTRY_TOO_CLOSE
 • (Correct) STR_ERROR_INDUSTRY_TOO_CLOSE :{WHITE}... ro fhaisg air gnìomhachas eile
 • STR_ERROR_INSUFFICIENT_FUNDS
 • (Correct) STR_ERROR_INSUFFICIENT_FUNDS :{WHITE}Chan urrainn dhut airgead a thoirt seachad a chaidh a thoirt dhut mar iasad leis a’ bhanca...
 • STR_ERROR_LAND_SLOPED_IN_WRONG_DIRECTION
 • (Correct) STR_ERROR_LAND_SLOPED_IN_WRONG_DIRECTION :{WHITE}Sliabh na tìre ris a’ chomhair chearr
 • STR_ERROR_LOAN_ALREADY_REPAYED
 • (Correct) STR_ERROR_LOAN_ALREADY_REPAYED :{WHITE}... chan eil iasad ri pàigheadh ann
 • STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_AIRPORT
 • (Correct) STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_AIRPORT :{WHITE}Dhiùlt an t-ùghdarras ionadail aig {TOWN} gun tog thu port-adhair sa bhaile seo
 • STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_NOISE
 • (Correct) STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_NOISE :{WHITE}Dhiùlt an t-ùghdarras ionadail aig {TOWN} gun tog thu port-adhair air sàilleibh fuaime
 • STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_TO_ALLOW_THIS
 • (Correct) STR_ERROR_LOCAL_AUTHORITY_REFUSES_TO_ALLOW_THIS :{WHITE}Dhiùilt an t-ùghdarras ionadail aig {TOWN} gun dèan thu seo
 • STR_ERROR_MAXIMUM_PERMITTED_LOAN
 • (Correct) STR_ERROR_MAXIMUM_PERMITTED_LOAN :{WHITE}... is {CURRENCY_LONG} an t-iasad as motha a tha ceadaichte dhut
 • STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION
 • (Correct) STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION :{YELLOW}Brath
 • STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION_OTHER_COMPANY
 • (Correct) STR_ERROR_MESSAGE_CAPTION_OTHER_COMPANY :{YELLOW}Brath bho {STRING}
 • STR_ERROR_MUST_BE_BUILT_ON_WATER
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_BE_BUILT_ON_WATER :{WHITE}... feumaidh tu seo a thogail air uisge
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_AIRPORT_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_AIRPORT_FIRST :{WHITE}Feumaidh tu am port-adhair a leagail an toiseach
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BRIDGE_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BRIDGE_FIRST :{WHITE}Feumaidh tu an drochaid a leagail an toiseach
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BUS_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_BUS_STATION_FIRST :{WHITE}Feumaidh tu an stèisean bus a leagail an toiseach
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CANAL_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CANAL_FIRST :{WHITE}Feumaidh tu an canal a leagail an toiseach
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CARGO_TRAM_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_CARGO_TRAM_STATION_FIRST :{WHITE}Feumaidh tu an stèisean trama carago a leagail an toiseach
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_DOCK_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_DOCK_FIRST :{WHITE}Feumaidh tu am port a leagail an toiseach
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_PASSENGER_TRAM_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_PASSENGER_TRAM_STATION_FIRST :{WHITE}Feumaidh tu an stèisean trama thaistealach a leagail an toiseach
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_RAILROAD
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_RAILROAD :{WHITE}Feumaidh tu an stèisean-rèile a leagail a toiseach
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TRUCK_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TRUCK_STATION_FIRST :{WHITE}Feumaidh tu ionad-luchdaidh nan làraidh a leagail an toiseach
 • STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TUNNEL_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_DEMOLISH_TUNNEL_FIRST :{WHITE}Feumaidh tu an tunail a leagail an toiseach
 • STR_ERROR_MUST_FOUND_TOWN_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_FOUND_TOWN_FIRST :{WHITE}... feumaidh tu baile a stèidheachadh an toiseach
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Feumaidh tu an t-slighe rèile a thoirt air falbh an toiseach
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAYPOINT_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAYPOINT_FIRST :{WHITE}Feumaidh tu a' phuing-thurais trèan a thoirt air falbh an toiseach
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAY_STATION_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_RAILWAY_STATION_FIRST :{WHITE}Feumaidh tu an stèisean-rèile a thoirt air falbh an toiseach
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_FIRST :{WHITE}Feumaidh tu an rathad a toirt air falbh an toiseach
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_STOP_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_ROAD_STOP_FIRST :{WHITE}Feumaidh tu an stèisean rathaid a thoirt air falbh an toiseach
 • STR_ERROR_MUST_REMOVE_SIGNALS_FIRST
 • (Correct) STR_ERROR_MUST_REMOVE_SIGNALS_FIRST :{WHITE}Feumaidh tu na comharran a thoirt air falbh an toiseach
 • STR_ERROR_NAME_MUST_BE_UNIQUE
 • (Correct) STR_ERROR_NAME_MUST_BE_UNIQUE :{WHITE}Chan fhaod an aon ainm a bhith ann barrachd air aon turas
 • STR_ERROR_NOT_ALLOWED_WHILE_PAUSED
 • (Correct) STR_ERROR_NOT_ALLOWED_WHILE_PAUSED :{WHITE}Chan eil seo ceadaichte fhad ’s a bhios an geama na stad
 • STR_ERROR_NOT_ENOUGH_CASH_REQUIRES_CURRENCY
 • (Correct) STR_ERROR_NOT_ENOUGH_CASH_REQUIRES_CURRENCY :{WHITE}Airgead a dhìth - feum air {CURRENCY_LONG}
 • STR_ERROR_NO_MORE_SPACE_FOR_ORDERS
 • (Correct) STR_ERROR_NO_MORE_SPACE_FOR_ORDERS :{WHITE}Chan eil barrachd rum airson òrduighean ann
 • STR_ERROR_NO_SPACE_FOR_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SPACE_FOR_TOWN :{WHITE}... chan eil rum air fhàgail air a' mhapa
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES :{WHITE}Chan eil àite iomchaidh gus gnìomhachas “{STRING}” a chur ann
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES_EXPLANATION
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_PLACES_FOR_INDUSTRIES_EXPLANATION :{WHITE}Atharraich na roghainnean aig gineadair a’ mhapa gus mapa nas fhearr fhaighinn
 • STR_ERROR_NO_SUITABLE_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_NO_SUITABLE_RAILROAD_TRACK :{WHITE}Chan eil slighe rèile iomchaidh ann
 • STR_ERROR_NO_TOWN_IN_SCENARIO
 • (Correct) STR_ERROR_NO_TOWN_IN_SCENARIO :{WHITE}... chan eil baile sam bith sa chnàmh-sgeul seo
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL :{WHITE}Cha bhi carbad sam bith ri làimh
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL_EXPLANATION
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_AT_ALL_EXPLANATION :{WHITE}Atharraich an rèiteachadh NewGRF agad
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET :{WHITE}Chan eil carbad ri fhaighinn fhathast
 • STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET_EXPLANATION
 • (Correct) STR_ERROR_NO_VEHICLES_AVAILABLE_YET_EXPLANATION :{WHITE}Tòisich geama ùr às dèidh {DATE_SHORT} no chleachd NewGRF a bheir carbadan tràtha dhut
 • STR_ERROR_OBJECT_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_OBJECT_IN_THE_WAY :{WHITE}Tha oibseact san rathad
 • STR_ERROR_OFF_EDGE_OF_MAP
 • (Correct) STR_ERROR_OFF_EDGE_OF_MAP :{WHITE}Taobh a-muigh a’ mhapa
 • STR_ERROR_ONEWAY_ROADS_CAN_T_HAVE_JUNCTION
 • (Correct) STR_ERROR_ONEWAY_ROADS_CAN_T_HAVE_JUNCTION :{WHITE}... chan urrainn dha ghobhal a bhith aig rathad aon-shligheach
 • STR_ERROR_ONLY_ONE_ALLOWED_PER_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_ONLY_ONE_ALLOWED_PER_TOWN :{WHITE}... chan eil barrachd air aon dhiubh ceadaichte anns gach baile
 • STR_ERROR_OWNED_BY
 • (Correct) STR_ERROR_OWNED_BY :{WHITE}... tha seo le {STRING}
 • STR_ERROR_PNGMAP
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP :{WHITE}Cha ghabh an cruth-tìre luchdadh bhon PNG...
 • STR_ERROR_PNGMAP_FILE_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP_FILE_NOT_FOUND :{WHITE}... cha deach am faidhle a lorg
 • STR_ERROR_PNGMAP_IMAGE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP_IMAGE_TYPE :{WHITE}... cha b’ urrainn dhuinn seòrsa an deilbh iompachadh. Tha PNG 8 no 24-biod a dhìth
 • STR_ERROR_PNGMAP_MISC
 • (Correct) STR_ERROR_PNGMAP_MISC :{WHITE}... chaidh rudeigin gu cearr (faidhle coirbte, cha chreids)
 • STR_ERROR_PROTECTED
 • (Correct) STR_ERROR_PROTECTED :{WHITE}Chan eil a' chompanaidh seo sean gu leòr gus earrannan a reic no a cheannach fhathast...
 • STR_ERROR_RAIL_VEHICLE_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_RAIL_VEHICLE_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Chan eil an carbad ri làimh
 • STR_ERROR_REAR_ENGINE_FOLLOW_FRONT
 • (Correct) STR_ERROR_REAR_ENGINE_FOLLOW_FRONT :{WHITE}Leanaidh an t-einnsean-deiridh an-còmhnaidh air an fhear air a bheulaibh
 • STR_ERROR_RESOLUTION_LIST_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_RESOLUTION_LIST_FAILED :{WHITE}Cha deach leinn liosta dhe na dùmhlaidhean-breacaidh ris an cuirear taic fhaighinn
 • STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_IN_THE_WAY :{WHITE}Tha carbad-rathaid san rathad
 • STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT :{WHITE}... feumaidh e bhith na stad ann an garaids
 • STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_VEHICLE_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Chan eil an carbad ri làimh
 • STR_ERROR_ROAD_WORKS_IN_PROGRESS
 • (Correct) STR_ERROR_ROAD_WORKS_IN_PROGRESS :{WHITE}Rathad ga ath-thogail
 • STR_ERROR_SAVE_STILL_IN_PROGRESS
 • (Correct) STR_ERROR_SAVE_STILL_IN_PROGRESS :{WHITE}Ga shàbhaladh fhathast,{}fuirich greis gus am bi e deiseil!
 • STR_ERROR_SCREENSHOT_FAILED
 • (Correct) STR_ERROR_SCREENSHOT_FAILED :{WHITE}Dh’fhàillig leis a’ ghlacadh-sgrìn!
 • STR_ERROR_SHIP_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_SHIP_IN_THE_WAY :{WHITE}Tha long san rathad
 • STR_ERROR_SHIP_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_SHIP_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT :{WHITE}... feumaidh e bhith na stad ann an cala
 • STR_ERROR_SHIP_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_ERROR_SHIP_NOT_AVAILABLE :{WHITE}Chan eil an long ri làimh
 • STR_ERROR_SIGNAL_CAN_T_CONVERT_SIGNALS_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_SIGNAL_CAN_T_CONVERT_SIGNALS_HERE :{WHITE}Cha ghabh na comharran iompachadh an-seo...
 • STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE
 • (Correct) STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE :{WHITE}... ionad mì-fhreagarrach
 • STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE_FOR_TUNNEL
 • (Correct) STR_ERROR_SITE_UNSUITABLE_FOR_TUNNEL :{WHITE}Chan eil an t-àite iomchaidh airson ceann an tunail
 • STR_ERROR_START_AND_END_MUST_BE_IN
 • (Correct) STR_ERROR_START_AND_END_MUST_BE_IN :{WHITE}Feumaidh an toiseach is a' chrìoch a bhith air an aon loidhne
 • STR_ERROR_STATION_TOO_SPREAD_OUT
 • (Correct) STR_ERROR_STATION_TOO_SPREAD_OUT :{WHITE}... tha an stèisean ro sgaoilte
 • STR_ERROR_STATUE_NO_SUITABLE_PLACE
 • (Correct) STR_ERROR_STATUE_NO_SUITABLE_PLACE :{WHITE}... chan eil ionad freagarrach airson ìomhaigh ann am meadhan a' bhaile seo
 • STR_ERROR_TERRAFORM_LIMIT_REACHED
 • (Correct) STR_ERROR_TERRAFORM_LIMIT_REACHED :{WHITE}... ràinig thu na tha ceadaichte dhut dhe dh’atharrachadh na crutha-tìre
 • STR_ERROR_THERE_ARE_NO_SIGNALS
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_ARE_NO_SIGNALS :{WHITE}... chan eil comharra sam bith ann
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_RAILROAD_TRACK :{WHITE}... chan eil slighe-rèile ann
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_ROAD
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_ROAD :{WHITE}... chan eil rathad ann
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_STATION
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_STATION :{WHITE}... chan eil stèisean an-seo
 • STR_ERROR_THERE_IS_NO_TRAMWAY
 • (Correct) STR_ERROR_THERE_IS_NO_TRAMWAY :{WHITE}... chan eil slighe-trama ann
 • STR_ERROR_TIMETABLE_NOT_STOPPING_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_TIMETABLE_NOT_STOPPING_HERE :{WHITE}Chan eil an carbad seo a' stad aig an stèisean seo
 • STR_ERROR_TIMETABLE_ONLY_WAIT_AT_STATIONS
 • (Correct) STR_ERROR_TIMETABLE_ONLY_WAIT_AT_STATIONS :{WHITE}Chan urrainn dha charbad feitheamh ach aig stèisean
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_AIRPORT
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_AIRPORT :{WHITE}Ro fhaisg air port-adhair eile
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_DOCK
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_DOCK :{WHITE}Ro fhaisg air port eile
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_TOWN
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_TOWN :{WHITE}... ro fhaisg air baile eile
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_ANOTHER_WAYPOINT :{WHITE}Ro fhaisg air puing-thurais eile
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP :{WHITE}Ro fhaisg air oir a’ mhapa
 • STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP_SUB
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_CLOSE_TO_EDGE_OF_MAP_SUB :{WHITE}... ro fhaisg air oir a' mhapa
 • STR_ERROR_TOO_FAR_FROM_PREVIOUS_DESTINATION
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_FAR_FROM_PREVIOUS_DESTINATION :{WHITE}... ro fhad air falbh on cheann-uidhe roimhe
 • STR_ERROR_TOO_HIGH
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_HIGH :{WHITE}... ro àrd
 • STR_ERROR_TOO_MANY_BUS_STOPS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_BUS_STOPS :{WHITE}Gus stèiseanan bus
 • STR_ERROR_TOO_MANY_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_INDUSTRIES :{WHITE}... cus ghnìomhachasan
 • STR_ERROR_TOO_MANY_OBJECTS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_OBJECTS :{WHITE}... tha cus oibseactan ann
 • STR_ERROR_TOO_MANY_ORDERS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_ORDERS :{WHITE}Tha cus òrduighean ann
 • STR_ERROR_TOO_MANY_SIGNS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_SIGNS :{WHITE}... tha cus sanasan ann
 • STR_ERROR_TOO_MANY_STATIONS_LOADING
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_STATIONS_LOADING :{WHITE}Cus stèiseanan/ionadan luchdaidh
 • STR_ERROR_TOO_MANY_STATION_SPECS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_STATION_SPECS :{WHITE}Cus pàirtean dhe stèisean-rèile
 • STR_ERROR_TOO_MANY_TOWNS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_TOWNS :{WHITE}... tha cus bhailtean ann
 • STR_ERROR_TOO_MANY_TRUCK_STOPS
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_TRUCK_STOPS :{WHITE}Tha cus ionadan-luchdaidh nan làraidh ann
 • STR_ERROR_TOO_MANY_VEHICLES_IN_GAME
 • (Correct) STR_ERROR_TOO_MANY_VEHICLES_IN_GAME :{WHITE}Tha cus charbadan sa gheama
 • STR_ERROR_TOWN_CAN_T_DELETE
 • (Correct) STR_ERROR_TOWN_CAN_T_DELETE :{WHITE}Cha ghabh am baile seo sguabadh às...{}Tha stèisean no port no garaids no trèan-lann no cala no hangar a' toirt iomradh air a' bhaile no tha leac ann a tha leis a' bhaile is nach gabh toirt air falbh
 • STR_ERROR_TOWN_EXPAND_WARN_NO_ROADS
 • (Correct) STR_ERROR_TOWN_EXPAND_WARN_NO_ROADS :{WHITE}Cha tog am baile rathad sam bith. ’S urrainn dhut togail rathaidean a chur an comas le Roghainnean->Àrainneachd->Bailtean
 • STR_ERROR_TRAINS_CAN_ONLY_BE_ALTERED_INSIDE_A_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_TRAINS_CAN_ONLY_BE_ALTERED_INSIDE_A_DEPOT :{WHITE}Cha ghabh trèan atharrachadh ach nuair a bhios i na stad ann an trèan-lann
 • STR_ERROR_TRAIN_IN_THE_WAY
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_IN_THE_WAY :{WHITE}Tha trèan san rathad
 • STR_ERROR_TRAIN_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_MUST_BE_STOPPED_INSIDE_DEPOT :{WHITE}... feumaidh e a bhith na stad ann an trèan-lann
 • STR_ERROR_TRAIN_START_NO_POWER
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_START_NO_POWER :Chan eil cumhachd aig an trèan
 • STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG :{WHITE}Tha an trèan ro fhada
 • STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG_AFTER_REPLACEMENT
 • (Correct) STR_ERROR_TRAIN_TOO_LONG_AFTER_REPLACEMENT :{WHITE}Tha {VEHICLE} ro fhada an dèidh cur an àite
 • STR_ERROR_TREE_ALREADY_HERE
 • (Correct) STR_ERROR_TREE_ALREADY_HERE :{WHITE}... tha craobh an-seo mu thràth
 • STR_ERROR_TREE_PLANT_LIMIT_REACHED
 • (Correct) STR_ERROR_TREE_PLANT_LIMIT_REACHED :{WHITE}... ràinig thu na tha ceadaichte dhut dhe chur chraobhan
 • STR_ERROR_TREE_WRONG_TERRAIN_FOR_TREE_TYPE
 • (Correct) STR_ERROR_TREE_WRONG_TERRAIN_FOR_TREE_TYPE :{WHITE}... cruth-tìre cearr airson an t-seòrsa dhe chraobh seo
 • STR_ERROR_TUNNEL_THROUGH_MAP_BORDER
 • (Correct) STR_ERROR_TUNNEL_THROUGH_MAP_BORDER :{WHITE}Bhiod ceann thall an tunail taobh a-muigh a' mhapa
 • STR_ERROR_TUNNEL_TOO_LONG
 • (Correct) STR_ERROR_TUNNEL_TOO_LONG :{WHITE}... tha an tunail ro fhada
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_DELETE_FILE
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_DELETE_FILE :{WHITE}Cha ghabh am faidhle sguabadh às
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_EXCAVATE_LAND
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_EXCAVATE_LAND :{WHITE}Cha ghabh an tìr cladhach airson ceann thall an tunail
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_LOCAL_DEPOT
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_LOCAL_DEPOT :{WHITE}Cha ghabh a' gharaids / an trèan-lann / an cala / an hangar ionadail lorg
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_ROUTE_TO
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_FIND_ROUTE_TO :{WHITE}Cha ghabh slighe dhan gharaids / trèan-lann / cala / hangar ionadail lorg
 • STR_ERROR_UNABLE_TO_READ_DRIVE
 • (Correct) STR_ERROR_UNABLE_TO_READ_DRIVE :{BLACK}Cha ghabh an draibh leughadh
 • STR_ERROR_VEHICLE_IS_DESTROYED
 • (Correct) STR_ERROR_VEHICLE_IS_DESTROYED :{WHITE}... chaidh an carbad a mhilleadh
 • STR_ERROR_WAYPOINT_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING
 • (Correct) STR_ERROR_WAYPOINT_ADJOINS_MORE_THAN_ONE_EXISTING :{WHITE}Tha seo ri taobh barrachd air aon phuing-thurais a tha ann mu thràth
 • STR_ERROR_YOU_ALREADY_OWN_IT
 • (Correct) STR_ERROR_YOU_ALREADY_OWN_IT :{WHITE}... tha e leatsa mu thràth!
 • STR_EXTRA_VIEWPORT_TITLE
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEWPORT_TITLE :{WHITE}Port-seallaidh {COMMA}
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW :{BLACK}Atharraich am prìomh phort-seallaidh
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW_TT
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_MAIN_TO_VIEW_TT :{BLACK}Cuir lethbhreac de dh'ionad a' phuirt-seallaidh seo sa phrìomh shealladh
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN :{BLACK}Atharraich am port-seallaidh
 • STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN_TT
 • (Correct) STR_EXTRA_VIEW_MOVE_VIEW_TO_MAIN_TT :{BLACK}Cuir lethbhreac dhen ionad air a' phrìomh shealladh sa phort-seallaidh seo
 • STR_FACE_ADVANCED
 • (Correct) STR_FACE_ADVANCED :{BLACK}Adhartach
 • STR_FACE_ADVANCED_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_ADVANCED_TOOLTIP :{BLACK}Taghadh aodainn adhartach
 • STR_FACE_AFRICAN
 • (Correct) STR_FACE_AFRICAN :{BLACK}Afraganach
 • STR_FACE_CANCEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Sguir dhen taghadh aodainn ùir
 • STR_FACE_CAPTION
 • (Correct) STR_FACE_CAPTION :{WHITE}Taghadh aodainn
 • STR_FACE_CHIN
 • (Correct) STR_FACE_CHIN :Smigead:
 • STR_FACE_CHIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_CHIN_TOOLTIP :{BLACK}Atharraich an smigead
 • STR_FACE_COLLAR
 • (Correct) STR_FACE_COLLAR :Coilear:
 • STR_FACE_COLLAR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_COLLAR_TOOLTIP :{BLACK}Atharraich an coilear
 • STR_FACE_EARRING
 • (Correct) STR_FACE_EARRING :Fàinne-chluaise:
 • STR_FACE_EUROPEAN
 • (Correct) STR_FACE_EUROPEAN :{BLACK}Eòrpach
 • STR_FACE_EYEBROWS
 • (Correct) STR_FACE_EYEBROWS :Malaidhean:
 • STR_FACE_EYEBROWS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_EYEBROWS_TOOLTIP :{BLACK}Atharraich na malaidhean
 • STR_FACE_EYECOLOUR
 • (Correct) STR_FACE_EYECOLOUR :Dath sùla:
 • STR_FACE_EYECOLOUR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_EYECOLOUR_TOOLTIP :{BLACK}Atharraich dath nan sùilean
 • STR_FACE_FACECODE
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE :{BLACK}Àireamh aodann a' chluicheadair
 • STR_FACE_FACECODE_CAPTION
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_CAPTION :{WHITE}Seall is/no suidhich àireamh aodann a' cheann-suidhe
 • STR_FACE_FACECODE_ERR
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_ERR :{WHITE}Cha do ghabh àireamh aodann a' cheann-suidhe a shuidheachadh - feumaidh e bhith na h-àireamh eadar 0 is 4,294,967,295!
 • STR_FACE_FACECODE_SET
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_SET :{WHITE}Chaidh còd-àireimh aodainn ùr a shuidheachadh
 • STR_FACE_FACECODE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_FACECODE_TOOLTIP :{BLACK}Seall is/no suidhich àireamh aodainn aig ceann-suidhe na companaidh
 • STR_FACE_FEMALE_BUTTON
 • (Correct) STR_FACE_FEMALE_BUTTON :{BLACK}Boireannach
 • STR_FACE_FEMALE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_FEMALE_TOOLTIP :{BLACK}Tagh aodann boireannaich
 • STR_FACE_GLASSES
 • (Correct) STR_FACE_GLASSES :Speuclairean:
 • STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP :{BLACK}Cuir speuclairean an comas
 • STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP_2
 • (Correct) STR_FACE_GLASSES_TOOLTIP_2 :{BLACK}Atharraich na speuclairean
 • STR_FACE_HAIR
 • (Correct) STR_FACE_HAIR :Falt:
 • STR_FACE_HAIR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_HAIR_TOOLTIP :{BLACK}Atharraich am falt
 • STR_FACE_JACKET
 • (Correct) STR_FACE_JACKET :Seacaid:
 • STR_FACE_JACKET_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_JACKET_TOOLTIP :{BLACK}atharraich an t-seacaid
 • STR_FACE_LIPS
 • (Correct) STR_FACE_LIPS :Bilean:
 • STR_FACE_LIPS_MOUSTACHE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_LIPS_MOUSTACHE_TOOLTIP :{BLACK}Atharraich na bilean no an stais
 • STR_FACE_LOAD
 • (Correct) STR_FACE_LOAD :{BLACK}Luchdaich
 • STR_FACE_LOAD_DONE
 • (Correct) STR_FACE_LOAD_DONE :{WHITE}Chaidh an t-aodann as fhearr leat a luchdadh on fhaidhle rèiteachaidh OpenTTD
 • STR_FACE_LOAD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_LOAD_TOOLTIP :{BLACK}Luchdaich aodann as fhearr leat
 • STR_FACE_MALE_BUTTON
 • (Correct) STR_FACE_MALE_BUTTON :{BLACK}Fireannach
 • STR_FACE_MALE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_MALE_TOOLTIP :{BLACK}Tagh aodann fireannaich
 • STR_FACE_MOUSTACHE
 • (Correct) STR_FACE_MOUSTACHE :Stais:
 • STR_FACE_MOUSTACHE_EARRING_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_MOUSTACHE_EARRING_TOOLTIP :{BLACK}Cuir stais no fàinne-chluaise an comas
 • STR_FACE_NEW_FACE_BUTTON
 • (Correct) STR_FACE_NEW_FACE_BUTTON :{BLACK}Aodann ùr
 • STR_FACE_NEW_FACE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_NEW_FACE_TOOLTIP :{BLACK}Gin aodann ùr air thuaiream
 • STR_FACE_NO
 • (Correct) STR_FACE_NO :—
 • STR_FACE_NOSE
 • (Correct) STR_FACE_NOSE :Sròn:
 • STR_FACE_NOSE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_NOSE_TOOLTIP :{BLACK}Atharraich an t-sròn
 • STR_FACE_OK_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_OK_TOOLTIP :{BLACK}Gabh ris an taghadh aodainn ùir
 • STR_FACE_RANDOM
 • (Correct) STR_FACE_RANDOM :{BLACK}Cuir sìol air thuaiream
 • STR_FACE_SAVE
 • (Correct) STR_FACE_SAVE :{BLACK}Sàbhail
 • STR_FACE_SAVE_DONE
 • (Correct) STR_FACE_SAVE_DONE :{WHITE}Thèid an t-aodann seo a shàbhaladh mar am fear as fhearr leat san fhaidhle rèiteachaidh aig OpenTTD
 • STR_FACE_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Sàbhail mar an t-aodann as fhearr leat
 • STR_FACE_SELECT_AFRICAN
 • (Correct) STR_FACE_SELECT_AFRICAN :{BLACK}Tagh aodann Afraganach
 • STR_FACE_SELECT_EUROPEAN
 • (Correct) STR_FACE_SELECT_EUROPEAN :{BLACK}Tagh aodann Eòrpach
 • STR_FACE_SIMPLE
 • (Correct) STR_FACE_SIMPLE :{BLACK}Simplidh
 • STR_FACE_SIMPLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_SIMPLE_TOOLTIP :{BLACK}Taghadh aodainn simplidh
 • STR_FACE_TIE
 • (Correct) STR_FACE_TIE :Tàidh:
 • STR_FACE_TIE_EARRING_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FACE_TIE_EARRING_TOOLTIP :{BLACK}Atharraich an tàidh no an fhàinne-chluaise
 • STR_FACE_YES
 • (Correct) STR_FACE_YES :Air/Oirre
 • STR_FEEDER
 • (Correct) STR_FEEDER :{YELLOW}Tar-aiseag: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_COST
 • (Correct) STR_FEEDER_COST :{YELLOW}Tar-aiseag: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {RED}Cosgaisean: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_COST_TINY
 • (Correct) STR_FEEDER_COST_TINY :{TINY_FONT}{YELLOW}Tar-aiseig: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {RED}Cosgaisean: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_INCOME
 • (Correct) STR_FEEDER_INCOME :{YELLOW}Tar-aiseag: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {GREEN}Teachd a-steach: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_INCOME_TINY
 • (Correct) STR_FEEDER_INCOME_TINY :{TINY_FONT}{YELLOW}Tar-aiseag: {CURRENCY_LONG}{WHITE} / {GREEN}Teachd a-steach: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FEEDER_TINY
 • (Correct) STR_FEEDER_TINY :{TINY_FONT}{YELLOW}Tar-aiseag: {CURRENCY_LONG}
 • STR_FILE_MENU_EXIT
 • (Correct) STR_FILE_MENU_EXIT :Fàg an-seo
 • STR_FILE_MENU_LOAD_GAME
 • (Correct) STR_FILE_MENU_LOAD_GAME :Luchdaich geama
 • STR_FILE_MENU_QUIT_GAME
 • (Correct) STR_FILE_MENU_QUIT_GAME :Fàg an geama
 • STR_FILE_MENU_SAVE_GAME
 • (Correct) STR_FILE_MENU_SAVE_GAME :Sàbhail an geama
 • STR_FILE_MENU_SEPARATOR
 • (Correct) STR_FILE_MENU_SEPARATOR :
 • STR_FINANCES_BANK_BALANCE_TITLE
 • (Correct) STR_FINANCES_BANK_BALANCE_TITLE :{WHITE}Balans a' bhanca
 • STR_FINANCES_BORROW_BUTTON
 • (Correct) STR_FINANCES_BORROW_BUTTON :{BLACK}Gabh {CURRENCY_LONG} air iasad
 • STR_FINANCES_BORROW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FINANCES_BORROW_TOOLTIP :{BLACK}Meudaich an iasad. Le Ctrl+briogadh, gabhaidh tu na dh'fhaodas tu air iasad
 • STR_FINANCES_CAPTION
 • (Correct) STR_FINANCES_CAPTION :{WHITE}Maoin aig {COMPANY} {BLACK}{COMPANY_NUM}
 • STR_FINANCES_EXPENDITURE_INCOME_TITLE
 • (Correct) STR_FINANCES_EXPENDITURE_INCOME_TITLE :{WHITE}Caiteachas/Teachd a-steach
 • STR_FINANCES_INFRASTRUCTURE_BUTTON
 • (Correct) STR_FINANCES_INFRASTRUCTURE_BUTTON :{BLACK}Bun-structar
 • STR_FINANCES_LOAN_TITLE
 • (Correct) STR_FINANCES_LOAN_TITLE :{WHITE}Iasad
 • STR_FINANCES_MAX_LOAN
 • (Correct) STR_FINANCES_MAX_LOAN :{WHITE}Iasad as motha: {BLACK}{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_NEGATIVE_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_NEGATIVE_INCOME :{BLACK}-{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_POSITIVE_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_POSITIVE_INCOME :{BLACK}+{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_REPAY_BUTTON
 • (Correct) STR_FINANCES_REPAY_BUTTON :{BLACK}Pàigh {CURRENCY_LONG} air ais
 • STR_FINANCES_REPAY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FINANCES_REPAY_TOOLTIP :{BLACK}Pàigh pàirt dhen iasad air ais. Le Ctrl+briogadh, pàighidh tu air ais nas urrainn dhut
 • STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_INCOME :{GOLD}Teachd a-steach nan carbadan-adhair
 • STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_AIRCRAFT_RUNNING_COSTS :{GOLD}Cosgaisean ruith nan carbadan-adhair
 • STR_FINANCES_SECTION_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_CONSTRUCTION :{GOLD}Togail
 • STR_FINANCES_SECTION_LOAN_INTEREST
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_LOAN_INTEREST :{GOLD}Luach-rèidh iasaid
 • STR_FINANCES_SECTION_NEW_VEHICLES
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_NEW_VEHICLES :{GOLD}Carbadan ùra
 • STR_FINANCES_SECTION_OTHER
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_OTHER :{GOLD}Eile
 • STR_FINANCES_SECTION_PROPERTY_MAINTENANCE
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_PROPERTY_MAINTENANCE :{GOLD}Cumail suas nan sealbh
 • STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_INCOME :{GOLD}Teachd a-steach nan carbadan-rathaid
 • STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_ROAD_VEHICLE_RUNNING_COSTS :{GOLD}Cosgaisean ruith nan carbadan-rathaid
 • STR_FINANCES_SECTION_SHIP_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_SHIP_INCOME :{GOLD}Teachd a-steach nan long
 • STR_FINANCES_SECTION_SHIP_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_SHIP_RUNNING_COSTS :{GOLD}Cosgaisean ruith nan long
 • STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_INCOME
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_INCOME :{GOLD}Teachd a-steach nan trèanaichean
 • STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_RUNNING_COSTS
 • (Correct) STR_FINANCES_SECTION_TRAIN_RUNNING_COSTS :{GOLD}Cosgaisean ruith nan trèanaichean
 • STR_FINANCES_TOTAL_CAPTION
 • (Correct) STR_FINANCES_TOTAL_CAPTION :{WHITE}Iomlan:
 • STR_FINANCES_TOTAL_CURRENCY
 • (Correct) STR_FINANCES_TOTAL_CURRENCY :{BLACK}{CURRENCY_LONG}
 • STR_FINANCES_YEAR
 • (Correct) STR_FINANCES_YEAR :{WHITE}{NUM}
 • STR_FORMAT_BUOY_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_BUOY_NAME :Fleodrainn {TOWN}
 • STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_BUOY_NAME_SERIAL :Fleodrainn {1:COMMA} {0:TOWN}
 • STR_FORMAT_COMPANY_NUM
 • (Correct) STR_FORMAT_COMPANY_NUM :(Companaidh {COMMA})
 • STR_FORMAT_DATE_ISO
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_ISO :{2:NUM}-{1:STRING}-{0:STRING}
 • STR_FORMAT_DATE_LONG
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_LONG :{STRING} {STRING} {NUM}
 • STR_FORMAT_DATE_SHORT
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_SHORT :{STRING} {NUM}
 • STR_FORMAT_DATE_TINY
 • (Correct) STR_FORMAT_DATE_TINY :{STRING}-{STRING}-{NUM}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_AIRCRAFT :{G=m}Hangar {STATION}
  (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_AIRCRAFT.dat :Hangar - {STATION}
  (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_AIRCRAFT.gen :Hangair - {STATION}
  (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_AIRCRAFT.nom :Hangar - {STATION}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE :{G=f}Garaids {TOWN}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_ROAD_VEHICLE_SERIAL :{G=f}Garaids {1:COMMA} {0:TOWN}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP :{G=m}Cala {TOWN}
  (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP.dat :Cala - {TOWN}
  (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP.gen :Calaidh - {TOWN}
  (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP.nom :Cala - {TOWN}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_SHIP_SERIAL :{G=m}Cala {1:COMMA} {0:TOWN}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN :{G=f}Trèan-lann {TOWN}
  (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN.dat :Trèan-lann - {TOWN}
  (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN.gen :Trèan-lainn - {TOWN}
  (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN.nom :Trèan-lann - {TOWN}
 • STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_DEPOT_NAME_TRAIN_SERIAL :Trèan-lann {1:COMMA} {0:TOWN}
 • STR_FORMAT_GROUP_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_GROUP_NAME :Buidheann {COMMA}
 • STR_FORMAT_INDUSTRY_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_INDUSTRY_NAME :{1:STRING} {0:TOWN}
 • STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME
 • (Correct) STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME :Puing-thurais {TOWN}
 • STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME_SERIAL
 • (Correct) STR_FORMAT_WAYPOINT_NAME_SERIAL :Puing-thurais {1:COMMA} {0:TOWN}
 • STR_FOUND_TOWN_CAPTION
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_CAPTION :{WHITE}Gin baile
 • STR_FOUND_TOWN_CITY
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_CITY :{BLACK}Mòr-bhaile
 • STR_FOUND_TOWN_CITY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_CITY_TOOLTIP :{BLACK}Fàsaidh mòr-bhailtean nas luaithe na bailtean àbhaisteach{}A' crochadh air na roghainnean, tha iad nas motha nuair a thèid an stèidheachadh
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_LARGE_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_LARGE_BUTTON :{BLACK}Mòr
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_MEDIUM_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_MEDIUM_BUTTON :{BLACK}Meadhanach
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_SMALL_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_SMALL_BUTTON :{BLACK}Beag
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TITLE
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TITLE :{YELLOW}Meud a' bhaile:
 • STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_INITIAL_SIZE_TOOLTIP :{BLACK}Tagh meud a' bhaile
 • STR_FOUND_TOWN_MANY_RANDOM_TOWNS
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_MANY_RANDOM_TOWNS :{BLACK}Iomadh baile air thuaiream
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_HELP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_HELP :{BLACK}Briog gus ainm a' bhaile a chur a-steach
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_TITLE
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_EDITOR_TITLE :{BLACK}Cuir a-steach ainm a' bhaile
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_BUTTON :{BLACK}Ainm air thuaiream
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_RANDOM_TOOLTIP :{BLACK}Gin ainm air thuaiream ùr
 • STR_FOUND_TOWN_NAME_TITLE
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NAME_TITLE :{YELLOW}Ainm a' bhaile:
 • STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_BUTTON :{BLACK}Baile ùr
 • STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_NEW_TOWN_TOOLTIP :{BLACK}Stèidhich baile ùr. Cha dèan Shift+Briogadh ach tuairmse chosgaisean a shealltainn
 • STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWNS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWNS_TOOLTIP :{BLACK}Còmhdaich am mapa le bailtean air thuaiream
 • STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_BUTTON
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_BUTTON :{BLACK}Baile air thuaiream
 • STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_RANDOM_TOWN_TOOLTIP :{BLACK}Stèidhich baile ann an àite air thuaiream
 • STR_FOUND_TOWN_ROAD_LAYOUT
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_ROAD_LAYOUT :{YELLOW}Co-dhealbhachd rathaidean a' bhaile
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_2X2_GRID
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_2X2_GRID :{BLACK}Griod 2x2
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_3X3_GRID
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_3X3_GRID :{BLACK}Griod 3x3
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_BETTER_ROADS
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_BETTER_ROADS :{BLACK}Rathaidean as fhearr
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_ORIGINAL
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_ORIGINAL :{BLACK}Tùsail
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_RANDOM
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_LAYOUT_RANDOM :{BLACK}Air thuaiream
 • STR_FOUND_TOWN_SELECT_TOWN_ROAD_LAYOUT
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SELECT_TOWN_ROAD_LAYOUT :{BLACK}Tagh co-dhealbhachd nan rathaidean aig a' bhaile
 • STR_FOUND_TOWN_SIZE_RANDOM
 • (Correct) STR_FOUND_TOWN_SIZE_RANDOM :{BLACK}Air thuaiream
 • STR_FRAMERATE_AVERAGE
 • (Correct) STR_FRAMERATE_AVERAGE :{WHITE}Cuibheasach
 • STR_FRAMERATE_CAPTION
 • (Correct) STR_FRAMERATE_CAPTION :{WHITE}Reat fhrèamaichean
 • STR_FRAMERATE_CAPTION_SMALL
 • (Correct) STR_FRAMERATE_CAPTION_SMALL :{STRING}{WHITE} ({DECIMAL}x)
 • STR_FRAMERATE_CURRENT
 • (Correct) STR_FRAMERATE_CURRENT :{WHITE}Làithreach
 • STR_FRAMERATE_DATA_POINTS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_DATA_POINTS :{BLACK}Dàta stèidhichte air {COMMA} {P "tomhas" "thomhas" "tomhasan" "tomhas" }
 • STR_FRAMERATE_DRAWING
 • (Correct) STR_FRAMERATE_DRAWING :{BLACK}Reandaradh na grafaigeachd:
 • STR_FRAMERATE_DRAWING_VIEWPORTS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_DRAWING_VIEWPORTS :{BLACK} Puirt-sheallaidh an t-saoghail:
 • STR_FRAMERATE_FPS_BAD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_FPS_BAD :{RED}{DECIMAL} {P "fhrèam" "fhrèam" "frèamaichean" "frèam" }/diog
 • STR_FRAMERATE_FPS_WARN
 • (Correct) STR_FRAMERATE_FPS_WARN :{YELLOW}{DECIMAL} {P "fhrèam" "fhrèam" "frèamaichean" "frèam" }/diog
 • STR_FRAMERATE_GL_LINKGRAPH
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GL_LINKGRAPH :{BLACK} Dàil air graf nan ceangal:
 • STR_FRAMERATE_GRAPH_MILLISECONDS
 • (Correct) STR_FRAMERATE_GRAPH_MILLISECONDS :{TINY_FONT}{COMMA} ms
 • STR_FRAMERATE_MS_GOOD
 • (Correct) STR_FRAMERATE_MS_GOOD :{LTBLUE}{DECIMAL} ms
 • STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER
 • (Correct) STR_FRAMERATE_RATE_BLITTER :{BLACK}Reat fhrèamaichean na grafaigeachd: {STRING}
 • STR_FRAMERATE_SOUND
 • (Correct) STR_FRAMERATE_SOUND :{BLACK}Measgachadh fuaime:
 • STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR
 • (Correct) STR_FRAMERATE_SPEED_FACTOR :{BLACK}Factar làithreach air luaths a' gheama: {DECIMAL}x
 • STR_FRAMERATE_VIDEO
 • (Correct) STR_FRAMERATE_VIDEO :{BLACK}Às-chur video:
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMELOOP
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GAMELOOP :Lùb a' gheama
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LINKGRAPH
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_GL_LINKGRAPH : Dàil air graf nan ceangal
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_SOUND
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_SOUND :Measgachadh fuaime
 • STR_FRAMETIME_CAPTION_VIDEO
 • (Correct) STR_FRAMETIME_CAPTION_VIDEO :Às-chur video
 • STR_FUNDING_ONLY
 • (Correct) STR_FUNDING_ONLY :Le maoineachadh a-mhàin
 • STR_FUND_INDUSTRY_BUILD_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_BUILD_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Tog
 • STR_FUND_INDUSTRY_CAPTION
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_CAPTION :{WHITE}Stèidhich gnìomhachas ùr
 • STR_FUND_INDUSTRY_FUND_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_FUND_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Maoinich
 • STR_FUND_INDUSTRY_INDUSTRY_BUILD_COST
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_INDUSTRY_BUILD_COST :{BLACK}Cosgais: {YELLOW}{CURRENCY_LONG}
 • STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES :Grunn ghnìomhachasan air thuaiream
 • STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_MANY_RANDOM_INDUSTRIES_TOOLTIP :{BLACK}Còmhdaich am mapa le gnìomhachasan air thuaiream
 • STR_FUND_INDUSTRY_PROSPECT_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_PROSPECT_NEW_INDUSTRY :{BLACK}Rùraich
 • STR_FUND_INDUSTRY_SELECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_FUND_INDUSTRY_SELECTION_TOOLTIP :{BLACK}Tagh an gnìomhachas freagarrach bhon liosta seo
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_12_MONTHS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_12_MONTHS :Gach bliadhna
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_1_MONTH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_1_MONTH :Gach mìos
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_3_MONTHS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_3_MONTHS :Gach 3s mìos
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_6_MONTHS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_EVERY_6_MONTHS :Gach 6mh mìos
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_OFF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_OFF :Dheth
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Tagh dè cho tric ’s a thèid an geama fèin-shàbhaladh
 • STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_AUTOSAVE_FRAME :{BLACK}Fèin-shàbhaladh
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF :{BLACK}Seata grafaigeachd bunasach
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_DESCRIPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_DESCRIPTION_TOOLTIP :{BLACK}Barrachd fiosrachaidh mun t-seata ghrafaigeachd bhunasach
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_STATUS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_STATUS :{RED}{NUM} {P fhaidhle fhaidhle faidhlichean faidhle} a dhìth/coirbte
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_GRF_TOOLTIP :{BLACK}Tagh an seata grafaigeachd bunasach a chleachdas tu
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC :{BLACK}Seata ciùil bunasach
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_DESCRIPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_DESCRIPTION_TOOLTIP :{BLACK}Barrachd fiosrachaidh mun t-seata chiùil bhunasach
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_STATUS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_STATUS :{RED}{NUM} {P fhaidhle fhaidhle faidhlichean faidhle} coirbte
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_MUSIC_TOOLTIP :{BLACK}Tagh an seata ciùil bunasach a chleachdas tu
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX :{BLACK}Seata fhuaimean bunasach
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_DESCRIPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_DESCRIPTION_TOOLTIP :{BLACK}Barrachd fiosrachaidh mun t-seata fhuaimean bhunasach
 • STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_BASE_SFX_TOOLTIP :{BLACK}Tagh an seata fhuaimean bunasach a chleachdas tu
 • STR_GAME_OPTIONS_CAPTION
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CAPTION :{WHITE}Roghainnean a' gheama
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ATS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ATS :Sgillin Ostaireach (ATS)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BEF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BEF :Franc Beilgeach (BEF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BRL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_BRL :Real Braisileach (BRL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CHF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CHF :Franc Eilbheiseach (CHF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CUSTOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CUSTOM :Gnàthaichte...
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CZK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_CZK :Koruna Seiceach (CZK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DEM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DEM :Mark Gearmailteach (DEM)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DKK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_DKK :Crùn Danmhairgeach (DKK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EEK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EEK :Krooni Eastoineach (EEK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ESP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ESP :Peseta Spàinnteach (ESP)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EUR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_EUR :Eòro (EUR)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FIM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FIM :Markka Fionnlannach (FIM)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FRF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_FRF :Franc Frangach (FRF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GBP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GBP :Not Breatannach (GBP)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GEL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GEL :Lari Cairtbheileach (GEL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GRD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_GRD :Drachma Greugach (GRD)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HUF
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_HUF :Forint Ungaireach (HUF)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_IRR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_IRR :Rial Iorànach (IRR)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ISK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ISK :Krona Tìleach (ISK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ITL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ITL :Lira Eadailteach (ITL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_JPY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_JPY :Yen Seapanach (JPY)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_KRW
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_KRW :Won Choirèa a Deas (KRW)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_LTL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_LTL :Litas Liotuaineach (LTL)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NLG
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NLG :Guilder Duitseach (NLG)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NOK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_NOK :Krone Nirribheach (NOK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_PLN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_PLN :Złoty Pòlainneach (PLN)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RON
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RON :Leu Romàineach (RON)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_RUR :Rùbal Ruiseach (RUR)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SEK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SEK :Krona Suaineach (SEK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SIT
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SIT :Tolar Slòbhaineach (SIT)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SKK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_SKK :Koruna Slòbhacach (SKK)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_TRY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_TRY :Lira Turcach (TRY)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Tagh aonadan airgeadra
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_UNITS_FRAME :{BLACK}Aonadan airgeadra
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_USD
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_USD :Dolar Aimeireaganach (USD)
 • STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ZAR
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_CURRENCY_ZAR :Rand Afraga a Deas (ZAR)
 • STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN :{BLACK}Làn-sgrìn
 • STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_FULLSCREEN_TOOLTIP :{BLACK}Cuir cromag sa bhogsa seo gus OpenTTD a chluiche sa mhodh làn-sgrìn
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_2X_ZOOM :Dà uiread a mheud
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_4X_ZOOM :Ceithir uiread a mheud
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_NORMAL :Àbhaisteach
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Tagh am meud airson rud san eadar-aghaidh
 • STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_GUI_ZOOM_FRAME :{BLACK}Meud na h-eadar-aghaidh
 • STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE :{BLACK}Cànan
 • STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_LANGUAGE_TOOLTIP :{BLACK}Tagh cànan an eadar-aghaidh a chleachdas tu
 • STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION :{BLACK}Dùmhlachd-bhreacaidh na sgrìn
 • STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_OTHER :Gnàthaichte
 • STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_RESOLUTION_TOOLTIP :{BLACK}Tagh dùmhlachd-bhreacaidh na sgrìn a chleachdas tu
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_LEFT
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_LEFT :Draibheadh air an taobh chlì
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_RIGHT
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_RIGHT :Draibheadh air an taobh deas
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Tagh taobh an rathaid air a dhràibheas na carbadan
 • STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_ROAD_VEHICLES_FRAME :{BLACK}Carbadan-rathaid
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Tagh stoidhle aig ainmean nam bailtean
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_FRAME
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAMES_FRAME :{BLACK}Ainmean bhailtean
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ADDITIONAL_ENGLISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ADDITIONAL_ENGLISH :Beurla (a bharrachd)
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_AUSTRIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_AUSTRIAN :Ostaireach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CATALAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CATALAN :Catalanach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CZECH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_CZECH :Seiceach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DANISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DANISH :Danmhairgeach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DUTCH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_DUTCH :Duitseach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FINNISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FINNISH :Fionnlannach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FRENCH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_FRENCH :Frangach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_GERMAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_GERMAN :Gearmailteach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_HUNGARIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_HUNGARIAN :Ungaireach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ITALIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ITALIAN :Eadailteach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_LATIN_AMERICAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_LATIN_AMERICAN :Aimeireaga Laidinneach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_NORWEGIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_NORWEGIAN :Nirribheach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ORIGINAL_ENGLISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ORIGINAL_ENGLISH :Beurla (Tùsail)
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_POLISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_POLISH :Pòlannach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ROMANIAN
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_ROMANIAN :Romàineach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SILLY
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SILLY :Gòrach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SLOVAK
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SLOVAK :Slòbhacach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWEDISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWEDISH :Suaineach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWISS
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_SWISS :Eilbheiseach
 • STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_TURKISH
 • (Correct) STR_GAME_OPTIONS_TOWN_NAME_TURKISH :Turcach
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_INTERNAL_ERROR
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_INTERNAL_ERROR :Mearachd taobh a-staigh: {STRING}
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_SAVEGAME
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_BROKEN_SAVEGAME :Tha an geama air shàbhaladh briste - {STRING}
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_DATA_INTEGRITY_CHECK_FAILED
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_DATA_INTEGRITY_CHECK_FAILED :Dh’fhàillig le sgrùdadh na fìreantachd air an dàta
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_READABLE
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_READABLE :Cha ghabh am faidhle a leughadh
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_WRITEABLE
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_FILE_NOT_WRITEABLE :Cha ghabh am faidhle sgrìobhadh
 • STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_TOO_NEW_SAVEGAME
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_ERROR_TOO_NEW_SAVEGAME :Chaidh an sàbhaladh seo a dhèanamh le tionndadh as ùire dhen gheama
 • STR_GAME_SAVELOAD_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_GAME_SAVELOAD_NOT_AVAILABLE :<chan eil seo ri làimh>
 • STR_GENERATION_ABORT
 • (Correct) STR_GENERATION_ABORT :{BLACK}Sguir dheth
 • STR_GENERATION_ABORT_CAPTION
 • (Correct) STR_GENERATION_ABORT_CAPTION :{WHITE}Sguir dhe ghintinn an t-saoghail
 • STR_GENERATION_ABORT_MESSAGE
 • (Correct) STR_GENERATION_ABORT_MESSAGE :{YELLOW}A bheil thu airson sgur dhe ghintinn an t-saoghail?
 • STR_GENERATION_CLEARING_TILES
 • (Correct) STR_GENERATION_CLEARING_TILES :{BLACK}Gin raon garbh is creagach
 • STR_GENERATION_OBJECT_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_OBJECT_GENERATION :{BLACK}Gin oibseactan
 • STR_GENERATION_PREPARING_GAME
 • (Correct) STR_GENERATION_PREPARING_GAME :{BLACK}Ag ullachadh a' gheama
 • STR_GENERATION_PREPARING_SCRIPT
 • (Correct) STR_GENERATION_PREPARING_SCRIPT :{BLACK}A' ruith sgriobt
 • STR_GENERATION_PREPARING_TILELOOP
 • (Correct) STR_GENERATION_PREPARING_TILELOOP :{BLACK}A' ruith lùb-lice
 • STR_GENERATION_PROGRESS
 • (Correct) STR_GENERATION_PROGRESS :{WHITE}{NUM}% coileanta
 • STR_GENERATION_PROGRESS_NUM
 • (Correct) STR_GENERATION_PROGRESS_NUM :{BLACK}{NUM} / {NUM}
 • STR_GENERATION_RIVER_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_RIVER_GENERATION :{BLACK}Gin aibhnichean
 • STR_GENERATION_SETTINGUP_GAME
 • (Correct) STR_GENERATION_SETTINGUP_GAME :{BLACK}A' suidheachadh a' gheama
 • STR_GENERATION_TREE_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_TREE_GENERATION :{BLACK}Gin craobhan
 • STR_GENERATION_WORLD
 • (Correct) STR_GENERATION_WORLD :{WHITE}A' gintinn saoghal...
 • STR_GENERATION_WORLD_GENERATION
 • (Correct) STR_GENERATION_WORLD_GENERATION :{BLACK}Gin saoghal
 • STR_GOALS_CAPTION
 • (Correct) STR_GOALS_CAPTION :{WHITE}Amasan aig {COMPANY}
 • STR_GOALS_COMPANY_TITLE
 • (Correct) STR_GOALS_COMPANY_TITLE :{BLACK}Amasan na companaidh:
 • STR_GOALS_GLOBAL_TITLE
 • (Correct) STR_GOALS_GLOBAL_TITLE :{BLACK}Amasan coitcheann:
 • STR_GOALS_NONE
 • (Correct) STR_GOALS_NONE :{ORANGE}- Chan eil gin -
 • STR_GOALS_PROGRESS
 • (Correct) STR_GOALS_PROGRESS :{ORANGE}{STRING}
 • STR_GOALS_PROGRESS_COMPLETE
 • (Correct) STR_GOALS_PROGRESS_COMPLETE :{GREEN}{STRING}
 • STR_GOALS_SPECTATOR
 • (Correct) STR_GOALS_SPECTATOR :Amasan coitcheann
 • STR_GOALS_SPECTATOR_CAPTION
 • (Correct) STR_GOALS_SPECTATOR_CAPTION :{WHITE}Amasan coitcheann
 • STR_GOALS_SPECTATOR_NONE
 • (Correct) STR_GOALS_SPECTATOR_NONE :{ORANGE}- Chan eil seo iomchaidh -
 • STR_GOALS_TEXT
 • (Correct) STR_GOALS_TEXT :{ORANGE}{STRING}
 • STR_GOALS_TOOLTIP_CLICK_ON_SERVICE_TO_CENTER
 • (Correct) STR_GOALS_TOOLTIP_CLICK_ON_SERVICE_TO_CENTER :{BLACK}Briog air an amas gus am prìomh-shealladh a mheadhanachadh air gnìomhachas/baile/leac. Fosglaidh Ctrl+briogadh port-seallaidh ùr air ionad a' ghnìomhachais/a' bhaile/na lice
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_ACCEPT
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_ACCEPT :Gabh ris
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CANCEL
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CANCEL :Sguir dheth
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CLOSE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CLOSE :Dùin
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CONTINUE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_CONTINUE :Lean air adhart
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_DECLINE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_DECLINE :Diùlt
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_GO
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_GO :Siuthad
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_IGNORE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_IGNORE :Leig seachad
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NEXT
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NEXT :An t-ath-fhear
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NO
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_NO :Chan eil
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_OK
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_OK :Ceart ma-thà
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_POSTPONE
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_POSTPONE :Cuir na dhàil
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_PREVIOUS
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_PREVIOUS :Am fear roimhe
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RESTART
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RESTART :Ath-thòisich
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RETRY
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_RETRY :Feuch ris a-rithist
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_START
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_START :Tòisich
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_STOP
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_STOP :Stad
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_SURRENDER
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_SURRENDER :Gèill
 • STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_YES
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_BUTTON_YES :Tha
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_ERROR
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_ERROR :Mearachd
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_INFORMATION
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_INFORMATION :Fiosrachadh
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_QUESTION
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_QUESTION :Ceist
 • STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_WARNING
 • (Correct) STR_GOAL_QUESTION_CAPTION_WARNING :Rabhadh
 • STR_GRAPH_CARGO_DELIVERED_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_DELIVERED_CAPTION :{WHITE}Aonadan de charago air an lìbhrigeadh
 • STR_GRAPH_CARGO_DISABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_DISABLE_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}Cuir a h-uile à comas
 • STR_GRAPH_CARGO_ENABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_ENABLE_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}Cuir a h-uile an comas
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_CARGO
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_CARGO :{TINY_FONT}{BLACK}{STRING}
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_CAPTION :{WHITE}Reataichean pàighidh carago
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_TITLE
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_TITLE :{TINY_FONT}{BLACK}Pàigheadh airson lìbhrigeadh dhe 10 aonadan (no 10,000 liotair) dhe charago le astar dhe 20 ceàrnag
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_X_LABEL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_RATES_X_LABEL :{TINY_FONT}{BLACK}Làithean a' siubhal
 • STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_TOGGLE_CARGO
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_PAYMENT_TOGGLE_CARGO :{BLACK}Toglaich graf air seòrsa dhe charago air/dheth
 • STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_DISABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_DISABLE_ALL :{BLACK}Na seall carago sam bith air a' ghraf air reataichean pàighidh carago
 • STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_ENABLE_ALL
 • (Correct) STR_GRAPH_CARGO_TOOLTIP_ENABLE_ALL :{BLACK}Seall a h-uile carago air a' ghraf air reataichean pàighidh carago
 • STR_GRAPH_COMPANY_PERFORMANCE_RATINGS_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_COMPANY_PERFORMANCE_RATINGS_CAPTION :{WHITE}Rangachaidhean dèanadais na companaidh (rangachadh as motha=1000)
 • STR_GRAPH_COMPANY_VALUES_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_COMPANY_VALUES_CAPTION :{WHITE}Luachan na companaidh
 • STR_GRAPH_INCOME_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_INCOME_CAPTION :{WHITE}Graf air teachd a-steach
 • STR_GRAPH_KEY_BUTTON
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_BUTTON :{BLACK}Iuchair
 • STR_GRAPH_KEY_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_CAPTION :{WHITE}Iuchair dha ghrafaichean companaidh
 • STR_GRAPH_KEY_COMPANY_SELECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_COMPANY_SELECTION_TOOLTIP :{BLACK}Dèan briogadh an-seo gus innteart na companaidh air a' ghraf a thogladh air/dheth
 • STR_GRAPH_KEY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GRAPH_KEY_TOOLTIP :{BLACK}Seall iuchair nan graf
 • STR_GRAPH_MENU_CARGO_PAYMENT_RATES
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_CARGO_PAYMENT_RATES :Reataichean pàighidh carago
 • STR_GRAPH_MENU_COMPANY_LEAGUE_TABLE
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_COMPANY_LEAGUE_TABLE :Clàr co-bhann nan companaidh
 • STR_GRAPH_MENU_COMPANY_VALUE_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_COMPANY_VALUE_GRAPH :Graf air luach na companaidh
 • STR_GRAPH_MENU_DELIVERED_CARGO_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_DELIVERED_CARGO_GRAPH :Graf air carago air a lìbhrigeadh
 • STR_GRAPH_MENU_DETAILED_PERFORMANCE_RATING
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_DETAILED_PERFORMANCE_RATING :Mion-rangachadh dèanadais
 • STR_GRAPH_MENU_HIGHSCORE
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_HIGHSCORE :Liosta nan sgòran àrda
 • STR_GRAPH_MENU_INCOME_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_INCOME_GRAPH :Graf air teachd a-steach
 • STR_GRAPH_MENU_OPERATING_PROFIT_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_OPERATING_PROFIT_GRAPH :Graf air prothaid-obrachaidh
 • STR_GRAPH_MENU_PERFORMANCE_HISTORY_GRAPH
 • (Correct) STR_GRAPH_MENU_PERFORMANCE_HISTORY_GRAPH :Graf air eachdraidh dèanadais
 • STR_GRAPH_OPERATING_PROFIT_CAPTION
 • (Correct) STR_GRAPH_OPERATING_PROFIT_CAPTION :{WHITE}Graf air prothaid-obrachaidh
 • STR_GRAPH_PERFORMANCE_DETAIL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GRAPH_PERFORMANCE_DETAIL_TOOLTIP :{BLACK}Seall mion-rangachaidhean dèanadais
 • STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH
 • (Correct) STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH :{TINY_FONT}{STRING}{} {STRING}
 • STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH_YEAR
 • (Correct) STR_GRAPH_X_LABEL_MONTH_YEAR :{TINY_FONT}{STRING}{} {STRING}{}{NUM}
 • STR_GRAPH_Y_LABEL
 • (Correct) STR_GRAPH_Y_LABEL :{TINY_FONT}{STRING}
 • STR_GRAPH_Y_LABEL_NUMBER
 • (Correct) STR_GRAPH_Y_LABEL_NUMBER :{TINY_FONT}{COMMA}
 • STR_GROUPS_CLICK_ON_GROUP_FOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUPS_CLICK_ON_GROUP_FOR_TOOLTIP :{BLACK}Buidhnean - briog air buidheann gus a h-uile carbad a tha sa bhuidheann seo a shealltainn. Slaod buidhnean ’s leig às iad gus an rangachd atharrachadh.
 • STR_GROUP_ADD_SHARED_VEHICLE
 • (Correct) STR_GROUP_ADD_SHARED_VEHICLE :Cuir carbadan co-roinnte ris
 • STR_GROUP_ALL_AIRCRAFTS
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_AIRCRAFTS :Na h-uile carbad-adhair
 • STR_GROUP_ALL_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_ROAD_VEHICLES :Na h-uile carbad-rathaid
 • STR_GROUP_ALL_SHIPS
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_SHIPS :Na h-uile long
 • STR_GROUP_ALL_TRAINS
 • (Correct) STR_GROUP_ALL_TRAINS :Na h-uile trèan
 • STR_GROUP_CREATE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_CREATE_TOOLTIP :{BLACK}Briog gus buidheann a chruthachadh
 • STR_GROUP_DEFAULT_AIRCRAFTS
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_AIRCRAFTS :Carbadan-adhair gun bhuidheann
 • STR_GROUP_DEFAULT_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_ROAD_VEHICLES :Carbadan-rathaid gun bhuidheann
 • STR_GROUP_DEFAULT_SHIPS
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_SHIPS :Longan gun bhuidheann
 • STR_GROUP_DEFAULT_TRAINS
 • (Correct) STR_GROUP_DEFAULT_TRAINS :Trèanaichean gun bhuidheann
 • STR_GROUP_DELETE_QUERY_TEXT
 • (Correct) STR_GROUP_DELETE_QUERY_TEXT :{WHITE}A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson am buidheann seo ’s a shliochd a sguabadh às?
 • STR_GROUP_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Sguab às dhan bhuidheann a thagh thu
 • STR_GROUP_NAME
 • (Correct) STR_GROUP_NAME :{GROUP}
 • STR_GROUP_OCCUPANCY
 • (Correct) STR_GROUP_OCCUPANCY :Cleachdadh an-dràsta:
 • STR_GROUP_OCCUPANCY_VALUE
 • (Correct) STR_GROUP_OCCUPANCY_VALUE :{NUM}%
 • STR_GROUP_PROFIT_LAST_YEAR
 • (Correct) STR_GROUP_PROFIT_LAST_YEAR :Prothaid an-uiridh:
 • STR_GROUP_PROFIT_THIS_YEAR
 • (Correct) STR_GROUP_PROFIT_THIS_YEAR :Prothaid am bliadhna:
 • STR_GROUP_REMOVE_ALL_VEHICLES
 • (Correct) STR_GROUP_REMOVE_ALL_VEHICLES :Thoir a h-uile carbad air falbh
 • STR_GROUP_RENAME_CAPTION
 • (Correct) STR_GROUP_RENAME_CAPTION :{BLACK}Thoir ainm ùr air buidheann
 • STR_GROUP_RENAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_RENAME_TOOLTIP :{BLACK}Thoir ainm ùr air a' bhuidheann a thagh thu
 • STR_GROUP_REPLACE_PROTECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_GROUP_REPLACE_PROTECTION_TOOLTIP :{BLACK}Briog gus am buidheann seo a dhìon bhon fhèin-leasachadh uile-choitcheann
 • STR_HIDDEN_ENGINE_NAME
 • (Correct) STR_HIDDEN_ENGINE_NAME :{ENGINE} (falaichte)
 • STR_HIGHSCORE_COMPANY_ACHIEVES_STATUS
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_COMPANY_ACHIEVES_STATUS :{BIG_FONT}{BLACK}Bhuannaich {COMPANY} an rang “{STRING}"!
 • STR_HIGHSCORE_NAME
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_NAME :{PRESIDENT_NAME}, {COMPANY}
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_BUSINESSMAN
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_BUSINESSMAN :Neach-gnothaich
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_CAPITALIST
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_CAPITALIST :Neach-calpachais
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_ENTREPRENEUR
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_ENTREPRENEUR :Neach-tionnsgainn
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_INDUSTRIALIST
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_INDUSTRIALIST :Neach-gnìomhachais
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MAGNATE
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MAGNATE :Baran
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MOGUL
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_MOGUL :Mogul
 • STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON_OF_THE_CENTURY
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PERFORMANCE_TITLE_TYCOON_OF_THE_CENTURY :Taidhcùn na linne
 • STR_HIGHSCORE_POSITION
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_POSITION :{BIG_FONT}{BLACK}{COMMA}.
 • STR_HIGHSCORE_PRESIDENT_OF_COMPANY_ACHIEVES_STATUS
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_PRESIDENT_OF_COMPANY_ACHIEVES_STATUS :{BIG_FONT}{WHITE}Bhuannaich {PRESIDENT_NAME} aig {COMPANY} an rang “{STRING}"!
 • STR_HIGHSCORE_STATS
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_STATS :{BIG_FONT}“{STRING}" ({COMMA})
 • STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_NETWORK_GAME
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_NETWORK_GAME :{BIG_FONT}{BLACK}Clàr co-bhonn nan companaidh ann an {NUM}
 • STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_WHO_REACHED
 • (Correct) STR_HIGHSCORE_TOP_COMPANIES_WHO_REACHED :{BIG_FONT}{BLACK}Na companaidhean as fhearr a ràinig {NUM}
 • STR_INCOME_FLOAT_COST
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_COST :{RED}Cosgais: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INCOME_FLOAT_COST_SMALL
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_COST_SMALL :{TINY_FONT}{RED}Cosgais: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INCOME_FLOAT_INCOME
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_INCOME :{GREEN}Teachd a-steach: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INCOME_FLOAT_INCOME_SMALL
 • (Correct) STR_INCOME_FLOAT_INCOME_SMALL :{TINY_FONT}{GREEN}Teachd a-steach: {CURRENCY_LONG}
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_CAPTION :{WHITE}Sreath gnìomhachais airson carago {STRING.gen}
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_CARGO_TOOLTIP :{BLACK}{STRING}{}riog air a' charago gus a luchd-solair is ceannachd a shealltainn
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_CUSTOMERS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_CUSTOMERS :{WHITE}Gnìomhachasan a ghabhas ris
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_HOUSES
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_HOUSES :{WHITE}Taighean
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_CAPTION :{WHITE}Sreath gnìomhachais airson gnìomhachas {STRING.gen}
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_INDUSTRY_TOOLTIP :{BLACK}Briog air a' ghnìomhachas gus a luchd-solair is ceannachd a shealltainn
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP :{BLACK}Ceangail ris a' mheanbh-mhapa
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_NOTIFY_SMALLMAP_TOOLTIP :{BLACK}Tagh na gnìomhachasan a tha gan sealltainn air a' mheanbh-mhapa cuideachd
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_PRODUCERS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_PRODUCERS :{WHITE}Gnìomhachasan saothrachaidh
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO :{BLACK}Tagh carago
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_CARGO_TOOLTIP :{BLACK}Tagh an carago a tha thu airson sealltainn
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY :{BLACK}Tagh gnìomhachas
 • STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_CARGOES_SELECT_INDUSTRY_TOOLTIP :{BLACK}Tagh an gnìomhachas a tha thu airson sealltainn
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_CAPTION :{WHITE}Gnìomhachasan
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_NOPROD
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_ITEM_NOPROD :{ORANGE}{INDUSTRY}
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_LIST_CAPTION :{BLACK}Ainmean nan gnìomhachasan - briog air an ainm gus am prìomh-shealladh a mheadhanachadh air a' ghnìomhachais. Fosglaidh Ctrl+briogadh port-seallaidh ùr air ionad a' ghnìomhachais
 • STR_INDUSTRY_DIRECTORY_NONE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DIRECTORY_NONE :{ORANGE}- Gun ghnìomhachas -
 • STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN :{BLACK}Seall sreath
 • STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_DISPLAY_CHAIN_TOOLTIP :{BLACK}Seall gnìomhachasan a sholaireas is a ghabhas ri carago
 • STR_INDUSTRY_MENU_FUND_NEW_INDUSTRY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_MENU_FUND_NEW_INDUSTRY :Maoinich gnìomhachas ùr
 • STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_CHAIN
 • (Correct) STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_CHAIN :Sreathan nan gnìomhachas
 • STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_DIRECTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_MENU_INDUSTRY_DIRECTORY :Eòlaire nan gnìomhachas
 • STR_INDUSTRY_NAME
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME :{INDUSTRY}
 • STR_INDUSTRY_NAME_BANK
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK :Banca
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK.dat :Banca
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK.gen :Banca
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK.nom :Banca
 • STR_INDUSTRY_NAME_BANK_TROPIC_ARCTIC
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK_TROPIC_ARCTIC :Banca
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK_TROPIC_ARCTIC.dat :Banca
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK_TROPIC_ARCTIC.gen :Banca
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BANK_TROPIC_ARCTIC.nom :Banca
 • STR_INDUSTRY_NAME_BATTERY_FARM
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BATTERY_FARM :Tuathanas bataraidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BATTERY_FARM.dat :Tuathanas bataraidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BATTERY_FARM.gen :Tuathanas bataraidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BATTERY_FARM.nom :Tuathanas bataraidh
 • STR_INDUSTRY_NAME_BUBBLE_GENERATOR
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BUBBLE_GENERATOR :Gineadair bhuilgeanan
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BUBBLE_GENERATOR.dat :Gineadair bhuilgeanan
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BUBBLE_GENERATOR.gen :Gineadair bhuilgeanan
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_BUBBLE_GENERATOR.nom :Gineadair bhuilgeanan
 • STR_INDUSTRY_NAME_CANDY_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_CANDY_FACTORY :Factaraidh mhìlseanan
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_CANDY_FACTORY.dat :Factaraidh mhìlseanan
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_CANDY_FACTORY.gen :Factaraidh mhìlseanan
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_CANDY_FACTORY.nom :Factaraidh mhìlseanan
 • STR_INDUSTRY_NAME_COAL_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COAL_MINE :Mèinn guail
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COAL_MINE.dat :Mèinn guail
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COAL_MINE.gen :Mèinn guail
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COAL_MINE.nom :Mèinn guail
 • STR_INDUSTRY_NAME_COLA_WELLS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COLA_WELLS :Tobraichean-cola
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COLA_WELLS.dat :Tobraichean-cola
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COLA_WELLS.gen :Thobraichean-cola
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COLA_WELLS.nom :Tobraichean-cola
 • STR_INDUSTRY_NAME_COPPER_ORE_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COPPER_ORE_MINE :Mèinn cloich-copair
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COPPER_ORE_MINE.dat :Mèinn cloich-copair
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COPPER_ORE_MINE.gen :Mèinn cloich-copair
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COPPER_ORE_MINE.nom :Mèinn cloich-copair
 • STR_INDUSTRY_NAME_COTTON_CANDY_FOREST
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COTTON_CANDY_FOREST :Coille canaich-siùcair
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COTTON_CANDY_FOREST.dat :Coille canaich-siùcair
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COTTON_CANDY_FOREST.gen :Coille canaich-siùcair
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_COTTON_CANDY_FOREST.nom :Coille canaich-siùcair
 • STR_INDUSTRY_NAME_DIAMOND_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_DIAMOND_MINE :Mèinn daoimein
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_DIAMOND_MINE.dat :Mèinn daoimein
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_DIAMOND_MINE.gen :Mèinn daoimein
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_DIAMOND_MINE.nom :Mèinn daoimein
 • STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY :Factaraidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY.dat :Factaraidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY.gen :Factaraidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY.nom :Factaraidh
 • STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY_2
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY_2 :Factaraidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY_2.dat :Factaraidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY_2.gen :Factaraidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FACTORY_2.nom :Factaraidh
 • STR_INDUSTRY_NAME_FARM
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM :Tuathanas
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM.dat :Tuathanas
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM.gen :Tuathanais
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM.nom :Tuathanas
 • STR_INDUSTRY_NAME_FARM_2
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM_2 :Tuathanas
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM_2.dat :Tuathanas
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM_2.gen :Tuathanais
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FARM_2.nom :Tuathanas
 • STR_INDUSTRY_NAME_FIZZY_DRINK_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FIZZY_DRINK_FACTORY :Factaraidh dheochan gucagach
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FIZZY_DRINK_FACTORY.dat :Factaraidh dheochan gucagach
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FIZZY_DRINK_FACTORY.gen :Factaraidh dheochan gucagach
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FIZZY_DRINK_FACTORY.nom :Factaraidh dheochan gucagach
 • STR_INDUSTRY_NAME_FOOD_PROCESSING_PLANT
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOOD_PROCESSING_PLANT :Factaraidh bìdh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOOD_PROCESSING_PLANT.dat :Factaraidh bidhe
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOOD_PROCESSING_PLANT.gen :Factaraidh bidhe
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOOD_PROCESSING_PLANT.nom :Factaraidh bidhe
 • STR_INDUSTRY_NAME_FOREST
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOREST :Coille
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOREST.dat :Coille
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOREST.gen :Coille
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FOREST.nom :Coille
 • STR_INDUSTRY_NAME_FRUIT_PLANTATION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FRUIT_PLANTATION :Planntachadh-measa
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FRUIT_PLANTATION.dat :Planntachadh-measa
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FRUIT_PLANTATION.gen :Planntachaidh-mheasa
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_FRUIT_PLANTATION.nom :Planntachadh-measa
 • STR_INDUSTRY_NAME_GOLD_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_GOLD_MINE :Mèinn òir
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_GOLD_MINE.dat :Mèinn òir
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_GOLD_MINE.gen :Mèinn òir
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_GOLD_MINE.nom :Mèinn òir
 • STR_INDUSTRY_NAME_IRON_ORE_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_IRON_ORE_MINE :Mèinn cloich-iarainn
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_IRON_ORE_MINE.dat :Mèinn cloich-iarainn
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_IRON_ORE_MINE.gen :Mèinn cloich-iarainn
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_IRON_ORE_MINE.nom :Mèinn cloich-iarainn
 • STR_INDUSTRY_NAME_LUMBER_MILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_LUMBER_MILL :Muileann-fiodha
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_LUMBER_MILL.dat :Muileann-fiodha
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_LUMBER_MILL.gen :Muilinn-fhiodha
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_LUMBER_MILL.nom :Muileann-fiodha
 • STR_INDUSTRY_NAME_OIL_REFINERY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_REFINERY :Fìneadair-ola
 • STR_INDUSTRY_NAME_OIL_RIG
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_RIG :Crann-ola
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_RIG.dat :Crann-ola
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_RIG.gen :Crainn-ola
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_RIG.nom :Crann-ola
 • STR_INDUSTRY_NAME_OIL_WELLS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_WELLS :Tobraichean-ola
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_WELLS.dat :Tobraichean-ola
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_WELLS.gen :Thobraichean-ola
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_OIL_WELLS.nom :Tobraichean-ola
 • STR_INDUSTRY_NAME_PAPER_MILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PAPER_MILL :Muileann-pàipeir
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PAPER_MILL.dat :Muileann-pàipeir
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PAPER_MILL.gen :Muilinn-phàipeir
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PAPER_MILL.nom :Muileann-pàipeir
 • STR_INDUSTRY_NAME_PLASTIC_FOUNTAINS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PLASTIC_FOUNTAINS :Tobraichean-plastaig
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PLASTIC_FOUNTAINS.dat :Tobraichean-plastaig
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PLASTIC_FOUNTAINS.gen :Thobraichean-plastaig
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PLASTIC_FOUNTAINS.nom :Tobraichean-plastaig
 • STR_INDUSTRY_NAME_POWER_STATION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_POWER_STATION :Stèisean-cumhachd
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_POWER_STATION.dat :Stèisean-cumhachd
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_POWER_STATION.gen :Stèisein-chumhachd
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_POWER_STATION.nom :Stèisean-cumhachd
 • STR_INDUSTRY_NAME_PRINTING_WORKS
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PRINTING_WORKS :Ionad clò-bhualaidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PRINTING_WORKS.dat :Ionad clò-bhualaidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PRINTING_WORKS.gen :Ionad clò-bhualaidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_PRINTING_WORKS.nom :Ionad clò-bhualaidh
 • STR_INDUSTRY_NAME_RUBBER_PLANTATION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_RUBBER_PLANTATION :Planntachadh-rubair
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_RUBBER_PLANTATION.dat :Planntachadh-rubair
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_RUBBER_PLANTATION.gen :Planntachaidh-rubair
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_RUBBER_PLANTATION.nom :Planntachadh-rubair
 • STR_INDUSTRY_NAME_SAWMILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SAWMILL :Muileann-sàbhaidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SAWMILL.dat :Muileann-sàbhaidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SAWMILL.gen :Muilinn-shàbhaidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SAWMILL.nom :Muileann-sàbhaidh
 • STR_INDUSTRY_NAME_STEEL_MILL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_STEEL_MILL :Muilleann-stàilinne
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_STEEL_MILL.dat :Muilleann-stàilinne
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_STEEL_MILL.gen :Muillinn-stàilinne
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_STEEL_MILL.nom :Muilleann-stàilinne
 • STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE :Mèinn siùcair
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE.dat :Mèinn siùcair
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE.gen :Mèinn siùcair
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_SUGAR_MINE.nom :Mèinn siùcair
 • STR_INDUSTRY_NAME_TOFFEE_QUARRY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOFFEE_QUARRY :Coireall tofaidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOFFEE_QUARRY.dat :Coireall tofaidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOFFEE_QUARRY.gen :Coireall tofaidh
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOFFEE_QUARRY.nom :Coireall tofaidh
 • STR_INDUSTRY_NAME_TOY_FACTORY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_FACTORY :Factaraidh dhèideagan
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_FACTORY.dat :Factaraidh dhèideagan
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_FACTORY.gen :Factaraidh dhèideagan
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_FACTORY.nom :Factaraidh dhèideagan
 • STR_INDUSTRY_NAME_TOY_SHOP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_SHOP :Bùth dhèideagan
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_SHOP.dat :Bùth dhèideagan
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_SHOP.gen :Bùth dhèideagan
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_TOY_SHOP.nom :Bùth dhèideagan
 • STR_INDUSTRY_NAME_WATER_SUPPLY
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_SUPPLY :Solar-uisge
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_SUPPLY.dat :Solar-uisge
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_SUPPLY.gen :Solair-uisge
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_SUPPLY.nom :Solar-uisge
 • STR_INDUSTRY_NAME_WATER_TOWER
 • (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_TOWER :Tùr-uisge
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_TOWER.dat :Tùr-uisge
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_TOWER.gen :Tùir-uisge
  (Correct) STR_INDUSTRY_NAME_WATER_TOWER.nom :Tùr-uisge
 • STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO :{YELLOW}{STRING}{BLACK}{3:STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO_AMOUNT
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_ACCEPT_CARGO_AMOUNT :{YELLOW}{STRING}{BLACK}: {CARGO_SHORT} a' feitheamh{STRING}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_CAPTION :{WHITE}{INDUSTRY}
 • STR_INDUSTRY_VIEW_INDUSTRY_ANNOUNCED_CLOSURE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_INDUSTRY_ANNOUNCED_CLOSURE :{YELLOW}Tha an gnìomhachas gu bhith a dhùnadh a dh'aithghearr!
 • STR_INDUSTRY_VIEW_LOCATION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_LOCATION_TOOLTIP :{BLACK}Meadhanaich am prìomh-shealladh air a' ghnìomhachas. Fosglaidh Ctrl+briogadh port-seallaidh ùr air ionad a' ghnìomhachais
 • STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LAST_MONTH_TITLE
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LAST_MONTH_TITLE :{BLACK}Dèanadas sa mhìos seo chaidh:
 • STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LEVEL
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_PRODUCTION_LEVEL :{BLACK}Ìre an dèanadais: {YELLOW}{COMMA}%
 • STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_REQUIRES :{BLACK}Feum air:
 • STR_INDUSTRY_VIEW_TRANSPORTED
 • (Correct) STR_INDUSTRY_VIEW_TRANSPORTED :{YELLOW}{CARGO_LONG}{STRING}{BLACK} ({COMMA}% air a ghiùlan)
 • STR_INTRO_BASESET
 • (Correct) STR_INTRO_BASESET :{BLACK}Tha {NUM} {P sprìd sprìd sprìdean sprìd} a dhìth air an t-seata grafaigeachd bhunasach a thagh thu. Thoir sùil airson ùrachaidhean an t-seata bhunasaich.
 • STR_INTRO_CAPTION
 • (Correct) STR_INTRO_CAPTION :{WHITE}OpenTTD {REV}
 • STR_INTRO_CONFIG_SETTINGS_TREE
 • (Correct) STR_INTRO_CONFIG_SETTINGS_TREE :{BLACK}Roghainnean
 • STR_INTRO_GAME_OPTIONS
 • (Correct) STR_INTRO_GAME_OPTIONS :{BLACK}Roghainnean a' gheama
 • STR_INTRO_HIGHSCORE
 • (Correct) STR_INTRO_HIGHSCORE :{BLACK}Clàr nan sgòran àrda
 • STR_INTRO_LOAD_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_LOAD_GAME :{BLACK}Luchdaich geama
 • STR_INTRO_MULTIPLAYER
 • (Correct) STR_INTRO_MULTIPLAYER :{BLACK}Ioma-chluicheadair
 • STR_INTRO_NEWGRF_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_NEWGRF_SETTINGS :{BLACK}Roghainnean NewGRF
 • STR_INTRO_NEW_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_NEW_GAME :{BLACK}Geama ùr
 • STR_INTRO_ONLINE_CONTENT
 • (Correct) STR_INTRO_ONLINE_CONTENT :{BLACK}Susbaint air loidhne
 • STR_INTRO_PLAY_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_INTRO_PLAY_HEIGHTMAP :{BLACK}Cluich mapa-àirde
 • STR_INTRO_PLAY_SCENARIO
 • (Correct) STR_INTRO_PLAY_SCENARIO :{BLACK}Cluich cnàmh-sgeul
 • STR_INTRO_QUIT
 • (Correct) STR_INTRO_QUIT :{BLACK}Fàg an-seo
 • STR_INTRO_SCENARIO_EDITOR
 • (Correct) STR_INTRO_SCENARIO_EDITOR :{BLACK}Deasaiche chnàmh-sgeulan
 • STR_INTRO_SCRIPT_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_SCRIPT_SETTINGS :{BLACK}Roghainnean sgriobt IF/Geama
 • STR_INTRO_TOOLTIP_CONFIG_SETTINGS_TREE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_CONFIG_SETTINGS_TREE :{BLACK}Roghainnean an t-seallaidh
 • STR_INTRO_TOOLTIP_GAME_OPTIONS
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_GAME_OPTIONS :{BLACK}Seall roghainnean a' gheama
 • STR_INTRO_TOOLTIP_HIGHSCORE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_HIGHSCORE :{BLACK}Seall clàr nan sgòran àrda
 • STR_INTRO_TOOLTIP_LOAD_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_LOAD_GAME :{BLACK}Luchdaich geama air a shàbhaladh
 • STR_INTRO_TOOLTIP_MULTIPLAYER
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_MULTIPLAYER :{BLACK}Tòisich geama ioma-chluicheadair
 • STR_INTRO_TOOLTIP_NEWGRF_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_NEWGRF_SETTINGS :{BLACK}Seall na roghainnean NewGRF
 • STR_INTRO_TOOLTIP_NEW_GAME
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_NEW_GAME :{BLACK}Tòisich geama ùr. Ctrl+Briogadh gus leum thairis air rèiteachadh a mhapa
 • STR_INTRO_TOOLTIP_ONLINE_CONTENT
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_ONLINE_CONTENT :{BLACK}Thoir sùil airson susbainte ùire no air a h-ùrachadh ri luchdadh a-nuas
 • STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_HEIGHTMAP :{BLACK}Tòisich geama ùr le mapa-àirde mar chruth-tìre
 • STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_SCENARIO
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_PLAY_SCENARIO :{BLACK}Tòisich geama ùr le cnàmh-sgeul gnàthaichte
 • STR_INTRO_TOOLTIP_QUIT
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_QUIT :{BLACK}Fàg “OpenTTD"
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SCENARIO_EDITOR
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SCENARIO_EDITOR :{BLACK}Cruthaich saoghal a' gheama/cnàmh-sgeul gnàthaichte
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SCRIPT_SETTINGS
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SCRIPT_SETTINGS :{BLACK}Seall roghainnean sgriobt IF/geama
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_ARCTIC_LANDSCAPE :{BLACK}Tagh an stoidhle crutha-tìre “fo-artach"
 • STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_SUB_TROPICAL_LANDSCAPE :{BLACK}Tagh an stoidhle crutha-tìre “fo-thropaigeach"
 • STR_INTRO_TOOLTIP_TEMPERATE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_TEMPERATE :{BLACK}Tagh an stoidhle crutha-tìre “measarra"
 • STR_INTRO_TOOLTIP_TOYLAND_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_INTRO_TOOLTIP_TOYLAND_LANDSCAPE :{BLACK}Tagh an stoidhle crutha-tìre “tìr nan dèideag"
 • STR_INTRO_TRANSLATION
 • (Correct) STR_INTRO_TRANSLATION :{BLACK}Tha {NUM} {P sreang shreang sreangan sreang} a dhìth air an eadar-theangachadh seo. Nach toir thu cuideachadh dhuinn gus piseach a thort air OpenTTD ’s tu a' clàradh mar eadar-theangaiche? Thoir sùil air readme.txt airson fiosrachaidh.
 • STR_INVALID_ORDER
 • (Correct) STR_INVALID_ORDER :{RED} (Òrdugh mì-dhligheach)
 • STR_INVALID_VEHICLE
 • (Correct) STR_INVALID_VEHICLE :<carbad mì-dhligheach>
 • STR_ITEMS
 • (Correct) STR_ITEMS :{COMMA}{NBSP}{P nì nì nithean nì}
 • STR_JOIN_STATION_CAPTION
 • (Correct) STR_JOIN_STATION_CAPTION :{WHITE}Co-aonaich an stèisean
 • STR_JOIN_STATION_CREATE_SPLITTED_STATION
 • (Correct) STR_JOIN_STATION_CREATE_SPLITTED_STATION :{YELLOW}Tog stèisean fa leth
 • STR_JOIN_WAYPOINT_CAPTION
 • (Correct) STR_JOIN_WAYPOINT_CAPTION :{WHITE}Co-aonaich a' phuing-thurais
 • STR_JOIN_WAYPOINT_CREATE_SPLITTED_WAYPOINT
 • (Correct) STR_JOIN_WAYPOINT_CREATE_SPLITTED_WAYPOINT :{YELLOW}Tog puing-thurais fa leth
 • STR_JUST_BIG_RAW_STRING
 • (Correct) STR_JUST_BIG_RAW_STRING :{BIG_FONT}{STRING}
 • STR_JUST_CARGO
 • (Correct) STR_JUST_CARGO :{CARGO_LONG}
 • STR_JUST_CARGO_LIST
 • (Correct) STR_JUST_CARGO_LIST :{CARGO_LIST}
 • STR_JUST_CHECKMARK
 • (Correct) STR_JUST_CHECKMARK :{CHECKMARK}
 • STR_JUST_COMMA
 • (Correct) STR_JUST_COMMA :{COMMA}
 • STR_JUST_CURRENCY_LONG
 • (Correct) STR_JUST_CURRENCY_LONG :{CURRENCY_LONG}
 • STR_JUST_CURRENCY_SHORT
 • (Correct) STR_JUST_CURRENCY_SHORT :{CURRENCY_SHORT}
 • STR_JUST_DATE_ISO
 • (Correct) STR_JUST_DATE_ISO :{DATE_ISO}
 • STR_JUST_DATE_LONG
 • (Correct) STR_JUST_DATE_LONG :{DATE_LONG}
 • STR_JUST_DATE_SHORT
 • (Correct) STR_JUST_DATE_SHORT :{DATE_SHORT}
 • STR_JUST_DATE_TINY
 • (Correct) STR_JUST_DATE_TINY :{DATE_TINY}
 • STR_JUST_INT
 • (Correct) STR_JUST_INT :{NUM}
 • STR_JUST_NOTHING
 • (Correct) STR_JUST_NOTHING :—
 • STR_JUST_RAW_STRING
 • (Correct) STR_JUST_RAW_STRING :{STRING}
 • STR_JUST_STRING
 • (Correct) STR_JUST_STRING :{STRING}
 • STR_JUST_STRING_STRING
 • (Correct) STR_JUST_STRING_STRING :{STRING}{STRING}
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_AQUEDUCT
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_AQUEDUCT :Duct-uisge
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CANTILEVER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CANTILEVER_STEEL :Drochaid starr-chrainn stàilinn rèile
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_CONCRETE :Drochaid concraid rèile
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_GIRDER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_GIRDER_STEEL :Drochaid-theannadair stàilinn rèile
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_CONCRETE :Drochaid-chrochaidh concraid neartaichte rèile
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_SUSPENSION_STEEL :Drochaid-chrochaidh stàilinn rèile
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_TUBULAR_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_TUBULAR_STEEL :Drochaid phìobach rèile
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_WOODEN
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_RAIL_WOODEN :Drochaid fhiodha rèile
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CANTILEVER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CANTILEVER_STEEL :Drochaid starr-chrainn stàilinn rathaid
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_CONCRETE :Drochaid concraid rathaid
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_GIRDER_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_GIRDER_STEEL :Drochaid-theannadair stàilinn rathaid
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_CONCRETE
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_CONCRETE :Drochaid-chrochaidh concraid neartaichte rathaid
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_SUSPENSION_STEEL :Drochaid-chrochaidh stàilinn rathaid
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_TUBULAR_STEEL
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_TUBULAR_STEEL :Drochaid phìobach rathaid
 • STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_WOODEN
 • (Correct) STR_LAI_BRIDGE_DESCRIPTION_ROAD_WOODEN :Drochaid fhiodha rathaid
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_BARE_LAND
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_BARE_LAND :Tìr lom
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_DESERT
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_DESERT :Fàsach
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_FIELDS
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_FIELDS :Achaidhean
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_GRASS
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_GRASS :Tìr feurach
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROCKS
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROCKS :Creagan
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROUGH_LAND
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_ROUGH_LAND :Tìr gharbh
 • STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_SNOW_COVERED_LAND
 • (Correct) STR_LAI_CLEAR_DESCRIPTION_SNOW_COVERED_LAND :Tìr sneachdach
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_HEADQUARTERS
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_HEADQUARTERS :Ionad na companaidh
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_OWNED_LAND
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_COMPANY_OWNED_LAND :Tìr a' chompanaidh
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_LIGHTHOUSE
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_LIGHTHOUSE :Taigh-solais
 • STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_TRANSMITTER
 • (Correct) STR_LAI_OBJECT_DESCRIPTION_TRANSMITTER :Tùr craobh-sgaoilidh
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK :Slighe rathaid-iarainn
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBOSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran aonaichte
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_NOENTRYSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran aonaichte is aon-shligheach
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_COMBO_PBSSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran aonaichte is slighe
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXITSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXITSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran a-mach
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_COMBOSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran a-mach is aonaichte
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_NOENTRYSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran a-mach is aon-shligheach
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_EXIT_PBSSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran a-mach is slighe
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NOENTRYSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran aon-shligheach
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_COMBOSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran-bacaidh is aonaichte
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_EXITSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_EXITSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran-bacaidh is a-mach
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_NOENTRYSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran-bacaidh is aon-shligheach
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PBSSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran-bacaidh is slighe
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PRESIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_PRESIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran bacaidh is ro-chomharran
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_SIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_NORMAL_SIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran bacaidh
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBSSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran slighe
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBS_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PBS_NOENTRYSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le comharran slighe is aon-shligheach
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRESIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRESIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le ro-chomharran
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_COMBOSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_COMBOSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le ro-chomharran is comharran aonaichte
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_EXITSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_EXITSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le ro-chomharran is comharran a-mach
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_NOENTRYSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_NOENTRYSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le ro-chomharran is comharran aon-shligheach
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_PBSSIGNALS
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRACK_WITH_PRE_PBSSIGNALS :Slighe rathaid-iarainn le ro-chomharran is comharran slighe
 • STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRAIN_DEPOT
 • (Correct) STR_LAI_RAIL_DESCRIPTION_TRAIN_DEPOT :Trèan-lann rathaid-iarainn
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD :Rathad
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_RAIL_LEVEL_CROSSING
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_RAIL_LEVEL_CROSSING :Staran-rèile
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_VEHICLE_DEPOT :{G=f}Garaids
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_WITH_STREETLIGHTS
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_ROAD_WITH_STREETLIGHTS :Rathad le solasan-rathaid
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TRAMWAY
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TRAMWAY :Slighe-trama
 • STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TREE_LINED_ROAD
 • (Correct) STR_LAI_ROAD_DESCRIPTION_TREE_LINED_ROAD :Rathad craobhach
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRCRAFT_HANGAR
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRCRAFT_HANGAR :{G=m}Hangar
  (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRCRAFT_HANGAR.dat :Hangar
  (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRCRAFT_HANGAR.gen :Hangair
  (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRCRAFT_HANGAR.nom :Hangar
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRPORT
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRPORT :{G=m}Port-adhair
  (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRPORT.dat :Port-adhair
  (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRPORT.gen :Puirt-adhair
  (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_AIRPORT.nom :Port-adhair
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUOY
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUOY :Fleodrainn
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUS_STATION
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUS_STATION :{G=m}Stèisean bus
  (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUS_STATION.dat :Stèisean bus
  (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUS_STATION.gen :Stèisein bus
  (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_BUS_STATION.nom :Stèisean bus
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_RAILROAD_STATION :{G=m}Stèisean rèile
  (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_RAILROAD_STATION.dat :Stèisean rèile
  (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_RAILROAD_STATION.gen :Stèisein rèile
  (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_RAILROAD_STATION.nom :Stèisean rèile
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_SHIP_DOCK
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_SHIP_DOCK :{G=m}Port
  (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_SHIP_DOCK.dat :Port
  (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_SHIP_DOCK.gen :Puirt
  (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_SHIP_DOCK.nom :Port
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_TRUCK_LOADING_AREA
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_TRUCK_LOADING_AREA :Ionad-luchdaidh nan làraidh
 • STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_WAYPOINT
 • (Correct) STR_LAI_STATION_DESCRIPTION_WAYPOINT :Puing-thurais
 • STR_LAI_TOWN_INDUSTRY_DESCRIPTION_UNDER_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_LAI_TOWN_INDUSTRY_DESCRIPTION_UNDER_CONSTRUCTION :{STRING} (ga togail)
 • STR_LAI_TREE_NAME_CACTUS_PLANTS
 • (Correct) STR_LAI_TREE_NAME_CACTUS_PLANTS :Cactasan
 • STR_LAI_TREE_NAME_RAINFOREST
 • (Correct) STR_LAI_TREE_NAME_RAINFOREST :Coille-uisge
 • STR_LAI_TREE_NAME_TREES
 • (Correct) STR_LAI_TREE_NAME_TREES :Craobhan
 • STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_RAILROAD
 • (Correct) STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_RAILROAD :Tunail rèile
 • STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_ROAD
 • (Correct) STR_LAI_TUNNEL_DESCRIPTION_ROAD :Tunail rathaid
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_CANAL
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_CANAL :Canal
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_COAST_OR_RIVERBANK
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_COAST_OR_RIVERBANK :Oirthir no bot
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_LOCK
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_LOCK :Loc
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_RIVER
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_RIVER :Abhainn
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_SHIP_DEPOT
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_SHIP_DEPOT :{G=m}Cala
  (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_SHIP_DEPOT.dat :Cala
  (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_SHIP_DEPOT.gen :Calaidh
  (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_SHIP_DEPOT.nom :Cala
 • STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_WATER
 • (Correct) STR_LAI_WATER_DESCRIPTION_WATER :Uisge
 • STR_LANDSCAPING_LEVEL_LAND_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_LEVEL_LAND_TOOLTIP :{BLACK}Cuir raon tìre air an aon àirde ’s a tha aig a' chiad oisean a thaghas tu. Taghaidh Ctrl raon trastanach. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_LANDSCAPING_MENU_LANDSCAPING
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_MENU_LANDSCAPING :Cruth-tìre
 • STR_LANDSCAPING_MENU_PLACE_SIGN
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_MENU_PLACE_SIGN :Cuir sanas
 • STR_LANDSCAPING_MENU_PLANT_TREES
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_MENU_PLANT_TREES :Cuir craobhan
 • STR_LANDSCAPING_TOOLBAR
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLBAR :{WHITE}Cruth-tìre
 • STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_LOWER_A_CORNER_OF_LAND
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_LOWER_A_CORNER_OF_LAND :{BLACK}Ìslich oisean tìre. Le slaodadh, thèid a' chiad oisean ìsleachadh is an raon a thaghas tu a chur air an aon àirde. Taghaidh Ctrl raon trastanach. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_PURCHASE_LAND
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_PURCHASE_LAND :{BLACK}Ceannaich tìr gus a chleachdadh san àm ri teachd. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_RAISE_A_CORNER_OF_LAND
 • (Correct) STR_LANDSCAPING_TOOLTIP_RAISE_A_CORNER_OF_LAND :{BLACK}Àrdaich oisean tìre. Le slaodadh, thèid a' chiad oisean àrdachadh is an raon a thaghas tu a chur air an aon àirde. Taghaidh Ctrl raon trastanach. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORTTILE_NAME
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORTTILE_NAME :{BLACK}Ainm leac a' phuirt-adhair: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_CLASS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_CLASS :{BLACK}Seòrsa a' phuirt-adhair: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_NAME
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_AIRPORT_NAME :{BLACK}Ainm a' phuirt-adhair: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_BUILD_DATE
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_BUILD_DATE :{BLACK}Air a thogail: {LTBLUE}{DATE_LONG}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_CAPTION
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_CAPTION :{WHITE}Fiosrachadh air roinn tìre
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_ACCEPTED
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_ACCEPTED :{BLACK}Carago air a ghabhail ris: {LTBLUE}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_EIGHTS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_CARGO_EIGHTS :({COMMA}/8 {STRING})
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR :{BLACK}Cosgais an fhalamhachaidh: {RED}{CURRENCY_LONG}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR_N_A
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_COST_TO_CLEAR_N_A :{BLACK}Cosgais an fhalamhachaidh: {LTBLUE}neo-aithnichte
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_LANDINFO_COORDS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_LANDINFO_COORDS :{BLACK}Ionad: {LTBLUE}{NUM} x {NUM} x {NUM} ({STRING})
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY :{BLACK}Ùghdarras ionadail: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY_NONE
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_LOCAL_AUTHORITY_NONE :Chan eil gin
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_NEWGRF_NAME
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_NEWGRF_NAME :{BLACK}NewGRF: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER :{BLACK}Sealbhadair: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER_N_A
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_OWNER_N_A :neo-aithnichte
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_RAIL_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_RAIL_OWNER :{BLACK}Seilbheadair na rathaid-iarainn: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_REVENUE_WHEN_CLEARED
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_REVENUE_WHEN_CLEARED :{BLACK}Teachd a-steach leis an fhalamhachadh: {LTBLUE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_ROAD_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_ROAD_OWNER :{BLACK}Seilbheadair an rathaid: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_CLASS
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_CLASS :{BLACK}Seòrsa an stèisein: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_TYPE
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_STATION_TYPE :{BLACK}Seòrsa an stèisein: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LAND_AREA_INFORMATION_TRAM_OWNER
 • (Correct) STR_LAND_AREA_INFORMATION_TRAM_OWNER :{BLACK}Seilbheadair na slighe-trama: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_SPEED_LIMIT
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_SPEED_LIMIT :{BLACK}Crìoch-luaiths rèile: {LTBLUE}{VELOCITY}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_TYPE
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_RAIL_TYPE :{BLACK}Seòrsa an rèile: {LTBLUE}{STRING}
 • STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_SPEED_LIMIT
 • (Correct) STR_LANG_AREA_INFORMATION_ROAD_SPEED_LIMIT :{BLACK}Crìoch-astair rathaid: {LTBLUE}{VELOCITY}
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_ALL
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_ALL :{BLACK}Na h-uile
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_CAPTION
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_CAPTION :{BLACK}Clàr-mìneachaidh an t-srutha carago
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_NONE
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_NONE :{BLACK}Chan eil gin
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_OVERLOADED
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_OVERLOADED :{TINY_FONT}{BLACK}cus dheth
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_SATURATED
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_SATURATED :{TINY_FONT}{BLACK}sàsaichte
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_SELECT_COMPANIES
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_SELECT_COMPANIES :{BLACK}Tagh na companaidhean a thèid a shealltainn
 • STR_LINKGRAPH_LEGEND_UNUSED
 • (Correct) STR_LINKGRAPH_LEGEND_UNUSED :{TINY_FONT}{BLACK}gun chleachdadh
 • STR_LIST_FILTER_OSKTITLE
 • (Correct) STR_LIST_FILTER_OSKTITLE :{BLACK}Cuir a-steach sreang criathraige
 • STR_LIST_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_LIST_FILTER_TITLE :{BLACK}Sreang criathraige:
 • STR_LIST_FILTER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIST_FILTER_TOOLTIP :{BLACK}Cuir a-steach facal-luirg gus an liosta a chriathradh leis
 • STR_LITERS
 • (Correct) STR_LITERS :{COMMA}{NBSP}{P liotair liotair liotairean liotair}
 • STR_LIVERY_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Seall sgeamannan nan dath airson carbadan-adhair
 • STR_LIVERY_BUS
 • (Correct) STR_LIVERY_BUS :Bus
 • STR_LIVERY_CAPTION
 • (Correct) STR_LIVERY_CAPTION :{WHITE}{COMPANY} - Sgeama nan dath
 • STR_LIVERY_DEFAULT
 • (Correct) STR_LIVERY_DEFAULT :Dathan àbhaisteach
 • STR_LIVERY_DIESEL
 • (Correct) STR_LIVERY_DIESEL :Einnsean Diesel
 • STR_LIVERY_DMU
 • (Correct) STR_LIVERY_DMU :Càr-rèile Diesel
 • STR_LIVERY_ELECTRIC
 • (Correct) STR_LIVERY_ELECTRIC :Einnsean-dealain
 • STR_LIVERY_EMU
 • (Correct) STR_LIVERY_EMU :Càr-rèile-dealain
 • STR_LIVERY_FREIGHT_SHIP
 • (Correct) STR_LIVERY_FREIGHT_SHIP :Long carago
 • STR_LIVERY_FREIGHT_TRAM
 • (Correct) STR_LIVERY_FREIGHT_TRAM :Trama carago
 • STR_LIVERY_FREIGHT_WAGON
 • (Correct) STR_LIVERY_FREIGHT_WAGON :Carbad carago
 • STR_LIVERY_GENERAL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_GENERAL_TOOLTIP :{BLACK}Seall sgeamannan nan dath coitcheann
 • STR_LIVERY_HELICOPTER
 • (Correct) STR_LIVERY_HELICOPTER :Heileacoptair
 • STR_LIVERY_LARGE_PLANE
 • (Correct) STR_LIVERY_LARGE_PLANE :Plèana mòr
 • STR_LIVERY_MAGLEV
 • (Correct) STR_LIVERY_MAGLEV :Einnsean magnaiteach
 • STR_LIVERY_MONORAIL
 • (Correct) STR_LIVERY_MONORAIL :Einnsean aona-rèile
 • STR_LIVERY_PANEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_PANEL_TOOLTIP :{BLACK}Tagh sgeama nan dath airson atharrachadh, no iomadh sgeama le Ctrl+Briogadh. Briog air a' bhogsa gus cleachdadh an sgeama a thogladh
 • STR_LIVERY_PASSENGER_SHIP
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_SHIP :Bàta-aiseig
 • STR_LIVERY_PASSENGER_TRAM
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_TRAM :Trama thaistealach
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_DIESEL
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_DIESEL :Carbad thaistealach (Diesel)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_ELECTRIC
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_ELECTRIC :Carbad thaistealach (Dealain)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MAGLEV
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MAGLEV :Carbad thaistealach (Magnaiteach)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MONORAIL
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_MONORAIL :Carbad thaistealach (Aona-rèile)
 • STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_STEAM
 • (Correct) STR_LIVERY_PASSENGER_WAGON_STEAM :Carbad thaistealach (Smùid)
 • STR_LIVERY_PRIMARY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_PRIMARY_TOOLTIP :{BLACK}Tagh am prìomh dhath airson an sgeama a thagh thu. Suidhichidh Ctrl+Briogadh an dath seo airson na h-uile sgeama
 • STR_LIVERY_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Seall sgeamannan nan dath airson carbadan-rathaid
 • STR_LIVERY_SECONDARY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_SECONDARY_TOOLTIP :{BLACK}Tagh an dàrna dath airson an sgeama a thagh thu. Suidhichidh Ctrl+Briogadh an dath seo airson na h-uile sgeama
 • STR_LIVERY_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Seall sgeamannan nan dath airson longan
 • STR_LIVERY_SMALL_PLANE
 • (Correct) STR_LIVERY_SMALL_PLANE :Plèana beag
 • STR_LIVERY_STEAM
 • (Correct) STR_LIVERY_STEAM :Einnsean-smùide
 • STR_LIVERY_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LIVERY_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Seall sgeamannan nan dath airson trèanaichean
 • STR_LIVERY_TRUCK
 • (Correct) STR_LIVERY_TRUCK :Làraidh
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TITLE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TITLE :{BLACK}Gnìomhan ri làimh:
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTIONS_TOOLTIP :{BLACK}Liosta dhe rudan as urrainn dhut dèanamh sa bhaile seo - briog air nì airson barrachd fiosrachaidh
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_BRIBE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_BRIBE :Thoir brìbeadh dhan ùghdarras ionadail
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_EXCLUSIVE_TRANSPORT
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_EXCLUSIVE_TRANSPORT :Ceannaich còirichean giùlain às-dùnach
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_LARGE_ADVERTISING_CAMPAIGN
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_LARGE_ADVERTISING_CAMPAIGN :Iomairt shanasachd mhòr
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_MEDIUM_ADVERTISING_CAMPAIGN
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_MEDIUM_ADVERTISING_CAMPAIGN :Iomairt shanasachd mheadhanach
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_NEW_BUILDINGS
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_NEW_BUILDINGS :Maoinich togalaichean ùra
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_ROAD_RECONSTRUCTION
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_ROAD_RECONSTRUCTION :Maoinich ath-thogail nan rathaidean ionadail
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_SMALL_ADVERTISING_CAMPAIGN
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_SMALL_ADVERTISING_CAMPAIGN :Iomairt shanasachd bheag
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_STATUE_OF_COMPANY
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_STATUE_OF_COMPANY :Tog ìomhaigh air seilbheadair na companaidh
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_BRIBE
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_BRIBE :{YELLOW}Ceannaich an t-ùghdarras ionadail ach an toir iad rangachadh as fhearr dhut, ach tha cunnart ann gum faigh thu peanas mòr ma thèid do ghlacadh.{}Cosgais: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_EXCLUSIVE_TRANSPORT
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_EXCLUSIVE_TRANSPORT :{YELLOW}Ceannaich còirichean giùlain às-dùnach sa bhaile fad bliadhna. Cha toir an t-ùghdarras ionadail cead air taistealaich is carago gus stèiseanan aig companaidhean eile a chleachdadh.{}Cosgais: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_LARGE_ADVERTISING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_LARGE_ADVERTISING :{YELLOW}Dèan iomairt shanasachd mhòr ionadail gus barrachd thaistealach is carago a thadhal dha na seirbheisean giùlain agad.{}Cosgais: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_MEDIUM_ADVERTISING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_MEDIUM_ADVERTISING :{YELLOW}Dèan iomairt shanasachd mheadhanach ionadail gus barrachd thaistealach is carago a thadhal dha na seirbheisean giùlain agad.{}Cosgais: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_NEW_BUILDINGS
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_NEW_BUILDINGS :{YELLOW}Maoinich togalaichean malairt ùra sa bhaile.{}Cosgais: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_ROAD_RECONSTRUCTION
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_ROAD_RECONSTRUCTION :{YELLOW}Maoinich ath-thogail rathaidean a' bhaile. Adhbharaichidh seo bacaidhean mòra air trafaig-rathaid gu ruige 6 mìosan.{}Cosgais: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_SMALL_ADVERTISING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_SMALL_ADVERTISING :{YELLOW}Dèan iomairt shanasachd bheag ionadail gus barrachd thaistealach is carago a thadhal dha na seirbheisean giùlain agad.{}Cosgais: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_STATUE_OF_COMPANY
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_ACTION_TOOLTIP_STATUE_OF_COMPANY :{YELLOW}Tog ìomhaigh gus urram a thoirt air a chompanaidh agad.{}Cosgais: {CURRENCY_LONG}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_CAPTION
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_CAPTION :{WHITE}Ùghdarras ionadail aig {TOWN}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATING
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATING :{YELLOW}{COMPANY} {COMPANY_NUM}: {ORANGE}{STRING}
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATINGS
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_COMPANY_RATINGS :{BLACK}Rang na companaidh giùlain:
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_BUTTON
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_BUTTON :{BLACK}Dèan seo
 • STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_LOCAL_AUTHORITY_DO_IT_TOOLTIP :{BLACK}Dèan an gnìomh a thagh thu air an liosta gu h-àrd
 • STR_LORRY
 • (Correct) STR_LORRY :{BLACK}{LORRY}
 • STR_LTBLUE_STRING
 • (Correct) STR_LTBLUE_STRING :{LTBLUE}{STRING}
 • STR_MAPGEN_BORDER_FREEFORM
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_FREEFORM :{BLACK}Cruth saor
 • STR_MAPGEN_BORDER_MANUAL
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_MANUAL :{BLACK}A làimh
 • STR_MAPGEN_BORDER_RANDOM
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_RANDOM :{BLACK}Air thuaiream
 • STR_MAPGEN_BORDER_RANDOMIZE
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_RANDOMIZE :{BLACK}Air thuaiream
 • STR_MAPGEN_BORDER_TYPE
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_TYPE :{BLACK}Oirean a' mhapa:
 • STR_MAPGEN_BORDER_WATER
 • (Correct) STR_MAPGEN_BORDER_WATER :{BLACK}Uisge
 • STR_MAPGEN_BY
 • (Correct) STR_MAPGEN_BY :{BLACK}*
 • STR_MAPGEN_DATE
 • (Correct) STR_MAPGEN_DATE :{BLACK}Ceann-latha:
 • STR_MAPGEN_GENERATE
 • (Correct) STR_MAPGEN_GENERATE :{WHITE}Gin am mapa
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_NAME
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_NAME :{BLACK}Ainm a' mhapa-àirde:
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_ROTATION
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_ROTATION :{BLACK}Cuairteachadh a' mhapa-àirde:
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE :{ORANGE}{NUM} x {NUM}
 • STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE_LABEL
 • (Correct) STR_MAPGEN_HEIGHTMAP_SIZE_LABEL :{BLACK}Meud:
 • STR_MAPGEN_LAND_GENERATOR
 • (Correct) STR_MAPGEN_LAND_GENERATOR :{BLACK}Gineadair crutha-thìre:
 • STR_MAPGEN_MAPSIZE
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAPSIZE :{BLACK}Meud a' mhapa:
 • STR_MAPGEN_MAPSIZE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAPSIZE_TOOLTIP :{BLACK}Tagh co mheud leacan a bhios sa mhapa. Bidh an àireamh dhe leacan ri làimh beagan nas lugha
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL :{BLACK}Àirde as motha a’ mhapa
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_DOWN
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_DOWN :{BLACK}Lùghdaich an àirde as motha dhe bheanntan air a’ mhapa le a h-aon
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_QUERY_CAPT :{WHITE}Atharraich an àirde as motha air mapa
 • STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_UP
 • (Correct) STR_MAPGEN_MAX_HEIGHTLEVEL_UP :{BLACK}Meudaich an àirde as motha dhe bheanntan air a’ mhapa le a h-aon
 • STR_MAPGEN_NORTHEAST
 • (Correct) STR_MAPGEN_NORTHEAST :{BLACK}Ear-thuath
 • STR_MAPGEN_NORTHWEST
 • (Correct) STR_MAPGEN_NORTHWEST :{BLACK}Iar-thuath
 • STR_MAPGEN_NUMBER_OF_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_MAPGEN_NUMBER_OF_INDUSTRIES :{BLACK}Gnìomhachasan:
 • STR_MAPGEN_NUMBER_OF_TOWNS
 • (Correct) STR_MAPGEN_NUMBER_OF_TOWNS :{BLACK}Bailtean:
 • STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_RIVERS
 • (Correct) STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_RIVERS :{BLACK}Aibhnichean:
 • STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_SEA_LAKES
 • (Correct) STR_MAPGEN_QUANTITY_OF_SEA_LAKES :{BLACK}Àirde na mara:
 • STR_MAPGEN_SMOOTHNESS
 • (Correct) STR_MAPGEN_SMOOTHNESS :{BLACK}Dè cho rèidh:
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_DOWN
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_DOWN :{BLACK}Gluais an loidhne-shneachda sìos aon cheum
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_HEIGHT
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_HEIGHT :{BLACK}Àirde na loidhne-shneachda:
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_QUERY_CAPT :{WHITE}Atharraich àirde na loidhne-shneachda
 • STR_MAPGEN_SNOW_LINE_UP
 • (Correct) STR_MAPGEN_SNOW_LINE_UP :{BLACK}Gluais an loidhne-shneachda suas aon cheum
 • STR_MAPGEN_SOUTHEAST
 • (Correct) STR_MAPGEN_SOUTHEAST :{BLACK}Ear-dheas
 • STR_MAPGEN_SOUTHWEST
 • (Correct) STR_MAPGEN_SOUTHWEST :{BLACK}Iar-dheas
 • STR_MAPGEN_START_DATE_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_MAPGEN_START_DATE_QUERY_CAPT :{WHITE}Atharraich am bliadhna-tòiseachaidh
 • STR_MAPGEN_TERRAIN_TYPE
 • (Correct) STR_MAPGEN_TERRAIN_TYPE :{BLACK}Seòrsa a' chrutha-thìre:
 • STR_MAPGEN_TREE_PLACER
 • (Correct) STR_MAPGEN_TREE_PLACER :{BLACK}Algairim chraobhan:
 • STR_MAPGEN_VARIETY
 • (Correct) STR_MAPGEN_VARIETY :{BLACK}Sgaoileadh caochlaidh:
 • STR_MAPGEN_WORLD_GENERATION_CAPTION
 • (Correct) STR_MAPGEN_WORLD_GENERATION_CAPTION :{WHITE}Gin saoghal
 • STR_MAP_MENU_EXTRA_VIEWPORT
 • (Correct) STR_MAP_MENU_EXTRA_VIEWPORT :Port-seallaidh a bharrachd
 • STR_MAP_MENU_LINGRAPH_LEGEND
 • (Correct) STR_MAP_MENU_LINGRAPH_LEGEND :Clàr-mìneachaidh an t-srutha carago
 • STR_MAP_MENU_MAP_OF_WORLD
 • (Correct) STR_MAP_MENU_MAP_OF_WORLD :Mapa an t-saoghail
 • STR_MAP_MENU_SIGN_LIST
 • (Correct) STR_MAP_MENU_SIGN_LIST :Liosta nan sanas
 • STR_MEASURE_AREA
 • (Correct) STR_MEASURE_AREA :{BLACK}Raon: {NUM} x {NUM}
 • STR_MEASURE_AREA_HEIGHTDIFF
 • (Correct) STR_MEASURE_AREA_HEIGHTDIFF :{BLACK}Raon: {NUM} x {NUM}{}Diofar dhe dh'àirde: {HEIGHT}
 • STR_MEASURE_LENGTH
 • (Correct) STR_MEASURE_LENGTH :{BLACK}Faide: {NUM}
 • STR_MEASURE_LENGTH_HEIGHTDIFF
 • (Correct) STR_MEASURE_LENGTH_HEIGHTDIFF :{BLACK}Faide: {NUM}{}Diofar dhe dh'àirde: {HEIGHT}
 • STR_MESSAGE_ESTIMATED_COST
 • (Correct) STR_MESSAGE_ESTIMATED_COST :{WHITE}Tuairmse chosgaisean: {CURRENCY_LONG}
 • STR_MESSAGE_ESTIMATED_INCOME
 • (Correct) STR_MESSAGE_ESTIMATED_INCOME :{WHITE}Tuairmse air an teachd a-steach: {CURRENCY_LONG}
 • STR_MESSAGE_HISTORY
 • (Correct) STR_MESSAGE_HISTORY :{WHITE}Eachdraidh nam brath
 • STR_MESSAGE_HISTORY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_MESSAGE_HISTORY_TOOLTIP :{BLACK}Liosta nam brath-naidheachd o chionn ghoirid
 • STR_MESSAGE_NEWS_FORMAT
 • (Correct) STR_MESSAGE_NEWS_FORMAT :{STRING} - {STRING}
 • STR_MESSAGE_SCREENSHOT_SUCCESSFULLY
 • (Correct) STR_MESSAGE_SCREENSHOT_SUCCESSFULLY :{WHITE}Chaidh an glacadh-sgrìn a shàbhaladh gu soirbheachail mar “{STRING}"
 • STR_MINIMAL
 • (Correct) STR_MINIMAL :As lugha
 • STR_MISSING_GRAPHICS_NO_QUIT
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_NO_QUIT :{BLACK}Cha toir, fàg OpenTTD
 • STR_MISSING_GRAPHICS_SET_CAPTION
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_SET_CAPTION :{WHITE}Grafaigean a dhìth
 • STR_MISSING_GRAPHICS_SET_MESSAGE
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_SET_MESSAGE :{BLACK}Tha grafaigeachd a dhìth air OpenTTD ach an obraich e ach cha deach gin sam bith a lorg. an toir thu cead dha OpenTTD gus a' ghrafaigeachd seo a luchdadh a-nuas is a stàladh?
 • STR_MISSING_GRAPHICS_YES_DOWNLOAD
 • (Correct) STR_MISSING_GRAPHICS_YES_DOWNLOAD :{BLACK}Bheir, luchdaich a' ghrafaigeachd a-nuas
 • STR_MONTH_ABBREV_APR
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_APR :Gibl
 • STR_MONTH_ABBREV_AUG
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_AUG :Lùna
 • STR_MONTH_ABBREV_DEC
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_DEC :Dùbh
 • STR_MONTH_ABBREV_FEB
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_FEB :Gear
 • STR_MONTH_ABBREV_JAN
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_JAN :Faoi
 • STR_MONTH_ABBREV_JUL
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_JUL :Iuch
 • STR_MONTH_ABBREV_JUN
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_JUN :Ògmh
 • STR_MONTH_ABBREV_MAR
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_MAR :Màrt
 • STR_MONTH_ABBREV_MAY
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_MAY :Cèit
 • STR_MONTH_ABBREV_NOV
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_NOV :Samh
 • STR_MONTH_ABBREV_OCT
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_OCT :Dàmh
 • STR_MONTH_ABBREV_SEP
 • (Correct) STR_MONTH_ABBREV_SEP :Sult
 • STR_MONTH_APR
 • (Correct) STR_MONTH_APR :Giblean
  (Correct) STR_MONTH_APR.dat :Ghiblean
 • STR_MONTH_AUG
 • (Correct) STR_MONTH_AUG :Lùnastal
  (Correct) STR_MONTH_AUG.dat :Lùnastal
 • STR_MONTH_DEC
 • (Correct) STR_MONTH_DEC :Dùbhlachd
  (Correct) STR_MONTH_DEC.dat :Dùbhlachd
 • STR_MONTH_FEB
 • (Correct) STR_MONTH_FEB :Gearran
  (Correct) STR_MONTH_FEB.dat :Ghearran
 • STR_MONTH_JAN
 • (Correct) STR_MONTH_JAN :Faoilleach
  (Correct) STR_MONTH_JAN.dat :Fhaoilleach
 • STR_MONTH_JUL
 • (Correct) STR_MONTH_JUL :Iuchar
  (Correct) STR_MONTH_JUL.dat :Iuchar
 • STR_MONTH_JUN
 • (Correct) STR_MONTH_JUN :Ògmhios
  (Correct) STR_MONTH_JUN.dat :Ògmhios
 • STR_MONTH_MAR
 • (Correct) STR_MONTH_MAR :Màrt
  (Correct) STR_MONTH_MAR.dat :Mhàrt
 • STR_MONTH_MAY
 • (Correct) STR_MONTH_MAY :Cèitean
  (Correct) STR_MONTH_MAY.dat :Chèitean
 • STR_MONTH_NOV
 • (Correct) STR_MONTH_NOV :Samhain
 • STR_MONTH_OCT
 • (Correct) STR_MONTH_OCT :Dàmhair
  (Correct) STR_MONTH_OCT.dat :Dàmhair
 • STR_MONTH_SEP
 • (Correct) STR_MONTH_SEP :Sultain
  (Correct) STR_MONTH_SEP.dat :t-Sultain
 • STR_MUSIC_EFFECTS_VOLUME
 • (Correct) STR_MUSIC_EFFECTS_VOLUME :{TINY_FONT}{BLACK}Àirde nan èifeachdan fuaime
 • STR_MUSIC_JAZZ_JUKEBOX_CAPTION
 • (Correct) STR_MUSIC_JAZZ_JUKEBOX_CAPTION :{WHITE}Jazz Jukebox
 • STR_MUSIC_MUSIC_VOLUME
 • (Correct) STR_MUSIC_MUSIC_VOLUME :{TINY_FONT}{BLACK}Àirde a' chiùil
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_ALL
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_ALL :{TINY_FONT}{BLACK}A h-uile
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_1
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_1 :{TINY_FONT}{BLACK}Gnàthaichte 1
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_2
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_CUSTOM_2 :{TINY_FONT}{BLACK}Gnàthaichte 2
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_EZY_STREET
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_EZY_STREET :{TINY_FONT}{BLACK}Ezy Street
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_NEW_STYLE
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_NEW_STYLE :{TINY_FONT}{BLACK}Nòs ùr
 • STR_MUSIC_PLAYLIST_OLD_STYLE
 • (Correct) STR_MUSIC_PLAYLIST_OLD_STYLE :{TINY_FONT}{BLACK}Seann nòs
 • STR_MUSIC_PROGRAM
 • (Correct) STR_MUSIC_PROGRAM :{TINY_FONT}{BLACK}Prògram
 • STR_MUSIC_SHUFFLE
 • (Correct) STR_MUSIC_SHUFFLE :{TINY_FONT}{BLACK}Air thuaiream
 • STR_MUSIC_TITLE_NAME
 • (Correct) STR_MUSIC_TITLE_NAME :{TINY_FONT}{DKGREEN}“{STRING}"
 • STR_MUSIC_TITLE_NOMUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TITLE_NOMUSIC :{TINY_FONT}{DKGREEN}Chan eil ceòl ann
 • STR_MUSIC_TITLE_NONE
 • (Correct) STR_MUSIC_TITLE_NONE :{TINY_FONT}{DKGREEN}------
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_DRAG_SLIDERS_TO_SET_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_DRAG_SLIDERS_TO_SET_MUSIC :{BLACK}Slaod na sleamhnachain gus àirde a' chiùil is nan èifeachdan fuaime a shuidheachadh
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_ALL_TRACKS_PROGRAM
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_ALL_TRACKS_PROGRAM :{BLACK}Tagh am prògram “Na h-uile traca"
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_1_USER_DEFINED
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_1_USER_DEFINED :{BLACK}Tagh am prògram “Gnàthaichte 1" (a rinn thu fhèin)
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_2_USER_DEFINED
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_CUSTOM_2_USER_DEFINED :{BLACK}Tagh am prògram “Gnàthaichte 2" (a rinn thu fhèin)
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_EZY_STREET_STYLE
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_EZY_STREET_STYLE :{BLACK}Tagh am prògram “Ceòl le stoidhle Ezy Street"
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_NEW_STYLE_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_NEW_STYLE_MUSIC :{BLACK}Tagh am prògram “Ceòl nòis ùir"
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_OLD_STYLE_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SELECT_OLD_STYLE_MUSIC :{BLACK}Tagh am prògram “Ceòl seann nòis"
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SHOW_MUSIC_TRACK_SELECTION
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SHOW_MUSIC_TRACK_SELECTION :{BLACK}Seall uinneag taghadh tracaichean ciùil
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_NEXT_TRACK_IN_SELECTION
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_NEXT_TRACK_IN_SELECTION :{BLACK}Leum dhan ath-thraca san taghadh
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_PREVIOUS_TRACK
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_SKIP_TO_PREVIOUS_TRACK :{BLACK}Leum dhan traca roimhe san taghadh
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_START_PLAYING_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_START_PLAYING_MUSIC :{BLACK}Tòisich cluiche a' chiùil
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_STOP_PLAYING_MUSIC
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_STOP_PLAYING_MUSIC :{BLACK}Stad cluiche a' chiùil
 • STR_MUSIC_TOOLTIP_TOGGLE_PROGRAM_SHUFFLE
 • (Correct) STR_MUSIC_TOOLTIP_TOGGLE_PROGRAM_SHUFFLE :{BLACK}Toglaich prògram air thuaiream air/dheth
 • STR_MUSIC_TRACK
 • (Correct) STR_MUSIC_TRACK :{TINY_FONT}{BLACK}Traca
 • STR_MUSIC_TRACK_DIGIT
 • (Correct) STR_MUSIC_TRACK_DIGIT :{TINY_FONT}{DKGREEN}{ZEROFILL_NUM}
 • STR_MUSIC_TRACK_NONE
 • (Correct) STR_MUSIC_TRACK_NONE :{TINY_FONT}{DKGREEN}--
 • STR_MUSIC_XTITLE
 • (Correct) STR_MUSIC_XTITLE :{TINY_FONT}{BLACK}Tiotal
 • STR_NETWORK_CHAT_ALL
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_ALL :[Na h-uile] {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_ALL_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_ALL_CAPTION :[Na h-uile] :
 • STR_NETWORK_CHAT_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_CLIENT :[Prìobhaideach] {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_CLIENT_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_CLIENT_CAPTION :[Prìobhaideach] {STRING}:
 • STR_NETWORK_CHAT_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_COMPANY :[Sgioba] {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_COMPANY_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_COMPANY_CAPTION :[Sgioba] :
 • STR_NETWORK_CHAT_OSKTITLE
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_OSKTITLE :{BLACK}Cuir teacsa a-steach airson cabadaich-lìonraidh
 • STR_NETWORK_CHAT_SEND
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_SEND :{BLACK}Cuir
 • STR_NETWORK_CHAT_TO_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_TO_CLIENT :[Prìobhaideach] gu {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CHAT_TO_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_CHAT_TO_COMPANY :[Sgioba] gu {STRING}: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENT :Cliant
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_BAN
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_BAN :Toirmisg
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_GIVE_MONEY
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_GIVE_MONEY :Thoir airgead dha
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_KICK
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_KICK :Thoir a bhròg dha
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_ALL
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_ALL :Bruidhinn ris a h-uile duine
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_CLIENT
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_CLIENT :Teachdaireachd phrìobhaideach
 • STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_CLIENTLIST_SPEAK_TO_COMPANY :Bruidhinn ris a' chompanaidh
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_CLIENT_LIST :Liosta nan cliant
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_NEW_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_NEW_COMPANY :Companaidh ùr
 • STR_NETWORK_COMPANY_LIST_SPECTATE
 • (Correct) STR_NETWORK_COMPANY_LIST_SPECTATE :Coimhead air
 • STR_NETWORK_CONNECTING_1
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_1 :{BLACK}(1/6) A' cheangal ...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_2
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_2 :{BLACK}(2/6) A' dearbhadh ...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_3
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_3 :{BLACK}(3/6) A' feitheamh ...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_4
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_4 :{BLACK}(4/6) A' luchdadh mapa a-nuas ...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_5
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_5 :{BLACK}(5/6) A' giullachd dàta ...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_6
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_6 :{BLACK}(6/6) A' clàradh ...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_CAPTION :{WHITE}A' ceangal ...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_1
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_1 :{BLACK}{BYTES} air a{P 0 "" "" n ""} luchdadh a-nuas gu ruige seo
 • STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_2
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_DOWNLOADING_2 :{BLACK}{BYTES} / {BYTES} air a{P 0 "" "" n ""} luchdadh a-nuas gu ruige seo
 • STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_1
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_1 :{BLACK}A' faighinn fiosrachadh a' gheama ...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_2
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_SPECIAL_2 :{BLACK}A' faighinn fiosrachadh na companaidh ...
 • STR_NETWORK_CONNECTING_WAITING
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTING_WAITING :{BLACK}{NUM} {P chliant chliant cliantan cliant} air do bheulaibh
 • STR_NETWORK_CONNECTION_DISCONNECT
 • (Correct) STR_NETWORK_CONNECTION_DISCONNECT :{BLACK}Dì-cheangail
 • STR_NETWORK_ERROR_CHEATER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CHEATER :{WHITE}Chan eil cealgaireachd ceadaichte air an fhrithealaiche seo
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CHEATER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CHEATER :bhathar a' feuchainn ri cealgaireachd
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_COMPANY_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_COMPANY_MISMATCH :companaidh chearr ann an DoCommand
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CONNECTION_LOST
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_CONNECTION_LOST :chaidh ceangal air chall
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_DESYNC
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_DESYNC :mearachd sioncronachaidh
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GENERAL
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GENERAL :mearachd choitcheann
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION :{WHITE}Cha tàinig dàta sam bith on fhrithealaiche fad {NUM} {P diog dhiog diogan diog}
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_GUI_LOST_CONNECTION_CAPTION :{WHITE}Dh'fhaoidte gun deach ceangal air chall
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_KICKED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_KICKED :thug am frithealaiche a' bhròg dhut
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NAME_IN_USE
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NAME_IN_USE :tha an t-ainm seo ga chleachdadh mu thràth
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NEWGRF_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NEWGRF_MISMATCH :NewGRF neo-ionnann
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_AUTHORIZED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_AUTHORIZED :gun chead
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_EXPECTED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_NOT_EXPECTED :fhuaras pacaid mì-dhligheach no air nach robhar an dùil
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_PROTOCOL_ERROR
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_PROTOCOL_ERROR :mearachd pròtacail
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SAVEGAME
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SAVEGAME :cha b' urrainn dhuinn am mapa a luchdadh
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SERVER_FULL
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_SERVER_FULL :frithealaiche làn
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_START
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_START :{WHITE}Cha b' urrainn dhuinn ceangal a dhèanamh
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_COMPUTER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_COMPUTER :dh'fhalbh an ùine air
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_JOIN :bhathar ro fhada a' giullachd a' mhapa
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_MAP
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_MAP :bhathar ro fhada a' luchdadh a-nuas a' mhapa
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TIMEOUT_PASSWORD :cha deach faclan-faire fhaighinn ri àm
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TOO_MANY_COMMANDS
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_TOO_MANY_COMMANDS :bhathar a' cur cus àitheantan
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_PASSWORD :facal-faire cearr
 • STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_REVISION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_CLIENT_WRONG_REVISION :tionndadh cearr
 • STR_NETWORK_ERROR_DESYNC
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_DESYNC :{WHITE}Dh'fhàillig le sioncronachadh a' gheama lìonraidh
 • STR_NETWORK_ERROR_KICKED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_KICKED :{WHITE}Fhuair thu a' bhròg on gheama
 • STR_NETWORK_ERROR_LOSTCONNECTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_LOSTCONNECTION :{WHITE}Chaidh ceangal dhan gheama lìonraidh air chall
 • STR_NETWORK_ERROR_NEWGRF_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NEWGRF_MISMATCH :{WHITE}Cha b' urrainn dhuinn ceangal ris oir chan eil an NewGRF co-ionnan
 • STR_NETWORK_ERROR_NOCONNECTION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NOCONNECTION :{WHITE}Cha do dh'fhreagair am frithealaiche an t-iarrtas
 • STR_NETWORK_ERROR_NOSERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_NOSERVER :{WHITE}Cha deach geama lìonraidh a lorg
 • STR_NETWORK_ERROR_SAVEGAMEERROR
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SAVEGAMEERROR :{WHITE}Cha b' urrainn dhuinn an geama air shabhaladh a luchdadh
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_BANNED
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_BANNED :{WHITE}Chaidh do thoirmeasg on fhrithealaiche seo
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_ERROR
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_ERROR :{WHITE}Mhothaich sinn mearachd leis a' phròtacal is chaidh an ceangal a dhùnadh
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_FULL :{WHITE}Tha am frithealaiche làn
 • STR_NETWORK_ERROR_SERVER_START
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_SERVER_START :{WHITE}Cha b' urrainn dhuinn am frithealaiche a thòiseachadh
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT :{WHITE}Dh'fhalbh an ùine air a' cheangal {NUM}
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_COMPUTER
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_COMPUTER :{WHITE}Tha an coimpiutair agad ro shlaodach gus cumail suas ris an fhrithealaiche
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_JOIN :{WHITE}Bha an coimpiutair agad ro fhada a' gabhail san fhrithealaiche
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_MAP
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_MAP :{WHITE}Bha an coimpiutair agad ro fhada a' luchdadh a-nuas a' mhapa
 • STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TIMEOUT_PASSWORD :{WHITE}Bha thu ro fhada a' cur am facal-faire a-steach
 • STR_NETWORK_ERROR_TOO_MANY_COMMANDS
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_TOO_MANY_COMMANDS :{WHITE}Tha thu air cus àitheantan a chur dhan fhrithealaiche
 • STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_WRONG_PASSWORD :{WHITE}Facal-faire cearr
 • STR_NETWORK_ERROR_WRONG_REVISION
 • (Correct) STR_NETWORK_ERROR_WRONG_REVISION :{WHITE}Chan eil an tionngadh aig a' chliant seo a' freagairt ri tionndadh an fhrithealaiche
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CAPTION :{WHITE}Lobaidh nan geamannan ioma-chluicheadair
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_INFO
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_INFO :{SILVER}FIOSRACHADH A' CHOMPANAIDH
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Liosta dhen a h-uile companaidh a tha sa gheama an-dràsta. ’S urrainn dhut gabhail ann an tè no tè ùr a stèidheachadh ma tha slot companaidh saor ri làimh
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_COMPANY_NAME :{SILVER}Ainm na companaidh: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CURRENT_BALANCE
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_CURRENT_BALANCE :{SILVER}Balans an-dràsta: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_INAUGURATION_YEAR
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_INAUGURATION_YEAR :{SILVER}Stèidheachadh: {WHITE}{NUM}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY :{BLACK}Gabh sa chompanaidh
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_JOIN_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Cuidich le stiùireadh na companaidh seo
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_LAST_YEARS_INCOME
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_LAST_YEARS_INCOME :{SILVER}Teachd a-steach an-uiridh: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY :{BLACK}Companaidh ùr
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_NEW_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Cruthaich companaidh ùr
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PERFORMANCE
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PERFORMANCE :{SILVER}Dèanadas: {WHITE}{NUM}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PLAYERS
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PLAYERS :{SILVER}Cluicheadairean: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PREPARE_TO_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_PREPARE_TO_JOIN :{BLACK}Ag ullachadh gus gabhail ann: {ORANGE}{STRING}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME :{BLACK}Coimhead air geama
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_SPECTATE_GAME_TOOLTIP :{BLACK}Coimhead air a' gheama mar amharcaiche
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_STATIONS
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_STATIONS :{SILVER}Stèiseanan: {WHITE}{NUM} {TRAIN}, {NUM} {LORRY}, {NUM} {BUS}, {NUM} {SHIP}, {NUM} {PLANE}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VALUE
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VALUE :{SILVER}Luach a' chompanaidh: {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VEHICLES
 • (Correct) STR_NETWORK_GAME_LOBBY_VEHICLES :{SILVER}Carbadan: {WHITE}{NUM} {TRAIN}, {NUM} {LORRY}, {NUM} {BUS}, {NUM} {SHIP}, {NUM} {PLANE}
 • STR_NETWORK_GIVE_MONEY_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_GIVE_MONEY_CAPTION :{WHITE}Cuir a-steach na tha thu airson toirt seachad
 • STR_NETWORK_LANG_AFRIKAANS
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_AFRIKAANS :Afraganais
 • STR_NETWORK_LANG_ANY
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ANY :Cànan sam bith
 • STR_NETWORK_LANG_BRAZILIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_BRAZILIAN :Portagailis Bhraisileach
 • STR_NETWORK_LANG_BULGARIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_BULGARIAN :Bulgarais
 • STR_NETWORK_LANG_CATALAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CATALAN :Catalanais
 • STR_NETWORK_LANG_CHINESE
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CHINESE :Sìnis
 • STR_NETWORK_LANG_CROATIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CROATIAN :Cròthaisis
 • STR_NETWORK_LANG_CZECH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_CZECH :Seacais
 • STR_NETWORK_LANG_DANISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_DANISH :Danmhairgis
 • STR_NETWORK_LANG_DUTCH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_DUTCH :Duitsis
 • STR_NETWORK_LANG_ENGLISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ENGLISH :Beurla
 • STR_NETWORK_LANG_ESPERANTO
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ESPERANTO :Esperanto
 • STR_NETWORK_LANG_ESTONIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ESTONIAN :Eastoinis
 • STR_NETWORK_LANG_FINNISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_FINNISH :Fionnlannais
 • STR_NETWORK_LANG_FRENCH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_FRENCH :Fraingis
 • STR_NETWORK_LANG_GALICIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_GALICIAN :Gailìsis
 • STR_NETWORK_LANG_GERMAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_GERMAN :Gearmailtis
 • STR_NETWORK_LANG_GREEK
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_GREEK :Greugais
 • STR_NETWORK_LANG_HUNGARIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_HUNGARIAN :Ungairis
 • STR_NETWORK_LANG_ICELANDIC
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ICELANDIC :Tìlis
 • STR_NETWORK_LANG_ITALIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ITALIAN :Eadailtis
 • STR_NETWORK_LANG_JAPANESE
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_JAPANESE :Seapanais
 • STR_NETWORK_LANG_KOREAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_KOREAN :Coirèanais
 • STR_NETWORK_LANG_LATVIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_LATVIAN :Laitbheis
 • STR_NETWORK_LANG_LITHUANIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_LITHUANIAN :Liotuainis
 • STR_NETWORK_LANG_NORWEGIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_NORWEGIAN :Nirribhis
 • STR_NETWORK_LANG_POLISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_POLISH :Pòlainnis
 • STR_NETWORK_LANG_PORTUGUESE
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_PORTUGUESE :Portagailis
 • STR_NETWORK_LANG_ROMANIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_ROMANIAN :Romàinis
 • STR_NETWORK_LANG_RUSSIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_RUSSIAN :Ruisis
 • STR_NETWORK_LANG_SLOVAK
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SLOVAK :Slòbhacais
 • STR_NETWORK_LANG_SLOVENIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SLOVENIAN :Slòbhainis
 • STR_NETWORK_LANG_SPANISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SPANISH :Spàinntis
 • STR_NETWORK_LANG_SWEDISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_SWEDISH :Suainis
 • STR_NETWORK_LANG_TURKISH
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_TURKISH :Turcais
 • STR_NETWORK_LANG_UKRAINIAN
 • (Correct) STR_NETWORK_LANG_UKRAINIAN :Ucràinis
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_JOIN
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_JOIN :*** Ghabh {STRING} ann an companaidh {2:NUM}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_NEW
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_NEW :*** Stèidhich {STRING} companaidh ùr ({2:NUM})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_SPECTATE
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_COMPANY_SPECTATE :*** Ghabh {STRING} ann mar amharcaiche
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED :*** ghabh {STRING} sa gheama
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED_ID
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_JOINED_ID :*** Ghabh {STRING} sa gheama (Cliant {2:NUM})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEAVING
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEAVING :a' fàgail
 • STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEFT
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_CLIENT_LEFT :*** Dh'fhalbh {STRING} an geama ({2:STRING})
 • STR_NETWORK_MESSAGE_GAVE_MONEY_AWAY
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_GAVE_MONEY_AWAY :*** Thug thu {2:CURRENCY_LONG} dha {1:STRING}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_GIVE_MONEY
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_GIVE_MONEY :*** Thug {STRING} {2:CURRENCY_LONG} dhan chompanaidh agad
 • STR_NETWORK_MESSAGE_NAME_CHANGE
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_NAME_CHANGE :*** Dh'atharraich {0:STRING} (a h-)ainm gu {1:STRING}
 • STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_REBOOT :{WHITE}Tha am frithealaiche ag ath-thòiseachadh...{}Fuirich greis...
 • STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_SHUTDOWN
 • (Correct) STR_NETWORK_MESSAGE_SERVER_SHUTDOWN :{WHITE}Dhùin am frithealaiche an seisean
 • STR_NETWORK_NEED_COMPANY_PASSWORD_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_NEED_COMPANY_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Tha a' chompanaidh dìonta. Cuir a-steach facal-faire
 • STR_NETWORK_NEED_GAME_PASSWORD_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_NEED_GAME_PASSWORD_CAPTION :{WHITE}Tha am frithealaiche dìonta. Cuir a-steach facal-faire
 • STR_NETWORK_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER :Frithealaiche
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER :{BLACK}Cuir frithealaiche ris
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADD_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Cuiridh seo frithealaiche ris an liosta gus an tèid sùil a thoirt air airson geamannan nan ruith
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED :{BLACK}Sanasaichte
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_NO
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_NO :Gun sanasachadh
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_TOOLTIP :{BLACK}Dèan taghadh eadar geama sanasaichte (eadar-lìon) no gun sanasachadh (lìonra ionadail, LAN)
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_YES
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ADVERTISED_YES :Sanasaichte
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CAPTION :{WHITE}Ioma-chluicheadair
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_GAME_TO_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_GAME_TO_SELECT :{BLACK}Briog air geama air an liosta gus a thaghadh
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_TO_SELECT_LAST
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLICK_TO_SELECT_LAST :{BLACK}Briog gus am frithealaiche a thaghadh air an do chluich thu an turas mu dheireadh
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS :{SILVER}Cliantan: {WHITE}{COMMA} / {COMMA} - {COMMA} / {COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION :{BLACK}Cliantan
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CLIENTS_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Cliantan air loidhne / cliantan air a char as motha{}Companaidhean air loidhne / companaidhean air a char as motha
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_CURRENT_DATE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_CURRENT_DATE :{SILVER}Ceann-latha an-dràsta: {WHITE}{DATE_SHORT}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION :{BLACK}Ceann-latha
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_DATE_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Ceann-latha an-dràsta
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_IP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_IP :{BLACK}Cuir seòladh an òstair a-steach
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_ENTER_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Seo an t-ainm leis an aithnich cluicheadairean eile thu
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER :{BLACK}Lorg frithealaiche
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_FIND_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Lorg san lìonraidh airson frithealaiche
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_INFO
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_INFO :{SILVER}FIOSRACHADH A' GHEAMA
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME :{BLACK}Ainm
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GAME_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Ainm a' gheama
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GENERAL_ONLINE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GENERAL_ONLINE :{BLACK}{COMMA}/{COMMA} - {COMMA}/{COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_GRF_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_GRF_MISMATCH :{SILVER}NEWGRF NACH EIL CO-IONNAN
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_INFO_ICONS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_INFO_ICONS_TOOLTIP :{BLACK}Cànan, tionndadh an fhrithealaiche, agus msaa.
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_JOIN_GAME
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_JOIN_GAME :{BLACK}Gabh sa gheama
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANDSCAPE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANDSCAPE :{SILVER}Cruth-tìre: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANGUAGE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_LANGUAGE :{SILVER}Cànan: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_LAST_JOINED_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_LAST_JOINED_SERVER :{BLACK}Am frithealaiche sa ghabh thu an turas mu dheireadh:
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE :{SILVER}Meud a' mhapa: {WHITE}{COMMA}x{COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION :{BLACK}Meud a' mhapa
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Meud aig mapa a' gheama{}Briog gus seòrsachadh a-rèir raoin
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_SHORT
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_MAP_SIZE_SHORT :{BLACK}{COMMA}x{COMMA}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_PASSWORD :{SILVER}Ga dhìon le facal-faire!
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME :{BLACK}Ainm cluicheadair:
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME_OSKTITLE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_PLAYER_NAME_OSKTITLE :{BLACK}Cuir d' ainm a-steach
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH :{BLACK}Ath-nuadhaich am frithealaiche
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_REFRESH_TOOLTIP :{BLACK}Ath-nuadhaich fiosrachadh an fhrithealaiche
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_ADDRESS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_ADDRESS :{SILVER}Seòladh an fhrithealaiche: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_FULL
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_FULL :{SILVER}FRITHEALAICHE LÀN
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_OFFLINE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_OFFLINE :{SILVER}FRITHEALAICHE FAR LOIDHNE
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_VERSION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_SERVER_VERSION :{SILVER}Tionndadh an fhrithealaiche: {WHITE}{STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_DATE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_DATE :{SILVER}Ceann-latha tòiseachaidh: {WHITE}{DATE_SHORT}
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER :{BLACK}Tòisich frithealaiche
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_START_SERVER_TOOLTIP :{BLACK}Tòisich frithealaiche agad fhèin
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_VERSION_MISMATCH
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_VERSION_MISMATCH :{SILVER}TIONNDAIDHEAN NACH EIL CO-IONNAN
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION :{BLACK}Bliadhnaichean
 • STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_LIST_YEARS_CAPTION_TOOLTIP :{BLACK}Àireamh nam bliadhnaichean{}a bhios an geama a' ruith
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE :*** {1:STRING}
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_PAUSED
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_PAUSED :Geama na stad ({STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_CONNECTING_CLIENTS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_CONNECTING_CLIENTS :a' ceangal cliantan
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_GAME_SCRIPT
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_GAME_SCRIPT :sgriobt geama
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_MANUAL
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_MANUAL :a làimh
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_NOT_ENOUGH_PLAYERS
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_REASON_NOT_ENOUGH_PLAYERS :àireamh dhe chluicheadairean
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_1
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_1 :Geama fhathast na stad ({STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_2
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_2 :Geama fhathast na stad ({STRING}, {STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_3
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_3 :Geama fhathast na stad ({STRING}, {STRING}, {STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_4
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_STILL_PAUSED_4 :Geama fhathast na stad ({STRING}, {STRING}, {STRING}, {STRING})
 • STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_UNPAUSED
 • (Correct) STR_NETWORK_SERVER_MESSAGE_GAME_UNPAUSED :Geama a' leantainn air adhart ({STRING})
 • STR_NETWORK_SPECTATORS
 • (Correct) STR_NETWORK_SPECTATORS :Amharcaichean
 • STR_NETWORK_START_SERVER_ADVERTISED
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_ADVERTISED :Tha
 • STR_NETWORK_START_SERVER_CAPTION
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_CAPTION :{WHITE}Tòisich geama ioma-chluicheadair ùr
 • STR_NETWORK_START_SERVER_CLIENTS_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_CLIENTS_SELECT :{BLACK}{NUM} {P chliant chliant cliantan cliant}
 • STR_NETWORK_START_SERVER_COMPANIES_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_COMPANIES_SELECT :{BLACK}{NUM} {P chompanaidh chompanaidh companaidhean companaidh}
 • STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_SPOKEN
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_SPOKEN :{BLACK}Cànan a tha ga bhruidhinn:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_LANGUAGE_TOOLTIP :{BLACK}Bidh fios aig cluicheadairean eile dè an cànan a tha ga bruidhinn air an fhrithealaiche
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME :{BLACK}Ainm a' gheama:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_OSKTITLE
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_OSKTITLE :{BLACK}Cuir a-steach ainm airson a' gheama lìonraidh
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NEW_GAME_NAME_TOOLTIP :{BLACK}Thèid ainm a' gheama a shealltainn dha chàch ann an clàr-taice nan geamannan ioma-chluicheadair
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS :{BLACK}Cliantan air a char as motha:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_CLIENTS_TOOLTIP :{BLACK}Tagh an àireamh as motha dhe chliantan. Cha leig thu leas a h-uile slot a lìonadh
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES :{BLACK}Companaidhean air a char as motha:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_COMPANIES_TOOLTIP :{BLACK}Cuingich am frithealaiche gu àireamh shònraichte dhe chompanaidhean
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS :{BLACK}Amharcaichean air a char as motha:
 • STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_NUMBER_OF_SPECTATORS_TOOLTIP :{BLACK}Cuingich co mheud duine a dh'fhaodas sealltainn air geamannan air an fhrithealaiche
 • STR_NETWORK_START_SERVER_PASSWORD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_PASSWORD_TOOLTIP :{BLACK}Dìon an geama agad le facal-faire ach nach eil e ri fhaighinn gu poblach
 • STR_NETWORK_START_SERVER_SET_PASSWORD
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_SET_PASSWORD :{BLACK}Suidhich facal-faire
 • STR_NETWORK_START_SERVER_SPECTATORS_SELECT
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_SPECTATORS_SELECT :{BLACK}{NUM} {P amharcaiche amharcaiche amharcaichean amharcaiche}
 • STR_NETWORK_START_SERVER_UNADVERTISED
 • (Correct) STR_NETWORK_START_SERVER_UNADVERTISED :Chan eil
 • STR_NEWGRF_BROKEN
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN :{WHITE}Tha e coltach gun adhbharaich an NewGRF “{0:STRING}" dì-shioncronachadh is/no tuisleadh
 • STR_NEWGRF_BROKEN_CAPACITY
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN_CAPACITY :{WHITE}Dh’atharraich e tomhas-lìonaidh carbaid airson “{1:ENGINE}” fhad ’s nach robh e ann an garaid, trèana-lann, cala no hangar no ga mhùthadh
 • STR_NEWGRF_BROKEN_POWERED_WAGON
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN_POWERED_WAGON :{WHITE}Dh'atharraich a staid a' charbaid-cumhachd airson “{1:ENGINE}" nuair nach robh e ann an trèan-lann
 • STR_NEWGRF_BROKEN_VEHICLE_LENGTH
 • (Correct) STR_NEWGRF_BROKEN_VEHICLE_LENGTH :{WHITE}Dh'atharraich e faide a' charbaid/na trèan airson “{1:ENGINE}" nuair nach robh e/i ann an garaids/trèan-lann
 • STR_NEWGRF_BUGGY
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY :{WHITE}Tha an NewGRF “{0:STRING}" a' toirt seachad fiosrachadh mealltach
 • STR_NEWGRF_BUGGY_ARTICULATED_CARGO
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_ARTICULATED_CARGO :{WHITE}Tha am fiosrachadh carago/mùthaidh airson “{1:ENGINE}" eadar-dhealaichte on liosta cheannaich an dèidh na togail. Dh'fhaoidte nach mùth fèin-nuadhachadh/-leasachadh mar bu chòir
 • STR_NEWGRF_BUGGY_ENDLESS_PRODUCTION_CALLBACK
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_ENDLESS_PRODUCTION_CALLBACK :{WHITE}Dh'adhbharaich “{1:STRING}" lùb gun chrìch ann an ais-ghairm an dèanadais
 • STR_NEWGRF_BUGGY_UNKNOWN_CALLBACK_RESULT
 • (Correct) STR_NEWGRF_BUGGY_UNKNOWN_CALLBACK_RESULT :{WHITE}Thill an ais-ghairm {1:HEX} toradh {2:HEX}neo-aithnichte/mì-dhligheach
 • STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOADED
 • (Correct) STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOADED :{ORANGE}Cha deach faidhle a dh'fhreagras a lorg (chaidh GRF co-chòrdail a luchdadh)
 • STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOAD_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_COMPATIBLE_LOAD_WARNING :{WHITE}Chaidh GRF(an) co-chòrdail a luchdadh airson nam faidhlichean a tha a dhìth
 • STR_NEWGRF_CONFIRMATION_TEXT
 • (Correct) STR_NEWGRF_CONFIRMATION_TEXT :{YELLOW}Tha thu an impis geama a tha a’ ruith atharrachadh. Dh’fhaoidte gun tuislich seo OpenTTD no gum bris e cor a' gheama. Na dèan aithisg air buga mu na duilgheadasan seo.{}A bheil thu cinnteach dha-rìribh mu dheidhinn seo?
 • STR_NEWGRF_DISABLED_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_DISABLED_WARNING :{WHITE}Chaidh am faidhle/na faidhlichean GRF a tha a dhìth a chur à comas
 • STR_NEWGRF_DUPLICATE_GRFID
 • (Correct) STR_NEWGRF_DUPLICATE_GRFID :{WHITE}Cha ghabh am faidhle cur ris: ID GRF dùblaichte
 • STR_NEWGRF_ERROR_AFTER_TRANSLATED_FILE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_AFTER_TRANSLATED_FILE :am faidhle GRF ri eadar-theangachadh
 • STR_NEWGRF_ERROR_CORRUPT_SPRITE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_CORRUPT_SPRITE :{YELLOW}Tha sprite coirbte am broinn {STRING.gen}. Thèid a h-uile sprite coirbte a shealltainn na comharradh-ceiste dhearg (?)
 • STR_NEWGRF_ERROR_DOS_OR_WINDOWS
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_DOS_OR_WINDOWS :Tha {1:STRING} airson tionndadh {STRING} aig TTD
 • STR_NEWGRF_ERROR_FATAL_POPUP
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_FATAL_POPUP :{WHITE}Thachair mearachd NewGRF marbhtach:{}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_FORCEFULLY_DISABLED
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_FORCEFULLY_DISABLED :Chaidh {1:STRING} a chur à comas le {2:STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_GRM_FAILED
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_GRM_FAILED :Chan eil na goireasan GRF a chaidh iarraidh ri làimh (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_ID
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_ID :Chaidh feuchainn ri ID mì-dhligheach a chleachdadh (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_PARAMETER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_PARAMETER :Paramadair mì-dhligheach airson {1:STRING.gen}: paramadair {STRING} ({NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_SPRITE_LAYOUT
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_INVALID_SPRITE_LAYOUT :Fòrmat co-dhealbhachd sprite mì-dhligheach/neo-aithnichte (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_AFTER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_AFTER :Feumaidh {2:STRING} air a bhith a' luchdadh mus tèid {1:STRING} a luchdadh
 • STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_BEFORE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_LOAD_BEFORE :Feumaidh {1:STRING} a bhith air a luchdadh mus tèid {STRING} a luchdadh
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_ERROR
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_ERROR :{RED}Mearachd: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_FATAL
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_FATAL :{RED}Marbhtach: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_INFO
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_INFO :{SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MSG_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MSG_WARNING :{RED}Rabhadh: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_MULTIPLE_ACTION_8
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_MULTIPLE_ACTION_8 :Tha iomadh innteart gnìomh 8 ann (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_OTTD_VERSION_NUMBER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_OTTD_VERSION_NUMBER :Tha OpenTTD tionndadh {2:STRING} no nas fhearr a dhìth air {1:STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_READ_BOUNDS
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_READ_BOUNDS :Chaidh leughadh thar deireadh a' sprite mas fhìor (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_STATIC_GRF_CAUSES_DESYNC
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_STATIC_GRF_CAUSES_DESYNC :Ma luchdas tu {1:STRING} mar NewGRF stadaigeach le {STRING}, dh'fhaoidte gun adhbharaich seo dì-shioncronachadh
 • STR_NEWGRF_ERROR_TOO_MANY_NEWGRFS_LOADED
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_TOO_MANY_NEWGRFS_LOADED :Chaidh cus NewGRFan a luchdadh
 • STR_NEWGRF_ERROR_UNEXPECTED_SPRITE
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_UNEXPECTED_SPRITE :Sprite air nach robh dùil (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_UNKNOWN_PROPERTY
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_UNKNOWN_PROPERTY :Tha buadh {4:HEX} gnìomh 0 neo-aithnichte ann (sprite {3:NUM})
 • STR_NEWGRF_ERROR_UNSET_SWITCH
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_UNSET_SWITCH :Chaidh {1:STRING} a dhealbhachadh gus cleachdadh le {STRING}
 • STR_NEWGRF_ERROR_VERSION_NUMBER
 • (Correct) STR_NEWGRF_ERROR_VERSION_NUMBER :Chan obraich {1:STRING} leis an tionndadh aig TTDPatch a chaidh aithris le OpenTTD
 • STR_NEWGRF_FILTER_TITLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_FILTER_TITLE :{ORANGE}Sreang criathraige:
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION :{WHITE}Sgrùd - {STRING}
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT :{STRING} aig {HEX}
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_OBJECT
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_OBJECT :Oibseact
 • STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_RAIL_TYPE
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_CAPTION_OBJECT_AT_RAIL_TYPE :Seòrsa an rèile
 • STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_BUTTON
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_BUTTON :{BLACK}Pàrant
 • STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_PARENT_TOOLTIP :{BLACK}Sgrùd oibseact an sgòip phàraint
 • STR_NEWGRF_INSPECT_QUERY_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_INSPECT_QUERY_CAPTION :{WHITE}Paramadair 60+x (sia-dheicheach) caochladair NewGRF
 • STR_NEWGRF_INVALID_CARGO
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_CARGO :<carago mì-dhligheach>
 • STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_ABBREV
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_ABBREV :??
 • STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_QUANTITY
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_CARGO_QUANTITY :{COMMA} dhe <charago mì-dhligheach>
 • STR_NEWGRF_INVALID_ENGINE
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_ENGINE :<modail carbaid mì-dhligheach>
 • STR_NEWGRF_INVALID_INDUSTRYTYPE
 • (Correct) STR_NEWGRF_INVALID_INDUSTRYTYPE :<gnìomhachas mì-dhligheach>
 • STR_NEWGRF_LIST_ALL_FOUND
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_ALL_FOUND :Tha a h-uile faidhle ann
 • STR_NEWGRF_LIST_COMPATIBLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_COMPATIBLE :{YELLOW}Chaidh faidhlichean co-chòrdail a lorg
 • STR_NEWGRF_LIST_MISSING
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_MISSING :{RED}Tha faidhlichean a dhìth
 • STR_NEWGRF_LIST_NONE
 • (Correct) STR_NEWGRF_LIST_NONE :Chan eil gin
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_CAPTION :{WHITE}Atharraich paramadairean NewGRF
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_CLOSE
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_CLOSE :{BLACK}Dùin
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_DEFAULT_NAME
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_DEFAULT_NAME :Paramadair {NUM}
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_NUM_PARAM
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_NUM_PARAM :{LTBLUE}Àireamh dhe pharamadairean: {ORANGE}{NUM}
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET :{BLACK}Ath-shuidhich
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_RESET_TOOLTIP :{BLACK}Suidhich a h-uile paramadair air a luach tùsail
 • STR_NEWGRF_PARAMETERS_SETTING
 • (Correct) STR_NEWGRF_PARAMETERS_SETTING :{STRING}: {ORANGE}{STRING}
 • STR_NEWGRF_POPUP_CAUTION_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_POPUP_CAUTION_CAPTION :{WHITE}An aire!
 • STR_NEWGRF_SCAN_ARCHIVES
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_ARCHIVES :A' sganadh airson tasglannan
 • STR_NEWGRF_SCAN_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_CAPTION :{WHITE}A' sganadh NewGRFan
 • STR_NEWGRF_SCAN_MESSAGE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_MESSAGE :{BLACK}A' sganadh NewGRFan. A' crochaidh air na tha dhiubh ann, dh'fhaoidte gun toir seo greis...
 • STR_NEWGRF_SCAN_STATUS
 • (Correct) STR_NEWGRF_SCAN_STATUS :{BLACK}Chaidh {NUM} NewGRF{P "" "" an ""} a-mach à mu {NUM} NewGRF{P "" "" an ""} a sganadh
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_ACTIVE_LIST
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_ACTIVE_LIST :{WHITE}Faidhlichean NewGRF gnìomhach
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD :{BLACK}Cuir ris
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD_FILE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_ADD_FILE_TOOLTIP :{BLACK}Cuir am faidhle NewGRF a thagh thu ris an rèiteachadh agad
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_APPLY_CHANGES
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_APPLY_CHANGES :{BLACK}Cuir na h-atharraichean an sàs
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_CAPTION :{WHITE}Roghainnean NewGRF
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_DISABLED
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_DISABLED :{RED}À comas
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FILENAME
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FILENAME :{BLACK}Ainm an fhaidhle: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FILE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FILE_TOOLTIP :{BLACK}Liosta dhe na faidhlichean NewGRF a tha stàlaichte
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_BUTTON
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_BUTTON :{BLACK}Lorg an t-susbaint a tha a dhìth air loidhne
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_FIND_MISSING_CONTENT_TOOLTIP :{BLACK}Thoir sùil air loidhne a bheil an t-susbaint a tha a dhìth ri fhaighinn
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_GRF_ID
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_GRF_ID :{BLACK}ID a' GRF: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_INACTIVE_LIST
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_INACTIVE_LIST :{WHITE}Faidhlichean NewGRF neo-ghnìomhach
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_INCOMPATIBLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_INCOMPATIBLE :{RED}Neo-chòrdail ris an tionndadh seo dhe OpenTTD
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_INFO_TITLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_INFO_TITLE :{WHITE}Mion-fhiosrachadh NewGRF
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MD5SUM
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MD5SUM :{BLACK}Suim MD5: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MIN_VERSION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MIN_VERSION :{BLACK}An tionndadh as sine a tha co-chòrdail: {SILVER}{NUM}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN :{BLACK}Gluais sìos
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Gluais am faidhle NewGRF a thagh thu sìos san liosta
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP :{BLACK}Gluais suas
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_MOVEUP_TOOLTIP :{BLACK}Gluais am faidhle NewGRF a thagh thu suas san liosta
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_NOT_FOUND
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_NOT_FOUND :{RED}Cha deach faidhle a dh’freagras a lorg
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_NO_INFO
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_NO_INFO :{BLACK}Chan eil fiosrachadh ri làimh
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE :{BLACK}Pailead: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT :Bun-roghainn (D)
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT_32BPP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_DEFAULT_32BPP :Bun-roghainn (D) / 32 bpp
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY :Dìleabach (W)
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY_32BPP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PALETTE_LEGACY_32BPP :Dìleabach (W) / 32 bpp
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PARAMETER :{BLACK}Paramadairean: {SILVER}{STRING}
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE :{BLACK}Sguab às dhan ro-sheata
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Sguab às dhan ro-sheata a thagh thu
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Luchdaich an ro-sheata a thagh thu
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE :{BLACK}Sàbhail ro-sheata
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_QUERY
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_QUERY :{BLACK}Cuir a-steach ainm airson an ro-sheata
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_PRESET_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Sàbhail an liosta seo mar ro-sheata
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE :{BLACK}Thoir air falbh
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_REMOVE_TOOLTIP :{BLACK}Thoir am faidhle NewGRF a thagh thu air falbh on liosta
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES :{BLACK}Ath-sganaich na faidhlichean
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_RESCAN_FILES_TOOLTIP :{BLACK}Ùraich an liosta dhe na faidhlichean NewGRF a tha ri làimh
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_SELECT_PRESET
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_SELECT_PRESET :{ORANGE}Tagh ro-sheata:
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_SET_PARAMETERS
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_SET_PARAMETERS :{BLACK}Suidhich paramadairean
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_SHOW_PARAMETERS
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_SHOW_PARAMETERS :{BLACK}Seall paramadairean
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE :{BLACK}Toglaich am pailead
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_TOGGLE_PALETTE_TOOLTIP :{BLACK}Toglaich am pailead aig a' NewGRF a thagh thu.{}Dèan seo ma tha coltas pinc air grafaigeachd a' NewGRF seo sa gheama
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE :{BLACK}Àrdaich
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_UPGRADE_TOOLTIP :{BLACK}Àrdaich faidhlichean NewGRF dhen a bheil tionndadh as ùire stàlaichte agad
 • STR_NEWGRF_SETTINGS_VERSION
 • (Correct) STR_NEWGRF_SETTINGS_VERSION :{BLACK}Tionndadh: {SILVER}{NUM}
 • STR_NEWGRF_TOO_MANY_NEWGRFS
 • (Correct) STR_NEWGRF_TOO_MANY_NEWGRFS :{WHITE}Cha ghabh am faidhle cur ris: Rachadh seo thairis air na tha ceadaichte dhe dh'fhaidhlichean NewGRF
 • STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING
 • (Correct) STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING :{WHITE}Dh'fhaoidte gun tuislich OpenTTD ma leanas tu air a' gheama. Na dèan aithisg air buga mu thuisleachaidhean an uairsin.{}A bheil thu cinnteach dha-rìribh gu bheil thu airson leantainn air a' gheama?
 • STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING_TITLE
 • (Correct) STR_NEWGRF_UNPAUSE_WARNING_TITLE :{YELLOW}Faidhle/faidhlichean GRF a dhìth
 • STR_NEWS_AIRCRAFT_CRASH
 • (Correct) STR_NEWS_AIRCRAFT_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Tubaist carbaid-adhair!{}Chaochail {COMMA} san teine aig {STATION}
 • STR_NEWS_AIRCRAFT_DEST_TOO_FAR
 • (Correct) STR_NEWS_AIRCRAFT_DEST_TOO_FAR :{WHITE}Chan urrainn dha {VEHICLE} an t-ath cheann-uidhe a ruigsinn oir tha e ro fhad air falbh
 • STR_NEWS_AIRCRAFT_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_AIRCRAFT_IS_WAITING :{WHITE}Tha {VEHICLE} a' feitheamh sa hangar
 • STR_NEWS_BEGIN_OF_RECESSION
 • (Correct) STR_NEWS_BEGIN_OF_RECESSION :{BIG_FONT}{BLACK}Crìonadh eaconamaidh an t-saoghail!{}{}tha eagal air na h-eòlaichean ionmhais gu bheil dubh staing romhainn le crìonadh an eaconamaidh!
 • STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}Chaidh {STRING} a dhùnadh leis na iasadaichean is chaidh a h-uile sealbh a reic!
 • STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_BANKRUPT_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Briste!
 • STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}Thèid {STRING} a reic no a bhriseadh mus tig am feabhas air a dhèanadas a dh'aithghearr!
 • STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_IN_TROUBLE_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Companaidh ghiùlain ann an staing!
 • STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}Thòisich {STRING} a' togail faisg air {TOWN}!
 • STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_LAUNCH_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Companaidh ghiùlain ùr air a chur air bhog!
 • STR_NEWS_COMPANY_MERGER_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_MERGER_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}Chaidh {STRING} a reic gu {STRING} airson {CURRENCY_LONG}!
 • STR_NEWS_COMPANY_MERGER_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_COMPANY_MERGER_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Co-aontachadh chompanaidhean giùlain!
 • STR_NEWS_CUSTOM_ITEM
 • (Correct) STR_NEWS_CUSTOM_ITEM :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING}
 • STR_NEWS_DISASTER_AIRPLANE_OIL_REFINERY
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_AIRPLANE_OIL_REFINERY :{BIG_FONT}{BLACK}Sprèidh fìneadair-ola faisg air {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_BIG_UFO
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_BIG_UFO :{BIG_FONT}{BLACK}'UFO' a' laighe faisg air {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_COAL_MINE_SUBSIDENCE
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_COAL_MINE_SUBSIDENCE :{BIG_FONT}{BLACK}Dh'adhbharaich tuiteam mèinne guail milleadh mòr faisg air {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_FLOOD_VEHICLE
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_FLOOD_VEHICLE :{BIG_FONT}{BLACK}Tuiltean!{}Co-dhiù {COMMA} air chall, thathar an dùil gun do chaochail iad an dèidh tuil mòire!
 • STR_NEWS_DISASTER_HELICOPTER_FACTORY
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_HELICOPTER_FACTORY :{BIG_FONT}{BLACK}Chaidh factaraidh a mhilleadh gu amharasach faisg air {TOWN}!
 • STR_NEWS_DISASTER_SMALL_UFO
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_SMALL_UFO :{BIG_FONT}{BLACK}Chaidh carbad-rathaid a mhilleadh le co-bhualadh ri 'UFO'!
 • STR_NEWS_DISASTER_ZEPPELIN
 • (Correct) STR_NEWS_DISASTER_ZEPPELIN :{BIG_FONT}{BLACK}Dunaidh zeppelin aig {STATION}!
 • STR_NEWS_END_OF_RECESSION
 • (Correct) STR_NEWS_END_OF_RECESSION :{BIG_FONT}{BLACK}Crìonadh an eaconamaidh seachad!{}{}Tha meudachadh na malairt a' cur earbsa sna gnìomhachasan le neartachadh an eaconamaidh!
 • STR_NEWS_EURO_INTRODUCTION
 • (Correct) STR_NEWS_EURO_INTRODUCTION :{BIG_FONT}{BLACK}Aonadh Airgid na h-Eòrpa!{}{}Tha an t-Eòro ga chur air bhog mar an aon airgeadra airson tar-ghnìomhan cumanta san dùthaich agad!
 • STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_DESCRIPTION
 • (Correct) STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_DESCRIPTION :{BIG_FONT}{BLACK}Chuir an t-ùghdarras ionadail aig {TOWN} a làimh ri cùmhnant le {STRING} air còraichean giùlain às-dùnach fad bliadhna!
 • STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_EXCLUSIVE_RIGHTS_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Aon-mhargadh giùlain!
 • STR_NEWS_FIRST_AIRCRAFT_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_AIRCRAFT_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Hòro-gheallaidh nan saoranach . . .{}Ràinig a' chiad charbad-adhair {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_BUS_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_BUS_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Hòro-gheallaidh nan saoranach . . .{}Ràinig a' chiad bhus {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_CARGO_TRAM_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_CARGO_TRAM_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Hòro-gheallaidh nan saoranach . . .{}Ràinig a' chiad trama frachd {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_PASSENGER_TRAM_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_PASSENGER_TRAM_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Hòro-gheallaidh nan saoranach . . .{}Ràinig a' chiad trama taistealaich {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_SHIP_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_SHIP_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Hòro-gheallaidh nan saoranach . . .{}Ràinig a' chiad long {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_TRAIN_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_TRAIN_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Hòro-gheallaidh nan saoranach . . .{}Ràinig a' chiad trèan {STATION}!
 • STR_NEWS_FIRST_TRUCK_ARRIVAL
 • (Correct) STR_NEWS_FIRST_TRUCK_ARRIVAL :{BIG_FONT}{BLACK}Hòro-gheallaidh nan saoranach . . .{}Ràinig a' chiad làraidh {STATION}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_GENERAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_GENERAL :{BIG_FONT}{BLACK}Tha {STRING} gu bhith dùnadh!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_LACK_OF_TREES
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_LACK_OF_TREES :{BIG_FONT}{BLACK}Tha dìth chraobhan faisg {G 0 air oirre} ag adhbharachadh gun do dh'ainmich {STRING} gun tèid a {G 0 dùnadh dhùnadh} a dh'aithghearr!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_SUPPLY_PROBLEMS
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CLOSURE_SUPPLY_PROBLEMS :{BIG_FONT}{BLACK}Tha duilgheadasan solair ag adhbharachadh gun do dh'ainmich {STRING} gun tèid a {G 0 dùnadh dhùnadh} a dh'aithghearr!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_CONSTRUCTION :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} ùr ga {G 0 thogail togail} faisg air {TOWN}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PLANTED
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PLANTED :{BIG_FONT}{BLACK}{STRING} ùr ga {G 0 chur cur} faisg air {TOWN}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_FARM
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_FARM :{BIG_FONT}{BLACK}Dh'adhbharaich ionnsaigh bhiastagan milleadh uabhasach air {INDUSTRY}!{}Tha an toradh air lùghdachadh le 50%
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_GENERAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_GENERAL :{BIG_FONT}{BLACK}Tha an toradh aig {INDUSTRY} a' lùghdachadh le 50%
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_SMOOTH
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_DECREASE_SMOOTH :{BIG_FONT}{BLACK}Tha dèanamh {STRING} aig {INDUSTRY} air lùghdachadh le {COMMA}%!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_COAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_COAL :{BIG_FONT}{BLACK}Chaidh stòras guail ùr a lorg aig {INDUSTRY}!{}Thathar an dùil gun dùblaich an toradh!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_FARM
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_FARM :{BIG_FONT}{BLACK}Thathar an dùil gun dùblaich an toradh le dòighean tuathanachais leasaichte aig {INDUSTRY}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_GENERAL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_GENERAL :{BIG_FONT}{BLACK}Tha {INDUSTRY} a' meudachadh a {G 0 thoradh toradh}!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_OIL
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_OIL :{BIG_FONT}{BLACK}Chaidh stòras ola ùr a lorg aig {INDUSTRY}!{}Thathar an dùil gun dùblaich an toradh!
 • STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_SMOOTH
 • (Correct) STR_NEWS_INDUSTRY_PRODUCTION_INCREASE_SMOOTH :{BIG_FONT}{BLACK}Tha dèanamh {STRING} aig {INDUSTRY} air meudachadh le {COMMA}%!
 • STR_NEWS_MENU_LAST_MESSAGE_NEWS_REPORT
 • (Correct) STR_NEWS_MENU_LAST_MESSAGE_NEWS_REPORT :Am brath/aithris naidheachd mu dheireadh
 • STR_NEWS_MENU_MESSAGE_HISTORY_MENU
 • (Correct) STR_NEWS_MENU_MESSAGE_HISTORY_MENU :Eachdraidh nam brath
 • STR_NEWS_MERGER_TAKEOVER_TITLE
 • (Correct) STR_NEWS_MERGER_TAKEOVER_TITLE :{BIG_FONT}{BLACK}Chuir {1:STRING} {0:STRING} foidhe fhèin!
 • STR_NEWS_MESSAGE_CAPTION
 • (Correct) STR_NEWS_MESSAGE_CAPTION :{WHITE}Brath
 • STR_NEWS_NEW_TOWN
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_TOWN :{BLACK}{BIG_FONT}Sponsairich {STRING} togail baile ùir {TOWN}!
 • STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE :{BIG_FONT}{BLACK}Tha {STRING} ùr ri fhaighinn a-nis!
 • STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE_WITH_TYPE
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_VEHICLE_NOW_AVAILABLE_WITH_TYPE :{BLACK}Tha {STRING} ùr ri fhaighinn a-nis! - {ENGINE}
 • STR_NEWS_NEW_VEHICLE_TYPE
 • (Correct) STR_NEWS_NEW_VEHICLE_TYPE :{BIG_FONT}{BLACK}{ENGINE}
 • STR_NEWS_OFFER_OF_SUBSIDY_EXPIRED
 • (Correct) STR_NEWS_OFFER_OF_SUBSIDY_EXPIRED :{BIG_FONT}{BLACK}Dh'fhalbh an ùine air tairgse tarrail:{}{}Chan fhaighear tarrail airson {STRING} a thoirt bho {STRING} gu {STRING} a-nis
 • STR_NEWS_ORDER_REFIT_FAILED
 • (Correct) STR_NEWS_ORDER_REFIT_FAILED :{WHITE}Stad {VEHICLE} oir dh'fhàillig le mùthadh òrdaichte
 • STR_NEWS_PLANE_CRASH_OUT_OF_FUEL
 • (Correct) STR_NEWS_PLANE_CRASH_OUT_OF_FUEL :{BIG_FONT}{BLACK}Tubaist carbaid-adhair!{}Dh'fhalbh an connadh air carbad-adhair, chaochail {COMMA} san teine
 • STR_NEWS_PLANE_USES_TOO_SHORT_RUNWAY
 • (Correct) STR_NEWS_PLANE_USES_TOO_SHORT_RUNWAY :{WHITE}Tha port-adhair am measg nan òrduighean aig {VEHICLE} aig a bheil raon-laighe ro ghoirid
 • STR_NEWS_ROAD_REBUILDING
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_REBUILDING :{BIG_FONT}{BLACK}Bùrach trafaig ann am baile {TOWN}!{}{}Bheir prògram leasachadh rathaidean maoinichte le {STRING} dòlam dha dhraibhearan fad 6 mìosan!
 • STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Tubaist rathaid!{}Chaochail {COMMA} san teine an dèidh co-bhualaidh ri trèan
 • STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH_DRIVER
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_CRASH_DRIVER :{BIG_FONT}{BLACK}Tubaist rathaid!{}Chaochail an draibhear san teine an dèidh co-bhualaidh ri trèan
 • STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_ROAD_VEHICLE_IS_WAITING :{WHITE}Tha {VEHICLE} a' feitheamh sa gharaids
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_DOUBLE
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_DOUBLE :{BIG_FONT}{BLACK}Bhuannaich {STRING} tarrail seirbheise!{}{}Pàighidh seirbheis {STRING} bho {STRING} gu {STRING} reataichean dà-fhillte fad bliadhna!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_HALF
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_HALF :{BIG_FONT}{BLACK}Bhuannaich {STRING} tarrail seirbheise!{}{}Pàighidh seirbheis {STRING} bho {STRING} gu {STRING} 50% a bharrachd fad bliadhna!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_QUADRUPLE
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_QUADRUPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Bhuannaich {STRING} tarrail seirbheise!{}{}Pàighidh seirbheis {STRING} bho {STRING} gu {STRING} reataichean ceithir-fillte fad bliadhna!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_TRIPLE
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_AWARDED_TRIPLE :{BIG_FONT}{BLACK}Bhuannaich {STRING} tarrail seirbheise!{}{}Pàighidh seirbheis {STRING} bho {STRING} gu {STRING} reataichean trì-fillte fad bliadhna!
 • STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_OFFERED
 • (Correct) STR_NEWS_SERVICE_SUBSIDY_OFFERED :{BIG_FONT}{BLACK}Chaidh tarrail seirbheise a thairgsinn:{}{}Gheibh a' chiad seirbheis {STRING} bho {STRING} gu {STRING} tarrail fad bliadhna bhon ùghdarras ionadail!
 • STR_NEWS_SHIP_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_SHIP_IS_WAITING :{WHITE}Tha {VEHICLE} a' feitheamh sa chala
 • STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO :{WHITE}Gabhaidh {STATION} ri {STRING} a-nis
 • STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO_AND_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NOW_ACCEPTS_CARGO_AND_CARGO :{WHITE}Gabhaidh {STATION} ri {STRING} is {STRING} a-nis
 • STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO :{WHITE}Cha ghabh {STATION} ri {STRING} tuilleadh
 • STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO_OR_CARGO
 • (Correct) STR_NEWS_STATION_NO_LONGER_ACCEPTS_CARGO_OR_CARGO :{WHITE}Cha ghabh {STATION} ri {STRING} no {STRING} tuilleadh
 • STR_NEWS_SUBSIDY_WITHDRAWN_SERVICE
 • (Correct) STR_NEWS_SUBSIDY_WITHDRAWN_SERVICE :{BIG_FONT}{BLACK}Chaidh tarrail a tharraing:{}{}Chan fhaigh seirbheis {STRING} bho {STRING} gu {STRING} tarrail a-nis
 • STR_NEWS_TRAIN_CRASH
 • (Correct) STR_NEWS_TRAIN_CRASH :{BIG_FONT}{BLACK}Tubaist trèan!{}Chaochail {COMMA} san teine an dèidh co-bhualaidh
 • STR_NEWS_TRAIN_IS_STUCK
 • (Correct) STR_NEWS_TRAIN_IS_STUCK :{WHITE}Chan urrainn dha {VEHICLE} slighe air adhart a lorg
 • STR_NEWS_TRAIN_IS_WAITING
 • (Correct) STR_NEWS_TRAIN_IS_WAITING :{WHITE}Tha {VEHICLE} a' feitheamh san trèan-lann
 • STR_NEWS_VEHICLE_AUTORENEW_FAILED
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_AUTORENEW_FAILED :{WHITE}Dh'fhàillig leis an fhèin-nuadhachadh air {VEHICLE}{}{STRING}
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_DUPLICATE_ENTRY
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_DUPLICATE_ENTRY :{WHITE}Tha òrdugh dùbailte aig {VEHICLE}
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_INVALID_ENTRY
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_INVALID_ENTRY :{WHITE}Tha stèisean mì-dhligheach sna h-òrduighean aig {VEHICLE}
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_TOO_FEW_ORDERS
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_TOO_FEW_ORDERS :{WHITE}Chan eil òrduighean gu leòr air a' chlàr-ama aig {VEHICLE}
 • STR_NEWS_VEHICLE_HAS_VOID_ORDER
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_HAS_VOID_ORDER :{WHITE}Tha òrdugh falamh aig {VEHICLE}
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_OLD
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_OLD :{WHITE}Tha {VEHICLE} a' fàs aosta
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD :{WHITE}Tha {VEHICLE} a' fàs glè aosta
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD_AND
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_GETTING_VERY_OLD_AND :{WHITE}Tha {VEHICLE} a' fàs glè aosta is feumaidh tu fear ùr a chur na àite cho luath ’s a ghabhas
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_LOST
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_LOST :{WHITE}Chaidh {VEHICLE} air chall
 • STR_NEWS_VEHICLE_IS_UNPROFITABLE
 • (Correct) STR_NEWS_VEHICLE_IS_UNPROFITABLE :{WHITE}Rinn {VEHICLE} prothaid dhe {CURRENCY_LONG} an-uiridh
 • STR_NONE
 • (Correct) STR_NONE :Chan eil gin
 • STR_NULL
 • (Correct) STR_NULL :
 • STR_NUM_CUSTOM
 • (Correct) STR_NUM_CUSTOM :Gnàthaichte
 • STR_NUM_CUSTOM_NUMBER
 • (Correct) STR_NUM_CUSTOM_NUMBER :Gnàthaichte ({NUM})
 • STR_NUM_HIGH
 • (Correct) STR_NUM_HIGH :Mòran dhiubh
 • STR_NUM_LOW
 • (Correct) STR_NUM_LOW :Beagan dhiubh
 • STR_NUM_NORMAL
 • (Correct) STR_NUM_NORMAL :Àbhaisteach
 • STR_NUM_VERY_LOW
 • (Correct) STR_NUM_VERY_LOW :Gann
 • STR_OBJECT_BUILD_CAPTION
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_CAPTION :{WHITE}Tagh oibseact
 • STR_OBJECT_BUILD_CLASS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_CLASS_TOOLTIP :{BLACK}Tagh seòrsa na h-oibseicte a tha thu airson togail
 • STR_OBJECT_BUILD_PREVIEW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_PREVIEW_TOOLTIP :{BLACK}Ro-shealladh an oibseict
 • STR_OBJECT_BUILD_SIZE
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_SIZE :{BLACK}Meud: {GOLD}{NUM} x {NUM} leacan
 • STR_OBJECT_BUILD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_OBJECT_BUILD_TOOLTIP :{BLACK}Tagh oibseact airson togail. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_OBJECT_CLASS_LTHS
 • (Correct) STR_OBJECT_CLASS_LTHS :Taighean-solais
 • STR_OBJECT_CLASS_TRNS
 • (Correct) STR_OBJECT_CLASS_TRNS :Tùir chraobh-sgaoilidh
 • STR_ORANGE_INT
 • (Correct) STR_ORANGE_INT :{ORANGE}{NUM}
 • STR_ORANGE_STRING
 • (Correct) STR_ORANGE_STRING :{ORANGE}{STRING}
 • STR_ORANGE_STRING1_LTBLUE
 • (Correct) STR_ORANGE_STRING1_LTBLUE :{ORANGE}{STRING}{LTBLUE}
 • STR_ORANGE_STRING1_WHITE
 • (Correct) STR_ORANGE_STRING1_WHITE :{ORANGE}{STRING}{WHITE}
 • STR_ORDERS_CAPTION
 • (Correct) STR_ORDERS_CAPTION :{WHITE}{VEHICLE} (Òrduighean)
 • STR_ORDERS_DELETE_ALL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_DELETE_ALL_TOOLTIP :{BLACK}Sguab às dha na h-uile òrdugh
 • STR_ORDERS_DELETE_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_DELETE_BUTTON :{BLACK}Sguab às
 • STR_ORDERS_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Sguab às dhan òrdugh a thagh thu
 • STR_ORDERS_END_OF_ORDERS
 • (Correct) STR_ORDERS_END_OF_ORDERS :- - Deireadh nan òrduighean - -
 • STR_ORDERS_END_OF_SHARED_ORDERS
 • (Correct) STR_ORDERS_END_OF_SHARED_ORDERS :- - Deireadh nan òrduighean co-roinnte - -
 • STR_ORDERS_GO_TO_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_GO_TO_BUTTON :{BLACK}Rach gu
 • STR_ORDERS_GO_TO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_GO_TO_TOOLTIP :{BLACK}Cuir a-steach òrdugh ùr ron òrdugh a thagh thu no cuir ri deireadh na liosta e. Le Ctrl, bith òrdugh stèisein na “Luchdaich carago sam bith gu iomlan", òrdugh puinge-turais na “Gun stad" is òrdugh garaids / trèan-lainn / calaidh / hangair na “obair-ghlèidhidh". Le “Co-roinn na h-òrduighean” no Ctrl, co-roinnidh an carbad seo na h-òrduighean leis a' charbad a thagh thu. Gheibh thu lethbhreac dhe òrduighean le briogadh air carbad. Cuiridh òrdugh garaids / trèan-lainn / calaidh / hangair fèin-obair-ghlèidhidh airson a' charbaid à comas
 • STR_ORDERS_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Liosta nan òrduighean - briog air òrdugh gus a thaghadh. Sgrolaichidh Ctrl+briogadh gu ceann-uidhe an òrduigh
 • STR_ORDERS_SKIP_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_SKIP_BUTTON :{BLACK}Leum thairis air
 • STR_ORDERS_SKIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_SKIP_TOOLTIP :{BLACK}Leum thairis air an òrdugh seo is tòisich air an ath-fhear. Nì Ctrl+briogadh leum dhan òrdugh a thagh thu
 • STR_ORDERS_STOP_SHARING_BUTTON
 • (Correct) STR_ORDERS_STOP_SHARING_BUTTON :{BLACK}Sguir dhen cho-roinneadh
 • STR_ORDERS_STOP_SHARING_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_STOP_SHARING_TOOLTIP :{BLACK}Sguir dhe cho-roinneadh liosta nan òrduighean. Sguabaidh Ctrl+briogadh às dhe na h-uile òrdugh airson a' charbaid seo cuideachd
 • STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW
 • (Correct) STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW :{BLACK}Clàr-ama
 • STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_TIMETABLE_VIEW_TOOLTIP :{BLACK}Gearr leum dhan t-sealladh clàir-ama
 • STR_ORDERS_VEH_WITH_SHARED_ORDERS_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDERS_VEH_WITH_SHARED_ORDERS_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Seall a h-uile carbad a cho-roinneas an clàr-ama seo
 • STR_ORDER_AUTO_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_AUTO_REFIT :(Mùth airson {STRING})
 • STR_ORDER_AUTO_REFIT_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_AUTO_REFIT_ANY :carago ri làimh
 • STR_ORDER_CONDITIONAL
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL :Leum le òrdugh cumhach
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_AGE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_AGE :Aois (bliadhna)
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_EQUALS :a tha co-ionnan ri
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_FALSE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_FALSE :a tha breugach
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_TRUE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_IS_TRUE :a tha fìor
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_EQUALS :a tha nas lugha na no co-ionnan ri
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_THAN
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_LESS_THAN :a tha nas lugha na
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_EQUALS :a tha nas motha na no co-ionnan ri
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_THAN
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_MORE_THAN :a tha nas motha na
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_NOT_EQUALS
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_NOT_EQUALS :nach eil co-ionnan ri
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_COMPARATOR_TOOLTIP :{BLACK}Mar a thèid dàta a' charbaid a choimeas ris an luach
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_LOAD_PERCENTAGE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_LOAD_PERCENTAGE :Ceudad an luchdaidh
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_SPEED
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_MAX_SPEED :Luaths as motha
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_NUM
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_NUM :Leum dhan òrdugh {COMMA} le {STRING} {STRING} {COMMA}
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_RELIABILITY
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_RELIABILITY :Earbsachd
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_REMAINING_LIFETIME
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_REMAINING_LIFETIME :Beatha air fhàgail (bliadhna)
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_REQUIRES_SERVICE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_REQUIRES_SERVICE :Feumach air obair-ghlèidhidh
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_TRUE_FALSE
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_TRUE_FALSE :Leum dhan òrdugh {COMMA} le {STRING} {STRING}
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONAL
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONAL :Leum dhan òrdugh {COMMA}
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONALLY
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_UNCONDITIONALLY :An-còmhnaidh
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_CAPT
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_CAPT :{WHITE}Cuir a-steach luach airson coimeas ris
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_VALUE_TOOLTIP :{BLACK}An luach ris a thèid dàta a' charbaid a choimeas
 • STR_ORDER_CONDITIONAL_VARIABLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_CONDITIONAL_VARIABLE_TOOLTIP :{BLACK}Dàta a' charbaid air a bheil an leum stèidhichte
 • STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ALL
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ALL :Luchdaich a h-uile carago gu iomlan
 • STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_FULL_LOAD_ANY :Luchdaich carago sam bith gu iomlan
 • STR_ORDER_DROP_GO_ALWAYS_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_GO_ALWAYS_DEPOT :Rach ann an-còmhnaidh
 • STR_ORDER_DROP_HALT_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_HALT_DEPOT :Stad
 • STR_ORDER_DROP_LOAD_IF_POSSIBLE
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_LOAD_IF_POSSIBLE :Luchdaich na tha ri làimh
 • STR_ORDER_DROP_NO_LOADING
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_NO_LOADING :Na luchdaich dad
 • STR_ORDER_DROP_NO_UNLOADING
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_NO_UNLOADING :Na dì-luchdaich
 • STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO :Carago stèidhichte
 • STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_REFIT_AUTO_ANY :Carago ri làimh
 • STR_ORDER_DROP_SERVICE_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_SERVICE_DEPOT :Obair-ghlèidhidh ma tha i a dhìth
 • STR_ORDER_DROP_TRANSFER
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_TRANSFER :Tar-aisig
 • STR_ORDER_DROP_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_UNLOAD :Dì-luchdaich a h-uile rud
 • STR_ORDER_DROP_UNLOAD_IF_ACCEPTED
 • (Correct) STR_ORDER_DROP_UNLOAD_IF_ACCEPTED :Dì-luchdaich ma ghabhar ris
 • STR_ORDER_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD :(Luchdaich gu iomlan)
 • STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY :(Luchdaich carago sam bith gu iomlan)
 • STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Luchdadh iomlan aig carago sam bith le mùthadh airson {STRING})
 • STR_ORDER_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_FULL_LOAD_REFIT :(Luchdadh iomlan le mùthadh airson {STRING})
 • STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO
 • (Correct) STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO :Rach gun stad gu
 • STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_NON_STOP_TO_WAYPOINT :Rach gun stad slighe {WAYPOINT}
 • STR_ORDER_GO_NON_STOP_VIA
 • (Correct) STR_ORDER_GO_NON_STOP_VIA :Rach gun stad slighe
 • STR_ORDER_GO_TO
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO :Rach gu
 • STR_ORDER_GO_TO_DEPOT_FORMAT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_DEPOT_FORMAT :{STRING} {DEPOT}
 • STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT :Rach gun gharaids / trèan-lann / chala as fhaisge
 • STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT_FORMAT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_DEPOT_FORMAT :{0:STRING} {2:STRING} {1:STRING}
 • STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_HANGAR
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_NEAREST_HANGAR :Rach gun hangar as fhaisge
 • STR_ORDER_GO_TO_STATION
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_STATION :{STRING} {STATION} {STRING}
 • STR_ORDER_GO_TO_WAYPOINT
 • (Correct) STR_ORDER_GO_TO_WAYPOINT :Rach slighe {WAYPOINT}
 • STR_ORDER_GO_VIA
 • (Correct) STR_ORDER_GO_VIA :Rach slighe
 • STR_ORDER_IMPLICIT
 • (Correct) STR_ORDER_IMPLICIT :(Fillte a-staigh)
 • STR_ORDER_INDEX
 • (Correct) STR_ORDER_INDEX :{COMMA}:{NBSP}
 • STR_ORDER_NEAREST_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_NEAREST_DEPOT :as fhaisge
 • STR_ORDER_NEAREST_HANGAR
 • (Correct) STR_ORDER_NEAREST_HANGAR :’n hangar as fhaisge
 • STR_ORDER_NON_STOP
 • (Correct) STR_ORDER_NON_STOP :{BLACK}Gun stad
 • STR_ORDER_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_LOAD :(Na luchdaich dad)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD :(Na dì-luchdaich is gabh ri carago)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD :(Na dì-luchdaich is feitheamh air carago iomlan)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY :(Na dì-luchdaich is feitheamh air carago sam bith iomlan)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Na dì-luchdaich is feitheamh air carago sam bith iomlan le fèin-mhùthadh airson {STRING})
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT :(Na dì-luchdaich is feitheamh air carago iomlan le fèin-mhùthadh airson {STRING})
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_NO_LOAD :(Na dì-luchdaich is na luchdaich)
 • STR_ORDER_NO_UNLOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_NO_UNLOAD_REFIT :(Na dì-luchdaich is gabh ri carago le fèin-mhùthadh airson {STRING})
 • STR_ORDER_OUT_OF_RANGE
 • (Correct) STR_ORDER_OUT_OF_RANGE :{RED} (Chan eil an t-ath-cheann-uidhe san rainse)
 • STR_ORDER_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT :{BLACK}Mùth
 • STR_ORDER_REFIT_AUTO
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_AUTO :{BLACK}Mùth aig stèisean
 • STR_ORDER_REFIT_AUTO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_AUTO_TOOLTIP :{BLACK}Tagh an seòrsa dhe charago ’s tu airson mùthadh air a shon leis an òrdugh seo. Dèan Ctrl+briogadh gus an t-òrdugh mùthaidh a thoirt air falbh. Cha tèid mùthadh a dhèanamh aig stèisean ach ma tha an carbad comasach air
 • STR_ORDER_REFIT_ORDER
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_ORDER :(Mùth airson {STRING})
 • STR_ORDER_REFIT_STOP_ORDER
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_STOP_ORDER :(Mùth airson {STRING} is stad)
 • STR_ORDER_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Tagh an seòrsa dhe charago ’s tu airson mùthadh air a shon leis an òrdugh seo. Dèan Ctrl+briogadh gus an t-òrdugh mùthaidh a thoirt air falbh
 • STR_ORDER_ROAD_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_ROAD_VEHICLE_DEPOT :’n gharaids
 • STR_ORDER_SERVICE
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE :{BLACK}Obair-ghlèidhidh
 • STR_ORDER_SERVICE_AT
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE_AT :Obair-ghlèidhidh aig
 • STR_ORDER_SERVICE_NON_STOP_AT
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE_NON_STOP_AT :Obair-ghlèidhidh gun stad aig
 • STR_ORDER_SERVICE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_ORDER_SERVICE_TOOLTIP :{BLACK}Leum thairis air an òrdugh seo mura h-eil feum air obair-ghlèidhidh
 • STR_ORDER_SHARE
 • (Correct) STR_ORDER_SHARE :Co-roinn na h-òrduighean
 • STR_ORDER_SHIP_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_SHIP_DEPOT :’n chala
 • STR_ORDER_STOP_LOCATION_FAR_END
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_LOCATION_FAR_END :[ceann thall]
 • STR_ORDER_STOP_LOCATION_MIDDLE
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_LOCATION_MIDDLE :[meadhan]
 • STR_ORDER_STOP_LOCATION_NEAR_END
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_LOCATION_NEAR_END :[toiseach]
 • STR_ORDER_STOP_ORDER
 • (Correct) STR_ORDER_STOP_ORDER :(Stad)
 • STR_ORDER_TEXT
 • (Correct) STR_ORDER_TEXT :{STRING} {STRING} {STRING}
 • STR_ORDER_TOGGLE_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOGGLE_FULL_LOAD :{BLACK}Luchdaich carago sam bith gu iomlan
 • STR_ORDER_TOGGLE_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOGGLE_UNLOAD :{BLACK}Dì-luchdaich na h-uile
 • STR_ORDER_TOOLTIP_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOOLTIP_FULL_LOAD :{BLACK}Atharraich giùlan luchdaidh aig an òrdugh a thagh thu
 • STR_ORDER_TOOLTIP_NON_STOP
 • (Correct) STR_ORDER_TOOLTIP_NON_STOP :{BLACK}Atharraich an tèid stad leis an òrdugh a thagh thu
 • STR_ORDER_TOOLTIP_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TOOLTIP_UNLOAD :{BLACK}Atharraich giùlan dì-luchdaidh aig an òrdugh a thagh thu
 • STR_ORDER_TRAIN_DEPOT
 • (Correct) STR_ORDER_TRAIN_DEPOT :’n trèan-lann
 • STR_ORDER_TRANSFER
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER :(Tar-aisig is gabh ri carago)
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD :(Tar-aisig is feitheamh air luchdadh iomlan)
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY :(Tar-aisig is feitheamh air luchdadh sam bith iomlan)
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Tar-aisig is feitheamh air carago sam bith iomlan le mùthadh airson {STRING})
 • STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_FULL_LOAD_REFIT :(Tar-aisig is feitheamh air carago iomlan le mùthadh airson {STRING})
 • STR_ORDER_TRANSFER_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_NO_LOAD :(Tar-aisig is fàg falamh)
 • STR_ORDER_TRANSFER_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_TRANSFER_REFIT :(Tar-aisig is gabh ri carago le mùthadh airson {STRING})
 • STR_ORDER_UNLOAD
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD :(Dì-luchdaich is gabh ri carago)
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD :(Dì-luchdaich is feitheamh air luchdadh iomlan)
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY :(Dì-luchdaich is feitheamh air carago sam bith iomlan)
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_ANY_REFIT :(Dì-luchdaich is feitheamh air luchdadh sam bith iomlan le mùthadh airson {STRING})
 • STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_FULL_LOAD_REFIT :(Dì-luchdaich is feitheamh air luchdadh iomlan le mùthadh airson {STRING})
 • STR_ORDER_UNLOAD_NO_LOAD
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_NO_LOAD :(Dì-luchdaich is fàg falamh)
 • STR_ORDER_UNLOAD_REFIT
 • (Correct) STR_ORDER_UNLOAD_REFIT :(Dì-luchdaich is gabh ri carago le mùthadh airson {STRING})
 • STR_ORDINAL_NUMBER_10TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_10TH :10mh
 • STR_ORDINAL_NUMBER_11TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_11TH :11ad
 • STR_ORDINAL_NUMBER_12TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_12TH :12na
 • STR_ORDINAL_NUMBER_13TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_13TH :13s
 • STR_ORDINAL_NUMBER_14TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_14TH :14mh
 • STR_ORDINAL_NUMBER_15TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_15TH :15mh
 • STR_ORDINAL_NUMBER_1ST
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_1ST :1ad
 • STR_ORDINAL_NUMBER_2ND
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_2ND :2na
 • STR_ORDINAL_NUMBER_3RD
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_3RD :3a
 • STR_ORDINAL_NUMBER_4TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_4TH :4mh
 • STR_ORDINAL_NUMBER_5TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_5TH :5mh
 • STR_ORDINAL_NUMBER_6TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_6TH :6mh
 • STR_ORDINAL_NUMBER_7TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_7TH :7mh
 • STR_ORDINAL_NUMBER_8TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_8TH :8mh
 • STR_ORDINAL_NUMBER_9TH
 • (Correct) STR_ORDINAL_NUMBER_9TH :9mh
 • STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT
 • (Correct) STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT :`1234567890-=\qwertyuiop[]asdfghjkl;' zxcvbnm,./ .
 • STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT_CAPS
 • (Correct) STR_OSK_KEYBOARD_LAYOUT_CAPS :~!@#$%^&*()_+|QWERTYUIOP{{}}ASDFGHJKL:" ZXCVBNM<>? .
 • STR_OSNAME_HAIKU
 • (Correct) STR_OSNAME_HAIKU :Haiku
 • STR_OSNAME_OS2
 • (Correct) STR_OSNAME_OS2 :OS/2
 • STR_OSNAME_OSX
 • (Correct) STR_OSNAME_OSX :OS{NBSP}X
 • STR_OSNAME_SUNOS
 • (Correct) STR_OSNAME_SUNOS :SunOS
 • STR_OSNAME_UNIX
 • (Correct) STR_OSNAME_UNIX :Unix
 • STR_OSNAME_WINDOWS
 • (Correct) STR_OSNAME_WINDOWS :Windows
 • STR_PASSENGERS
 • (Correct) STR_PASSENGERS :{COMMA}{NBSP}{P taistealach thaistealach taistealaich taistealach}
 • STR_PERCENT_DOWN
 • (Correct) STR_PERCENT_DOWN :{WHITE}{NUM}%{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_DOWN_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_DOWN_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_NONE
 • (Correct) STR_PERCENT_NONE :{WHITE}{NUM}%
 • STR_PERCENT_NONE_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_NONE_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%
 • STR_PERCENT_UP
 • (Correct) STR_PERCENT_UP :{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}
 • STR_PERCENT_UP_DOWN
 • (Correct) STR_PERCENT_UP_DOWN :{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_UP_DOWN_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_UP_DOWN_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}{DOWN_ARROW}
 • STR_PERCENT_UP_SMALL
 • (Correct) STR_PERCENT_UP_SMALL :{TINY_FONT}{WHITE}{NUM}%{UP_ARROW}
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL :{WHITE}Rangachadh dèanadais mionaideach
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_CURRENCY
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_CURRENCY :{BLACK}({CURRENCY_SHORT}/{CURRENCY_SHORT})
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_INT
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_AMOUNT_INT :{BLACK}({COMMA}/{COMMA})
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO :{BLACK}Carago:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_CARGO_TOOLTIP :{BLACK}An àireamh dhe sheòrsaichean carago a chaidh a lìbhrigeadh sa chairteal mu dheireadh
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED :{BLACK}Air a lìbhrigeadh:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_DELIVERED_TOOLTIP :{BLACK}Na h-aonadan dhe charago air an lìbhrigeadh sna ceithir cairtealan dheireadh
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_KEY
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_KEY :{BLACK}Mion-fhiosrachadh
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN :{BLACK}Iasad:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_LOAN_TOOLTIP :{BLACK}An t-airgead a tha aig a' chompanaidh mar iosad
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME :{BLACK}Teachd a-steach as motha:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MAX_INCOME_TOOLTIP :{BLACK}An t-airgead a chaidh a bhuannachd sa chairteal leis a' phrothaid as motha am measg an dusan cairteal mu dheireadh
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME :{BLACK}Teachd a-steach as lugha:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_INCOME_TOOLTIP :{BLACK}An t-airgead a chaidh a bhuannachd sa chairteal leis a' phrothaid as lugha am measg an dusan cairteal mu dheireadh
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT :{BLACK}Prothaid as lugha:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MIN_PROFIT_TOOLTIP :{BLACK}Am prothaid aig a' charbad leis an teachd a-steach as lugha (cha tèid sùil a thoirt ach air carbadan a tha co-dhiù dà bhliadhna a dh'aois)
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY :{BLACK}Airgead:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_MONEY_TOOLTIP :{BLACK}An t-airgead a tha aig a' chompanaidh seo sa bhanca
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_PERCENT
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_PERCENT :{WHITE}{NUM}%
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_SELECT_COMPANY_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_SELECT_COMPANY_TOOLTIP :{BLACK}Seall mion-fhiosrachadh mun chompanaidh seo
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS :{BLACK}Stèiseanan:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_STATIONS_TOOLTIP :{BLACK}An àireamh dhe stèiseanan a chaidh a fhrithealadh o chionn ghoirid. théid stèiseanan rèile, stèiseanan bus, stadan bus, puirt-adhair is mar sin air adhart a chunntadh fa leth fiù ’s ma bhuineas iad ris an aon stèisean
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL :{BLACK}Iomlan:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_TOTAL_TOOLTIP :{BLACK}Na puingean iomlan a-mach às na puingean comasach
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES :{BLACK}Carbadan:
 • STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PERFORMANCE_DETAIL_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}An àireamh dhe charbadan a rinn prothaid an-uiridh. Gabhaidh seo a-steach carbadan-rathaid, trèanaichean, longan is carbadan-adhair
 • STR_PLANE
 • (Correct) STR_PLANE :{BLACK}{PLANE}
 • STR_PLANT_TREE_CAPTION
 • (Correct) STR_PLANT_TREE_CAPTION :{WHITE}Craobhan
 • STR_PLANT_TREE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_PLANT_TREE_TOOLTIP :{BLACK}Tagh seòrsa na craoibhe airson cur. Ma tha craobh air an leac mu thràth, cuiridh seo barrachd chraobhan aig a bheil caochladh dhe sheòrsachan a tha neo-eisimeileach on t-seòrsa a thagh thu
 • STR_PLAYLIST_CHANGE_SET
 • (Correct) STR_PLAYLIST_CHANGE_SET :{BLACK}Atharraich an seata
 • STR_PLAYLIST_CLEAR
 • (Correct) STR_PLAYLIST_CLEAR :{TINY_FONT}{BLACK}Falamhaich
 • STR_PLAYLIST_MUSIC_SELECTION_SETNAME
 • (Correct) STR_PLAYLIST_MUSIC_SELECTION_SETNAME :{WHITE}Prògram ciùil - "{STRING}"
 • STR_PLAYLIST_PROGRAM
 • (Correct) STR_PLAYLIST_PROGRAM :{TINY_FONT}{BLACK}Prògram - “{STRING}"
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLEAR_CURRENT_PROGRAM_CUSTOM1
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLEAR_CURRENT_PROGRAM_CUSTOM1 :{BLACK}Falamhaich am prògram làithreach (Gnàthaichte1 no Gnàthaichte2 a-mhàin)
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_ADD_TRACK
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_ADD_TRACK :{BLACK}Dèan briogadh air traca ciùil gus a chur ris a' phrògram làithreach (Gnàthaichte1 no Gnàthaichte2 a-mhàin)
 • STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_REMOVE_TRACK
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TOOLTIP_CLICK_TO_REMOVE_TRACK :{BLACK}Dèan briogadh air traca ciùil gus a thoirt air falbh bhon phrògram làithreach (Gnàthaichte1 no Gnàthaichte2 a-mhàin)
 • STR_PLAYLIST_TRACK_INDEX
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TRACK_INDEX :{TINY_FONT}{BLACK}Clàr-amais nan traca
 • STR_PLAYLIST_TRACK_NAME
 • (Correct) STR_PLAYLIST_TRACK_NAME :{TINY_FONT}{LTBLUE}{ZEROFILL_NUM} “{STRING}"
 • STR_PRESIDENT_NAME
 • (Correct) STR_PRESIDENT_NAME :{PRESIDENT_NAME}
 • STR_PRESIDENT_NAME_MANAGER
 • (Correct) STR_PRESIDENT_NAME_MANAGER :{BLACK}{PRESIDENT_NAME}{}(Stiùiriche)
 • STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_CAPACITY
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_CAPACITY :{BLACK}Tomhas-lìonaidh: {GOLD}{CARGO_LONG}, {CARGO_LONG}
 • STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_RANGE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_RANGE :{BLACK}Astar: {GOLD}{COMMA} {P leac leac leacan leac}
 • STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_TYPE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_AIRCRAFT_TYPE :{BLACK}Seòrsa a' charbaid-adhair: {GOLD}{STRING}
 • STR_PURCHASE_INFO_ALL_BUT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_ALL_BUT :Na h-uile ach {CARGO_LIST}
 • STR_PURCHASE_INFO_ALL_TYPES
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_ALL_TYPES :Na h-uile seòrsa dhe charago
 • STR_PURCHASE_INFO_CAPACITY
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_CAPACITY :{BLACK}Tomhas-lìonaidh: {GOLD}{CARGO_LONG} {STRING}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST :{BLACK}Cosgais: {GOLD}{CURRENCY_LONG}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_SPEED
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_SPEED :{BLACK}Cosgais: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} Luaths: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_COST_WEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_COST_WEIGHT :{BLACK}Cosgais: {GOLD}{CURRENCY_LONG}{BLACK} Cuideam: {GOLD}{WEIGHT_SHORT}
 • STR_PURCHASE_INFO_DESIGNED_LIFE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_DESIGNED_LIFE :{BLACK}Air a dhealbhadh: {GOLD}{NUM}{BLACK} Beatha: {GOLD}{COMMA} bliadhna
 • STR_PURCHASE_INFO_MAX_TE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_MAX_TE :{BLACK}Spàirn tàirnge as motha: {GOLD}{FORCE}
 • STR_PURCHASE_INFO_NONE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_NONE :Chan eil gin
 • STR_PURCHASE_INFO_PWAGPOWER_PWAGWEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_PWAGPOWER_PWAGWEIGHT :{BLACK}Carbadan le cumhachd: {GOLD}+{POWER}{BLACK} Cuideam: {GOLD}+{WEIGHT_SHORT}
 • STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE :(gabhaidh mùthadh)
 • STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE_TO
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_REFITTABLE_TO :{BLACK}Gabhaidh mùthadh airson: {GOLD}{STRING}
 • STR_PURCHASE_INFO_RELIABILITY
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_RELIABILITY :{BLACK}Earbsachd as motha: {GOLD}{COMMA}%
 • STR_PURCHASE_INFO_RUNNINGCOST
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_RUNNINGCOST :{BLACK}Cosgaisean ruith: {GOLD}{CURRENCY_LONG}/bliadhna
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED :{BLACK}Luaths: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED_CANAL
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED_CANAL :{BLACK}Luaths air canal/abhainn: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED_OCEAN
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED_OCEAN :{BLACK}Luaths air a' chuain: {GOLD}{VELOCITY}
 • STR_PURCHASE_INFO_SPEED_POWER
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_SPEED_POWER :{BLACK}Luaths: {GOLD}{VELOCITY}{BLACK} Cumhachd: {GOLD}{POWER}
 • STR_PURCHASE_INFO_WEIGHT_CWEIGHT
 • (Correct) STR_PURCHASE_INFO_WEIGHT_CWEIGHT :{BLACK}Cuideam: {GOLD}{WEIGHT_SHORT} ({WEIGHT_SHORT})
 • STR_QUANTITY_BATTERIES
 • (Correct) STR_QUANTITY_BATTERIES :{COMMA} {P bhataraidh bhataraidh bataraidhean bataraidh}
 • STR_QUANTITY_BUBBLES
 • (Correct) STR_QUANTITY_BUBBLES :{COMMA} {P bhuilgean bhuilgean builgeanan builgean}
 • STR_QUANTITY_CANDYFLOSS
 • (Correct) STR_QUANTITY_CANDYFLOSS :{WEIGHT_LONG} dhe chanach-siùcair
 • STR_QUANTITY_COAL
 • (Correct) STR_QUANTITY_COAL :{WEIGHT_LONG} de ghual
 • STR_QUANTITY_COLA
 • (Correct) STR_QUANTITY_COLA :{VOLUME_LONG} dhe chola
 • STR_QUANTITY_COPPER_ORE
 • (Correct) STR_QUANTITY_COPPER_ORE :{WEIGHT_LONG} dhe chlach-chopair
 • STR_QUANTITY_DIAMONDS
 • (Correct) STR_QUANTITY_DIAMONDS :{COMMA}{NBSP}{P bhaga bhaga bagaichean baga} dhe dhaoimeanan
 • STR_QUANTITY_FIZZY_DRINKS
 • (Correct) STR_QUANTITY_FIZZY_DRINKS :{COMMA} {P deoch dheoch deochan deoch} {P ghucagach ghucagach gucagach ghucagach}
 • STR_QUANTITY_FOOD
 • (Correct) STR_QUANTITY_FOOD :{WEIGHT_LONG} dhe bhiadh
 • STR_QUANTITY_FRUIT
 • (Correct) STR_QUANTITY_FRUIT :{WEIGHT_LONG} dhe mheasan
 • STR_QUANTITY_GOLD
 • (Correct) STR_QUANTITY_GOLD :{COMMA}{NBSP}{P bhaga bhaga bagaichean baga} dhe dh'òr
 • STR_QUANTITY_GOODS
 • (Correct) STR_QUANTITY_GOODS :{COMMA}{NBSP}{P chreata chreata creataichean creata} dhe bhathar
 • STR_QUANTITY_GRAIN
 • (Correct) STR_QUANTITY_GRAIN :{WEIGHT_LONG} dhe ghràn
 • STR_QUANTITY_IRON_ORE
 • (Correct) STR_QUANTITY_IRON_ORE :{WEIGHT_LONG} dhe chlach-iarainn
 • STR_QUANTITY_LIVESTOCK
 • (Correct) STR_QUANTITY_LIVESTOCK :{COMMA}{NBSP}dhe sprèidh
 • STR_QUANTITY_MAIL
 • (Correct) STR_QUANTITY_MAIL :{COMMA}{NBSP}{P bhaga bhaga bagaichean baga} dhe phost
 • STR_QUANTITY_MAIZE
 • (Correct) STR_QUANTITY_MAIZE :{WEIGHT_LONG} dhe chruithneachd Innseanach
 • STR_QUANTITY_NOTHING
 • (Correct) STR_QUANTITY_NOTHING :
 • STR_QUANTITY_N_A
 • (Correct) STR_QUANTITY_N_A :—
 • STR_QUANTITY_OIL
 • (Correct) STR_QUANTITY_OIL :{VOLUME_LONG} dhe dh'ola
 • STR_QUANTITY_PAPER
 • (Correct) STR_QUANTITY_PAPER :{WEIGHT_LONG} dhe phàipear
 • STR_QUANTITY_PASSENGERS
 • (Correct) STR_QUANTITY_PASSENGERS :{COMMA}{NBSP}{P taistealach thaistealach taistealaich taistealach}
 • STR_QUANTITY_PLASTIC
 • (Correct) STR_QUANTITY_PLASTIC :{VOLUME_LONG} dhe phlastaig
 • STR_QUANTITY_RUBBER
 • (Correct) STR_QUANTITY_RUBBER :{VOLUME_LONG} dhe rubair
 • STR_QUANTITY_STEEL
 • (Correct) STR_QUANTITY_STEEL :{WEIGHT_LONG} dhe stàilinn
 • STR_QUANTITY_SUGAR
 • (Correct) STR_QUANTITY_SUGAR :{WEIGHT_LONG} dhe shiùcar
 • STR_QUANTITY_SWEETS
 • (Correct) STR_QUANTITY_SWEETS :{COMMA}{NBSP}{P bhaga bhaga bagaichean baga} dhe mhìlseanan
 • STR_QUANTITY_TOFFEE
 • (Correct) STR_QUANTITY_TOFFEE :{WEIGHT_LONG} dhe thofaidh
 • STR_QUANTITY_TOYS
 • (Correct) STR_QUANTITY_TOYS :{COMMA}{NBSP}{P dèideag dhèideig dèideagan dèideag}
 • STR_QUANTITY_VALUABLES
 • (Correct) STR_QUANTITY_VALUABLES :{COMMA}{NBSP}{P bhaga bhaga bagaichean baga} dhe sheilbh
 • STR_QUANTITY_WATER
 • (Correct) STR_QUANTITY_WATER :{VOLUME_LONG} dhe dh'uisge
 • STR_QUANTITY_WHEAT
 • (Correct) STR_QUANTITY_WHEAT :{WEIGHT_LONG} dhe chruithneachd
 • STR_QUANTITY_WOOD
 • (Correct) STR_QUANTITY_WOOD :{WEIGHT_LONG} dhe dh'fhiodh
 • STR_QUERY_GROUP_DELETE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_GROUP_DELETE_CAPTION :{WHITE}Sguab am buidheann às
 • STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_CAPTION :{WHITE}Thoir ainm air a' charbad-adhair
 • STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_AIRCRAFT_TYPE_CAPTION :{WHITE}Thoir ainm ùr air an t-seòrsa dhe charbad-adhair
 • STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_CAPTION :{WHITE}Thoir ainm air a' charbad-rathaid
 • STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_ROAD_VEHICLE_TYPE_CAPTION :{WHITE}Thoir ainm ùr air an t-seòrsa dhe charbad-rathaid
 • STR_QUERY_RENAME_SHIP_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_SHIP_CAPTION :{WHITE}Thoir ainm air an long
 • STR_QUERY_RENAME_SHIP_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_SHIP_TYPE_CAPTION :{WHITE}Thoir ainm ùr air an t-seòrsa dhe long
 • STR_QUERY_RENAME_TRAIN_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_TRAIN_CAPTION :{WHITE}Thoir ainm air an trèan
 • STR_QUERY_RENAME_TRAIN_TYPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RENAME_TRAIN_TYPE_CAPTION :{WHITE}Thoir ainm ùr air an t-seòrsa dhe charbad-rèile
 • STR_QUERY_RESET_LANDSCAPE_CAPTION
 • (Correct) STR_QUERY_RESET_LANDSCAPE_CAPTION :{WHITE}Ath-shuidhich an cruth-tìre
 • STR_QUIT_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_EXIT_OPENTTD
 • (Correct) STR_QUIT_ARE_YOU_SURE_YOU_WANT_TO_EXIT_OPENTTD :{YELLOW}A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson OpenTTD fhàgail is tilleadh dha {STRING}?
 • STR_QUIT_CAPTION
 • (Correct) STR_QUIT_CAPTION :{WHITE}Fàg an-seo
 • STR_QUIT_NO
 • (Correct) STR_QUIT_NO :{BLACK}Chan eil
 • STR_QUIT_YES
 • (Correct) STR_QUIT_YES :{BLACK}Tha
 • STR_RAIL_MENU_ELRAIL_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_ELRAIL_CONSTRUCTION :Togail rathaid-iarainn dealain
 • STR_RAIL_MENU_MAGLEV_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_MAGLEV_CONSTRUCTION :Togail rathaid-iarainn magnaiteach
 • STR_RAIL_MENU_MONORAIL_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_MONORAIL_CONSTRUCTION :Togail rathaid-iarainn aona-rèile
 • STR_RAIL_MENU_RAILROAD_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_RAIL_MENU_RAILROAD_CONSTRUCTION :Togail rathaid-iarainn
 • STR_RAIL_NAME_ELRAIL
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_ELRAIL :Rathad-iarainn dealain
  (Correct) STR_RAIL_NAME_ELRAIL.dat :rathad-iarainn dealain
  (Correct) STR_RAIL_NAME_ELRAIL.gen :rathaid-iarainn dealain
  (Correct) STR_RAIL_NAME_ELRAIL.nom :rathad-iarainn dealain
 • STR_RAIL_NAME_MAGLEV
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_MAGLEV :Rathad-iarainn magnaiteach
  (Correct) STR_RAIL_NAME_MAGLEV.dat :rathad-iarainn magnaiteach
  (Correct) STR_RAIL_NAME_MAGLEV.gen :rathaid-iarainn mhagnaitich
  (Correct) STR_RAIL_NAME_MAGLEV.nom :rathad-iarainn magnaiteach
 • STR_RAIL_NAME_MONORAIL
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_MONORAIL :Rathad-iarainn aona-rèile
  (Correct) STR_RAIL_NAME_MONORAIL.dat :rathad-iarainn aona-rèile
  (Correct) STR_RAIL_NAME_MONORAIL.gen :rathaid-iarainn aona-rèile
  (Correct) STR_RAIL_NAME_MONORAIL.nom :rathad-iarainn aona-rèile
 • STR_RAIL_NAME_RAILROAD
 • (Correct) STR_RAIL_NAME_RAILROAD :Rathad-iarainn
  (Correct) STR_RAIL_NAME_RAILROAD.dat :rathad-iarainn
  (Correct) STR_RAIL_NAME_RAILROAD.gen :rathaid-iarainn
  (Correct) STR_RAIL_NAME_RAILROAD.nom :rathad-iarainn
 • STR_RAIL_TOOLBAR_ELRAIL_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_ELRAIL_CONSTRUCTION_CAPTION :Togail rathaid-iarainn dealain
 • STR_RAIL_TOOLBAR_MAGLEV_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_MAGLEV_CONSTRUCTION_CAPTION :Tog rathad-iarainn mhagnaiteach
 • STR_RAIL_TOOLBAR_MONORAIL_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_MONORAIL_CONSTRUCTION_CAPTION :Tog rathad-iarainn aona-rèile
 • STR_RAIL_TOOLBAR_RAILROAD_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_RAILROAD_CONSTRUCTION_CAPTION :Tog rathad-iarainn
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTORAIL
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTORAIL :{BLACK}Tog rathad-iarainn sa mhodh fhèin-thogail. Toglaidh Ctrl togail/toirt air falbh airson togail rathad-iarainn. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_BRIDGE
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_BRIDGE :{BLACK}Tog drochaid rèile. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_SIGNALS
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_SIGNALS :{BLACK}Tog comharran rèile. Toglaidh Ctrl eadar comharran saimeafoir/solais{}Slaod gus comharran a thogail rè slighe rèile dìrich. Togaidh Ctrl comharran gu ruige an ath ghobhail no comharra{}Toglaidh Ctrl+briogadh a bheil uinneag taghadh nan comharran fosgailte. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_STATION :{BLACK}Tog stèisean. Ceanglaidh Ctrl stèiseanan ri chèile. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TRACK
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TRACK :{BLACK}Tog rathad-iarainn. Toglaidh Ctrl togail/toirt air falbh airson togail rathad-iarainn. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TUNNEL
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_RAILROAD_TUNNEL :{BLACK}Tog tunail rèile. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAIN_DEPOT_FOR_BUILDING
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAIN_DEPOT_FOR_BUILDING :{BLACK}Tog trèan-lann (gus trèanaichean a cheannach no obair-chàraidh a dhèanamh orra). Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL :{BLACK}Iompaich/Àrdaich seòrsa na rèile. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL_TO_WAYPOINT
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_CONVERT_RAIL_TO_WAYPOINT :{BLACK}Dèan puing-thurais dhe rèile. Ceanglaidh Ctrl puingean-turais ri chèile. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR
 • (Correct) STR_RAIL_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR :{BLACK}Toglaich togail/toirt air falbh airson slighe-rèile, comharran, puingean-turais is stèiseanan. Cùm Ctrl sìos gus rèile nam puingean-turais is stèiseanan a thoirt air falbh cuideachd
 • STR_RED_COMMA
 • (Correct) STR_RED_COMMA :{RED}{COMMA}
 • STR_REFIT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_AIRCRAFT_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Tagh an seòrsa dhe charago a ghiùlaineas an carbad-adhair
 • STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_BUTTON :{BLACK}Mùth an carbad-adhair
 • STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_AIRCRAFT_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Ath-thog an carbad-adhair ach an giùlain e an seòrsa dhe charago a thagh thu
 • STR_REFIT_CAPTION
 • (Correct) STR_REFIT_CAPTION :{WHITE}{VEHICLE} (Mùthadh)
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_AIRCRAFT_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_AIRCRAFT_REFIT :{BLACK}Tomhas-lìonaidh ùr: {GOLD}{CARGO_LONG}, {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Cosgais a' mhùthaidh: {RED}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_COST_OF_REFIT :{BLACK}Tomhas-lìonaidh ùr: {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Cosgais a' mhùthaidh: {RED}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_AIRCRAFT_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_AIRCRAFT_REFIT :{BLACK}Tomhas-lìonaidh ùr: {GOLD}{CARGO_LONG}, {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Teachd a-steach bhon mhùthadh: {GREEN}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_REFIT
 • (Correct) STR_REFIT_NEW_CAPACITY_INCOME_FROM_REFIT :{BLACK}Tomhas-lìonaidh ùr: {GOLD}{CARGO_LONG}{}{BLACK}Teachd a-steach bhon mhùthadh: {GREEN}{CURRENCY_LONG}
 • STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Tagh an seòrsa dhe charago a ghiùlaineas an carbad-rathaid
 • STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_BUTTON :{BLACK}Mùth an carbad-rathaid
 • STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_ROAD_VEHICLE_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Ath-thog an carbad-rathaid ach an giùlain e an seòrsa dhe charago a thagh thu
 • STR_REFIT_SELECT_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_SELECT_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Tagh na carbadan a tha thu airson mùthadh. Slaod an luchag gus iomad charbad a thaghadh. Briog air àite bàn gus an carbad air fad a thaghadh. Taghaidh Ctrl+briogadh carbad is an ceangal a leanas
 • STR_REFIT_SHIP_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_SHIP_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Tagh an seòrsa dhe charago a ghiùlaineas an long
 • STR_REFIT_SHIP_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_SHIP_REFIT_BUTTON :{BLACK}Mùth an long
 • STR_REFIT_SHIP_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_SHIP_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Ath-thog an long ach an giùlain i an seòrsa dhe charago a thagh thu
 • STR_REFIT_TITLE
 • (Correct) STR_REFIT_TITLE :{GOLD}Tagh an seòrsa dhe charago airson a ghiùlan:
 • STR_REFIT_TRAIN_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_TRAIN_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Tagh an seòrsa dhe charago a ghùlaineas an trèan
 • STR_REFIT_TRAIN_REFIT_BUTTON
 • (Correct) STR_REFIT_TRAIN_REFIT_BUTTON :{BLACK}Mùth an trèan
 • STR_REFIT_TRAIN_REFIT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REFIT_TRAIN_REFIT_TOOLTIP :{BLACK}Ath-thog an trèan ach an giùlain e an seòrsa dhe charago a thagh thu
 • STR_REPLACE_ALL_RAILTYPE
 • (Correct) STR_REPLACE_ALL_RAILTYPE :A h-uile carbad-rèile
 • STR_REPLACE_ELRAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_ELRAIL_VEHICLES :Carbadan-rèile dealain
 • STR_REPLACE_ENGINES
 • (Correct) STR_REPLACE_ENGINES :Einnseanan
 • STR_REPLACE_ENGINE_WAGON_SELECT_HELP
 • (Correct) STR_REPLACE_ENGINE_WAGON_SELECT_HELP :{BLACK}Gearr leum eadar uinneagan leasachadh nan einnseanan is nan carbadan
 • STR_REPLACE_HELP_LEFT_ARRAY
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_LEFT_ARRAY :{BLACK}Tagh seòrsa an einnsein airson leasachadh
 • STR_REPLACE_HELP_RAILTYPE
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_RAILTYPE :{BLACK}Tagh an seòrsa dhe rèile is tu airson einnseanan a leasachadh air a shon
 • STR_REPLACE_HELP_REPLACE_INFO_TAB
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_REPLACE_INFO_TAB :{BLACK}Seallaidh seo an einnsean a tha ga chur an àite an einnsein a thagh thu air an taobh chlì, ma tha gin ann
 • STR_REPLACE_HELP_RIGHT_ARRAY
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_RIGHT_ARRAY :{BLACK}Tagh an seòrsa ùr dhen einnsean a bu toil leat a chleachdadh an àite an fhir a thagh thu air an taobh chlì
 • STR_REPLACE_HELP_START_BUTTON
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_START_BUTTON :{BLACK}Brùth gus tòiseachadh le leasachadh an t-seòrsa einnsein a thagh thu air an taobh chlì type leis an t-seòrsa einnsein a thagh thu air an taobh deas
 • STR_REPLACE_HELP_STOP_BUTTON
 • (Correct) STR_REPLACE_HELP_STOP_BUTTON :{BLACK}Briog air ach nach tèid einnseanan dhen t-seòrsa a thagh thu air an taobh chlì a leasachadh
 • STR_REPLACE_MAGLEV_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_MAGLEV_VEHICLES :Carbadan magnaiteach
 • STR_REPLACE_MONORAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_MONORAIL_VEHICLES :Carbadan aona-rèile
 • STR_REPLACE_NOT_REPLACING
 • (Correct) STR_REPLACE_NOT_REPLACING :{BLACK}Gun leasachadh
 • STR_REPLACE_NOT_REPLACING_VEHICLE_SELECTED
 • (Correct) STR_REPLACE_NOT_REPLACING_VEHICLE_SELECTED :{BLACK}Cha deach carbad sam bith a thaghadh
 • STR_REPLACE_RAIL_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_RAIL_VEHICLES :Carbadan-rèile
 • STR_REPLACE_REMOVE_WAGON
 • (Correct) STR_REPLACE_REMOVE_WAGON :{BLACK}A' toirt air falbh carbad: {ORANGE}{STRING}
 • STR_REPLACE_REMOVE_WAGON_HELP
 • (Correct) STR_REPLACE_REMOVE_WAGON_HELP :{BLACK}Glèidh faide aig trèan nuair a thèid fhèin-leasachadh le toirt air falbh nan carbadan (bho thoiseach na trèan a-mach) ma dh'fhàsas an trèan nas fhaide le einnsean ùr
 • STR_REPLACE_REPLACING_WHEN_OLD
 • (Correct) STR_REPLACE_REPLACING_WHEN_OLD :{ENGINE} nuair a bhios e sean
 • STR_REPLACE_VEHICLES_NOW
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_NOW :Leasaich a h-uile carbad an-dràsta
 • STR_REPLACE_VEHICLES_START
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_START :{BLACK}Tòisich le leasachadh nan carbadan
 • STR_REPLACE_VEHICLES_STOP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_STOP :{BLACK}Sguir dhe leasachadh nan carbadan
 • STR_REPLACE_VEHICLES_WHEN_OLD
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_WHEN_OLD :Na leasaich ach seann charbadan
 • STR_REPLACE_VEHICLES_WHITE
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLES_WHITE :{WHITE}Leasaich {STRING} - {STRING}
 • STR_REPLACE_VEHICLE_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_AIRCRAFT :Carbad-adhair
 • STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES :{YELLOW}Carbadan ri làimh
 • STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_AVAILABLE_VEHICLES_TOOLTIP :{BLACK}Colbh le carbadan ri làimh airson cur ’na àite
 • STR_REPLACE_VEHICLE_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_ROAD_VEHICLE :Carbad-rathaid
 • STR_REPLACE_VEHICLE_SHIP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_SHIP :{G=f}Long
 • STR_REPLACE_VEHICLE_TRAIN
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_TRAIN :{G=f}Trèan
 • STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE :{YELLOW}Carbadan ’gan cleachdadh
 • STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_REPLACE_VEHICLE_VEHICLES_IN_USE_TOOLTIP :{BLACK}Colbh le carbadan a tha leatsa
 • STR_REPLACE_WAGONS
 • (Correct) STR_REPLACE_WAGONS :Carbadan
 • STR_RESET_LANDSCAPE_CONFIRMATION_TEXT
 • (Correct) STR_RESET_LANDSCAPE_CONFIRMATION_TEXT :{WHITE}A bheil thu cinnteach gu bheil thu airson a h-uile sealbh companaidh a thoirt air falbh?
 • STR_RIVERS_FEW
 • (Correct) STR_RIVERS_FEW :Beagan dhiubh
 • STR_RIVERS_LOT
 • (Correct) STR_RIVERS_LOT :Mòran dhiubh
 • STR_RIVERS_MODERATE
 • (Correct) STR_RIVERS_MODERATE :Meadhanach
 • STR_RIVERS_NONE
 • (Correct) STR_RIVERS_NONE :Gun abhainn sam bith
 • STR_ROAD_MENU_ROAD_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_ROAD_MENU_ROAD_CONSTRUCTION :Togail rathaidean
 • STR_ROAD_MENU_TRAM_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_ROAD_MENU_TRAM_CONSTRUCTION :Togail slighe-trama
 • STR_ROAD_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION_CAPTION :{WHITE}Tog rathaidean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOROAD :{BLACK}Tog pìos dhe rathad leis a' mhodh fhèin-thogail. Toglaidh Ctrl togail/toirt air falbh airson togail rathaid. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOTRAM
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_AUTOTRAM :{BLACK}Tog pìos dhe slighe-trama sa mhodh fhèin-thogail. Toglaidh Ctrl togail/toirt air falbh airson togail slighe-trama. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_BUS_STATION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_BUS_STATION :{BLACK}Tog stèisean bus. Ceanglaidh Ctrl stèiseanan ri chèile. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_CARGO_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_CARGO_TRAM_STATION :{BLACK}Tog stèisean trama carago. Ceanglaidh Ctrl stèiseanan ri chèile. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_PASSENGER_TRAM_STATION :{BLACK}Tog stèisean trama thaistealach. Ceanglaidh Ctrl stèiseanan ri chèile. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_BRIDGE
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_BRIDGE :{BLACK}Tog drochaid rathaid. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_SECTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_SECTION :{BLACK}Tog pìos dhe rathad. Toglaidh Ctrl togail/toirt air falbh airson togail rathaid. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_TUNNEL
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_TUNNEL :{BLACK}Tog tunail rathaid. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_ROAD_VEHICLE_DEPOT :{BLACK}Tog garaids (gus carbadan a cheannach is obair-ghlèidhidh a dhèanamh orra). Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_BRIDGE
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_BRIDGE :{BLACK}Togh drochaid trama. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_SECTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_SECTION :{BLACK}Tog pìos dhe shlighe-trama. Toglaidh Ctrl togail/toirt air falbh airson togail slighe-trama. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_TUNNEL
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAMWAY_TUNNEL :{BLACK}Tog tunail trama. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAM_VEHICLE_DEPOT
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRAM_VEHICLE_DEPOT :{BLACK}Tog trama-lann (gus carbadan a cheannach is obair-ghlèidhidh a dhèanamh orra). Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRUCK_LOADING_BAY
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_BUILD_TRUCK_LOADING_BAY :{BLACK}Tog ionad-luchdaidh nan làraidh. Ceanglaidh Ctrl stèiseanan ri chèile. Toglaidh Shift togail/sealladh air tuairmse chosgaisean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_ROAD :{BLACK}Toglaich togail/toirt air falbh airson togail rathaidean
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_TRAMWAYS
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_BUILD_REMOVE_FOR_TRAMWAYS :{BLACK}Toglaich togail/tort air falbh airson slighean trama
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_ONE_WAY_ROAD
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TOOLTIP_TOGGLE_ONE_WAY_ROAD :{BLACK}Cuir rathaidean aon-shligheach an/à comas
 • STR_ROAD_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION_CAPTION
 • (Correct) STR_ROAD_TOOLBAR_TRAM_CONSTRUCTION_CAPTION :{WHITE}Tog slighean-trama
 • STR_SAVEGAME_NAME_DEFAULT
 • (Correct) STR_SAVEGAME_NAME_DEFAULT :{COMPANY}, {STRING}
 • STR_SAVEGAME_NAME_SPECTATOR
 • (Correct) STR_SAVEGAME_NAME_SPECTATOR :Amharcaiche, {1:STRING}
 • STR_SAVELOAD_BYTES_FREE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_BYTES_FREE :{BLACK}{BYTES} saora
 • STR_SAVELOAD_DELETE_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DELETE_BUTTON :{BLACK}Sguab às
 • STR_SAVELOAD_DELETE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DELETE_TOOLTIP :{BLACK}Sguab às dhan gheama air a shàbhaladh a thagh thu
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_CAPTION :{BLACK}Fiosrachadh a' gheama
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_COMPANY_INDEX
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_COMPANY_INDEX :{SILVER}{COMMA}: {WHITE}{STRING}
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_GRFSTATUS
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_GRFSTATUS :{SILVER}NewGRF: {WHITE}{STRING}
 • STR_SAVELOAD_DETAIL_NOT_AVAILABLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_DETAIL_NOT_AVAILABLE :{BLACK}Chan eil fiosrachadh ri làimh
 • STR_SAVELOAD_EDITBOX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_EDITBOX_TOOLTIP :{BLACK}An t-ainm a thagh thu an-dràsta gus an geama a shàbhaladh
 • STR_SAVELOAD_HOME_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_HOME_BUTTON :{BLACK}Briog an-seo gus leum a ghearradh dhan phasgan shàbhalaidh/luchdaidh bhunasach làithreach
 • STR_SAVELOAD_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Liosta dhe na draibhean, pasganan is faidhlichean nan geamannan sàbhailte
 • STR_SAVELOAD_LOAD_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_BUTTON :{BLACK}Luchdaich
 • STR_SAVELOAD_LOAD_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_CAPTION :{WHITE}Luchdaich geama
 • STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP :{WHITE}Luchdaich mapa-àirde
 • STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_HEIGHTMAP_TOOLTIP :{BLACK}Luchdaich am mapa-àirde air a thaghadh
 • STR_SAVELOAD_LOAD_SCENARIO
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_SCENARIO :{WHITE}Luchdaich cnàmh-sgeul
 • STR_SAVELOAD_LOAD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_LOAD_TOOLTIP :{BLACK}Luchdaich an geama a thagh thu
 • STR_SAVELOAD_OSKTITLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_OSKTITLE :{BLACK}Cuir a-steach ainm ùr gus an geama a shàbhaladh
 • STR_SAVELOAD_OVERWRITE_TITLE
 • (Correct) STR_SAVELOAD_OVERWRITE_TITLE :{WHITE}Sgrìobh thairis air an fhaidhle
 • STR_SAVELOAD_SAVE_BUTTON
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_BUTTON :{BLACK}Sàbhail
 • STR_SAVELOAD_SAVE_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_CAPTION :{WHITE}Sàbhail an geama
 • STR_SAVELOAD_SAVE_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_HEIGHTMAP :{WHITE}Sàbhail am mapa-àirde
 • STR_SAVELOAD_SAVE_SCENARIO
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_SCENARIO :{WHITE}Sàbhail an cnàmh-sgeul
 • STR_SAVELOAD_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVELOAD_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Sàbhail an geama làithreach leis an ainm a thagh thu
 • STR_SAVE_PRESET_CANCEL
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_CANCEL :{BLACK}Sguir dheth
 • STR_SAVE_PRESET_CANCEL_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_CANCEL_TOOLTIP :{BLACK}Na atharraich an ro-shocrachadh
 • STR_SAVE_PRESET_CAPTION
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_CAPTION :{WHITE}Sàbhail ro-shocrachadh
 • STR_SAVE_PRESET_EDITBOX_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_EDITBOX_TOOLTIP :{BLACK}An t-ainm a chaidh a thaghadh an-dràsta gus an ro-shocrachadh a shàbhaladh ann
 • STR_SAVE_PRESET_LIST_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_LIST_TOOLTIP :{BLACK}Liosta dhe na ro-shocrachaidhean ri làimh, tagh fear gus lethbhreac dheth a chur gun ainm sàbhalaidh gu h-ìosal
 • STR_SAVE_PRESET_SAVE
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_SAVE :{BLACK}Sàbhail
 • STR_SAVE_PRESET_SAVE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_SAVE_TOOLTIP :{BLACK}Sàbhail an ro-shocrachadh dhan ainm air a thaghadh an-dràsta
 • STR_SAVE_PRESET_TITLE
 • (Correct) STR_SAVE_PRESET_TITLE :{BLACK}Cuir a-steach ainm an ro-shocrachaidh
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_HEIGHTMAP :Luchdaich mapa-àirde
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_SCENARIO
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_LOAD_SCENARIO :Luchdaich cnàmh-sgeul
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT :Fàg an-seo
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT_EDITOR
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_QUIT_EDITOR :Fàg deasaiche nan cnàmh-sgeul
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_HEIGHTMAP
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_HEIGHTMAP :Sàbhail am mapa-àirde
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_SCENARIO
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SAVE_SCENARIO :Sàbhail an cnàmh-sgeul
 • STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SEPARATOR
 • (Correct) STR_SCENEDIT_FILE_MENU_SEPARATOR :
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_INDUSTRY_GENERATION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_INDUSTRY_GENERATION :{BLACK}Gin gnìomhachasan
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_LANDSCAPE_GENERATION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_LANDSCAPE_GENERATION :{BLACK}Gin cruth-tìre
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_OPENTTD
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_OPENTTD :{YELLOW}OpenTTD
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_OBJECT
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_OBJECT :{BLACK}Cuir nì ann. Toglaidh Shift tuairmse cosgaisean/togail
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_SIGN
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLACE_SIGN :{BLACK}Cuir sanas ann
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLANT_TREES
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_PLANT_TREES :{BLACK}Cuir craobhan. Toglaidh Shift tuairmse cosgaisean/togail
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_ROAD_CONSTRUCTION :{BLACK}Tog rathaidean
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_SCENARIO_EDITOR
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_SCENARIO_EDITOR :{YELLOW}Deasaiche nan cnàmh-sgeul
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_DISPLAY_MAP_TOWN_DIRECTORY
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_DISPLAY_MAP_TOWN_DIRECTORY :{BLACK}Seall mapa, eòlaire nam bailtean
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_BACKWARD
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_BACKWARD :{BLACK}Gluais an latha tòiseachaidh air ais 1 bhliadhna
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_FORWARD
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_MOVE_THE_STARTING_DATE_FORWARD :{BLACK}Gluais an latha tòiseachaidh air adhart 1 bhliadhna
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SAVE_SCENARIO_LOAD_SCENARIO
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SAVE_SCENARIO_LOAD_SCENARIO :{BLACK}Sàbhail cnàmh-sgeul, luchdaich cnàmh-sgeul, fàg deasaiche nan cnàmh-sgeul, fàg an-seo
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SET_DATE
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOOLTIP_SET_DATE :{BLACK}Dèan briogadh gus am bliadhna tòiseachaidh a chur a-steach
 • STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOWN_GENERATION
 • (Correct) STR_SCENEDIT_TOOLBAR_TOWN_GENERATION :{BLACK}Gin bailtean
 • STR_SEA_LEVEL_CUSTOM
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_CUSTOM :Gnàthaichte
 • STR_SEA_LEVEL_CUSTOM_PERCENTAGE
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_CUSTOM_PERCENTAGE :Gnàthaichte ({NUM}%)
 • STR_SEA_LEVEL_HIGH
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_HIGH :Àrd
 • STR_SEA_LEVEL_LOW
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_LOW :Ìseal
 • STR_SEA_LEVEL_MEDIUM
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_MEDIUM :Meadhanach
 • STR_SEA_LEVEL_VERY_LOW
 • (Correct) STR_SEA_LEVEL_VERY_LOW :Glè ìseal
 • STR_SELECT_BRIDGE_INFO
 • (Correct) STR_SELECT_BRIDGE_INFO :{GOLD}{STRING},{} {VELOCITY} {WHITE}{CURRENCY_LONG}
 • STR_SELECT_BRIDGE_SCENEDIT_INFO
 • (Correct) STR_SELECT_BRIDGE_SCENEDIT_INFO :{GOLD}{STRING},{} {VELOCITY}
 • STR_SELECT_BRIDGE_SELECTION_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SELECT_BRIDGE_SELECTION_TOOLTIP :{BLACK}Tagh drochaid - briog air an drochaid a thogras tu gus a togail
 • STR_SELECT_RAIL_BRIDGE_CAPTION
 • (Correct) STR_SELECT_RAIL_BRIDGE_CAPTION :{WHITE}Tagh drochaid rèile
 • STR_SELECT_ROAD_BRIDGE_CAPTION
 • (Correct) STR_SELECT_ROAD_BRIDGE_CAPTION :{WHITE}Tagh drochaid rathaid
 • STR_SERVICE_INTERVAL_DROPDOWN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SERVICE_INTERVAL_DROPDOWN_TOOLTIP :{BLACK}Atharraich seòrsa dhe thricead na h-obrach-glèidhidh
 • STR_SETTINGS_MENU_CONFIG_SETTINGS_TREE
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_CONFIG_SETTINGS_TREE :Roghainnean
 • STR_SETTINGS_MENU_FULL_ANIMATION
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_FULL_ANIMATION :Beòthachadh slàn
 • STR_SETTINGS_MENU_FULL_DETAIL
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_FULL_DETAIL :Mion-shealladh slàn
 • STR_SETTINGS_MENU_GAME_OPTIONS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_GAME_OPTIONS :Roghainnean a' gheama
 • STR_SETTINGS_MENU_NEWGRF_SETTINGS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_NEWGRF_SETTINGS :Roghainnean NewGRF
 • STR_SETTINGS_MENU_SCRIPT_SETTINGS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_SCRIPT_SETTINGS :Roghainnean IF/sgriobt geama
 • STR_SETTINGS_MENU_SHOW_COMPETITOR_SIGNS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_SHOW_COMPETITOR_SIGNS :Sanasan is ainmean nam farpaisichean gan sealltainn
 • STR_SETTINGS_MENU_SIGNS_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_SIGNS_DISPLAYED :Sanasan gan sealltainn
 • STR_SETTINGS_MENU_STATION_NAMES_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_STATION_NAMES_DISPLAYED :Ainmean nan stèiseanan gan sealltainn
 • STR_SETTINGS_MENU_TOWN_NAMES_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TOWN_NAMES_DISPLAYED :Ainmean nam bailtean gan sealltainn
 • STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENCY_OPTIONS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENCY_OPTIONS :Roghainnean trìd-shoilleireachd
 • STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_BUILDINGS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_BUILDINGS :Togalaichean trìd-sholleir
 • STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_SIGNS
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_TRANSPARENT_SIGNS :Sanasan trìd-sholleir
 • STR_SETTINGS_MENU_WAYPOINTS_DISPLAYED
 • (Correct) STR_SETTINGS_MENU_WAYPOINTS_DISPLAYED :Ainmean nam puingean-turais gan sealltainn
 • STR_SE_MAPGEN_CAPTION
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_CAPTION :{WHITE}Seòrsa a' chnàmh-sgeòil
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD :{WHITE}Tìr rèidh
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT :{BLACK}Àirde na tìre rèidhe:
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_DOWN
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_DOWN :{BLACK}Gluais àirde na tìre rèidhe sìos aon cheum
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_QUERY_CAPT
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_QUERY_CAPT :{WHITE}Atharraich àirde na tìre rèidhe
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_UP
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_HEIGHT_UP :{BLACK}Gluais àirde na tìre rèidhe suas aon cheum
 • STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_FLAT_WORLD_TOOLTIP :{BLACK}Gin tìr rèidh
 • STR_SE_MAPGEN_RANDOM_LAND
 • (Correct) STR_SE_MAPGEN_RANDOM_LAND :{WHITE}Tìr air thuaiream
 • STR_SHIP
 • (Correct) STR_SHIP :{BLACK}{SHIP}
 • STR_SHORT_DATE
 • (Correct) STR_SHORT_DATE :{WHITE}{DATE_TINY}
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT :{BLACK}Seall an fheadhainn fhalaichte
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_AIRCRAFT_TOOLTIP :{BLACK}Ma chuireas tu am putan seo an comas, thèid na carbadan-adhair falaichte a shealltainn cuideachd
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE :{BLACK}Seall an fheadhainn fhalaichte
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_ROAD_VEHICLE_TOOLTIP :{BLACK}Ma chuireas tu am putan seo an comas, thèid na carbadan-rathaid falaichte a shealltainn cuideachd
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP :{BLACK}Seall an fheadhainn fhalaichte
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_SHIP_TOOLTIP :{BLACK}Ma chuireas tu am putan seo an comas, thèid na longan falaichte a shealltainn cuideachd
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN :{BLACK}Seall an fheadhainn fhalaichte
 • STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SHOW_HIDDEN_ENGINES_VEHICLE_TRAIN_TOOLTIP :{BLACK}Ma chuireas tu am putan seo an comas, thèid na carbadan-rèile falaichte a shealltainn cuideachd
 • STR_SIGN_LIST_CAPTION
 • (Correct) STR_SIGN_LIST_CAPTION :{WHITE}Liosta nan sanasan - {COMMA} {P sanas shanas sanasan sanas}
 • STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE
 • (Correct) STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE :{BLACK}Aire do litrichean mòra is beaga
 • STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE_TOOLTIP
 • (Correct) STR_SIGN_LIST_MATCH_CASE_TOOLTIP :{BLACK}Toglaich aire do litrichean mòra is beaga nuair a thèid coimeas a dhèanamh eadar ainm sanais is sreang na criathraige
 • STR_SIGN_NAME
 • (Correct) STR_SIGN_NAME :{SIGN}
 • STR_SMALLMAP_CAPTION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_CAPTION :{WHITE}Mapa - {STRING}
 • STR_SMALLMAP_CENTER
 • (Correct) STR_SMALLMAP_CENTER :{BLACK}Meadhanaich am meanbh-mhapa air an ionad làithreach
 • STR_SMALLMAP_COMPANY
 • (Correct) STR_SMALLMAP_COMPANY :{TINY_FONT}{COMPANY}
 • STR_SMALLMAP_DISABLE_ALL
 • (Correct) STR_SMALLMAP_DISABLE_ALL :{BLACK}Cuir a h-uile à comas
 • STR_SMALLMAP_ENABLE_ALL
 • (Correct) STR_SMALLMAP_ENABLE_ALL :{BLACK}Cuir a h-uile an comas
 • STR_SMALLMAP_INDUSTRY
 • (Correct) STR_SMALLMAP_INDUSTRY :{TINY_FONT}{STRING} ({NUM})
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRCRAFT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRCRAFT :{TINY_FONT}{BLACK}Carbadan-adhair
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRPORT_HELIPORT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_AIRPORT_HELIPORT :{TINY_FONT}{BLACK}Port-adhair/port-heileacoptair
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_BARE_LAND
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_BARE_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Tìr lom
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUILDINGS_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUILDINGS_INDUSTRIES :{TINY_FONT}{BLACK}Togalaichean/Gnìomhachasan
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUS_STATION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_BUS_STATION :{TINY_FONT}{BLACK}Stèisean bus
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_DESERT
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_DESERT :{TINY_FONT}{BLACK}Fàsach
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_DOCK
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_DOCK :{G=m}{TINY_FONT}{BLACK}Port
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_FIELDS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_FIELDS :{TINY_FONT}{BLACK}Achaidhean
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_FOREST
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_FOREST :{TINY_FONT}{BLACK}Coille
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_GRASS_LAND
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_GRASS_LAND :{TINY_FONT}{BLACK}Tìr fheurach
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_INDUSTRIES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_INDUSTRIES :{TINY_FONT}{BLACK}Gnìomhachasan
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_NO_OWNER
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_NO_OWNER :{TINY_FONT}{BLACK}Gun seilbheadair
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROADS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROADS :{TINY_FONT}{BLACK}Rathaidean-iarainn
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROAD_STATION
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_RAILROAD_STATION :{TINY_FONT}{BLACK}Stèisean rèile
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROADS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROADS :{TINY_FONT}{BLACK}Rathaidean
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROAD_VEHICLES
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROAD_VEHICLES :{TINY_FONT}{BLACK}Carbadan-rathaid
 • STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROCKS
 • (Correct) STR_SMALLMAP_LEGENDA_ROCKS :{TINY_FONT}{BLACK}Creagan
 • STR_SMALLMAP_LEGEND